ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုမွ ထြက္ခြာျခင္းအေပၚ “၀” ျပည္နယ္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္


၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအေပၚ ညီလာခံအစီအစဥ္၊ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ဤညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ “၀” ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား တရား၀င္ ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္ေသာ ကတ္ျပားျဖင့္ “၀” ျပည္နယ္ကုိ နိမ့္ခ်ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ အစီအမံကိစၥေၾကာင့္ “၀” ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ညီလာခံကုိ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညိွႏိႈင္းၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ဳိးေအာက္တြင္ မတတ္သာ၍ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဤညီလာခံမွ ထြက္ခြာရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

ဤညီလာခံမွ ထြက္ခြာျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပမွ “၀”ျပည္နယ္အား ထင္ျမင္လြဲမွားမႈကုိ ရွင္းလင္းေပးရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအေပၚ “၀”ျပည္နယ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပရန္အတြက္ “၀”ျပည္နယ္မွ ေအာက္ပါအတုိင္း ထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။

၁။ “၀” ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ေထာက္ခံပါသည္။ ေတာင္းတပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တစ္သက္တာလံုး အၾကမ္းမဖက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေလးစားခ်ီးက်ဴးပါသည္။

၂။ “၀” ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ဤျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ ထြက္ခြာသြားျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ကန္႔ကြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစီအစဥ္၏ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရင္းအျမစ္သာလြန္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၏ အစီအစဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုအား ညွာတာသင့္၍ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ တရားမွ်တေသာ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ကုိ ဖန္တီးေပးသင့္သည္။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အားနည္းဘက္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၏ အစီအစဥ္တြင္ တရားမွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္လွ်င္ ေနာက္ေနာင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ တရားမွ်တမႈ မည္သုိ႔ရွိႏုိင္မည္နည္း။ “၀” ျပည္နယ္ ေတာင္းဆုိေနသည္မွာ ယခင္တြင္သာမက ေနာက္ေနာင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးသည့္အခါ အစီအစဥ္ တရားမွ်တမႈ ရွိေရးလည္း ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈရွိေသာ အစီအစဥ္ကုိ အေျခခံၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ တရားမွ်တေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏုိင္ေသာ ရလဒ္ကုိ ရယူႏုိင္မည္။ သာလြန္မႈရွိေသာ တစ္ဖက္မွ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ အစီအစဥ္ စီမံျခင္းမွတစ္ဆင့္ အားနည္းဘက္ကုိ ဖိႏွိပ္ျခင္းသည္ “၀” ျပည္နယ္မွ ကန္႔ကြက္ေသာ သေဘာထားကုိ ကုိင္စြဲသြားပါမည္။

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ “၀” ျပည္နယ္မွ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ၈၈ ကုိးကန္႔ အေရးအခင္းႏွင့္ စစ္အစုိးရမွ “၀” ျပည္နယ္အေပၚ ဖ်က္ ေလးဖ်က္ စီမံကိန္း က်င့္သံုးၿပီး ယခင္ကာလ မႀကဳံဖူးခဲ့ေသာ တင္းမာမႈ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေသာအခ်ိန္တြင္ “၀” ျပည္နယ္မွ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုရွာေဖြခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပည္တြင္းစစ္ေပါက္ပြားမႈကုိ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ဟန္႔တားႏုိင္ခဲ့သည္။ တင္းမာေသာ အေျခအေနကုိ ဦးစြာေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ တက္လာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ (အဆင့္သံုးဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္) လမ္းျပေျမပံု ေအာက္ရွိ (ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္) ႏွင့္ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္) ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေသာ (လႊတ္ေတာ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္) ခ်ဳပ္ဆုိရန္သာ က်န္ရွိေနသည္မွာ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ (တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္) ထက္ ပုိမုိေဆာလ်င္ပါသည္။

၄။ “၀” ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္တုိက္႐ုိက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ယခင္အစုိးရခ်န္လွပ္ထားေသာ အဆင့္သံုးဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ရယူလုိသည့္ သေဘာထားကုိ ကုိင္စြဲထားပါသည္။

၅။ “၀” ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေသခ်ာျပဳစုျပင္ဆင္ထားေသာ “ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ “၀” ျပည္နယ္၏ အေထြေထြမူ၀ါဒႏွင့္ အေသးစိတ္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား” စာတမ္းကုိ တရား၀င္ စာတမ္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္မတီထံသုိ႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

၆။ “၀” ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ထားရွိေသာ စိတ္ရင္းေစတနာကုိ ေဖာ္ျပရန္အတြက္ (ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ “၀” ျပည္နယ္၏ အေထြေထြ မူ၀ါဒႏွင့္ အေသးစိတ္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား) စာတမ္းကုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအား လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

The Ladies News
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.