ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္


ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္ အစံု မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီခဲ့ခ်န္ ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ခရီးသြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ မစၥတာက်န္းတယ္က်န္းႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မွ အစဥ္အလာရွိေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို အနာဂတ္ကာလတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ေဆြ ပူးေပါင္းဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေစေရးတို႔အေပၚ အေလးအနက္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး အေရးပါေသာ တူညီဆႏၵမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ႏွစ္ဖက္လုံးက ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ''ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္'' ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္ တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီး(၅)ရပ္ကို အတူတကြေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ၾက သည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အဆိုပါမူႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းက်င့္သုံးေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ တို႔ကိုအေျခခံ ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ေရရွည္တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ဖက္အၾကား အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး မူဝါဒကို ဆက္လက္က်င့္ သုံးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးသည့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾက ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္အၾကား ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အစဥ္ေရွ႕တန္းတင္ေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အျမင္ ႏွင့္ ေရရွည္ အျမင္ တို႔ျဖင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အသစ္မ်ား အဆက္မျပတ္ ရရွိေစေရး တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အစဥ္အလာရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံမႈကို ဆက္လက္၍ ထိန္းသိမ္းရန္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္မႈ ပိုမို နက္႐ႈိင္း ေစရန္တို႔ကို သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အဆင့္ အသီးသီး တြင္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျမႇင့္တင္သြားရန္ သေဘာ တူညီခဲ့ ၾကပါသည္။

၄။ ႏွစ္ဖက္နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျမႇင့္တင္ရန္၊ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈဘဝဖူလုံေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈဖလွယ္ေရးတို႔ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္။

၅။ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ နီးကပ္သည့္ညႇိႏႈိင္းမႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ မ်ားႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကမၻာလုံး ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထိန္းသိမ္းသြား ရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

၆။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ''ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမႀကီး(Belt and Road Initiative)”ႏွင့္ ''ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ (BCIM) စီးပြားေရး စႀကႍ'' ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါ သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပူးတြဲေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း မ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ယႏၲရားမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္လက္အသုံးျပဳသြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး အစရွိေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို ျမႇင့္တင္ၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ေနထိုင္မႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ အျမင္ႏွင့္မူဝါဒမ်ားကို ခ်ီးမြမ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခိုင္မာေစရန္ ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးသဟဇာတျဖစ္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ဳိးသားေရးအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး အားလုံးပါဝင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္း အေပၚ ေလွ်ာက္ လွမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တို႔ကို ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ တက္အားသေရြ႕ ဆက္လက္ အကူအညီမ်ား ေပးသြားရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ခိုင္မာေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီသြားရန္ ဆႏၵရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ညီတူညီမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ သြားလိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္း မူဝါဒကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ထိုင္ဝမ္၊ တိဘက္ႏွင့္ ရွင္းက်န္းေဒသ အေရးကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္အား နားလည္ၿပီးေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ ပါသည္။

၈။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ တက္ၾကြ၍အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၉။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ရွီက်င့္ဖိန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာၾကားခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတက ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၁ဝ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း လႈိက္လွဲ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုမႈႏွင့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီခဲ့ခ်န္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ တို႔ ကို ေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီခဲ့ခ်န္ အား ႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပေစႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မၾကာမီ ကာလအတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖိတ္ၾကားခ်က္အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါသည္။

============

China Xinhua News

ေပက်င္း ၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္

COMMENTS

Name

art,1,article,1317,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7565,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16100,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,147,statement,59,technic,57,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
https://4.bp.blogspot.com/-jGmB20R2Kig/V7h6yG6FcOI/AAAAAAAAYs8/qbrcWFvPbCgec_vLiAaE0MUOs4xcp8BhACPcB/s640/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-jGmB20R2Kig/V7h6yG6FcOI/AAAAAAAAYs8/qbrcWFvPbCgec_vLiAaE0MUOs4xcp8BhACPcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_562.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/08/blog-post_562.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy