အစိုးရေဟာင္း အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ မႏၲေလးစည္ပင္ပိုင္ေျမကြက္မ်ားကုိ လူပုဂၢိဳလ္ ၉၉ ဦးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိ

အစိုးရေဟာင္း အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ မႏၲေလးစည္ပင္ပိုင္ေျမကြက္မ်ားကုိ လူပုဂၢိဳလ္ ၉၉ ဦးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိ
ျပည္သူပိုင္ေျမႏွင့္ ပလပ္ေျမမ်ား ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ခ်ထားေပးခဲ့မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္မည္ဟု တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ
=====================

ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အား ကစားကြင္းကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ ပိုင္ေနရာမ်ားအျဖစ္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီပိုင္ ေျမကြက္မ်ားကိုယခင္အစိုးရက အစိုးရအလႊဲအ ေျပာင္းကာလအတြင္း လူပုဂၢိဳလ္ ၉၉ ဦးထံသုိ႔ ပုဂၢလိကတစ္ဦး တည္းပိုင္ေျမမ်ားအျဖစ္ ခ်ထား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိ ရသည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ေျမယာ စီမံခန္႔ခဲြေရး ေကာ္မတီက ေျမအကြက္႐ိုက္ ခ် ထားၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ေျမကြက္ မ်ား၊ အဓိကအားျဖင့္ စီမံကိန္း တစ္ခုခုုလုပ္ေဆာင္ရန္၊ အား ကစားကြင္း၊ ေက်ာင္းႏွင့္က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေျမ ကြက္မ်ားကို အစိုးရအကူးအ ေျပာင္းကာလအတြင္း ယခင္ အစိုးရက ပုဂၢလိကတစ္ဦးတည္း ပုိင္ ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ ခ်ထား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ဇူလိုင္ ၁ ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘အစိုးရ အကူးအေျပာင္း ကာလ ရက္တိုိတိုအတြင္းမွာပဲ ေတာ္ေတာ္ေလး အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ စီမံခန္႔ခဲြလ်က္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္းမွာ ၉၉ ဦး ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေျမကြက္ မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့တယ္။ အလ်င္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ ေျမသံုးဧကေက်ာ္ခ် ထားေပးခဲ့တာ ႏွစ္ဦး၊ ႏွစ္ဧက ေက်ာ္ခ်ထားေပးခဲ့တာ ေလးဦး၊ တစ္ဧကေက်ာ္ ခ်ထားေပးခဲ့တာ ၁၂ ဦးပါ၀င္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္ တာ ရဲလြင္က ေျပာသည္။

ယင္းေျမမ်ားကုိ ပုဂၢလိကသို႔ တစ္ဦးတည္းပိုင္မ်ားအျဖစ္ ခ် ထားေပးရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေပး သြင္းရမည့္ ေျမဖိုးေငြမ်ား ေပး သြင္းျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ ထားသည့္္ အခ်ိန္အတိုင္း ၾကန္႔ ၾကာျခင္းမရွိဘဲ အလ်င္အျမန္ ခ် ထားေပးျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္ ဟု ၎က ဆုိသည္။

မႏၲေလး စည္ပင္နယ္နိမိတ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္တြင္သာမက မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ပါ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး စိတ္ မေကာင္းစရာျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္က ေျပာသည္။ လက္ရွိ တြင္ အဆိုပါေျမမ်ားကုိ တစ္ဦး တည္းပုိင္အျဖစ္ ရရွိသည့္ လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက စည္ပင္သာယာသို႔ ေျမဖိုးေငြေပးသြင္းကာ ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေနၾကၿပီ္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အစိုးရအလဲႊဲအေျပာင္းကာ လအတြင္း အစိုးရေဟာင္းက စီမံ ခန္႔ခဲြၿပီး ေျမကြက္မ်ား ခ်ထားေပး ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ ရွိျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကို သာ ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ အျခားအ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္စိစစ္ ေဖာ္ထုတ္ကာ ေျမငွားဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းယူသင့္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အစိုးရအလႊဲအေျပာင္းကာ လ ဇန္န၀ါရီမွ မတ္လအတြင္း အ မ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေျမကြက္မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ အျဖစ္ ခ်ထားခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမ်ား အား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕ စည္းကာ ျပန္လည္စိစစ္မည္ျဖစ္ ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳး မရွိေသာ ခ်ထားေပးမႈမ်ားျဖစ္ခ့ဲ လွ်င္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္မည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအ ဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလအ တြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ သည့္ ဧရိယာက်ယ္၀န္းေသာ ေျမ ကြက္မ်ား၊ ပလပ္ေျမမ်ားကို လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအမည္ျဖင့္ ေျမေနရာ ခ်ထားေပးမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္၍ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိ ကို လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က အထက္ပါအတိုင္း စိစစ္ ေရးေကာ္မတီဖဲြ႕ကာ ေျမယာခ် ထားေပးခဲ့မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ မည္ဟု ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာ လအတြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေျမကြက္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကတစ္ဦးတည္းပိုင္အျဖစ္ ခ်ထားေပးခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ ၀င္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ကို အျမန္ဆံုးဖဲြ႕စည္းကာ ျပန္ လည္စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္ သူအတြက္ အက်ိဳးမရွိေသာ ခ် ထားေပးခဲ့မႈမ်ားျဖစ္လွ်င္ အစိုးရ အဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္ လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘စံုစမ္းၿပီးေတာ့ ရလာတဲ့ ဟာအေပၚ မူတည္ၿပီး ျပည္သူကို တကယ့္ကို အက်ဳိးမျပဳဘူးဆုိရင္ ေတာ့ ျပန္သိမ္းမယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္ ေျမ ကြက္ရရွိထားသူမ်ားက စည္ပင္ သာယာသို႔ ေငြေၾကးေပးသြင္းကာ ဂရန္ထုတ္ယူထားၿပီးျဖစ္လွ်င္ပင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမရွိ သည့္ စီမံကိန္း၊ ေဆး႐ံု၊ေဆးခန္း၊ ပန္းၿခံ၊ ေက်ာင္းစသည့္ အမ်ား ျပည္သူပိုင္ေျမေနရာအျဖစ္ အသံုး ျပဳရန္ လ်ာထားသည့္ ေျမကြက္ ျဖစ္ေနလွ်င္ ေပးသြင္းေငြျပန္အမ္း ကာ ဂရန္ျပန္သိမ္းမည္ဟု ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

အစိုးရ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေနရာမ်ားကုိ ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္ ခ်ထားေပးခဲ့မႈ မႏၲေလးခ႐ုိင္အ တြင္း အနည္းဆံုးေျမဧက ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေျမကြက္မ်ားကို အစိုးရသစ္ထံ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရန္ သံုးရက္အလို မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္မွ ခ်ထားေပးခ့ဲမႈမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

အစုိးရ အကူးအေျပာင္းကာ လအတြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဧရိယာက်ယ္၀န္း ေသာ ေျမကြက္မ်ား၊ ပလပ္ေျမ မ်ားအား လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားျဖင့္ ေျမေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ားကို ျပန္ လည္စိစစ္၍ အမ်ားျပည္သူအ က်ိဳးအတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကို မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ၁၀ ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး ကန္႔ ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မ ေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

7Day News Journal
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.