ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္သည္။

ေရွးဦးစြာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တာဝန္ရွိ၍ လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈနွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ယံုၾကည္မႈ ရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾကဳံေတြ႕လာရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပ အၾကံျပဳၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ပထမအၾကိမ္ ဗဟ္ုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဆယ္ခ်က္အေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးရဲေအာင္က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပခ်က္ စုစုေပါင္း (၁၄၂)ခ်က္အား ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ၿပီးစီးမႈအေျခ အေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလိုက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လုပ္ငန္း အစီအမံမ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ျပည္နယ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံေဒသမ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္္ရြက္ေပးေနမႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ က႑မ်ား၊ NVC ကတ္ ထုတ္ေပးမႈ၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက NVC ကတ္ ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္း အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈမ်ားရရွိေအာင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္မႈ၊ လုံုၿခဳံေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ က ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ ခံယူမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကတ္ျပား စုစုေပါင္း (၁၉၁၉) ခု ထုတ္ေပးခဲ့မႈ၊ ဆက္လက္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈနွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနက လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေျမပုံၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ သေဘာ၀ေဘးဒဏ္ ႀကဳံေတြ႕ပါက ယာယီအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးထားမႈ၊ ျပည္နယ္တြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦမ်ား ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈ၊ ေဒသတြင္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ က ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခ အေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက က႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၾကျပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ျပိဳင္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နားလည္မႈရွိရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေ၀းဆုံး ျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားစြာ ရရွိမည္ျဖစ္သည့္အတြက္္ အားလုံးက တက္ညီလက္ညီျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေ၀းကုိ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ုဳပ္၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Credit- State Counsellor Office facebook

COMMENTS

Name

art,1,article,1317,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7578,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16123,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,150,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း
ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း
https://3.bp.blogspot.com/-uut42__rukI/V4e66mDE1hI/AAAAAAAAYOU/ONTn3YGFhVQZgEFoxEeXhOGhun7ImviwACLcB/s1600/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-uut42__rukI/V4e66mDE1hI/AAAAAAAAYOU/ONTn3YGFhVQZgEFoxEeXhOGhun7ImviwACLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_761.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_761.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy