ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ပုဂံ၊ ေျမာက္ဦး၊ စစ္ကိုင္း ၊ စေလ ၊ ဆားလယ္ ေဒသမ်ားရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ( ၂၀:၃၀ နာရီအခ်ိန္ )အထိ အေျခအေန

၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ၁၇:၀၅ အခ်ိန္၌ ၆.၈ ရစ္ခ်က္စတာစေကး လႈပ္ခတ္ သြားေသာ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ပုဂံ၊ ေျမာက္ဦး၊ စစ္ကိုင္း ၊ စေလ ၊ ဆားလယ္ ေဒသမ်ားရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံအခ်ိဳ႕ ေအာက္ပါအတိုင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရွိေၾကာင္းကနဦးသတင္းရရွိမႈ( ၂၀:၃၀ နာရီအခ်ိန္ )အထိ အေျခအေန

(က) ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသ
***********************************************
၁။ ဘုရားအမွတ္၁၆၈၆ အေပၚပိုင္းၿပိဳက်
၂။ ဘုရားအမွတ္၁၄၃၉(မဂၤလာေစတီ) အေပၚပိုင္းေဖာင္းရစ္ၿပိဳက်
၃။ ဓမၼရံႀကီး မုခ္ဦးၿပိဳက်
၄။ တဘက္က် ေဖာင္းရစ္ကစ ျပဳတ္က်
၅။ ေခမဂၤဘုရား ထိပ္ပိုင္းျပတ္က်
၆။ ငါးမ်က္ႏွာ အေပၚပိုင္းျပဳတ္
၇။ ျမေစတီ စိန္ဖူး၊ ခေရသီးငါးလုံးျပဳတ္က်
၈။ ဘုရားအမွတ္၁၃၂၇ ထိပ္ဖူးျပဳတ္က်
၉။ ျမင္းကပါဂူေျပာက္ႀကီး ကြမ္းေတာင္ထိပ္ျပဳတ္က်
၁၀။ ျမင္းကပါဂူေျပာက္ငယ္ ကြမ္းေတာင္ထိပ္ျပဳတ္က်
၁၁။ ဘုရားအမွတ္၁၃၂၅ ေဖာင္းရစ္ျပဳတ္က်
၁၂။ ထီးလိုမင္းလိုဘုရား ငွက္ေပ်ာဖူးမွ ေအာက္သို႔ၿပိဳက်
၁၃။ အေရွ႕ဖက္လိပ္ ၿပိဳက်မႈမ်ား
၁၄။ အေနာက္ဖက္လိပ္ ေဖာင္းရစ္အထက္ပိုင္း ေရွ႕ျခမ္းၿပိဳက်၊ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ယိုင္၊
၁၅။ ေလာကနႏၵာ စိန္ဖူးျပဳတ္က်
၁၆။ စိမ္းညက္ညီမ ဓာတ္ေတာ္တိုက္အထက္ ေဖာင္းရစ္ငါးရစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းၿပိဳက်
၁၇။ တ႐ုတ္ေျပး ေဖာင္းရစ္အထက္ပိုင္း အထြတ္ၿပိဳ
၁၈။ ေလးမ်က္ႏွာဘုရား မင္းနန္သူ
၁၉။ အာနႏၵာ ေျမာက္ဘက္မုခ္ဦး၊အေနာက္မုခ္ဦးကြာက်
၂၀။ ဘုရားအမွတ္၁၄၉၃ (ျမင္းျပဂူ) ေဖာင္းရစ္မွစ ၿပိဳက်
၂၁။ ရြာေဟာင္းႀကီး အေပၚပိုင္းျပဳတ္က်
၂၂။ မဟာဂူႀကီးေျမာက္ဘက္ ေစတီ အေပၚပိုင္းျပဳတ္က်
၂၃။ ဝက္ႀကီးအင္းဂူေျပာက္ႀကီး ကြမ္းေတာင္မူလေနရာထိ ျပဳတ္က်
၂၄။ ေစတနာႀကီး အထြတ္ပိုင္းျပဳတ္က်
၂၅။ ျပတိုက္အတြင္းရွိ (ဘုရားအမွတ္၁၆၁၉ ) သပိတ္ေမွာက္အေပၚပိုင္း
၂၆။ ဘုရားအမွတ္၁၁၅(ကူနီးဘုရား) ထီးေတာ္ၿပိဳက်
၂၇။ စူဠာမဏိ ကြမ္းေတာင္တစ္ခုလုံးၿပိဳက်
၂၈။ ပုဂံေမၽွာ္ အေပၚထိပ္ပိုင္းေစာင္း
၂၉။ ေျမဘုံသာ ထိပ္ဖူးၿပိဳက်
၃၀။ ေလာကထိပ္ပန္ ထိပ္ဖူးၿပိဳက်
၃၁။ ေရေတာ္မုနိ အေပၚပိုင္းငွက္ေပ်ာဖူးျပဳတ္က်
၃၂။ ပုတၱလင္ ထိပ္ဖူးၿပိဳက်
၃၃။ အင္းဘုရား အေပၚပိုင္းပဲ့က်
၃၄။ ဘုရားအမွတ္၁၄၄၉ ကြမ္းေတာင္ၿပိဳက်
၃၅။ စိုးမင္းႀကီး ခေရသီးေအာက္ပိုင္းေဖာင္းရစ္ပ်က္စီး
၃၆။ စိုးမင္းႀကီးအုတ္ေက်ာင္း ဘုရား(၂)ဆူ ထိပ္ဖူးျပဳတ္က်
၃၇။ ပုဂံဟိုတယ္ဝင္းအတြင္း ဘုရား နံရံပန္းခ်ီျပဳတ္က်
၃၈။ ေရႊလိပ္တူး အထြတ္ေစတီျပဳတ္က်
၃၉။ ေရႊေစတီ ေဖာင္းရစ္(၉)ရစ္အထက္မွၿပိဳက်
၄၀။ ကန္ေတာ့ပလႅင္ ထီးေတာ္အနည္းငယ္ယိုင္၊ စေနေထာင့္အရံ ေစတီလယ္သီးျပဳတ္၊ ရွစ္မ်က္ႏွာဘုရား ေခါင္းေလာင္းအထက္ပိုင္းအက္
၄၁။ Treasure Hotel ဝင္း အတြင္းဘုရား ခေရသီးျပဳတ္က်
၄၂။ ျမင္းကပါအေရွ႕ထိပ္ သီဟိုဠ္ပုံေစတီ အထြတ္ၿပိဳ
၄၃။ ေလာကထိပ္ေခါင္ ေတာင္ဘက္ဘုရား(၅)ဆူ ထိပ္ဖူးျပဳတ္
၄၄။ ဘုရားအမွတ္၁၆၇၄ အေပၚပိုင္းၿပိဳ
၄၅။ မဟာေဗာဓိ အရံေစတီ(၂)ဆူၿပိဳ
၄၆။ ဘုရားအမွတ္၁၆၆၇ အထြတ္ေစတီျပဳတ္က်
၄၇။ ေျမာက္ဂူနီဘုရား အထြတ္ျပဳတ္
၄၈။ ဘုရားအမွတ္၁၆၈၀ ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၄၉။ တဝဂူ ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၅၀။ ဘုရားအမွတ္၁၄၅၉ ေဖာင္းရစ္အထက္ပိုင္းၿပိဳက်
၅၁။ အဂၢေတ့ဘုရား အထြတ္ေစတီၿပိဳက်
၅၂။ ဧဒင္ ၁၃၃၆ အထြတ္ေစတီၿပိဳက်
၅၃။ ဘုရားအမွတ္၂၆၃ အထြတ္ျပဳတ္က်
၅၄။ ပါသာဒဘုရား အထြတ္ေစတီျပဳတ္က်
၅၅။ ဘုရားအမွတ္၁၃၅၈ အထြတ္ေစတီျပဳတ္က်
၅၆။ စားပြဲတင္ လက္တံယိုင္
၅၇။ အေနာက္ဖြားေစာဘုရားနီ လက္တံျပဳတ္
၅၈။ သစၥာဝတီ အထြတ္ေစတီျပဳတ္က်
၅၉။ သိၾကားဟစ္ ေခါင္းေလာင္းယိမ္းယိုင္
၆၀။ ဓမၼရာဇိက အေရွ႕ဘက္မုခ္ျပဳတ္က်
၆၁။ ဘုရားအမွတ္၁၃၉၁ အထြတ္ေစတီျပဳတ္က်
၆၂။ သန႔္ျပန႔္စြာ (အေနာက္ဖြားေစာ) အေပၚပိုင္းၿပိဳက်
၆၃။ သာယာဝေတ့ ကြမ္းေတာင္အထက္ပိုင္းၿပိဳက်
၆၄။ ဘုရားအမွတ္၁၂၆၉(လွံက်ဘုရား) ေဖာင္းရစ္ထိၿပိဳ၊ သပိတ္ေမွာက္ အက္ကြဲ၊ စိုင္ေပါင္ၿပိဳက်
၆၅။ပုဂံျပတိုက္ ျပတိုက္အတြင္းရွိ ေစာမင္းလတ္ဆင္းတု ေရႊဘုရားေခါင္းျပဳတ္က် ျပတ္ထြက္
၆၆။ ဘုရားအမွတ္၃၇၃ ထိပ္ဖူးပဲ့
၆၇။ ဘုရားအမွတ္၁၇၂၂ ထိပ္ဖူးပဲ့
၆၈။ ဘုရားအမွတ္၁၇၀၄ အနီးရွိဘုရား ထိပ္ဖူးပဲ့
၆၉။ ဘုရားအမွတ္၁၄၉၇ ထိပ္ဖူးပဲ့
၇၀။ ဘုရားအမွတ္၁၄၉၆ ထိပ္ဖူးပဲ့
၇၁။ ဘုရားအမွတ္၁၄၉၉ ထိပ္ဖူးပဲ့
၇၂။ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား ငါးဆင့္အထက္ အဝိုင္းပတ္လည္အက္ကြဲ
၇၃။ သစၥာမ႑ိဳင္ ထိပ္ဖူးေစာင္း
၇၄။ ေရႊသာေလ်ာင္း အတြင္းအဂၤေတပ်က္စီးၿပိဳက်
၇၅။ ဘုရားအမွတ္၁၅၅၈ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ထိပ္ဖူးက်ိဳးက်
၇၆။ ဘုရားအမွတ္၁၅၅၁ ေရႊဆံေတာ္လမ္းေဘး ထိပ္ဖူးၿပိဳက်
၇၇။ ဘုရားအမွတ္၁၅၃၆ (ငဖုန္းသင္ေယာင္) ငွက္ေပ်ာဖူးက်ိဳးက်
၇၈။ ဘုရားအမွတ္၅၅၅ အထြတ္ေစတီပ်က္စီး
၇၉။ ဘုရားအမွတ္၇၉၅ ကြမ္းေတာင္ပ်က္စီး
၈၀။ ဘုရားအမွတ္၂၀၉၇ အထြတ္ပ်က္စီး
၈၁။ ဘုရားအမွတ္၂၁၄၉ ကြမ္းေတာင္အထိပ်က္စီး
၈၂။ ဘုရားအမွတ္၂၁၅၁ ကြမ္းေတာင္အထိပ်က္စီး
၈၃။ ဘုရားအမွတ္၂၁၆၀ ေဖာင္းရစ္ပ်က္စီး
၈၄။ ဘုရားအမွတ္၂၁၆၈ ေဖာင္းရစ္ပ်က္စီး
၈၅။ ဘုရားအမွတ္၂၁၅၇ အာ႐ုံခံေရွ႕ခ်င္မိတ္တိုးပ်က္စီး
၈၆။ ဘုရားအမွတ္၁၉၆၅ ေဖာင္းရစ္ပ်က္စီး
၈၇။ ဘုရားအမွတ္၁၈၅၂ ေတာင္ဘက္အတြင္းပိုင္းၿပိဳ
၈၈။ ဘုရားအမွတ္၂၁၃၆ ေဖာင္းရစ္အထြတ္ၿပိဳ
၈၉။ ဘုရားအမွတ္၂၁၃၁ တစ္ဆူလုံးၿပိဳ
၉၀။ ဘုရားအမွတ္၁၉၆၂ ခေရသီးျပဳတ္
၉၁။ ဘုရားအမွတ္၁၉၈၃ အက္ကြဲ
၉၂။ ဘုရားအမွတ္၁၉၈၂ ေဖာင္းရစ္
၉၃။ ဘုရားအမွတ္၂၀၁၁ ေရွ႕မုခ္ၿပိဳ၊ ငွက္ေပ်ာဖူးၿပိဳ၊ တိုက္မကြဲအက္ မႈမ်ား
၉၄။ ဘုရားအမွတ္၄၆၉ အထြတ္ေစတီျပဳတ္
၉၅။ ေက်ာက္ကူးဘုရား အထြတ္ပိုင္းအက္ကြဲၿပိဳ၊ အတြင္းအက္ကြဲ ၿပိဳ၊ သံဖရိန္ေကြး
၉၆။ ဘုရားအမွတ္၂၃၃ (ေလာကခ်မ္းသာ) အရံေစတီပ်က္စီးၿပိဳက်
၉၇။ ဘုရားအမွတ္၈၀၁ ကြမ္းေတာင္ပ်က္စီး
၉၈။ ျမစည္းခုံ ေခါင္းေလာင္းအက္ကြဲ
၉၉။ ရပ္ေစာက္ဘုရား (ေက်ာက္ကူးအနီး) စေနေထာင့္တစ္ျခမ္းၿပိဳ
၁၀၀။ဘုရားအမွတ္၉၈၇(ေစတနာႀကီး) ဓာတ္ေတာ္တိုက္ဘက္မွ ၿပိဳက်
၁၀၁။ ဘုရားအမွတ္၉၉၈(ေက်ာင္းႀကီးညီမ) ေဖာင္းရစ္မ်ား အထက္မွၿပိဳ၊ အေရွ႕ဘက္ မုခ္ကပ္ၿပိဳက်
၁၀၂။ ဘုရားအမွတ္၉၉၇ ခေရသီးၿပိဳက်၊ ေျမာက္ဘက္၊ ေတာင္ဘက္ မုခ္အလယ္ပိုင္းမ်ားၿပိဳက်၊ ေျမာက္ဘက္ အက္ကြဲေၾကာင္းျဖစ္ေပၚ၊ အတြင္းမုခ္ၿပိဳ
၁၀၃။ဘုရားအမွတ္၁၄၅(ေခ်ာက္ဘုရားလွ) ထီးေတာ္ၿပိဳက်
၁၀၄။ဘုရားအမွတ္၁၅၅(ကုန္းေတာ္ႀကီး) အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာစာ အဂၤေတကြာက်
၁၀၅။ဘုရားအမွတ္၁၁၂၃(ဆင္ေပါင္း) အထက္ပိုင္းျပတ္က်
၁၀၆။ဘုရားအမွတ္၁၁၂၄(ဆင္ေပါင္းအနီး) အထက္ပိုင္းျပတ္က်
၁၀၇။ဘုရားအမွတ္၁၃၀၀ ဓာတ္ေတာ္တိုက္ဒုတိယပစၥယံၿပိဳက်
၁၀၈။ဘုရားအမွတ္၁၄၇၁(သိမၼစည္း) အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရံေစတီၿပိဳက်
၁၀၉။တာမဏီဘုရား အက္ေၾကာင္းရွိ
၁၁၀။ဘုရားအမွတ္၂၈၇ ကြမ္းေတာင္ျပဳတ္က်
၁၁၁။ဆူးေလကုန္းအစု ကြမ္းေတာင္ၿပိဳက်
၁၁၂။ႏွစ္ထပ္ေစတီအေရွ႕ဘက္မုခ္ျပဳတ္ထြက္
၁၁၃။ ဗူးလည္သီးကြမ္းေတာင္မုခ္ျပဳတ္ထြက္
၁၁၄။ ဗူးလည္သီးအနီးဘုရား ကြမ္းေတာင္မုခ္ျပဳတ္ထြက္
၁၁၅။ဘုရားအမွတ္၁၂၂၈ ခေရသီးျပဳတ္က်
၁၁၆။ဘုရားအမွတ္၁၀၃၂ ၾကာေမွာက္အေျခေဖာင္းရစ္အထက္ပိုင္း ၿပိဳက်
၁၁၇။ဘုရားအမွတ္၁၁၃၈ ခေရသီးျပဳတ္က်
၁၁၈။သပိတ္ေမွာက္ အက္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚ
၁၁၉။သိၾကားပုန္း ေျမာက္ဘက္ျခမ္းအက္ေၾကာင္းေပၚ
၁၂၀။ဘုရားအမွတ္၂၆၃ အထက္ပိုင္းၿပိဳက်
၁၂၁။ဆုေတာင္းျပည့္(ေတာင္ဘီ) ထီးေတာ္တိမ္းေစာင္း
၁၂၂။ဆုေတာင္းျပည့္(ေတာင္ဘီ) ဘုရားအနီး ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၁၂၃။ ေက်ာင္းဦးဘုရား ထိပ္ပိုင္းပ်က္စီး
၁၂၄။ အိမ္ရာေက်ာင္းငါးမ်က္ႏွာ ထိပ္ပိုင္းပ်က္စီး
၁၂၅။ စတုမုခ ထိပ္ပိုင္းပ်က္စီး
၁၂၆။ စတုမုခဘုရားေျမာက္ဘက္ ဘုရား ကြမ္းေတာင္ထိၿပိဳက်ပ်က္စီး
၁၂၇။ ေခမဂၤဘုရားစုမွဘုရားငယ္ ကြမ္းေတာင္အထက္ပိုင္းပ်က္စီး
၁၂၈။လိုဏ္ရွည္ဘုရား ကြမ္းေတာင္အထက္ပိုင္းပ်က္
၁၂၉။ ႏြားျပဂူ ကြမ္းေတာင္အထက္ပိုင္းအကုန္ပ်က္
၁၃၀။ ဘုရားအမွတ္၁၅၁၂(ပုထိုးသားမ်ား) ကြမ္းေတာင္အထက္ပိုင္းအကုန္ပ်က္
၁၃၁။ ဘုရားအမွတ္၁၅၉၇(သဗၺညဳ) အေနာက္ဘက္ကြမ္းေတာင္ေအာက္ပိုင္းပဲ့
၁၃၂။ ေရႊဂူႀကီး ကြမ္းေတာင္အထက္ပိုင္းပဲ့၍ထီးေတာ္ေစာင္း၊ အေနာက္ဘက္အရံေစတီထိပ္ပိုင္းျပတ္
၁၃၃။ နတ္ေလ်ာင္းေက်ာင္း ေျမာက္ဘက္ဘုရား ကြမ္းေတာင္အထက္ပိုင္းပ်က္
၁၃၄။ ဘုရားအမွတ္၁၅၁၁ ကြမ္းေတာင္အထက္ၿပိဳက်
၁၃၅။ ဘုရားအမွတ္၁၅၀၇ ကြမ္းေတာင္အထက္ၿပိဳက်
၁၃၆။ ဘုရားအမွတ္၁၅၁၈ ကြမ္းေတာင္အထက္ၿပိဳက်
၁၃၇။ဘုရားအမွတ္၁၅၁၉ ကြမ္းေတာင္အထက္ၿပိဳက်
၁၃၈။ ဘုရားအမွတ္၉၅၆ အုတ္ေက်ာင္း ေတာင္ဘက္ျခမ္းၿပိဳ
၁၃၉။ဘုရားအမွတ္၈၆၂ ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၁၄၀။ ဘုရားအမွတ္၈၅၇ ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၁၄၁။ ဘုရားအမွတ္၃၁၂၃ ထိပ္ဖူးပဲ့က်
၁၄၂။ ဘုရားအမွတ္၄၂၁ ထိပ္ဖူးၿပိဳက်
၁၄၃။ ကုသဘုရား ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၁၄၄။ သမုတၱိ ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၁၄၅။ ဘုရားအမွတ္၁၁၀၄ ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၁၄၆။ ဘုရားအမွတ္၁၀၈၉ ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၁၄၇။ ဘုရားအမွတ္၁၂၅၉(ျဖတ္စေရႊဂူ) ငွက္ေပ်ာဖူးျပဳတ္က်
၁၄၈။ ဘုရားအမွတ္၁၂၅၀ ေစတီလုံးေဖာင္းရစ္မွၿပိဳက်
၁၄၉။ ဘုရားအမွတ္၁၂၅၁ ကြမ္ေတာင္ထိပ္အက္ကြဲ
၁၅၀။ ဘုရားအမွတ္၆၉၇(ဆင္ျဖဴရွင္ဘုရား) ကြမ္းေတာင္ထိပ္ၿပိဳက်
၁၅၁။ ဘုရားအမွတ္၆၉၈ အေပၚထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၁၅၂။ ဘုရားအမွတ္၆၈၄ သိမ္ေျမာက္ဘက္ဘုရား အေပၚခေရသီးျပဳတ္က်
၁၅၃။ ဘုရားအမွတ္၁၄၅၈ အတြင္းပိုင္းအဂၤေတကြာက်
၁၅၄။ ဘုရားအမွတ္၁၄၆၇ ခ်င္မိတ္တိုးေထာင့္ပိုင္းကြာက်၊ ကြမ္းေတာင္ ထိပ္ပိုင္း တစ္ျခမ္းပဲ့
၁၅၅။ ဘုရားအမွတ္၁၄၇၁(ေလာကဥေသၽွာင္) အတြင္းနံရံကြာက်
၁၅၆။ ဘုရားအမွတ္၁၅၈၀ ကြမ္းေတာင္ထိပ္ပိုင္းၿပိဳက်
၁၅၇။ မင္းအိုခ်မ္းသာဘုရားစု ေဖာင္းရစ္အနည္းငယ္ပဲ့က်
၁၅၈။ ေစာလွဝန္းဘုရား လက္တံျပဳတ္က်
၁၅၉။ဘုရားအမွတ္၁၂၃၆ လက္တံျပဳတ္က်
၁၆၀။ဘုရားအမွတ္၁၂၂၃ လက္တံျပဳတ္က်
၁၆၁။အပယ္ရတနာ လက္တံယိုင္၊ အရံေစတီ(၂)ဆူျပဳတ္က်
၁၆၂။ဘုရားအမွတ္၁၁၉၇ လက္တံျပဳတ္က်
၁၆၃။ဘုရားအမွတ္၁၂၀၃ အထြတ္ေစတီျပဳတ္က်
၁၆၄။ဘုရားအမွတ္၁၁၉၄ အထြတ္ေစတီျပဳတ္က်
၁၆၅။ဘုရားအမွတ္၁၂၀၄ ခေရသီး၊ ၾကာေမွာက္ ၾကာလွန္အက္ကြဲ
၁၆၆။ဘုရားအမွတ္၁၁၉၉ ခေရသီး၊ ၾကာေမွာက္ ၾကာလွန္အက္ကြဲ
၁၆၇။ဘုရားအမွတ္၅၀၆(အေနာက္ကသပ) ေျမာက္ဘက္မုခ္ၿပိဳက်၊ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ အရံေစတီၿပိဳက်၊ အထြတ္ေစတီၿပိဳက်
၁၆၈။ ဘုရားအမွတ္၅၀၅(အေရွ႕ကသပ) နံရံပန္းခ်ီကြာက်
၁၆၉။ဆင္ခံဘုရား ဓာတ္ေတာ္တိုက္ေတာင္ဘက္အုတ္ခုံ ၿပိဳက်၊ ေဖာင္းရစ္အထက္ၿပိဳက်
၁၇၀။ ဘုရားအမွတ္၇၉၅ ၾကာေမွာက္ ၾကာလွန္၊ ခေရသီးျပဳတ္က်၊ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ဓာတ္ေတာ္တိုက္ၿပိဳ
၁၇၁။ ေရႊမုခ္ေဌာ အေရွ႕ဘက္မုခ္ၿပိဳ

(ခ) စေလေဒသ
************************
(၁) ဆားလယ္ရွိ ဘုရားအမွတ္(၉) တစ္ဆူလုံးၿပိဳက်
(၂) ဘုရားအမွတ္(၇) ေနာက္မုခ္ဦးၿပိဳက်
(၃) ေရလည္ရြာရွိ ဘုရားအမွတ္(၇၁) ေတာင္ဘက္ျခမ္းကြမ္းေတာင္ေအာက္ၿပိဳက်
(၄) ဘုရားအမွတ္ (၉) ေဖာင္းရစ္ဌာပနာေပါက္ ၿပိဳက်
(၅) ဘုရားအမွတ္ (၁) ေဖာင္းရစ္တစ္ျခမ္းပဲ့က်
(၆) ဘုရားအမွတ္(၁၅) မုခ္ဦးၿပိဳက်
(၇) ဘုရားအမွတ္ (၁၈) ႏွင့္ (၁၉) ကြမ္းေတာင္ရွိ မုခ္ကပ္ငယ္မ်ားၿပိဳက်
(၈) ဘုရားအမွတ္ (၃၀) ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ပဲ့က်
(၉) ရွင္ပင္စာႀကိဳ ၊ ဘုရားအမွတ္ (၈၈ထီးေတာ္ႏွင့္ေခါင္းေလာင္းေတာ္
ေစာင္း

(ဂ) ေျမာက္ဦးေဒသ
*************************
(၁) ရတနာမာန္ေအာင္ဘုရား(ထီးေတာ္ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာဖူးေျမခ)
(၂) ကိုးေသာင္းပုထိုး အရံေစတီအနည္းငယ္
(၃) ရတနာပုံေစတီေတာ္ စိန္ဖူးေတာ္ႏွင့္ ထီးေတာ္အနည္းငယ္ပဲ့

(ဃ) စစ္ကိုင္းေဒသ
*************************
(၁) စစ္ကိုင္းဗုဒၶျပတိုက္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္အေဆာင္(၅) ေတာင္ဘက္
နံရံအက္ကြဲ
(၂) မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ေရွ႕ေတာင္ဘက္ျခေသၤ့အေနာက္ျခမ္းအဂၤေတကြာက်
(၃) ေခ်ာင္းဦး ၊ အျမင့္ေဒသ ဘုရားအမွတ္ (၁၃၅) ေတာင္ဘက္မုခ္ၿပိဳက်
(၄) ဘုရားအမွတ္ (၀၆၂) သပိတ္ေမွာက္ႏွင့္ၾကာဝန္းၿပိဳက်
(၅) ဘုရားအမွတ္ (၀၈၆) ေဖာင္းရစ္အထက္ပိုင္းၿပိဳက်
(၆) ဘုရားအမွတ္ ၀၄၁(သုံးပန္လွ)၊၀၄၂(ေဒါင္းဘုရား)၊ ၀၁၉
(ရန္ေအာင္ျမင္)၊ ၀၉၁ ၊ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားႀကီး စိန္ဖူးေတာ္က်ိဳးက်
(၇) ဘုရားအမွတ္ ၀၈၂ (မိုးေကာင္းဘုရားစု) ၾကာလွန္အက္
ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈအေျခအေနအား ဆက္လက္ကြင္းဆင္း စာရင္းေကာက္ယူလ်က္ ရွိၿပီး အေသးစိတ္ အေျခအေနအား ထပ္မံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
24.8.2016
9:13PM
MoRAC
ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင္႔အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန

COMMENTS

Name

art,1,article,1317,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7580,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16132,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,151,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ပုဂံ၊ ေျမာက္ဦး၊ စစ္ကိုင္း ၊ စေလ ၊ ဆားလယ္ ေဒသမ်ားရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ( ၂၀:၃၀ နာရီအခ်ိန္ )အထိ အေျခအေန
ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ပုဂံ၊ ေျမာက္ဦး၊ စစ္ကိုင္း ၊ စေလ ၊ ဆားလယ္ ေဒသမ်ားရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ( ၂၀:၃၀ နာရီအခ်ိန္ )အထိ အေျခအေန
https://1.bp.blogspot.com/-E243r3haXYI/V7222uJsEZI/AAAAAAAAYwU/F-KIKXB1O2sYqq7G4oL8jM_izkiu3qNXACLcB/s640/Q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-E243r3haXYI/V7222uJsEZI/AAAAAAAAYwU/F-KIKXB1O2sYqq7G4oL8jM_izkiu3qNXACLcB/s72-c/Q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_434.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_434.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy