ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရး


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး က႑ တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံတကာ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႕လာရသည္။ သူမ ပါတီ အစုးိရေနရာကုိ ရယူၿပီး ေနာက္ပုိင္း ၇ လအၾကာ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း ကုိ တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ကာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မူ၀ါဒ” ဟု ေခၚဆုိမည့္အစား သူ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုဟု ေခၚဆုိျခင္းက ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ အဓိက အင္အားႀကီး တံတားထုိးေပးသူ အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပံုစံျဖစ္သည္ဟု ေလ႔လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ တည္ေနရာ က ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွၾကား လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံ ၂ ခု ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးထား လ်က္ရွိသည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေပါင္း အရြယ္အစား ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ကာလတြင္ အာရွေဒသ တစ္ခုလံုး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈလိႈင္း ႀကဳံေတြ႕ခ်ိန္၌ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရခဲ့သည့္ NLD အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ အလားအလာမ်ား ေျပာင္းလဲလာ ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ ရန္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားက တုိး၀င္လ်က္ ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တက္ၾကြသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အျပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကဲ့သုိ႔ အင္အားႀကီး ၿပဳိင္ဘက္မ်ားၾကား တြင္ ေစ့စပ္သူ အျဖစ္ပါ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အထိခုိက္မခံႏုိင္သည့္ အေျခအေနက လႊမ္းမုိးရန္ ႀကဳိးစားေနသည့္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ဘက္မွ်စြာ ဆက္ဆံႏုိင္ရန္ ဖိအားျဖစ္လ်က္ရိွသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဘက္မလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ဆက္လက္ အသံုးျပဳမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပထမဆံုး ဦးစားေပး ႏုိင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသည့္ အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၾသဂုတ္လတြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္ စစ္အစုိးရအား ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း သယံဇာတႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ အားႀကဳိးမန္တက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္း ပံုရိပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကီးမားစြာ က်န္ရွိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အၿပီး ရက္သတၱပတ္ ေလးပတ္အၾကာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ သမၼတအုိဘားမား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး နယူးေယာက္ၿမဳိ႕တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ထုိခရီးအၿပီးတြင္ သမၼတအုိဘားမားက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္သည့္ သမၼတအမိန္႔အား ေအာက္တုိဘာ ၇ တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ အိႏိၵယသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ အာရွ၏ အခ်မ္းသာဆံုး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ဂ်ပန္သုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ တြင္ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ ဧကၠရာဇ္ႏွင့္ မိဖုရားတုိ႔ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂ်ပန္ အိမ္ေရွ႕စံမင္းသားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္စဥ္ကတည္းက ရင္းႏွီးသည့္ မိသားစုမိတ္ေဆြ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏိၵယသည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အထီးက်န္အေျခအေနမွ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ ေနရာမွ ပါ၀င္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၁၉၄၈ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အကူအညီမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးက႑တြင္ အဓိက ကူညီသူျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ကတည္းက ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အကူအညီမ်ား ပုိမုိေပးအပ္ျခင္း၊ အေၾကြးမ်ား ေလ်ာ္ေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း တုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး အစိုးရ သည္ ေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ပုိမုိေပးအပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ေပးရန္ရွိသည့္ အေၾကြးမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေလ်ာ္ေပးခဲ့ သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကမၻာ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ တုိ႔မွ ေငြေခ်းယူခြင့္ရရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းအတြက္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အား ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္ေရး ဗဟုိခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ေရေပးေ၀ေရး စနစ္၊ ေရဆုိးထုတ္ စနစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးေရးက႑ကဲ့သုိ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးေရးက႑မ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလ်က္ ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ အပါအ၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက႑မ်ား တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနသျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇုိအာေဘး၏ မဲေခါင္ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား တ႐ုတ္အေပၚ မွီခုိမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ အတားအဆီး ျဖစ္ေစလ်က္ ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ငါးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဘက္မလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒတုိ႔အေပၚ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ကုိ ႏွစ္သိမ့္ရန္ အခြင့္အေရးရေစမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သံတမန္ေရးက႑တြင္ အဓိကစမ္းသပ္မႈမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ က်က် ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ ေနရာယူထားကာ ႀကီးမားသည့္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္ အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ကမ္းေျချဖစ္သည့္ ဥေရာပမွ တ႐ုတ္သုိ႔ ကုန္သြယ္ရာတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ အသံုးျပဳကာ ပုိမုိတုိေတာင္းၿပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည့္ ကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ေရးတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားထံ လက္နက္စီး၀င္မႈ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ယင္း၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ အသံုးခ်၍ ကူညီျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အေရးပါသူ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ ေလ်ာ့က် သြားႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ တ႐ုတ္က ေစ့စပ္ ညိွႏိႈင္းေပးသူအျဖစ္ ကူညီလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵ အမွန္တကယ္ ရွိ မရွိ မေသခ်ာေပ။

စက္တင္ဘာလဆန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ သိသာ ထင္ရွားသည့္ ရလဒ္ မရရွိခဲ့ပဲ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိသည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၏ ဖိအားေပးမႈကုိ တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ အဖြဲ႕၀င္ ၂၀ ဦးပါ ေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံငယ္ေလးမ်ားအေပၚ ကုိလုိနီ လက္သစ္ ၀ါဒ က်င့္သံုးမႈ သေကၤတအျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံေပးမႈျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခုျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ မ်က္ႏွာမပ်က္ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘက္မလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀ါဒသည္ အယူအဆ အားျဖင့္ စြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံတစ္ခုခု၏ ၾသဇာခံ မျဖစ္ေစဘဲ ႏုိင္ငံႀကီးအားလံုးႏွင့္ ဘက္မွ်စြာ ဆက္ဆံကာ ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြား ျမွင့္တင္ရန္ ဂ႐ုတစုိက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိမည့္ အလားအလာေကာင္း ရွိေစမည္ဟု ေလ႔လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံစံုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရး အတြက္ ေသခ်ာေပါက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေရး ျပသ၁နာမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံျခား အကူအညီ အေပၚ မွီခုိေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လက္ေတြ႕တြင္ ဘက္မလုိက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀ါဒကုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားရန္မွာ ႏုိင္ငံ၏ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အလြန္အေရးပါလွသည္။

မွ်တသည့္ သံတမန္ေရးမူ၀ါဒကုိ က်င့္သံုးေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံတြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ၿပိဳင္ဆုိင္ သည့္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး ကစားပြဲတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ရန္ ႀကဳိးစားျခင္းကဲ့သုိ႔ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

KHTun

The Ladies News
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.