စစ္မွန္ခိုင္မာသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မည္ ဟူသည့္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး မတူညီေသာ သေဘာထားအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ညီလာခံတြင္ ညွိႏႈိင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ၊ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားေတြ႔ရစဥ္

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ (၁၅)

စစ္မွန္ခိုင္မာသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မည္ ဟူသည့္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး မတူညီေသာ သေဘာထားအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ညီလာခံတြင္ ညွိႏႈိင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ(UPDJC) အစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံက ထိုကဲ့သုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အဓိကအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံ တြင္ ႏုိင္ငံခ်မ္းေရးမရရွိျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအားလုံး၏ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတဲြေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းအျပင္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွ မိမိတုိ႔ ျပည္သူ လူထု၏ စိတ္ႏွလုံးခ်မ္းသာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတိတ္ကုိ သင္ခန္းစာယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ျပည္သူလူထုတုိးတက္ႏုိင္ရန္မွာ ေရရွည္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲႏွင့္ စီးပြားေရးကုိမည္သုိ႔မွ် ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး မည္မွ်တုိးတက္သည္ျဖစ္ေစ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိလ်င္ စီးပြားေရး ျပဳိလဲသြားႏုိင္ပါေၾကာင္း။

ယင္းကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဘက္က လည္း ဘုံသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔တည္ေဆာက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားအားလုံး သေဘာထားပါရွိေရးမွာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၀၀ရာခုိင္ႏႈန္း သေဘာတူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာလူ သားမ်ား၏ သဘာ၀ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း။ သုိ႔ေသာ္လည္း မတူညီသည္သေဘာထားမ်ားကုိ ညွိႏွဳိင္းႏုိင္ရန္ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ရန္ဆုိ လွ်င္ သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ အားလုံးအေပၚအက်ဳိးျပဳရန္ဆုိလ်င္ ညွိႏိႈင္းေတြ႕ဆုံရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတဲြေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒(၁) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ ညီလာခံ အတြက္ေဆြးေႏြးစရာမ်ားစြာရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဖဲြ႕အစည္း ၏ရပ္တည္ခ်က္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိေလးစားၿပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒(၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းက ယခုေဆြးေႏြးပဲြမွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁ရာစုပင္လုံ)အတြက္ အေျခခံမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပဲြမ်ား ကုိေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အစုအဖဲြ႕ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္း က ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လုံအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖဲြ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ မိမိတုိ႔ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ အစြန္းမေရာက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အားလုံးက အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ သုိ႕မွသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကားမ်ား ေျပာၾကားၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ညီလာခံက်င္းပေရး ပူးတဲြေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းေရး၊ ညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိစၥ၊ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္၊ ဖြင့္ပဲြႏွင့္ညစားစားပဲြ အစီအစဥ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယပုိင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္က်င္းပရာ ယခင္ (UPDJC) ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ (UPDJC)ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစားထုိး လဲလွယ္ျခင္း၊ မူေဘာင္သုံးသပ္ျခင္း အစည္းအေ၀းမ်ားမွ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတဲြေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Myanmar State Counsellor Office
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.