နိုင္ငံေရးနဲ ့စစ္ေရး သရ၀ဏ္(ျပည္)စစ္ေရးသည္နုိင္ငံေရး၏အဆက္ျဖစ္သည္ဆိုေသာ ေျပာစကားတစ္ခုရွိ၏ ။နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးပြဲစကား၀ိုင္းမ်ားမေအာင္မျမင္ျဖစ္လာေသာအခါ စစ္တိုက္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကသည္ကိုဆိုလိုရင္းျဖစ္ပံုရသည္ ။ ေရွးကေတာ့ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးသည္ လက္ေဆာင္ပ႑ာသနိုင္ငံေရးျဖစ္သည္ ။ ဘုရင္မ်ားနွင့္လက္ေအာက္ခံနယ္စားပယ္စား ဘုရင္ငယ္မ်ားၾကားတြင္ နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာအျခားမဟုတ္ ။
လက္ေအာက္ခံမင္းတစ္ပါးက ေနျပည္ေတာ္မွမင္းတရားၾကီးအား နွစ္စဥ္ပံုမွန္ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားဆက္သေနေရးပင္ျဖစ္သည္ ။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားပံုမွန္ဆက္သေနျခင္းသည္ နိုင္ငံေရးအရ သစၥာခံျခင္း (၀ါ) လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ေနထိုင္ျခင္း သေကၤတလည္းျဖစ္သည္ ။ ဆက္သျမဲျဖစ္ေသာ အခြန္အတုတ္ လက္ေဆာင္ ပ႑ာမ်ားကို ဆက္သျမဲဆက္သေနသေရြ ့နိုင္ငံေရးအရအျငင္းပြားစရာမရွိ ၊ အားးလံုးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ့ေနမည္ျဖစ္သည္။ ပို၍ ဆက္ဆံေရးေကာင္းလိုပါလ်ွင္ ဘုရင္ၾကီးထံသို ့သမီးေတာ္ျဖစ္ေစ ၊ နွမေတာ္ျဖစ္ေစ ဆက္သလိုက္ရံုပဲျဖစ္သည္ ။ ထိုအခါ ဟိုဘက္နွင့္သည္ဘက္ ေယာက္ဖ ၊ေယာက္ခမစသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ားေတာ္သြားၾကျပီျဖစ္သျဖင့္ သစၥာေတာ္ခိုင္ျမဲၾကေလသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ပေဒသရာဇ္ေခတ္၏ နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ သမီးေပး နွမယူနိုင္ငံေရး (သို ့မဟုတ္ ) လက္ေဆာင္ ပ႑ာနိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္ ။

ဆက္သေနက်ျဖစ္ေသာလက္ေဆာင္ပ႑ာေတာ္မ်ားေရာက္ရွိမလာသည္နွင့္ ထိုနယ္စားပယ္စား ဘုရင္ငယ္မ်ားသည္ နိုင္ငံေရးမွေသြဖီကာ သစၥာေဖာက္ ပုန္ကန္ျခားနားသည္ဟုသတ္မွတ္ၾကစျမဲျဖစ္သည္ ။ ထိုအခါ နိုင္ငံေရးအရညွိ၍မရၾကေတာ့သျဖင့္ နိုင္ငံေရး၏အဆက္ျဖစ္ေသာ စစ္ေရး က႑သို ့က်ေရာက္လာၾကစျမဲျဖစ္သည္ ။ ထိုစဥ္က နိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏အၾကီးအကဲမွာ ဘုရင္ျဖစ္ျပီး စစ္တပ္၏အၾကီးအကဲ မွာလည္း ဘုရင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ဘုရင္ျပီးလ်ွင္ အိမ္ေရွ့မင္းသား ၊ထို့ေနာက္တြင္မွ စစ္သူၾကီးရွိသည္ ။ လြွတ္ေတာ္ရွိေသာ္လည္း ဘုရင္ကစစ္တိုက္ခ်င္သည္ဆိုလ်ွင္ လြွတ္ေတာ္ကသေဘာတူေပးရျခင္းသာရွိသည္ ။တားျမစ္နိုင္ေသာအာဏာမရိွ ။ ဘုရင္သည္ နိုင္ငံေရးကိုလည္းဆံုးျဖတ္သည္ ။စစ္ေရးကိုလည္းဆံုးျဖတ္သည္ ။

၂၀ ရာစု နိုင္ငံေရး ၊ ၂၁ ရာစုနိုင္ငံေရးတြင္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ဟူသည္မရွိေတာ့ ။စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ေအာက္တြင္ ဘုရင္၏အၾကြင္းမဲ့အာဏာသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာသည္ ။ ယခင္ အတိတ္ကာလကလို ဘုရင္သည္ နိုင္ငံေရးမွာေရာ ၊စစ္ေရးမွာေရာ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္မဟုတ္ေတာ့ ။ ဘုရင္စနစ္က်င့္သံုးေသာနုိင္ငံမ်ားမွာပင္ ဘုရင္သည္ အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္သာေနရေသာ ရုပ္ျပနိုင္ငံ ့အၾကီးအကဲျဖစ္သည္ ။ တကယ့္နိုင္ငံေတာ္အာဏာသည္ လြွတ္ေတာ္ နွင့္အစိုးရထံမွာကိန္းေအာင္းလာသည္ ။ ဘုရင္က အတိတ္ကလို စစ္ေၾကျငာတာေတြ ၊စစ္ေျပျငိမ္းတာေတံလုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ ။ ထိုအစား နိုင္ငံတစ္နုိင္ငံတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ (သို့မဟုတ္ )သမၼတ တို့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတြင္က်ယ္လာသည္ ။ သမၼတစနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ၊ (ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစန္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာနိုင္ငံတြင္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သည္) နိုင္ငံေရးမွာေရာစစ္ေရးမွာေရာ အဓိက က်ေသာေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္ ။ သူသည္ လြွတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စစ္တိုက္နိုင္သည္ ၊ စစ္ေျပျငိမ္းနိုင္သည္ ။ နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးနိုင္သည္ ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူနိုင္သည္ ။ သူ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္အတည္ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ယခုေခတ္တြင္ နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ေရွးဘုရင္ေတြေခတ္ကနွင့္မတူကြဲျပားလာသည္ ။ ယခင္ေခတ္က နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လက္ေဆာင္ပ႑ာဆက္ေရး ၊သစၥာေတာ္ခံေရးျဖစ္သည္ ။ ယခုေခတ္နိုင္ငံေရးဆိုသည္ကား ပိုမိုသိမ္ေမြ ့ရွုပ္ေထြးသည္ ။ သမီးေပး၊ နွမယူရံုနွင့္လည္းမျပီးေတာ့ ၊ သစၥာေရေသာက္ရံုနွင့္လည္းမရေတာ့ ။နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အနွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ တန္းတူရည္တူရွိေရး ၊ အာဏာခြဲေ၀ေရး ၊ သယံဇာတခြဲေ၀ေရး ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးတို့ျဖစ္လာသည္ ။ ထိုအေရးမ်ာကို နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္းေဆြးေနြးၾကရသည္ ။မေအာင္ျမင္ေသာအခါ တပ္မေတာ္အခ်င္းခ်င္းစစ္တိုက္ၾကသည္ ။

ယခင္ကေတာ့ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္နွင့္နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သည္ ဘုရင္မင္းျမတ္ျဖစ္သည္ ။ယခုအခါတြင္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သည္ သမၼတ ၊၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ ။ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္သည္လည္း သမၼတ ၊၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို ့ျဖစ္ၾကသည္ ။ သမၼတ (သို့မဟုတ္)၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ညြွန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးက အမိန့္နာခံကာ စစ္တိုက္ရသည္ ။သို့မဟုတ္ စစ္ရပ္စဲရသည္ ။ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးအမိန္ ့အရ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ ။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ စစ္ေရးကအေရးၾကီးေသာ္လည္း ၊စစ္ေရး၏အထက္တြင္ နိုင္ငံေရး ကလြမ္မိုးအုပ္ခ်ဳပ္သည္ ။နိုင္ငံေရးရာထူး တာ၀န္ယူထားသူမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မွုကို တပ္မေတာ္ကနာခံကာ စစ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရသည္ ။ တိုက္ဆိုတိုက္ ၊ ရပ္ဆိုရပ္ရသည္ ။

ယခုအခါျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စစ္ေရး ၊နိုင္ငံေရး ရွုပ္ေထြးမွုမ်ားျဖစ္ေနသည္ ။နိုင္ငံေရးတြင္ ကခ်င္ ၊ ရခိုင္ ၊ တေအာင္း စေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးပြဲမ်ား မျပတ္မသားျဖစ္ေနသည္ ။ သေဘာတူညီခ်က္မရပဲျဖစ္ေနသည္ ။ သို ့ေသာ္နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးပြဲမ်ားလံုး၀ က်ဆံုးသြားျခင္းမဟုတ္ေသး ။ ေဆြးေႏြးေနဆဲအဆင့္သာျဖစ္သည္ ။ ျပည္လံုးက်ြတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ( NCA ) ကို လက္မွတ္ထိုး ျပီးမွာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးျခင္း နွင့္ NCA ကိုလက္မွတ္မထိုးေသးပဲ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေနြးပြဲမ်ားကိုသြားနိုင္ရန္ၾကိဳးစားေနျခင္းဟူေသာ သေဘာထားကြဲလြဲမွု အစိုးရနွင့္ KIA အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည္ ။ ထိုသို ့အျငင္းပြားေနျခင္းသည္ နိုင္ငံေရးျဖစ္သည္ ။နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခု လံုး၀လမ္းပိတ္သြားမွသာ နိုင္ငံေရး၏ေနာက္ဆက္တြဲ စစ္ေရး ကလိုက္လာသင့္သည္ ။

ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေန၏ ။ နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးမွု ( NCA စာခ်ဳပ္သေဘာတူမွု)ဆီေရာက္ဖို ့ စစ္ေရျဖင့္ တပ္မေတာ္က ဖိအားေပးတိုက္ခိုက္သကဲ့သို ့ရွိေနျခင္းကို ယေန့ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားကေတြ ့ျမင္နိုင္သည္ ။ စစ္ပြဲကအရင္ နိုင္ငံေရးကေနာက္ ဆိုေသာသေဘာသည္ ကမၻာကလက္ခံထားေသာ နိုင္ငံေရးကအရင္ ၊စစ္ပြဲကေနာက္ဆိုေသာ မူနွင့္ဆန့္က်င္ေနသည္ ။ အျခားတဖက္တြင္ နုင္ငံေရးရာထူးရထားသူ သမၼတ သည္ တပ္မေတာ္ကို ကြပ္ကဲခြင့္ အမိန့္ေပးခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္သည္ ။ သမၼတၾကီးသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးကို စစ္ရပ္စဲရန္ ၊တိုက္ခိုက္ရန္ စေသာအမိန့္မ်ားကိုေပးနိုင္ရမည္ ။ ကာကြယ္၀န္ၾကီးကမွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား လက္ေတြ ့ေျမျပင္တြင္ စစ္တိုက္ျခင္း ၊ စစ္ရပ္စဲျခင္း တို ့ကို ျပဳလုပ္ရန္ အမိန္ ့ေပး ညြွန္ၾကားရမည္ ။ ဒါသည္ ပံုစံအမွန္ျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေနေသာ စစ္ပြဲကအရင္ နိုင္ငံေရးကေနာက္ ဆိုေသာ ၀ါဒ ။ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လက္ေအာက္သို ့ေရာက္ေနေသာ ကိစၥ မ်ားသည္ ေျပာင္းျပန္ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္ ။ထိုကိစၥမ်ားေၾကာင့္ စစ္ပြဲသည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးပြဲ၏ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္မလာနိုင္ပဲ နို့င္ငံေရးေဆြးေနြးပြဲသည္ စစ္ပြဲ၏ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုအခါ နိုင္ငံေရးထက္ စစ္ေရးက ပို၍အေရးပါေနေသာ အျဖစ္မ်ားျဖစ္ေပါ ္လာကာ စစ္ကိုနိုင္ငံေရးကမရပ္တန့္နိုင္ပဲ နိုင္ငံေရး ကိုစစ္ပြဲေတြကရပ္တန္ ့ပစ္လိုက္မွာကိုစိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

နိုင္ငံေရးဂ်ာနယ္
၂၁.၁၀.၂၀၁၆
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.