အိပ္မက္တခု လက္ေတြ႔ျဖစ္လာတယ္ဆိုတဲ့ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ဆန္ရွင္အလြန္မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္စားက်က္ေကာင္းျဖစ္လာတဲ့ ျမန္မာ


အေမရိကန္အစိုးရက စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ယခင္က လက္လွမ္းမမီႏိုင္ သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပြင့္သြားၿပီျဖစ္ရာ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ဖက္စလံုး တြင္ ေအာင္ပဲြခံရန္ အေၾကာင္းတရပ္ ျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ လက္က်န္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား အၿပီးသတ္႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္သည့္အတြက္ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆို႔မႈစာရင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးသည့္အေနျဖင့္ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။

ထိုသို႔ပိတ္ဆို႔ခံထားရသူမ်ားအနက္မွတဦးျဖစ္သူ Max Myanmar Holding ဥကၠ႒ဦးေဇာ္ေဇာ္က စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္တခု လက္ေတြ႕ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ဟုဆိုၿပီး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သမိုင္း၀င္ေန႔ တေန႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ Max ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကားမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခဲ်႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရိွတြင္ ဧရာ၀တီဘဏ္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ပုဂၢလိကဘဏ္ျဖစ္သည္။

Max Myanmar Holding ထိုသို႔အခိ်န္တိုအတြင္း ႀကီးထြားလာရာ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသည္ဆိုေသာ သံသယေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ ပစ္မွတ္ထားဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ Max အုပ္စုအၾကား စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္၍မရေတာ့သည့္အျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ၎တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္မည္စိုးသျဖင့္ စြန္႔ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ ယခုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက္ Max Myanmar အေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္၊ အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္အစရိွသည့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္မ်ားတြင္ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ရန္မ်ားစြာလြယ္ကူသြားၿပီျဖစ္သည္ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အထူးသတိထားလုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခုအခါ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွကုမၸဏီမ်ားကို အေက်ာေပး လုပ္ကိုင္ ရသကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့သည့္အေျခအေနမွ ကင္းလြတ္သြားျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း General Electric (GE)မွ တာ၀န္ရိွသူတဦးက ေျပာသည္။ GE သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရမွ အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တစိတ္တပိုင္းပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ရာ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ GE သည္ စြမ္းအင္ က႑တြင္ အဓိကရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုကို ျမင္းၿခံတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရိွသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားခဲ်႕ထြင္လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္ အေမရိကန္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈသည္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔ရိွၿပီး စုစုေပါင္းျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈပမာဏ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ၏ (သုည ဒသမ ၁)ရာခိုင္ႏႈန္းပင္မရိွေခ်။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ စိတ္၀င္စားလ်က္ရိွသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက Microsoft ကုမၸဏီ က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး႐ံုးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ Citibank ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္း AIG တို႔ကလည္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ စိုင္းျပင္းလ်က္ရိွသည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္ကစစ္အစိုးရႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ လႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ရိွ Asia World ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အေဆာင္မ်ားကို ယခင္က ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ခံ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ေသာ Asia World က လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အင္အားႀကီးမားသည့္ ၎စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ႏွင့္ တခိ်န္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD အၾကား တင္းမာမႈမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။

က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားလည္း အစိုးရႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈရိွသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ''ခုေတာ့ Asia World နဲ႔တဲြၿပီး အေျခခံအဆာက္အအံုဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းတိုးလာေတာ့မွာပါ''ဟု ဂ်ပန္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးတခုမွ တာ၀န္ရိွသူတဦးက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းသြားသည့္ အေျခအေနအေပၚ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း အားတက္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ဟု Mitsubishi Corp မွ သတင္းရင္းျမစ္တဦးက ေျပာသည္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ အရည္အခ်င္းရိွ၍ တတ္ကြ်မ္းေသာ ၀န္ထမ္း ေကာင္းမ်ားရရိွပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မႈသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဘ႐ူ၀ါရီ၏ မိင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Kirin Holdings မွ တာ၀န္ရိွသူက သတိေပးေျပာ ၾကားသည္။ စားက်က္သစ္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ျပည္ပကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္။

ေအာ္စကာ
(Ref;Asia Nikkei)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.