အေမရိကန္ဆန္ရွင္ ၾကမ္းသလား

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လက္ရွိ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားမွာ ပစ္မွတ္ထားစာရင္းပါသူမ်ားကုိသာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တစ္ခုလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္ဆုိေသာ ယူဆခ်က္မ်ားမွာ မွားယြင္းသည့္အျမင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူမႈဟု ရည္ညႊန္းသည့္ ထုိပိတ္ဆုိ႔မႈမွာ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ထိခုိက္ေစသည္သာ ျဖစ္သည္။

ထုိပစ္မွတ္ထားစာရင္းက အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ အျခားႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားပါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ ပိတ္ဆုိ႔မႈ စည္းမ်ဥ္းအား လုိက္နာရမည့္သူမ်ားတြင္ အေမရိကန္တရားေရးစနစ္ေအာက္တြင္ ရွိေနသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္သူမ်ား၊ အေမရိကန္ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိေနသူ အားလံုး ပါ၀င္သည္။ ထုိပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ျပင္းထန္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ ခံထားသူမ်ား၏ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ဘဏ္မ်ားမွာ အႀကီးမားဆံုး ဒဏ္ေငြ ႐ုိက္ခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံရေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ျပင္သစ္ဘဏ္ BNP Paribas သည္ ဆူဒန္၊ က်ဴးဘားႏွင့္ အီရန္တုိ႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ BNP Paribas က ထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဂ႐ုတစုိက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားပင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္မိျခင္းမရွိေစရန္ ခက္ခဲစြာ ေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိသည္။ ပစ္မွတ္ထား နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားက ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ပုိင္ဆုိင္သည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆုိ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈတြင္ အလုိအေလ်ာက္ ပါ၀င္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပုိင္ရွင္အစစ္အမွန္ကုိ သိရွိရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိသည္။

ဘဏ္မ်ားအတြက္မူ အေမရိကန္၏ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈက မုိင္းကြင္းတစ္ခုသဖြယ္ မွတ္ယူခံရသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ လႊဲေျပာင္း စီဆင္းမႈ အားလံုးမွာ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္အတြက္ နယူးေယာက္ရွိ အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္ အရန္ေငြေၾကးဌာနကုိ ျဖတ္သန္းရသည့္အတြက္ အလြယ္တကူ ေျခရာ ခံႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ဘဏ္အားလံုးနီးပါးႏွင့္ အေနာက္တုိင္း ဘဏ္ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒၚလာေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မျပဳၾကေပ။

ေငြလဲႊသူ ေငြလက္ခံသူ စသည္ျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သျဖင့္ လြန္စြာအခ်ိန္ႀကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိသည္။ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္မွာ အေနာက္တုိင္းဘဏ္မ်ားအတြက္ စြန္႔စားလြန္းရာ ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္မိပါက ေငြေၾကးအျပင္ ဂုဏ္သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားပါ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာမက အကူအညီေပးသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားအတြက္ပါ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အေမရိကန္မွ ေငြလဲႊေျပာင္းေပးရန္မွာ ေခါင္းခဲေစသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

အေမရိကန္က ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈအခ်ဳိ႕မွာ သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ခ်မွတ္ထားလွ်င္ သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိမူ လႊတ္ေတာ္ကသာ ျပန္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သမၼတမ်ားကသာမက လႊတ္ေတာ္က ျပထမ္းထားသည့္ Jade Act ကဲ့သုိ႔ေသာ ဆန္ရွင္ေလာမ်ားက ရွိေနေသးသည္။

အေမရိကန္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လက္ရွိခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားမွာ လူႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ကုိသာ ပစ္မွတ္ထား ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သီအုိရီအရ ထုိပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ တုိက္ရုိက္ မထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ဆန္ရွင္ေထာက္ခံသူမ်ားက ဆုိသည္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပးေရွာင္တန္နယ္က “ႏုိင္ငံတစ္ခုအေပၚ ခ်မွတ္တဲ့ ဘယ္လုိ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမဆုိ အဆုိပါႏုိင္ငံကုိ စြန္႔စားရတဲ့ ေဒသအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရပါတယ္။ ဒီပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ႐ုတ္သိမ္းတာက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေတြးေခၚပံုအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေနာက္တုိင္းဘဏ္မ်ား၊ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား လာေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိဟု ယင္းက ေျပာၾကားသည္။

KHTun
Ref - NYT, AP
The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7720,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16351,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အေမရိကန္ဆန္ရွင္ ၾကမ္းသလား
အေမရိကန္ဆန္ရွင္ ၾကမ္းသလား
https://2.bp.blogspot.com/-j5Z7TVCJAQc/V96l7BjkuCI/AAAAAAAAZQQ/EBgU1m-rGIo3xnKxC56Bi-ki4185Z5ssACLcB/s1600/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-j5Z7TVCJAQc/V96l7BjkuCI/AAAAAAAAZQQ/EBgU1m-rGIo3xnKxC56Bi-ki4185Z5ssACLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_214.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_214.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy