တူရကီအာဏာသိမ္းပဲြႏွင့္ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး

ျမင္ရေသာ ဓာတ္ပံုတပံုေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာရသည္။ ဓာတ္ပံုထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈ သည့္သတင္းနွင့္အတူ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နွင့္တဲြ၍ ျမင္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သာမန္တဲြ၍ ျမင္ရျခင္းပင္မဟုတ္၊ စစ္သမိုင္းျပတိုက္သို႔ လာေရာက္ေသာ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦးကို တပ္မေတာ္မွ အျမင့္ဆံုးရာထူးယူထားသူတဦးက ခရီးဦးႀကိဳဆိုကာ လိုက္ပါရွင္းလင္းျပသေသာဓာတ္ပံုျဖစ္သျဖင့္ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာရိွေသာ ဓာတ္ပံုတပံုပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပဲြျပင္းထန္ေနေသာ ၁၉၈၈-၂၀၁၂ ကာလမ်ားက

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တဦး၏ ဤသို႔ေသာဓာတ္ပံုမ်ဳိးကို ျမင္ေတြ႕ရဖို႔ စိတ္ကူူးထဲမွာပင္ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးေလသည္။ ယခုအခါ အိပ္မက္တို႔ စတင္အေကာင္အထည္ေပၚေလၿပီဟု ဆိုေသာ္ရနိုင္ပါ၏။ သြားလိုေသာခရီးဆံုးသို႔မူ မေရာက္ေသး၊ သို႔ေသာ္ သြားရမည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ ေနၿပီဟူ၍ ယူဆနိုင္ပါ၏။ အကယ္ စင္စစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္ တပ္မေတာ္သည္ သီးျခားရပ္တည္ေနသည့္ အဖဲြ႕ အစည္းျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရးနွင့္ ေငြစကၠဴမ႐ိုက္ႏိွပ္သည္မွလဲြ၍ အစိုးရတရပ္ရိွွရမည့္ လိုအပ္ခ်က္အားလံုး သူတို႔မွာရိွေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အစိုးရတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္အသံလႊင့္႐ံု (MRTV)ရိွသလို တပ္မေတာ္တြင္ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားရိွ၏။

အစိုးရတြင္ ေၾကးမံုႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာရိွသလို တပ္မေတာ္တြင္ ျမ၀တီသတင္းစာရိွ၏။ အစိုးရတြင္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ စက္မႈတကၠသိုလ္ရိွသလို တပ္မေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ရိွ၏။ အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ရိွသလို တပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသိုလ္ ရိွသည္။ အစိုးရတြင္ နိုင္ငံပိုင္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ရိွသလို တပ္မေတာ္တြင္ ျမ၀တီဘဏ္ရိွသည္။ အစိုးရတြင္ ၀င္ေငြရေပါက္ရလမ္းရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရိွသလို တပ္မေတာ္တြင္ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း(MEC) စသည္မ်ားရိွသည္။ ယခင္က ဦးေန၀င္း၏ မဆလအစိုးရလက္ထက္အထိ တပ္မေတာ္စာရင္း အင္းမ်ားကို အရပ္ဘက္စာရင္းစစ္အဖဲြ႕မွ စစ္ေဆးသည္။ ယခုေသာ္ ၁၉၈၈ မွစကာ တပ္မ ေတာ္စာရင္းအင္းမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ စာရင္းစစ္မ်ားမွပင္စစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ မည္သူကမွ် မတိုက္တြန္းရဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(အစိုးရ)၏ လက္ေအာက္မွ သီးျခားကင္းလြတ္ေသာ အဖဲြ႕တဖဲြ႕အျဖစ္သို႔ ေရာက္ မွန္းမသိေရာက္လာေလသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးသည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ရာထူး အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအထက္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရိွေနသည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးသည္ တပ္ခ်ဳပ္၏လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ေနသည္။ တပ္မေတာ္၏ ကိစၥအ၀၀ သည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လံုး၀မပတ္သက္ေတာ့ဘဲ တပ္သည္ အရပ္သားအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ ေနေလသည္။

ထိုသို႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေအာင္လည္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀(ခ)တြင္ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခဲြ စီရင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္ဟုတမ်ဳိး၊ ပုဒ္မ ၂၀(ဂ)တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕အားလံုး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္ဟူ၍တဖံု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ၾသဇာသည္ တပ္မေတာ္အေပၚ မရိွသေလာက္ျဖစ္ေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၈ တြင္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္တ၀န္းလံုးတြင္ နိုင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာရရိွသည္ဟု ေရးထားျပန္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္တြင္ ပုဒ္မ ၂၀(ခ)(ဂ)တို႔သည္ ပုဒ္မ ၅၈ နွင့္ ဆန္႔က်င္ဖီလာ (Contra-) ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။

အကယ္၍ ပုဒ္မ ၅၈ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသလို နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာတြင္ ရရိွသည္ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုသာ အတည္ယူလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြဲ႕အားလံုး၏ အႀကီးအကဲသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတပင္ျဖစ္ရေပမည္။ ထိုအခါ ပုဒ္မ၂၀(ခ)တြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြစီရင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရိွ သည္ဆိုသည့္ဥပေဒမွာလည္း တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကို သမၼတ၏သေဘာ တူညီခ်က္ နွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခဲြ စီရင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္ ဟုျဖစ္သင့္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔မျဖစ္ခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္တ၀န္းလံုးတြင္ နိုင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာရရိွသည္ဟု ေရးထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တ၀န္းလံုးဆိုရာ တြင္ တပ္မေတာ္မပါသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ အကယ္၍ ပါသည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း အထြတ္အထိပ္ဆိုသည္မွာ လည္း စီမံခန္႔ခဲြခြင့္မရိွေသာ အထြတ္အထိပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္သားသမၼတက တပ္မေတာ္အေပၚ အာဏာသက္ ေရာက္မႈမရိွသေလာက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ တပ္ နွင့္သမၼတ ကင္းလြတ္ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစိုးရနွင့္ ခပ္ကင္းကင္း ခပ္တန္းတန္း ျဖစ္ေနေစပါသည္။ တပ္ကိစၥကို သမၼတက၀င္မပါ၊ အစိုးရကိစၥကို တပ္က၀င္မပါရေအာင္ အေျခခံဥပေဒကစည္းျခားထားရာ တေျမထဲတေရတည္း တႏိုင္ငံတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အရပ္ဘက္ႏွင့္စစ္ဘက္ဟူ၍ စည္းျခား ထားသလိုျဖစ္ေနပါသည္။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအခမ္းအနားမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ကို ဖိတ္ေလ့မရိွ (ဥပမာ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မဖိတ္ခဲ့သျဖင့္ မတက္ေရာက္ခဲ့)သလို အရပ္ဘက္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္လည္း စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရာက္လာေလ့မရိွပါ။ ဤသို႔ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္ ခပ္တန္း တန္းျဖစ္ေနၾကပါသည္။ နိုင္ငံတကာတြင္ေတာ့ (ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္) သမၼတသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕အားလံုး၏ စစ္ေသနာပတိျဖစ္သည္။ သူ႔လက္ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရိွသည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးလက္ေအာက္တြင္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားရိွသည္။ အရပ္သား အစိုးရ၏စီမံခန္႔ခဲြမႈကို စစ္ဘက္က လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္ ဤကဲ့သို႔ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေၾကာင့္ တပ္ဘက္ဆိုင္ရာတြင္ အာဏာအရိွဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ သမၼတမဟုတ္ဘဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ ေနပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ တပ္ခ်ဳပ္အေနနွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို သမၼတ မဟုတ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တေယာက္ တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းကို ကိုယ္တိုင္ မၾကိဳဆိုဘဲ သူ႕လက္ေအာက္မွ ဒုတိယတပ္ခ်ဳပ္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားတပ္မေတာ္ အရာရိွတဦးဦးအား ၾကိဳဆို ဧည့္ခံလိုက္လံရွင္းျပခိုင္း၍ရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာလွ်င္ တပ္ခ်ဳပ္က ဧည့္ခံရမည္ဟုလည္း စည္းကမ္းဥပေဒ ထုတ္ထားတာမဟုတ္ပါ။ ထိုအေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က မည္သူ၏ တိုက္တြန္းမႈမွမပါဘဲ သူ႔သေဘာနွင့္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ လက္ခံေတြ႕ဆံုကာ လိုက္ပါရွင္းျပျခင္းသည္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မည္ သည့္အေၾကာင္းေၾကာင္း ထိုသို႔ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတြင္ ေအးခဲေနေသာေရခဲမွတ္ကို စတင္ျဖိဳခဲြပစ္လိုက္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေအးစက္မႈကို ၿဖိဳခဲြေစရန္ စတင္ကမ္းလွမ္းသည့္သေဘာျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္း ျပတိုက္ကိုမွ တကူးတက လာလည္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အျမင္က်ယ္မႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရ ေပမည္။ လက္ခုပ္တီးျခင္း၊ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ျခင္းတို႔မွာ လက္တဖက္တည္းျဖင့္လုပ္၍မရေၾကာင္း အားလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္နွင့္အရပ္ဘက္ေရခဲမွတ္ျပိဳက်သြားျခင္းအထိမ္းအမွတ္ကို သိသာေစေသာ အခ်က္မွာ မၾကာခင္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ မတက္စဖူး တက္ေရာက္အေလးျပဳခဲ့သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ေရခဲတံတိုင္းမ်ားအရည္ေပ်ာ္လာပါက ပိုမိုေႏြးေထြးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးေပၚလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။ ထိုသို႔တိုးတက္မႈျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းပဲြစေသာ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ပိုမိုဖိတ္ေခၚသင့္သလို သမၼတ ႀကီးနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဘက္မွလည္း တပ္မေတာ္နွင့္ပတ္သက္ေသာ အခမ္းအနားမ်ား၊ ေနရာဌာန မ်ားကို မၾကာခဏသြားေရာက္သင့္ပါသည္။

မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္းက တူရကီႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။ ထိုမေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ လူ ၁၉၄ ဦးခန္႔ ေသဆံုးၿပီး တပ္ဖဲြ႕၀င္၂,၈၃၉ ဦး အပါအ၀င္ လူ ၃,၀၀၀ နီးပါး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည္ဟု သိရသည္။ တူရကီစစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းမႈ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းတြင္ စစ္တပ္အတြင္းမွာပင္ အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားရိွေနျခင္း၊ ျပည္သူ လူထုက စစ္အာဏာသိမ္းမႈကိုမေထာက္ခံျခင္းက အဓိကက်ခဲ့သည္။ တင့္ကားထဲမွ စစ္သားမ်ားကို လူအုပ္က အတင္းဆဲြထုတ္ခဲ့ၾကေသာျမင္ကြင္းကို သတင္းဌာနတခုက ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အရပ္သားအဘိုးအိုတဦးကို ဘာေၾကာင့္ထိုသို႔လုပ္ခဲ့သလဲဟု သတင္းေထာက္ကေမးျမန္းရာတြင္-
''အစိုးရလုပ္တာေတြကို စစ္တပ္က မၾကိဳက္သလို၊ က်ဳပ္တို႔လည္း မၾကိဳက္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ တူရကီမွာ ဒီမိုကေရစီကိုထိပါးေစမယ့္ အာဏာသိမ္းတာမ်ဳိးေတာ့ လက္သင့္မခံနိုင္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္တာပါ''ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သူေျပာသည္မွာ မွတ္သားစရာ ေကာင္းသည္။

အစိုးရတရပ္ ေကာင္းတာ၊ မေကာင္းတာက တပိုင္းျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ပိုေကာင္းလာနိုင္စရာမရိွဟု တူရကီျပည္ သူမ်ား ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူတို႔ႏိုင္ငံသည္ အတိတ္က သံုးႀကိမ္တိတိ အာဏာသိမ္းမႈၾကံဳခဲ့ရသည္။ အာဏာ သိမ္းၿပီးေသာအခါ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းလာတာထက္ ပိုဆိုးသြားတာပဲ ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယခု အႀကိမ္(၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားေသာအခါ လူေတြက လက္ရိွအစိုးရကိုမႀကိဳက္ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လက္သင့္မခံလိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာသိမ္း၍ ပိုေကာင္းလာ ေသာနိုင္ငံဆိုသည္မွာ တကယ့္ကို ရွားေတာင့္ရွားပါးျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းနိုင္ငံ တြင္မူကား စစ္အာဏာသိမ္းမႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ပင္ ၾကံဳခဲ့ရဖူးသည္။ ထိုသို႔ မၾကာခဏ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခိ်န္အထိ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ မတည္မၿငိမ္ အေျခ အေနမွာပင္ ရိွေသးသည္။ ပို၍ထူးျခားေကာင္းမြန္လာျခင္း မရိွေသးေပ။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ၁၉၃၂ မွ စကာ ယေန႔အခိ်န္အထိ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ(၁၉)ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိုအထဲတြင္ (၇)ၾကိမ္သည္ မေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး (၁၂)ႀကိမ္မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္းမွာ ၂၀၁၄ တြင္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းနိုင္ငံေလာက္ မမ်ားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္မႈေလးႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္မွာေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၇၇ နွင့္ ၁၉၈၈ နွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ပြားမည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုထံ သတင္းမ်ားေရာက္လာသည္။ ဦးႏုက သူ၏ကိုယ္တိုင္ေရး ဘ၀မွတ္တမ္းျဖစ္ေသာ တာေတစေနသားဟူသည့္ စာအုပ္စာမ်က္နွာ ၃၀၁ တြင္ ထိုစဥ္က အေျခအေနကို ဤသို႔ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

''အစိုးရေရွ႕ေနရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္အရ အထူးအေရးေပၚအာဏာကိုသံုးၿပီး ရ/သံုးခန္႔မွန္းေျခစာရင္း(ဘတ္ဂ်က္)ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက အတည္ျပဳလိုက္တယ္။ အဲဒီလို အတည္ျပဳလိုက္တာဟာ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔အေၾကာင္းျပၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းဖို႔ တည္ၿမဲ(ဖဆပလ)ေတြက တိုက္တြန္းတယ္။ စစ္တပ္က သေဘာတူတယ္။ အဲဒီအခိ်န္မွာ ဦးႏုဟာ မႏၲေလးက ရန္ကုန္ကို ဧရာ၀တီျမစ္တေလွ်ာက္သေဘၤာနဲ႔ စုန္ဆင္းလာတုန္းရိွေသးတယ္။ စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းဖို႔စီစဥ္ေနတယ္ဆိုတဲ့သတင္းကို ရထားတဲ့အတြက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဗိုလ္မင္းေခါင္ဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႕ၿပီး အဲဒီေန႔ညမွာပဲ အာဏာသိမ္းလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာျပတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထြက္ေျပးခ်င္ရင္ ထြက္ေျပး နိုင္ဖို႔အတြက္ ေလယာဥ္ပံ်အဆင္သင့္လုပ္ထားတယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အစီရင္ခံတယ္။၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က 'သူဟာ တရားခံမဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ထြက္ေျပးရမွာလဲ'လို႔ ျပန္ေျပာၿပီး ေလယာဥ္ပံ်အစီအစဥ္ကို ဖ်က္ခိုင္း လိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ စစ္တပ္က ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကို မေတြ႕ ေတြ႕ေအာင္ရွာ ၿပီးေခၚခဲ့ဖို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဗိုလ္မင္းေခါင္ကို အမိန္႔ေပးလိုက္တယ္။ ညေန (၆)နာရီေလာက္ရိွေတာ့ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မင္းေခါင္ေရာက္လာၿပီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္တို႔ကိုေတြ႕ရေအာင္ သူမ်ဳိးစံု ႀကိဳးစားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွာမေတြ႕တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အစီရင္ခံတယ္။ အာဏာသိမ္းဖို႔အတြက္ မႏၲေလးမွာထားတဲ့ တပ္ရင္းတရင္းဟာ ရန္ကုန္ကိုေရာက္မလာေသးတဲ့အတြက္ အဲဒီေန႔ညမွာ အာဏာမသိမ္း ျဖစ္ေသးဘူးလို႔လည္း အစီရင္ခံတယ္။ ေနာက္တေန႔မနက္ (၉)နာရီေလာက္မွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္တို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔လာေတြ႕ၾကတယ္။ ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းအခိ်န္ျဖဳန္းမေနဘဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အာဏာမသိမ္းၾကနဲ႔ အာဏာသိမ္းတာဟာ စစ္တပ္လည္း နာမည္ပ်က္မယ္၊ တိုင္းျပည္လည္း နာမည္ပ်က္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္(၆)လၾကာရင္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေပးပါ့မယ္လို႔ စစ္တပ္က ကတိျပဳရင္ စစ္တပ္ကိုသူအာဏာလဲႊေပးမယ္။ အဲဒီလိုအာဏာလဲႊေပးဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုေခၚလိုက္မယ္။ လႊတ္ေတာ္က်င္းပတဲ့ေန႔မွာ သူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကထြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေအာင္ သူအဆိုတင္သြင္းမယ္လို႔ေျပာၿပီး သူေျပာတဲ့အခ်က္ေတြကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးနုဟာ စာရြက္တရြက္ေပၚမွာ ေရးေပးလိုက္တယ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္တို႔ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကိုေမးပါရေစဦးဆိုၿပီး ဦးႏုေပးတဲ့စာရြက္ကို ယူသြားတယ္။ ညေန (၂)ခ်က္တီးေလာက္ရိွတဲ့အခါ သူတို႔ျပန္လာၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက သေဘာတူပါတယ္လို႔ စကားျပန္တယ္''ဟု ေရးသားထားေလသည္။ ဤမွတ္တမ္းအရ ၁၉၅၈ တြင္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းရန္အစီအစဥ္ရိွခဲ့ၿပီး ဦးနုမွ အနုနည္းျဖင့္ အာဏာလဲႊ ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္အာဏာသိမ္းမည့္အစီအစဥ္ ပ်က္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ တြင္ေတာ့ အမ်ား သိသည့္အတိုင္း လက္ထိလက္ေရာက္အာဏာသိမ္းပဲြျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ေတာ့မွာမို႔ ကယ္တင္သည့္အေနနွင့္ အာဏာသိမ္းရသေယာင္ေျပာၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ တို႔ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို (၂၆)နွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ရိွစဥ္ ၁၉၇၇ တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္နွင့္ အရာရိွ တခ်ဳိ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကို လုပ္ၾကံျဖဳတ္ခ်ၿပီး အာဏာသိမ္းရန္ၾကံစဥ္ခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္သျဖင့္ ဗိုလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းခံရပါသည္။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ (၁၈)ရက္တြင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ဆႏၵျပမႈ အရိွန္ျမင့္တက္ေနဆဲ၀ယ္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ ေရးအဖဲြ႕(န၀တ)အစိုးရ (ေနာင္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသားယာေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ/နအဖ) အဖဲြ႕မ်ား ျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ၂၀၁၀ အထိ (၂၂)နွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ယ္ ေအာင္ျမင္ေသာ စစ္အာဏာ သိမ္းမႈ နွစ္ႀကိမ္သာရိွခဲ့ေသာ္လည္း ပထမအႀကိမ္တြင္ (၂၆)နွစ္ၾကာ အာဏာကိုဆုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးခဲ့ၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္တြင္ (၂၂)နွစ္ၾကာကာ စုစုေပါင္းစစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ (၄၈)ႏွစ္ ၾကာျမင့္ ခဲ့ရပါေတာ့သည္။

ဦးႏုေျပာခဲ့သလိုပင္ စစ္အာဏာသိမ္းသည္ဆိုျခင္းမွာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းသည္ျဖစ္ေစ စစ္တပ္အတြက္လည္း နာမည္ပ်က္ေစၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္လည္း နာမည္ပ်က္ေစပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္ေအာက္တြင္ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးတိုးတက္လာသည္က ရွားပါသည္။ အဖက္ဖက္မွ ခြ်တ္ျခံဳက်ခဲ့သည္က မ်ားပါသည္။ ထိုစဥ္က နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔သြားလွ်င္ပင္ ျမန္မာျပည္မွဆိုသည္နွင့္ မ်က္နွာငယ္ၾကရသည္။ အာဏာသိမ္းထားေသာ အစိုးရမို႔ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားကလည္း မေလးစားၾကေပ။

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္းခံရသျဖင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးမွာလည္း သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို တ႐ုတ္သို႔ ေဈးေပါေပါျဖင့္ေရာင္းခ်ျခင္းမွတပါး ေလာက္ေလာက္လားလား အျခားစီးပြားေရး ဘာမွမရိွေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းသည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုက မ႐ႈမလွခံထားရသျဖင့္ ေၾကာက္ရံြ ေနေခ်ၿပီ။ ထိုအခိ်န္တြင္ အရပ္သားအစိုးရတက္လာၿပီဆိုေသာ္ျငား တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းမွာကို ျပည္သူလူက အေၾကာက္ႀကီး ေၾကာက္ေနၾကေပသည္။ တူရကီက လူေတြ စစ္အာဏာသိမ္းတာကို အလိုမရိွသလိုမ်ဳိး၊ ထိုင္းကလူေတြ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုမလိုလားၾကသလိုမ်ဳိး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ တဖန္ျပန္ျဖစ္လာမွာကို ျပည္သူ လူထုအားလံုးက မလိုလားပါ။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ နိုင္ငံေရးနွင့္စီးပြားေရးမွ တပ္မေတာ္ထြက္ခြာသြားသည္ကိုသာ ျမင္လိုပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ေျပာခဲ့သလို တပ္မေတာ္က စစ္တန္းလ်ားသို႔ ျပန္သြားတာကိုပဲ ျမင္လို ေတြ႕လိုလွပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးေကာင္းဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ရိွလွေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ဓာတ္ပံုကို သတင္းစာမွာေတြ႕ ေတာ့ ၀မ္းသာမိျခင္းျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုထဲမွာ ခ်စ္ၾကည္႐ံုမွ်မက အျပင္တြင္ပါ ခ်စ္ခင္ရင္းနီွးၾကၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္ လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.