ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ


(၄၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေဝး မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၇

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လာအို ျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္ တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ (၂၃) မွ (၂၆) ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ (၄၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ (၂၇) ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇူလိုင္ (၂၃) ရက္က အေရွ႕ ေတာင္အာရွ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ကင္းမဲ့ဇုန္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အာဆီယံ အစိုးရခ်င္းဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္ (၂၄) ရက္တြင္ (၄၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္း အေဝးႏွင့္ သီးသန္႔အစည္း အေ၀း မ်ားသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းမ်ားမွ (၄၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးစာခ်ဳပ္ (TAC) ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ဆိုင္ရာ ႏွစ္ (၄၀) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။


ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ တြင္ က်င္းပသည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္-ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္-ဂဂၤါ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္-ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတို႔ကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္-ဂဂၤါ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၏ ဥကၠ႒တာဝန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သည္ ဇူလိုင္ (၂၅) ရက္တြင္ အာဆီယံႏွင့္ ေဆြးေႏြးဘက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီးျခားစီ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြး ဘက္ႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားအၿပီးတြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒၏ေၾကညာခ်က္ မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမွ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္းႏိုင္ငံမ်ား လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အ၀ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ကိုလည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးမ်ားအနက္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး မစၥဂ်ဴလီဘီေရွာ့ႏွင့္ အတူ ပူးတြဲသဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် ေဆြးေႏြးဘက္ဆက္ဆံေရး တြင္ ၫွိႏႈိင္းေရးတာ၀န္ခံႏိုင္ငံအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ ရွိသည္။

ဇူလိုင္ (၂၆) ရက္တြင္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအေပါင္းသုံး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝး၊ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီး ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး မ်ား၏ အစည္းအေဝးႏွင့္ (၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာဖိုရမ္ ဝန္ႀကီး အဆင့္ အစည္း အေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ (၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံေဒသတြင္းဖိုရမ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ အာဆီယံေဒသတြင္းဖိုရမ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ တရားမဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိိ၊ အသိေပးျခင္း မရွိေသာ ငါးဖမ္းမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဟန္႔တားပိတ္ပင္ ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဆိုင္ရာ အာဆီယံေဒသ တြင္းဖိုရမ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံေဒသတြင္းဖိုရမ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တို႔ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၂၄) ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ (၄၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္ တစ္သမၼတႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသည္ ဘ႐ူႏိုင္း ဒါ႐ူဆလမ္ႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၊ ကိုရီးယားဒီမိုကရက္တစ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ လည္းေကာင္း သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးတူ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စား လွယ္ အဖြဲ႕သည္ အာဆီယံ အစည္းအေ၀းမ်ားအၿပီး ဇူလိုင္ (၂၆) ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ လာအိုျပည္သူ႕ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး၏ေနအိမ္၌ က်င္းပေသာ သံ႐ုံးမိသားစု ညစာစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာသံ႐ုံး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လာအိုႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ယခုက်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ပထမဆုံး တက္ေရာက္သည့္ အာဆီယံ အစည္းအေ၀းျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အာဆီယံႏွင့္ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ က႑အလိုက္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7732,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16366,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,156,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
https://1.bp.blogspot.com/-eIZeQN6h5Rw/V5jEOsosP2I/AAAAAAAAr24/fHqj_nZk0S0csVLSFZ8D9IvaSKH86gj-wCLcB/s400/6.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-eIZeQN6h5Rw/V5jEOsosP2I/AAAAAAAAr24/fHqj_nZk0S0csVLSFZ8D9IvaSKH86gj-wCLcB/s72-c/6.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_752.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_752.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy