ရာဇပလႅင္ ေနာက္တြင္ ပုန္းေနၾကေသာ ထုိင္း ဗုိလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ား (၂)

 
 
အာေခ်ာင္ယုံ သက္သက္ ေ၀ဖန္ ဆန္႔ က်င္သူ မ်ားကုိေတာ့ "Attitude adjustment" လုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ သေဘာတရာ ျပန္လည္ ထိမ္းညွိေရး" အစီအစဥ္အရ စစ္စခန္းမ်ားမွာ လ နဲ့ ခ်ီ ျပီး သင္တန္း တက္ေစပါတယ္။ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ေဟာင္း ရင္လတ္ ရွင္နာ၀ါထြာ ကုိ အုပ္ခ်ဴပ္စဥ္ကာလ ၀တၱရား ေပါ့ေလ်ာ့ႈ မႈ နဲ့ တရားစဲြဆုိထားျပီး ျပစ္မႈ ထင္ရွားက ေထာင္ ဆယ္ႏွစ္ အထိ က် ကိန္း ရွိေနပါတယ္။

စစ္တပ္ရဲ့ ေနာက္ဆုံး လက္နက္ကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ က အတည္ျပဳ ခဲ့တဲ့ ဖဲြ႔ စည္းပုံ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဖဲြ႕ စည္း ပုံ အရ ေရြးေကာက္ပဲြ အသစ္ က်င္းပေပးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တက္လာမယ့္ အစုိးရ သစ္က ထုိင္း အထက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ထားရာေန ေစရာသြား ဘ၀ ထက္ မပုိတာ ေတြ႔ ရတဲ့ အျပင္။ အစုိးရ က အမည္ အမ်ဴိ းမ်ဴိ း နဲ့ ၎တုိ႔ လူမ်ားႏွင့္သာ ဖဲြ႔ စည္းထားတဲ့ ေကာ္မီတီ အသီးသီး ရဲ့ အလုိက် လည္း ျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဆုိပါ ဖဲြ႔ စည္းပုံကုိ ဆန္႔ က်င္ ေရး ေဟာေျပာသူကုိ ေထာင္ ဆယ္ႏွစ္ အထိ အျပစ္ေပး ႏူိင္ပါေသးတယ္။

၎တုိ႔ ရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏူိင္ငံေကာင္းက်ဴိ း အတြက္သာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ားက တ တြတ္တြတ္ ေျပာေနၾကေပမယ့္ အာဏာသိမ္းရျခင္းရဲ့ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္သည္ သာစင္ရွင္နာထြာ ႏွင့္ အေပါင္းအပါ မ်ား အား ႏူိင္ငံေရး အရ ကိစၥတုံး ရန္ သာ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ ထုိင္း လူထုက နားလည္ သေဘာေပါက္ ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၎တုိ႔ ရဲ့ လုပ္ရပ္ကုိ ျမဳိ႔ ေန ေရေပၚဆီ "အီလစ္" မ်ားသာက ေထာက္ခံၾကပါတယ္။ သာစင္ ၾသဇာအာဏာ ကုိ ဖယ္ရွားႏူိင္မွသာ ထုိင္းႏူိင္ငံရဲ့ လူမႈေရး နဲ့ စီးပြားေရး အက္ေၾကာင္းေတြကုိ ကုစားႏူိင္မွာ ျဖစ္ျပီး ႏူိင္ငံကုိ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဴပ္သြားဖုိ႔ က ႏူိင္ငံေရး သမား မဟုတ္တဲ့  ၎တုိ႔ ကဲ့ သုိ႔ ေသာ စစ္သားေကာင္းၾကီးမ်ား၊ တုိင္းျပည္ကုိ ေကာင္းစားလုိစိတ္ ရွိသည့္ ကုိယ္က်ဴိ း မဖက္ေသာ ဗ်ဴိရုိကရက္မ်ား လက္ထဲကုိ ယုံယုံ ၾကည္ၾကည္ အပ္ႏွံထားမွသာ ျဖစ္မယ္လုိ႔ လူထု ကုိ ဆဲြေဆာင္ စည္းရုံး ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သာစင္ အစုိးရ အဖဲြ႔  တြင္ လာဒ္စားမႈ ေတြ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆင္ေျခေပးခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ သုိ႔ ေသာ္ ေလ့လာသူမ်ားက အဆုိပါ ေျပာဆုိမႈ မ်ားသည္ မွန္ ကန္ေသာ္လည္း အျခားေသာ ထုိင္း အစုိးရ မ်ားလည္းသာစင္ထက္ မပုိရင္သာ ာ ရွိမည္၎ကဲ့သုိ႔ ႔ အက်င့္ပ်က္ သူမ်ားသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပ ခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားက စ ေရတြက္မယ္ဆုိရင္ ထုိင္းႏူိင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းမႈက တဒါဇင္ခန္႔ ရွိခဲ့ျပီး ပ်မ္းမ် အားျဖင့္ ေလးႏွစ္တၾက္မ္ ဖဲြ႔ စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္ ေပၚထြန္းခဲ့တာ ေတြ႔ ရပါတယ္။ အာဏာသိမ္းျပီးတုိင္း ျမဳိ႔ ျပရွိ လူ မလုိင္ မ်ားအၾကဳိက္ သမာရုိးက် အေတြးအေခၚရွိတဲ့ အစုိးရမ်ဴိ းကုိသာ စစ္တပ္က တင္ေျမွာက္ေပးခဲ့ေလ့ ရွိပါတယ္ (ဇယားတြင္ ၾကည့္ရန္)။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျမဳိ႔ ေပၚ လူတန္းစား မ်ား အၾကဳိက္ အစုိးရ မ်ဴိးသာ ေပၚေပါက္လာေလ့ ရွိသျဖင့္ လူတန္းစား မညီမ် မႈ မ်ား နက္ရႈိင္းလာျပီး ေတာေန ဆင္းရဲသား တုိ့ ရဲ့ မေက်နပ္မႈ ေတြ  တုိးပြားလာ ခဲ့ၾကတာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အားနည္းခ်က္ကုိ ေကာင္းေကာင္း သိတဲ့ သာစင္က ေတာေန လူတန္းစားတုိ႔ အား အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္မ်ား အပါအ၀င္ လယ္သမား မ်ားကုိလည္း ေထာင္ပံ့ေၾကးေတြ အမ်ား အျပားေပး စည္းရုံးသိမ္းသြင္း ႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သာစင္ကုိ ေထာက္ခံသူ အမ်ားအျပား ဆက္လက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သာစင္ ျဖန္႔ ၾကက္ခဲ့တဲ့ ကြန္ယက္က ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔ လာျပီး ဘုရင္ၾကီးရဲ့ ေက်းလက္ စီမံကိန္းေတြကုိ ထိခုိက္လခဲ့တဲ့ အတြက္  ၎ရဲ့့ ေက်းလက္ တြင္ ကုိယ္အား ကုိယ္ကုိ ဖူလုံေရးး စီးပြားေရး ေပၚလီစီ ကုိ ေဖါက္ဖ်က္ခဲ့တယ္လုိ့ ၂၀၀၆ မွာ သာစင္ ကုိ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ၾကီး ေတြ က စြပ္စဲြ ခဲ့ၾကပါတယ္။

၎တုိ႔ အာဏာ သိမ္းယူ မႈ အား ဘုရင္မွ ေထာက္ခံခဲ့တယ္လုိ႔ စစ္တပ္က အျမဲလုိ ကာကြယ္ ေျပာၾကားေလ့ရွိပါတယ္။ အာဏာသိမ္းျပီးလ်င္ ျပီးခ်င္း စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက  အျမဲလုိလုိ ဘုရင္နန္းေတာ္ကုိ အုပ္စုလုိက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကျပီး ဘုရင္ၾကီးရဲ့ သေဘာတူညီမႈ ကုိ ရယူေလ့ ရွိသည္မွာ အစဥ္အလာလုိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္္။

ဘုရင္ ဘူမိေဘာ ေနရာမွာ အိမ္ေရွ႔ မင္းသားသ ဗီဂ်ီရာ ေလာင္ကြန္းသာ ဆက္ခံခဲ့မည္ဆုိက စစ္တပ္အဖုိ႔ ေနာက္ပုိင္း အခက္ေတြ႔ လာရဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ အိမ္ေရွ႔ မင္းသား သည္ ထုိင္း ျပည္သူမ်ား အၾကား လူၾကဳိက္ မ်ားျခင္း မခံရတဲ့ အတြက္ ၎က သေဘာတူ ေထာက္ခံပါသည္ဆုိေသာ စကား ကုိ အရင္လုိ မည္သူကမ် အေရးတယူ လုပ္ၾကေတာ့ မွာ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

 ၎သည္  သုံးၾကိမ္ တုိင္တုိင္ အိမ္ေထာင္ ပ်က္ခဲ့သူ ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ား ကုိ ဂ်ာမဏီ မွာ ျဖဳန္းေလ့ရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။  ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကသူ နဲ့ ခႏၱာကုိယ္ေပၚ မွာ G-string သာ ၀တ္ထားတဲ့ ေမာင္းမ မိသာံ တဦး၊  သူ အခ်စ္ေတာ္ ဖူးဖူး ဆုိတဲ့ ေခြးကေလး တုိ႔ ပါတီ လုပ္ေနၾကတဲ့ ဗီဒီယုိ မွတ္တမ္း အျပင္ကုိ ေရာက္သြားတဲ့ အတြက္ ထုိင္း ျပည္သူ ေတြ အားလုံး ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ၾက ရပါတယ္။ ေခြးကေလး က ၂၀၁၅ မွာ ေသဆုံးသြားခဲ့ေပမယ့္ မေသခင္ အခ်ိန္ အထိ ထုိင္း ဘုရင္ေလတပ္ရဲ့ မာရွယ္ ရာထူး အဆင့္ တရား၀င္ ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဴပ္ၾကီးေတြ အဖုိ႔ စုိးရိမ္ မကင္း ျဖစ္ေစခဲ့ရတာ တခုက အိမ္ေရွ႔ မင္းသား နဲ့ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ေဟာင္း သာစင္တုိ႔ အထူးရင္းႏွီးမႈ ရွိေနဆဲ ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ သာစင္ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏူိင္ရျပီးေနာက္ အိမ္ေရွ႔ မင္းသား ကုိ ဇိမ္ခံ ကား တစီး လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ရည္ညြန္း။ ။ "The generals who hide behind the throne" from.The Economist July 23rd 2016     Brainwave ဉာဏ္လိူင္း

COMMENTS

Name

art,1,article,1303,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7359,interview,220,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15726,news,2842,opinion,765,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,141,statement,59,technic,56,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ရာဇပလႅင္ ေနာက္တြင္ ပုန္းေနၾကေသာ ထုိင္း ဗုိလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ား (၂)
ရာဇပလႅင္ ေနာက္တြင္ ပုန္းေနၾကေသာ ထုိင္း ဗုိလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ား (၂)
https://lh3.googleusercontent.com/-M9HKEcPI2wU/V9dB0hrkgEI/AAAAAAAAZGM/XYEGfcV5mDk/%25255BUNSET%25255D.png
https://lh3.googleusercontent.com/-M9HKEcPI2wU/V9dB0hrkgEI/AAAAAAAAZGM/XYEGfcV5mDk/s72-c/%25255BUNSET%25255D.png
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_883.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/09/blog-post_883.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy