ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္။ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအသင္း(ဂ်ပန္) (UMCA) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသူမ်ားကိုယ္စား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ျပီးေနာက္ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ၂၈ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပထမဦးအၾကိမ္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအသင္း ဘက္မွ ၁၇ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့၍ အမ်ားဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးသန္းေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး၊ ဦးေဇာ္မင္းခိုင္၊ ဦးမိုင္ေက်ာ္ဦး၊ ဦးရဲျငိမ္း တို႔မွ တာ၀န္ယူ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ျမန္မာသံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီး ဦးသူရိန္သန္႔ဇင္၊ သံမွဴး ေဒၚသိဂီ ၤေအာင္၊ ပထမအတြင္း၀န္ ေဒၚသီရိ၀င့္ခိုင္သန္႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အရာရွိ ဦးသန္႔ဇင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအသင္းမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံသံရံုးသို႔ ေပးပိုခဲ့ေသာ စာအရ ယခုကဲ့သို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ အဓိက အခ်က္သုံးခ်က္ျဖစ္သည့္ -

(၁)။ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္။
(၂)။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားမိဘ ၂ပါးမွ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံမဲ့ (stateless) အေနအထားသို႔ ရာက္ရွိေနျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးရန္။
(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံသားတေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ရရွိခံစားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဟူေသာ အခ်က္ သံုးခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၁။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရသက္တမ္းတေလွ်ာက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျပဳတ္က်ေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပား ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရံႈးခံခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လႊဲေျပာင္း ခံယူထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားသည္ ခရီးသြားလာရန္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ထုတ္ေပးသည့္ ခရီးသြားလာခြင့္လက္မွတ္ ( Re entry Permit ) အားအသံုးျပဳခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ခရီးသြားလာခြင့္လက္မွတ္ျဖင့္ အမိျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ သြားေရာက္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္ေၾကာင္း ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ အစိုးရတရပ္ေပၚထြန္းလာျပီျဖစ္သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ျမန္မာႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ျပန္လည္ထုတ္ ေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ဦးသူရိန္သန္႔ဇင္က ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပန္လည္ထုတ္ေပးေရး၊ သက္တမ္းတိုးျမင့္ေပးေရးတို႔အား သတ္မွတ္ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပန္လည္ထုတ္ေပး ရန္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
UMCA တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ သမတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျမန္မာႏို္င္ငံ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွစ၍ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ ဟူ၍သတ္ မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခု ျမန္မာသံရံုးမွေျပာဆိုေသာ အခြန္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရသက္တမ္း အတြက္ေပးေဆာင္ရမည့္ ၀င္ေငြခြန္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရအား ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ ဥိးမင္းကိုႏိုင္ ဦးကိုကိုၾကီး စသည့္ ၈၈၈၈ မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦးခြန္ထြန္ဦးအစရွိေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ဒီမိုကေရစီ အင္းအားစု မ်ားအားလံုး သေဘာတူ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္- (စစ္အစိုးရအား အသိအမွတ္မျပဳေရး၊ စစ္အစိုးရအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့မ်ား ရပ္ဆိုင္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အဓိကအခ်က္တခုအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ဒီကေရစီအင္အား စုမ်ား၏ စစ္အစိုးရအား အခြန္မေပးေဆာင္ေရး၊ ODA မေပးေရး၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈမလုပ္ေရး၊ စသည္တို႔သည္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ ငံေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္အား ထိခိုက္ေစပါသျဖင့္ UMCA အေနျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။)
သံအမတ္ၾကီး ဦးသူရိန္သန္႔ဇင္မွ ယခုကိစၥသည္ သံရံုးမွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မဟုတ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံ တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ UMCA ဖက္မွ နားလည္လက္ခံပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။ ။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံသား အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘျဖစ္သူသည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ပါက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္ ေမြးဖြားေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳမည္ျဖစ္ျပီး မိဘျဖစ္သူမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား အား အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ကေလးငယ္မ်ားသည္ သံရံုးမွ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ား အပါ အ၀င္ အျခားႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ရယူခံစားႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးသည္ မိဘမ်ား၏ ၀င္ေငြခြန္ေပးသြင္း မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သံရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
UMCA ဖက္မွ ဂ်ပန္ေရာက္ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွ အခြန္ေပး ေဆာင္မႈ မျပဳလုပ္ေရး ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ အတူ အျခားအေျခအေနတရပ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ျပဳထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားျခင္း မရွိေစကာမူ ဂ်ပန္အစိုးရသို႔ (၁)။ ၀င္ေငြခြန္၊ (၂)။ ျမဴနီစပယ္ခြန္၊ (၃)။ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ အျခားအခြန္အမ်ိဳးမ်ိုဳးတို႔အား မျဖစ္မေန ေပးေဆာင္ၾကရေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားအားလံုး ဆံုးရံႈးခံခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ယခု အခါတြင္ အဆိုပါကာလအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ ၀င္ေငြတခုတည္းအေပၚ အခြန္ ၂ ထပ္ေကာက္ခံျခင္းပင္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အလြန္ ၾကီးမားေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျမန္မာသံ အမတ္ၾကီး ဦးသူရိန္သန္႔ဇင္မွ အခြန္၂ ထပ္ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ေရးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚတြင္မူတည္ ေနေၾကာင္း ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အဆိုပါအေျခအေနအား မိမိ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ပါေၾကာင္း အထက္အစိုး ရသို႔ တင္ျပ၍ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၃၊ ။စစ္အစိုးရလက္ထက္ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခြင့္ရေရး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားတဦး၏ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေရး ကိစၥအတြက္ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ UMCA ဖက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပန္လည္မရရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ခရီးသြားလာရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွထုတ္ေပးထားေသာ ခရီးသြားလာခြင့္ လက္မွတ္ကိုသာ အသံုးျပဳေနရျပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိေသာ ႏိုင္ငံတခု၏ တရား၀င္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္မရရွိျခင္းသည္ သိမ္ငယ္သကဲ့သို႔ခံစားရေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ခရီးသြားလာခြင့္လက္မွတ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားလာျခင္းသည္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ၏ တရားဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေသာ္လည္း ျမန္မာသံရံုးအေနျဖင့္ မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳေနေၾကာင္း မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြား ေရာက္ျခင္းကိုပင္ ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္ကဲ့သို႔ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရျပီး ဗီဇာေလွ်ာက္ရာတြင္ ေခတ္ စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြမႈမရွိေတာ့ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားသည့္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး ဦးသူရိန္သန္႔ဇင္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ခရီးသြားလာခြင့္လက္မွတ္ျဖင့္ လူမႈေရးဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ကိုင္တြယ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

ႏို္င္ငံရပ္ျခားေရာက္ ျမန္မာမ်ား၏ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား အမွန္ကန္ဆံုး သိျမင္ႏိုင္သည္မွာ ျမန္မာသံရံုးမ်ား ပင္ျဖစ္ရာ အဆိုပါျပသနာမ်ားအား ျပည္သူ႔အစိုးရမွ အမွန္တကယ္သိရွိနားလည္ျပီး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာသံရံုး တို႔အၾကား ရိုးသားစြာျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈသည္ အေရးၾကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လွ်က္ရွိပါသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာသံရံုးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားထက္ စစ္အုပ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသက္သက္သာ လုပ္ေဆာင္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ သံအမတ္အပါအ၀င္ သံရံုး၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ စစ္အစိုးရမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ စစ္တပ္မွ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားသာျဖစ္၍ ယခုမ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္အခါတြင္ပင္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာသံရံုးမ်ား၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
သံအမတ္ၾကီး ဦးသူရိန္သန္႔ဇင္မွ မိမိသည္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္၍ မည္သည့္အစိုးရတက္သည္ျဖစ္ေစ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရ ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအား သိရွိနားလည္ထားျပီျဖစ္ရာ ေနာက္ သံုးႏွစ္တြင္ မိမိ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္သက္တမ္းတြင္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မွတ္တိုင္တခု စိုက္ထူႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ UMCA အေနျဖင့္ ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေက်း ဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာသံရုံးအၾကား ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ၏ အက်ိဳးဆက္တခုျဖစ္သည္ဟု UMCA မွ မွတ္ယူထားပါသည္။ UMCA မွ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အခ်က္ ၃ ခ်က္သည္ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာရွိ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားခဲ့သူ အားလံုးမွ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံုေနရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔အပါအ၀င္ လူထုထူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအသင္း ဂ်ပန္'

COMMENTS

Name

art,1,article,1301,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7334,interview,219,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15668,news,2842,opinion,764,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,139,statement,59,technic,55,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္။
ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္။
https://1.bp.blogspot.com/-HaVS6rLGTdE/WANwb30UyjI/AAAAAAAAZq0/jqr_cjYcpy8cFySPen2fjIkcVpvuQQydgCLcB/s1600/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-HaVS6rLGTdE/WANwb30UyjI/AAAAAAAAZq0/jqr_cjYcpy8cFySPen2fjIkcVpvuQQydgCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_781.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/10/blog-post_781.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy