ေဒၚစု တ႐ုတ္ခရီးစဥ္သည္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ျပန္စရန္ အလားအလာေကာင္းဟု တ႐ုတ္သတင္းစာေရး

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပေနၾကသူမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ)
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစကာ ရပ္ဆိုင္းထားရသည့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္မတိုင္ခင္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းအပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈက အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းျပန္စမည့္ သေဘာကို ေဆာင္ေနသည္ဟု အကဲျဖတ္မ်ားက သံုးသပ္ ထင္ျမင္ေနၾက သကဲ့သုိ႔ အစိုးရသစ္လက္ထက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပသရန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ အာရွက တ႐ုတ္တို႔အၾကား ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ျပသသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

အလားတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္း သတင္းေကာင္းမ်ားကို ၾကားရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီး အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ၏ ထိလြယ္ရွလြယ္အျဖစ္ဆုံး ကိစၥရပ္မ်ားကို စတင္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားေတာ့မည္ဟု ယူဆရသည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ခရီးစဥ္အတြင္းမွာပင္ ကာလအတန္ၾကာ ျပႆနာ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥရပ္ကို အၿပီးတိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဆိုသည္ကေတာ့ လက္ေတြ႕က်က် ယူဆ၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အဆိုပါ ဆည္တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရသစ္၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု စသည့္ မတူညီသည့္ အုပ္စုမ်ားထံမွ ကြဲျပားျခားနားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အစုိးရအေနျဖင့္ ကာလၾကာ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကုိ ျပန္စရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ကမူ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေထာက္ခံမႈ ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္မည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းမွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ရွိေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲတြင္ တည္ရွိေနလ်က္ ရွိသည္။ လက္ရွိ ေဒသခံ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားအရဆိုလ်င္ တ႐ုတ္တို႔ အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွ် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးအင္အားကို ေလးစားရရန္ ရွိေနကာ စီမံကိန္းအေပၚ လူထုသေဘာထားမ်ားကိုလည္း နားေထာင္သြားရမည္ပင္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္းအေပၚ အျခား႐ႈေထာင့္မွ ေထာက္ခံမႈရႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုလည္း ရွိေနသည္။ ယင္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယင္း၏ တိုးတက္ လိုအပ္လာေနေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား အေရးတစ္ႀကီး လိုအပ္ေနသည္။

ယင္းအျပင္ အစုိးရသစ္မွာလည္း ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အင္ဂ်င္ကို ျပန္လည္စတင္ ေမာင္းႏွင္ေနလ်က္ရွိသည္။ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ တာ၀န္ရွိသူတစ္ခ်ဳိ႕သည္ ႏိုင္ငံရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ခံၾကရန္ လူထုကို တိုက္တြန္းေနသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္တစ္ေလာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သံုးပံု ပံုတစ္ပံုသာ လွ်ပ္စစ္မီး သံုးစြဲေနရသည္။

အလားတူ မီဒီယာသတင္းမ်ားအရ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျမစ္ဆံုဆည္ စတင္လည္ပတ္ ႏိုင္ခဲ့ပါက ထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အလကားရရွိစရာ ရွိေနသည္ဟုသိရသည္။ ခန္႔မွန္းရမည္ဆိုပါက ျမန္မာျပည္သူ လူထုအၾကား ယံုၾကည္အားထားခံရဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ လာမည့္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပသမည္ဟု ယူဆရသည္။ အလားတူ တ႐ုတ္အစိုးရက ေငြေၾကးစုိက္ထူထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအေပၚ ျပည္တြင္းက ျပည္သူလူထုသည္ သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ကန္႔ကြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုပါ ေျပေလ်ာ့ သြားေစႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

( Global Times အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပသည့္ “Hopefully Suu Kyi’s China visit will show positive attitude toward Myitsone dam” ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖၚျပပါသည္။ )
Mizzima - News in Burmese

COMMENTS

Name

art,1,article,1317,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7574,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16117,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,148,statement,59,technic,57,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေဒၚစု တ႐ုတ္ခရီးစဥ္သည္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ျပန္စရန္ အလားအလာေကာင္းဟု တ႐ုတ္သတင္းစာေရး
ေဒၚစု တ႐ုတ္ခရီးစဥ္သည္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ျပန္စရန္ အလားအလာေကာင္းဟု တ႐ုတ္သတင္းစာေရး
https://1.bp.blogspot.com/-2l7U_E1KY9Q/V7GKZNlCFhI/AAAAAAAAYn8/g9AeWPoL3fwzmtrp4ce59_Ay9TN_1jafQCLcB/s1600/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2l7U_E1KY9Q/V7GKZNlCFhI/AAAAAAAAYn8/g9AeWPoL3fwzmtrp4ce59_Ay9TN_1jafQCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_186.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_186.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy