ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္လာေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲႏိုင္ေရး အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ျမန္မာ - ထိုင္း နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ ယာယီ စခန္း ကိုးခုတို ့တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္ (၁၀၅,၀၀၀) ခန္ ့အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ေနရပ္သို ့ျပန္ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္ကို သိရေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာ မင္းႀကီးရုံး (UNHCR) တို ့ ပူးေပါင္းၿပီး ကရင္၊ မြန္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရရရွိေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၀၅ သန္းျဖင့္ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခု ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္လာေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္း လုံၿခဳံစြာျဖင့္ ေနရပ္ ျပန္လာႏိုင္ေရး အတြက္ ယခု အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည့္ ျပည္တြင္းေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ ့ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္ေဒသျဖစ္သည့္ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္ျပည္နယ္နွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စသည့္ အေရွ ့ပိုင္းေဒသမ်ားမွ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ နိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးမႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာတြင္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးမႈမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အေတာ္မ်ားမ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း၊ ၂၀၁၆ ဧၿပီလတြင္ အစိုးရအသစ္ တက္လာၿပီး အဖြဲ ့အစည္းဆိုင္ရာ မူဝါဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္လာေရး၊ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္ဟု UNHCR ၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေဒသတြင္ ေနရပ္ ျပန္လာ၍ ျပန္လည္ အေျခခ် ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္” စာတမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား ျပန္လာမည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ KNU (Karen National Union), DKBA (Democratic Karen Benevolent Army), KPC (Karen National Liberation Army - Peace Council) စသည့္ NCA တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္တြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္း ေဆင္ရြက္သင့္သည္ ဟုလည္း UNHCR ၏ စာတမ္း၌ တိုက္တြန္းထားသည္။

ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျပန္လည္ ေခၚယူေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား ေမတၱာရပ္ခံ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကလည္း ျပန္ေခၚပါမည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ေမလ စာရင္းမ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္ စခန္း ကိုးခုတို႔တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္ တစ္သိန္း ငါးေထာင္ (၁၀၅,၀၀၀)အနက္ သုံးပုံႏွစ္ပုံမွာ ကရင္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္သည္။

ယေန ့ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို ့နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကယားျပည္နယ္မ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ့မ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ UNHCR (ျမန္မာ) ႏွင့္ UNHCR (ထိုင္း) တို ့မွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္  ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ အႀကိဳ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း အပါအဝင္ WFP, UNICEF, IOM တို ့မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1303,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7350,interview,220,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15713,news,2842,opinion,765,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,140,statement,59,technic,56,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္
https://4.bp.blogspot.com/-VWO-9x3ydUM/V3z15vTXOjI/AAAAAAAApQ0/N0MIaWY--6AMYHpNBqBEGj2DMZufovepwCLcB/s400/9.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-VWO-9x3ydUM/V3z15vTXOjI/AAAAAAAApQ0/N0MIaWY--6AMYHpNBqBEGj2DMZufovepwCLcB/s72-c/9.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_817.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_817.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy