ပါ၀ါ ၊ ၾသဇာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ

အေမရိကန္အစုိးရ႐ံုးစုိက္ရာ ၀ါရွင္တန္ၿမဳိ႕အတြက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ပါ၀ါကစားပြဲမ်ားမွာ မထူးဆန္းေတာ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈမ်ားက အျခားအရာမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ ကာလအတြင္း အေမရိကန္အစုိးရသည္ အေကာင္းဆံုး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စီးနင္းလာသည့္ ေလယာဥ္က အတၱလႏၱိတ္ သမုဒၵရာကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေနဆဲ အခ်ိန္တြင္ပင္ အေမရိကန္ ရီပက္ဘလီကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘန္ကာဒင္ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ “ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ဥပေဒ ၂၀၁၆” ကုိ လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထုိဥပေဒမွာ ျခစားမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈတုိ႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူထားမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ လုိအပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ မိတ္ေဆြပီသေသာ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းခံရသည္။

ထုိဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ျခစားမႈျပသ၁နာမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိႏုိင္မည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္ တြင္ ႏွစ္ငါးဆယ္ၾကာ ေနခဲ့ရၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အခက္အခဲမ်ားၾကား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမည့္အစား အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ျမွင့္တင္မည့္ ဥပေဒသစ္ တင္သြင္းမႈက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ခရီးစဥ္ကုိ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳခဲ့သည္။ ညေန အေစာပုိင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ဘဲဥပံု႐ံုးခန္း၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္တေလ်ာက္ ေတြ႕ဆံုမႈတုိင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက မ်ားစြာ ေလးစားမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။

သမၼတ အုိဘားမားက သူ၏ ဧည့္သည္ေတာ္အား ၿပီးခဲ့သည့္ ၆ လအတြင္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားအတြက္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူျခင္းအစား အျခားပံုစံျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဘတ္ဂ်က္အတည္ျပဳေရးတုိ႔တြင္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေနၾကျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ပါတီႀကီး ၂ ခု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အံ႔ဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ၀ါရွင္တန္ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀န္းက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

ထုိအခ်က္မ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဇာကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ အခက္အခဲမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနရႏုိင္သည့္ အစုိးရတစ္ခုအား ဟန္ခ်က္ညီညီ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရန္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေသာ ၾသဇာအာဏာျဖစ္သည္။

၀ါရွင္တန္တြင္ အေမရိကန္၏ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုအၾကား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျပန္အလွန္ ဆန္႔က်င္အျပစ္တင္ခဲ့သည့္ အေလ့အထအရ တစ္ဦး၏ အစီအစဥ္ကုိ တစ္ဦးက ေထာက္ခံရန္ စိတ္၀င္စားမႈ နည္းပါးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဇာအာဏာမွာ ႏုိင္ငံအက်ဳိး ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား ပထမဦးစားေပးေနရာမွ ဂုဏ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခု ထူေထာင္ျခင္းကုိ ႀကီးၾကပ္ေနသည့္ ျမန္မာ့ ေခါင္းေဆာင္အား ၀ါရွင္တန္က စိတ္ေရာလက္ပါ ေထာက္ခံကူညီျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈပံုစံက အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး ဂုဏ္သိကၡာက အလုပ္ျဖစ္ရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ ေမးခြန္းမ်ား ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အနစ္နာခံခဲ့သူ တစ္ဦးအား ရင့္က်က္သည့္ ဒီမုိကေရစီျဖင့္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ၀ါရွင္တန္ မွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက အျခင္းျခင္း နာက်ည္းခ်က္အဖုအထစ္မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ ေက်ာ္လႊားျပခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္အစုိးရအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သိကၡာက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အေကာင္းဆံုး အစုိးရ ပံုစံကုိ ျဖစ္လာႏုိင္မည္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ႀကီးမားေသာ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈ ရရွိထားသည္။ သူသည္ ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသူလည္း ျဖစ္သည္။ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ၁၅ ႏွစ္တာအခ်ိန္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အခြင့္အေရး ရရွိလာပါက မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ အခ်ိန္တုိင္း ျပင္ဆင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယခုအခြင့္အေရး ရလာခ်ိန္တြင္ အလဟသ၁မျဖစ္ေစဘဲ အမိအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါတြင္ အားက်ဳိးမာန္တက္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မကူညီလုိသူ ရွားမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၀ါရွင္တန္ခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခဲ့သည့္အျပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးေလာကအတြက္လည္း ေကာင္းေသာ နမူနာမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးရွိေစခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီမုိကေရစီသည္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။

ျမန္မာမဟာဗ်ူဟာဥပေဒ ၂၀၁၆ အတည္ျပဳၿပီးပါက ေနာင္လာမည့္ ျမန္မာအစုိးရအဖဲြ႕အဆက္ဆက္သည္ ၀ါရွင္တန္ၿမဳိ႕သုိ႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔ လာေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပၿပီး အကူအညီမ်ား ရယူႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသည္ကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါ၀ါ ျဖစ္ေပသည္။

ေမာင္ႏုိး
The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7732,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16366,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,156,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ပါ၀ါ ၊ ၾသဇာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ
ပါ၀ါ ၊ ၾသဇာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ
https://1.bp.blogspot.com/-fe7EAYixlbY/V_kP_UPKNBI/AAAAAAAAZfE/mIcNLUf0VroJmjkhJLLhqKpHbx_g3TrGwCLcB/s400/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-fe7EAYixlbY/V_kP_UPKNBI/AAAAAAAAZfE/mIcNLUf0VroJmjkhJLLhqKpHbx_g3TrGwCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_491.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_491.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy