အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတရံုး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္၊ ၅၂/ ၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၈ ရက္
(၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္)
အေရးေပၚကာလစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။ ဆႏၵျပမႈ၊ ဆူပူအၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ “အေရးေပၚကာလစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ” ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္-

(က) ဒုတိယသမၼတ(၂) ဥကၠ႒

(ခ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္

(င) ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး အဖြဲ႔ဝင္

(စ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အားလုံး
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္

(ဆ) စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ၾကည္း)
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္

(ဇ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္

(စ်) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္

(ည) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္

(ဋ) ရဲခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး

၂။ အေရးေပၚကာလ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-

(က) အစိုးရ၏ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ထိေရာက္သည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေစရန္၊

(ခ) ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ (Rapid Response) စီမံေပးရန္၊

(ဂ) လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊

(ဃ) ေနာက္ကြယ္မွ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တားဆီး ကာကြယ္ႏုိင္ေရး စီမံေပးရန္၊

(င) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳေသာ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္အား ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္၊

(စ) လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီကို ရယူၿပီး ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္၊

(ဆ) မီဒီယာျဖင့္ ေသြးထိုးလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား ရွိပါက ျပည္သူမ်ားက အျဖစ္မွန္ သိရွိေစရန္ မီဒီယာျဖင့္ ရွင္းလင္း တံု႔ျပန္ရန္၊

(ဇ) ႏိုင္ငံေရး ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖင့္ အေထြေထြဆႏၵျပမႈ အသြင္ ျပဳလုပ္လာပါက ျပည္သူ႔အားျဖင့္ ျပန္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ရန္၊

(စ်) ဆႏၵျပမႈ၊ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သတင္းရရွိေရးအျပင္ ဆႏၵျပ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္ေနစဥ္ကာလ လႈပ္ရွားမႈ သတင္းမွန္သမွ်ကို ရယူ မွတ္တမ္း တင္ျပ ထားၿပီး မမွန္မကန္ ေ၀ဖန္ ထိုးႏွက္မႈမ်ား ရွိပါက ထုတ္ေဖာ္ တံု႔ျပန္ရန္၊

(ည) ဆႏၵျပ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက အေသးစိတ္ ညႇိႏိႈင္း၍ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

(ဋ) ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ပါက အျခား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေခၚယူညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဌ) လိုအပ္သည့္ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(ပံု) ထင္ေက်ာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

Myanmar President Office
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/

Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.