အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၆၂/၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္)

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္)၊ အခန္း (၄)၊ ပုဒ္မ (၅) (က) အရ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔သည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္ -

(က) ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး (ၿငိမ္း)
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဥကၠဌ

(ခ) ေဒါက္တာညီလွငယ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး (ၿငိမ္း)
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒု-ဥကၠဌ

(ဂ) ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္

(ဃ) ေဒါက္တာျမဦး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)
အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန
(အထက္ျမန္မာျပည္) အဖြဲ႔၀င္

(င) ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ ပါေမာကၡ(ၿငိမ္း)
သမိုင္းဌာန၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အဖြဲ႔၀င္

(စ) ဦးထြန္းလွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)
ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန အဖြဲ႔၀င္

(ဆ) ေဒၚခင္သန္းႏြယ္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (သင္ရိုး) (ၿငိမ္း)၊ ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန အဖြဲ႔၀င္

(ဇ) ေဒါက္တာမ်ိဳး၀င္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)
သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ အဖြဲ႔၀င္

(စ်) ဦးသန္းႏြယ္ တာဝန္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)
ရတနာပံုတကၠသိုလ္ အဖြဲ႔ဝင္

(ည) ေဒါက္တာသက္လြင္ ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး(ၿငိမ္း) စာရင္းအင္းပညာဌာန ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ အဖြဲ႔ဝင္

(ဋ) ေဒါက္တာျမင့္ဝင္း ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေရာဂါရွာေဖြထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္

(ဌ) ဦးထြန္းႏိုင္ ရံုးအဖြဲ႔မွဴး ေမာ္လၿမိဳင္တရားမ်ွတမႈစင္တာ အဖြဲ႔ဝင္

(ဍ) ေဒါက္တာျမင့္ေသာင္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)
ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသိုလ္ အဖြဲ႔ဝင္

(ဎ) ေဒါက္တာဝင္းေအာင္ ယူနီဆက္ပညာေရးစီမံကိန္း အရာရွိ(ၿငိမ္း)
အလြတ္တန္းပညာေရးအႀကံေပး
(Freelance Education Consultant) အဖြဲ႔ဝင္

(ဏ) ဦးျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္
ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္

(တ) ဦးေစာေအာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးသုေတသနအဖြဲ႔ ဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္

(ထ) ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ပါေမာကၡ(ၿငိမ္း)
ပညာေရး စိတ္ပညာဌာန၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ အဖြဲ႔ဝင္

(ဒ) ဦးသက္ေမာင္ ဦးစီးအရာရွိ(ၿငိမ္း)
သင္ရိုးဌာန၊ ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္

(ဓ) ေဒါက္တာခင္မာရီ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)
ဥပေဒပညာဌာန ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ အဖြဲ႔ဝင္

(န) ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးသုေတသန ဦးစီး ဌာန အတြင္းေရးမွဴး

(ပ) ေဒါက္တာေနဝင္းဦး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး

၂။ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ သည္-
(က) အမ်ိဳးသားပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊

(ခ) အမ်ိဳးသားပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ ေသာ အမ်ိဳးသား သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး အဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈ အကဲျဖတ္ေရးေကာ္မတီ၊ ပုဒ္မ (၂၇) အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ ေကာ္မတီ၊ အျခားလိုအပ္ေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာင္စီႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊

(ဂ) ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္း၊

(ဃ) အရည္အေသြးအာမခံမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္ျခင္း၊

(င) ပညာေရးက႑အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားထံမွ ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(စ) ပညာေရးက႑အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေငြေၾကးႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူ သံုးစြဲႏိုင္ ရန္ အလို႔ငွာ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊

(ဆ) ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ခြင္ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊

(ဇ) ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပဳစုတင္ျပေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးျခင္း၊

(စ်) ေကာ္မရွင္သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔သို႔ အနည္းဆံုး ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း။


အမိန္႔အရ
ေဇာ္သန္းသင္း
အတြင္းေရးမွဴး
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔

Myanmar President Office
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm

Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.