က်ိဳက္ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္ ပရိဝုဏ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ဧရိယာအတြင္း ဥပေဒ ႏွင့္ မညီ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေရးယူမည္


က်ိဳက္ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္ ပရိဝုဏ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ဧရိယာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္

၁။ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး သည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ေစတီတစ္ဆူ ျဖစ္ပါသည္။ က်ိဳက္ထီးရိုး ဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က - ဥပေဒမဲ့စြာျဖင့္ ဟိုတယ္၊တည္းခိုခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦ ၏ ျမင္ကြင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဝန္းက်င္သဘာဝျမင္ကြင္း ကိုလည္းေကာင္း အဟန႔္ အတားျဖစ္ေစၿပီး အထပ္ျမင့္ဟိုတယ္မ်ားေၾကာင့္ မူလဘူမိေျမသားခိုင္မာမႈကို ပ်က္စီးေစ၍ ေျမသားျပတ္ေရြ႕ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစနိုင္ပါသည္။

၂။ ၄င္းအျပင္ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ က်ိဳက္ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္၏ ဝတၱကေျမအတြင္းရွိ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအမ်ား အခမဲ့ တည္းခိုရန္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ ဓမၼာ႐ုံမ်ားကိုလည္း တည္းခိုခန္းမ်ားအျဖစ္ ဥပေဒမဲ့စြာ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ ထို႔ျပင္ ဘုရားဖူး ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားက က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္၏ နဝကမၼအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားအရလည္းေကာင္း လႉဒါန္းမႈအစုစုေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိရာ အလႉခံ ဌာနမ်ား၊ အလႉခံပုံးမ်ားကို ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္မေလ်ာ္ညီစြာ ကန္ထရိုက္ စနစ္ေပး၍ အတင္းအၾကပ္ အလႉေငြ ေကာက္ခံေန သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။

၄။ အထက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္သို႔ လာေရာက္ ဖူးေမၽွာ္ၾကသည့္ ျမန္မာျပည္တဝွမ္းမွ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူ အေပါင္းသည္ တည္းခိုခန္းခ ျမင့္မားစြာ ေပးေဆာင္ရျခင္း၊ အခေၾကးေငြ မတတ္နိုင္ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားရင္ျပင္ေပၚတြင္ က်န္းမာေရး အထိခိုက္ခံ၍ ျဖစ္သလို အိပ္စက္နားခိုရျခင္း၊ အလႉခံဌာနမ်ားကလည္း အတင္းအဓမၼအလႉခံျခင္း၊ က်ိန္စာတိုက္ အလႉခံျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဘုရားဖူးလာေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ႏွလုံးခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ ဘုရားကို ၾကည္ညိဳ သဒၵါပြားနိုင္မႈမရွိျခင္းမ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။

၅။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ က်ိဳက္ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္သို႔ ဘုရားဖူး ရဟန္းရွင္လူျပည္သူ အမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ၾကည္ညိဳ သဒၵါပြားနိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးရန္ အတြက္လည္းေကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန က ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

-(က) က်ိဳက္ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္၏ ဝတၱကေျမအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တည္းခိုခန္းျပဳလုပ္ထားေသာဓမၼာ႐ုံမ်ားကို ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအမ်ားအခမဲ့တည္းခိုခြင့္ရရွိေရး အတြက္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ညႇိႏွိုင္း၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

( ခ) ရိုးရိုးေလးကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဟိုတယ္အခန္း (၁၃၅)ခန္းအျပင္ ဥပေဒမဲ့စြာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အခန္း(၁၀၆)ခန္း ပိတ္သိမ္းေရး၊ သတ္မွတ္အျမင့္ေပ(၃၀)ထက္ ေက်ာ္လြန္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ဟိုတယ္အေဆာက္အဦမ်ားကို ေခတ္မီနည္းပညာသုံး၍ ဖ်က္သိမ္းေရးကို စီမံ ႀကီးၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

( ဂ) ေစတီေတာ္သို႔ ေန႔စဥ္ဘုရားဖူးလာေရာက္သည့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို ေစတီေတာ္ ရင္ျပင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ကင္ပြန္းစခန္း၊ ေရေျမာင္ႀကီး၊ က်ီးကန္းပါးစပ္ႏွင့္ အျခားအလႉခံဌာနမ်ားအား ကန္ထရိုက္ေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ ေစတီေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အလႉခံပုံးအား ေန႔စဥ္ေရတြက္ျခင္း၊ ေနာက္ တစ္ေန႔ တြင္ ဘဏ္သို႔အပ္ႏွံျခင္း၊ အလႉခံျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ အလႉခံျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ပိုမိုခန႔္အပ္နိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစကာ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဂါပကအဖြဲ႕မွ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) နိုင္ငံအဝန္းဘုရားေစတီမ်ား၌ ေရႊသကၤန္းကပ္လႉရာတြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရး၊ အရြယ္အစားမွန္ကန္ေရး၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ရာ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္၌ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေရႊဆိုင္း အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ အရြယ္အစားမမွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း တို႔ကို ျပဳျပင္နိုင္ရန္ အတြက္ ေရႊဆိုင္းတင္ဒါေပးသြင္းမႈစနစ္ မွန္ကန္ေရးအတြက္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ စီမံႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

( င) ယခင္ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ (၁၅)ဦးအနက္ (၁)ဦး (ကြယ္လြန္) (၃)ဦး အနားယူခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္(၁၁)ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦး၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ (၂)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၅)ဦးတို႔အား (၂၃.၈.၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွစ၍ ယာယီ ေဂါပကအဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
(စ) ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ စည္းမ်ဥ္း(မူၾကမ္း)အား သာသနာေရး ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ျဖင့္ ေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ (၂၅.၇.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိပါက ေဂါပကစည္းမ်ဥ္းႏွ င့္အညီ ေဂါပက အဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

(ဆ) ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ပရိဝုဏ္အတြင္း ဥပေဒႏွင့္မေလ်ာ္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအသီးသီးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ေရး အတြက္ (၁၀.၈.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ သတၱမအႀကိမ္ နိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (ပထမအဖြဲ႕ခြဲ)၏ စတုတၳအႀကိမ္ တတိယအစည္းအေဝးသို႔ တင္ၿပ ေလၽွာက္ထားခဲ့ရာ “ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ” ၾသဝါဒျပဳ လမ္းညႊန္ခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါၾသဝါဒအတိုင္း ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဇ) နိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕၏ၾသဝဒါႏွင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒမ်ားအရ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္တြင္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္မေလ်ာ္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအသီးသီးကို ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ စီမံႀကီးၾကပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက တည္ဆဲ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား တရားစြဲဆို အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ က်ိဳက္ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး အဓြန႔္ရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ဘုရားဖူး ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ ဘုရားဖူးနိုင္ေရး အတြက္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဗုဒၶေဝယ်ာဝစၥ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ကိုယ္စား အသစ္ဖြဲ႕စည္းသြားမည့္ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁၂.၉.၂၀၁၆
သာသနာေရးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာန
Ministry of Religious Affairs and Culture
https://www.facebook.com/ministryofculturenews

COMMENTS

Name

art,1,article,1301,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7336,interview,219,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15674,news,2842,opinion,764,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,139,statement,59,technic,55,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: က်ိဳက္ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္ ပရိဝုဏ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ဧရိယာအတြင္း ဥပေဒ ႏွင့္ မညီ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေရးယူမည္
က်ိဳက္ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္ ပရိဝုဏ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ဧရိယာအတြင္း ဥပေဒ ႏွင့္ မညီ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေရးယူမည္
https://1.bp.blogspot.com/-4cGjWdSKGzM/V9acUMdU5CI/AAAAAAAAxFY/Mxw0Z2O05JEOQF-IHtM_iqPc3Dq5jMbXACLcB/s640/4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-4cGjWdSKGzM/V9acUMdU5CI/AAAAAAAAxFY/Mxw0Z2O05JEOQF-IHtM_iqPc3Dq5jMbXACLcB/s72-c/4.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_507.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_507.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy