ရဲတပ္ဖြဲ ့ကိုျပန္ေပးပါ


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လွိုင္ခင္ဗ်ား ။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ ့အား ျပည္သူလူထုသို ့ျပန္လည္ေပးအပ္ပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ထိုသို ့ဆိုသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမွသိမ္းပိုက္ထားသည္ဟုမဆိုလိုပါ ။ သို ့ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏တည္ဆဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ တပ္မေတာ္၏ထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္သို ့ေရာက္ေနပါသည္ ။ရဲတပ္ဖြဲ ့ ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန နွင့္အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (စစစ) တို ့သည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္ပါသည္ ။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ကို ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရမွခန္ ့ထားခြင့္ရွိသည္မဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ တိုက္ရိုက္ခန္ ့ထားသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ပဲ ၀န္ၾကီးျဖစ္ပါသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ၊ စသံုးလံုး ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စေသာ ဌာနမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ အစိုးရ၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မွုမွသီးျခားကင္းလြတ္သလိုျဖစ္ေနပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ဌာနမ်ားမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၏ထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္ရွိပါသည္ ။တိုင္းျပည္ကိုတကယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနျဖစ္ပါသည္ ။ ရပ္ကြက္နွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို အေျခခံအဆင့္တြင္ တကယ္တမ္္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ ၎တို ့အထက္ကမွ ျမိဳ့နယ္ နွင့္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ားရွိပါသည္ ။ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ားအားလံုးကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးက အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္တိုင္းျပည္ကိုတကယ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ျပီး ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးကိုအလုပ္ခန့္သူမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္ ။ သမၼတသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးကို တာ၀န္မ်ား၊အမိန္ ့မ်ား ၊ညြွန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးနိုင္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးသည္ တပ္ခ်ဳပ္ကခန္ ့ထားေသာလူျဖစ္ပါသည္ ။ သမၼတကစိတ္ၾကိဳက္ခန္ ့ထားေသာလူယံုေတာ္မဟုတ္ပါ ။ ထိုအခ်က္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္အနည္းငယ္ ကသိကေအာက္နိုင္ရံုသာမက ၊ကေမာက္ကမပင္နိုင္လွပါသည္ ။

နိုင္ငံတိုင္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္နွင့္ ျပည္တြင္းတရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ ့တို ့ရွိၾကပါသည္ ။ အလြယ္ေျပာရလ်ွင္ နိုင္ငံတိုင္းတြင္ စစ္တပ္နွင့္ ရဲ တို ့၇ွိၾကပါသည္ ။ ထိုအဖြဲ ့နွစ္ဖြဲ ့သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားျဖစ္၍တူညီသေယာင္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းသဘာ၀နွင့္ အနွစ္သာရမွာမတူညီပဲကြဲျပားပါသည္။ တပ္မေတာ္၏သေဘာသဘာ၀မွာ ရန္သူကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မွုန္းတိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္ျပီး ရဲတပ္ဖြဲ ့၏သေဘာသဘာ၀မွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကိုကူညီရန္ျဖစ္သည္ ။ ဥပေဒကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္စစ္တပ္နွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ အေတာ္ကိုကြဲျပားျခားနားပါသည္ ။ နိုင္ငံတကာတြင္ေတာ့ ထိုမတူညီေသာလုပ္ငန္းသဘာ၀နွစ္ခုကို ကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ေအာင္ ခြဲျခားထားၾကပါသည္ ။ တပ္မေတာ္ကိုကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္တြင္ထားျပီး ရဲတပ္ဖြဲ ့ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္တြင္ထားပါသည္ ။ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးေရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးေရာအမ်ားအားျဖင့္ အရပ္သား၀န္ၾကီးမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ ရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ကိုယ့္ျမိဳ့မွရဲတပ္ဖြဲ ့ကိုျမိဳ့ေတာ္၀န္ကအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာျမိဳ့တစ္ျမိဳ့၌ ရဲတပ္ဖြဲ ့၏အၾကီးအကဲသည္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္တက္လာေသာျမိဳ ့ေတာ္၀န္ျဖစ္ျပီး ၊ထိုျမိဳ ့ေတာ္၀န္၏အၾကီးအကဲသည္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး ( ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား) ျဖစ္ပါသည္ ။ျမိဳ့ေတာ္၀န္မ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ ့ကို အမိန္ ့ေပးအုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ေသာ ပါ၀ါရွိပါသည္ ။ တနိုင္ငံလံုးနွင့္ဆိုင္ေသာ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ FBI ေခါ ္ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ ့ ကကိုင္တြယ္ပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ျမိဳ့ေတာ္၀န္မ်ားမွာ စည္ပင္သာယာ အမွိုက္က်ံုးေသာအလုပ္ေလာက္သာ တာ၀န္ရွိသလိုျဖစ္ေနပါသည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ ့သည္တပ္မေတာ္လက္ေအာက္သို ့ေရာက္ေနသျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္ ရဲအခ်င္းခ်င္းသာ အထက္မွေအာက္သို ့ အမိန္ ့ေပးခိုင္းေစၾကပါသည္ ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးမွ ရဲခ်ဳပ္ ၊ ရဲခ်ဳပ္မွတိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခု၇ွိ တိုင္းရဲမွူး ၊ျပည္နယ္ရဲမွူးၾကီးမ်ား ၊ထိုမွတဖန္ ခရိုင္ရဲမွူးမ်ား ၊ ျမိဳ့နယ္ ရဲမွူးမ်ား ၊ ထိုမွစခန္းမွူး ၊ နယ္ထိမ္း စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္အမိန္ ့ေပးတာကိုပဲနာခံလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္ ။ အရပ္သား၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မွုအင္မတန္နည္းပါသည္ ။ သမၼတ ၊ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၊ တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၊ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး စသူတို့သည္ ရဲတပ္ဖြဲ ့ကိုတိုက္ရိုက္အမိန္ ့ေပးထိမ္းခ်ဳပ္ရသည္ထက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ၊ နယ္စပ္ေရးရာနွင့္လံုျခံဳေရး၀န္ၾကီး မွတဆင့္သာရဲတပ္ဖြဲ ့ကို ဆက္သြယ္ရသည္ျဖစ္သည္ ။ ေျပာရလ်င္ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားအစိုးရသည္ တပ္မေတာ္အေပါ ္ၾသဇာမရွိသလို ၊ ရဲတပ္ဖြဲ ့အေပါ္ ၌ပင္ အာဏာအျပည့္မရွိပါ ။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုေျပာၾကစတမ္းဆိုလ်ွင္ အဖြဲ ့ေလးဖြဲ ့ကို အဓိကထားေျပာရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအဖြဲ ့မ်ားမွာ (၁) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (၂) ရဲတပ္ဖြဲ ့ (၃) တရားစီရင္ေရးအဖြဲ ့ (၄) အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ဟူ၍ျဖစ္သည္ ။ ဤေလးဖြဲ ့တြင္ ၁၊၂၊၄ ဟူေသာအဖြဲ ့သံုးဖြဲ့မွာ တပ္မေတာ္မွခန့္ထားေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္ခံအဖြဲ့မ်ားျဖစ္သည္ ။ နံပါတ္(၃) တရားစီရင္ေရးတြင္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္ ။ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္မွာလည္း ယခင္အစိုးရ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ခန့္ထားခဲ့ေသာတရားသူၾကီးခ်ဳပ္သာ အေျခခံဥပေဒအရဆက္လက္ အာဏာရိွိေနပါသည္ ။ ထိုအခါေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လ်ွင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ပါတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ တိုက္ရိုက္အာဏာအျပည့္ရွိေသာအဖြဲ ့အစည္းလံုး၀မရွိေၾကာင္းသိလာရေပလိမ့္မည္ ။

ဟိုတေလာက ရန္ကုန္ျမိဳ့ဗဟန္းျမိဳ့နယ္ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းတြင္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီဆိုသူမ်ားမွဆႏၵျပၾကရာ သူတို့ဆႏၵျပရေသာအေၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ဥပေဒစိုးမိုးမွုမရွိေသာ ျပသနာမ်ားကိုဆႏၵျပၾကျခင္းလည္းပါ၀င္သည္ဟုသိရပါသည္ ။ ဥပေဒစိုးမိုးမွုမရွိျခင္း ၊ရာဇ၀တ္မွုမ်ားထူေျပာလာျခင္းအတြက္ဆႏၵျပတာေကာင္းပါသည္။ေထာက္ခံပါသည္ ။သို ့ေသာ္ ထိုကိစၥမ်ားကို ဘယ္သူကတာ၀န္ယူကိုင္တြယ္ထားသည္ဆိုျခင္းကိုေတာ့ ဆႏၵျပသူတို့သိသင့္ေပသည္ ။ အစိုးရအသစ္လက္ထက္တြင္ ရာဇ၀တ္မွုမ်ားျဖစ္ေပါ ္လာသည္ဟု ဗလံုးဗေထြးနွင့္၀ါးခ်၍ေတာ့မရေပ ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ကတာ၀န္ယူထားေသာကိစၥျဖစ္ရာ ထိုဌာနမ်ားကိုတာ၀န္ယူကိုင္တြယ္ရသူမ်ားမွာသာတိုက္ရိုက္တာ၀န္ရွိေပသည္ ။ဆႏၵျပလိုလ်ွင္ ထိုသူမ်ားကိုသာ တိုက္ရိုက္ဆႏၵျပရမည္ျဖစ္သည္ ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္တပ္မေတာ္ကိုအမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ ့ဆိုသူမ်ားဆႏၵျပရဲပါကခ်ီးမြမ္းဖြယ္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ အရပ္သားသမၼတ ၊ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ၊အရပ္သား၀န္ၾကီးမ်ား၊ေရြးေကာက္ခံလြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္နွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့ကိုတိုက္ရိုက္ အမိန္ ့ေပးထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္သူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္ ။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ နိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးနွင့္အတူေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာတပ္မေတာ္ဟုေျပာေလ့ရွိပါသည္ ။ ဒါဆိုလ်ွင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ မည္သို့ေပါ ္ေပါက္လာသနည္း ။ ကိုလိုနီစနစ္နွင့္အတူေပါ ္ေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ္ရနိုင္ပါ၏ ။ ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္က ရဲတပ္ဖြဲ့ဟူ၍ သီးသန္ ့မရွိေပ ။ ဘုရင့္ရဲမက္မ်ားဟူ၍သာရွိ၏ ။

ကိုလိုနီေခတ္က်မွသာေပါ ္ေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျဗိတိသ်ွတို့ု့ျမန္မာနိုင္ငံကိုစတင္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ အိႏိၵယနိုင္ငံမွ ပုလိပ္အဖြဲ ့(India Imperial Police )ကိုေခါ ္ယူအသံုးျပဳခဲ့သည္မွာ အိႏၵယနွင့္ျမန္မာနိုင္ငံကိုသီးျခားစီခြဲေရးျဖစ္သြားေသာ ၁၉၃၇ ခုနွစ္အထိျဖစ္သည္ ။ေနာက္ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သီးျခား ရဲအဖြဲ ့ျဖစ္ေပါ ္လာသည္။ စတင္ေပါ ္ေပါက္လာရာတြင္ ပုလိပ္ အဖြဲ ့ဆိုေသာအမည္ျဖင့္ေပါ ္ေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ POLICE ကို ပုလိပ္ဟုတိုက္ရိုက္အသံဖလွယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ ပုလိပ္ေရာဂါ PLAGUE ဟူေသာစကားနွင့္ အသံထြက္တူေနသျဖင့္ မေကာင္းေသာအနက္အဓိပါယ္ကိုလည္းေဆာင္ေနပါသည္ ။ ထိုေခတ္ကပုလိပ္အဖြဲ ့မွာလည္း ျပည္သူလူထုကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ဖို့ထက္ နယ္ခ်ဲ ့အဂၤလိပ္မ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာအလုပ္မ်ားနွင့္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကိုရက္စက္စြာ ဖမ္းဆီးနွိမ္နွင္းေသာအလုပ္ကိုအဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပသည္ ။ထို့ေၾကာင့္ျပည္သူေမတၱာရွိေသာအဖြဲ ့ျဖစ္မလာပဲ အိမ္ၾကက္ျခင္းအိုးမည္းသုတ္ခြပ္ခိုင္းေသာ ျပည္သူ ့ခ်ဥ္ဖတ္အဖြဲ ့ၾကီးျဖစ္ခဲ့ရေလသည္ ။ ေနာက္မွသာ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေသာအခါ ပုလိပ္ဆိုေသာအမည္မွာ ဆိုးရြားသျဖင့္ ျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ ့ဟုအမည္ေျပာင္းခဲ့ေလသည္ ။ ယခင္ကိုလိုနီေခတ္က ပုလိပ္ယူနီေဖာင္းကိုလည္းယခုေခတ္ ရဲယူနီေဖာင္းျဖင့္အစားထိုးခဲ့သည္ ။

ယခင္ပုလိပ္ယူနီေဖာင္းမွာ ျမန္မာမက အဂၤလိပ္မက်ျဖင့္အၾကည့္ရဆိုးလွသည္ ။ ေဖာ့ဦးထုပ္ေဆာင္းကာ ၊ ကာကီေရာင္ေဘာင္းဘီတိုနွင့္ နံပါတ္တုတ္ကိုင္ထားေသာ လူကိုျမင္သည္နွင့္ လူဆိုးမ်ားဟုေျပာမျပလဲလူေတြကသေဘာေပါက္ၾကသည္ ။ ျမန္မာျပည္အနွံ ့မွဘုရားမ်ားတြင္ ေကာသလအိပ္မက္ ၁၆ ခ်က္ ကိုပန္းခ်ီသရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားျဖင့္ေရးဆြဲထားျခင္းအား က်ြန္ေတာ္ၾကည့္ဖူးရာ လူဆိုးေနရာတြင္ သရုပ္ေဖာ္ရမည့္လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ပန္းခ်ီဆရာက ကိုလိုနီေခတ္ပုလိပ္ယူနီေဖာင္းပံုျဖင့္ေရးဆြဲထားတာ သတိျပဳမိေလသည္ ။၁၉၆၄ တြင္ ျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ ့အမည္ျဖင့္ သီးသန့္ဌာနနတစ္ခုျပည္ထဲေရးဌာနလက္ေအာက္တြင္ထား၇ွိခဲ့သည္ ။ ၁၉၉၅ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန့တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ ့ကိုတပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံအဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္သြတ္သြင္းလိုက္သည္ ။

ယခုအခါျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရာဇ၀တ္မွုမ်ားမၾကံဳစဖူးေအာင္ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးပြားလာေနပါသည္ ။တရားဥပေဒအေပါ ္ျပည္သူလူထု၏ယံုၾကည္ကိုးစားမွုလည္း က်ဆင္းေနပါသည္ ။အထူးသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့နွင့္ပါတ္သက္၍ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးၾကီးမားစြာလုပ္ေဆာင္ေစလိုပါသည္ ။ နံပါတ္တစ္အေနနွင့္ တပ္မေတာ္နွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့ေရာေနွာေနျခင္းကိုသီးျခားစီခြဲထုပ္သင့္ပါသည္ ။ တပ္မေတာ္၏လုပ္ငန္းသဘာ၀နွင့္ရဲတပ္ဖြဲ ့၏လုပ္ငန္းသဘာ၀ မတူညီသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့ကတပ္မေတာ္၏လက္ေအာက္ခံလိုလိုျဖစ္ေနျခင္းမွ သီးသန္ ့စီျဖစ္ေစလိုပါသည္ ။တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို ရာထူးတဆင့္ျမွင့္ျပီးရဲတပ္ဖြဲ့သို ့ပို ့ေဆာင္ျခင္းကိုလည္းရပ္တန့္ေစလိုပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ားထက္အရာရာတြင္သာလြန္သည္ဟူေသာသေဘာကို တရား၀င္ဖြင့္မေျပာေသာ္လည္း ထိုသေဘာမ်ိဳးခံယူခ်က္မ်ိဳးကသာလြွမ္းမိုးေနရာထိုအယူအဆကိုေျပာင္းလဲေစလိုပါသည္ ။ တပ္မေတာ္သည္လည္းေကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ ့သည္လည္းေကာင္းနိုင္ငံအတြက္အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျပည္သူ ့၀န္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္ ။ မည္သည့္အဖြဲ ့ကမည္သည့္အဖြဲ ့ထက္သာလြန္သည္ ၊ ျမင့္ျမတ္သည္ဟူ၍ မရွိေစခ်င္ပါ ။ ရဲကိုတပ္မေတာ္ကအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွာလည္း မမွန္ကန္နိုင္ပါ ။ထိုသို့လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ယံုၾကည္ကိုးစားမွုမရနိုင္သလို ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ကိုလည္းေလ်ွာ့ပါးေစပါသည္ ။ မိမိအထက္တြင္တပ္မေတာ္ရွိေနသည္ဟူေသာအယူအဆေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွုကိုေပ်ာက္ဆံုးေစပါသည္ ။

ထိုအခါ အလြယ္တကူလက္လွမ္းမီနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွာမွု ၊လာဘ္ေငြလက္ခံမွုစေသာ ကိုယ္က်ိဳးရွာသည့္အလုပ္မ်ားကိုသာ အာရံုစိုက္လာပါေတာ့မည္ ။ ပင္စင္မယူခင္ ရသမ်ွယူ ၊ စုနုိင္သမ်ွစုဟူေသာသေဘာကိုသာ ခံယူခ်က္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ ယခုအခါ ရဲတပ္ဖြဲ ့၏လာဘ္စားမွုမ်ားမွာ ထူးဆန္းသည္ဟုပင္လူေတြကမထင္ၾကေတာ့သည္အထိ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္သေဘာပင္ျဖစ္လာေနေပျပီ ။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္တာ၀န္ရွိသူတို ့က ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ား ေတြ ့ျမင္ေနရပါသည္ ။ အလြယ္ဆံုးေျပာရလ်ွင္ ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္ဆိုင္ကယ္မစီးရဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ရဲမ်ားမွာဆိုင္ကယ္စီးေနတာေနရာအနွံ့ျဖစ္ပါသည္ ။ရဲကနွစ္လံုးထီထိုးသည္၊ ရဲမိန္းမကနွစ္လံုးထီေရာင္းေသာအျဖစ္မ်ားမွာလည္း မထူးဆန္းေတာ့ပါ။ က်ြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးအမွုျဖင့္ ဖမ္းဆီးရာတြင္ လက္ထဲမွ ေငြသံုးသိန္းက်ပ္သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာ္လည္း ရွာေဖြပံုစံတြင္ ထိုေငြသံုးသိန္းအေၾကာင္းတစြန္းတစမွမပါလာေတာ့ပါ ။အာမခံေပးရာတြင္လည္းေကာင္း ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွုမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးသံုးထားမထားဆီးစစ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ား နက္ရွိုင္းစြာပါ၀င္၍ လာဘ္ေငြယူျပီးမမွန္မကန္လုပ္ေနမွုမ်ားရွိပါသည္ ။ထိုအျဖစ္ေၾကာင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲေသာ္လည္း ဆီးအေျဖေအာင္၍ ေထာင္မွလြတ္ျခင္း ၊ မူးယစ္ေဆးမသံုးေသာ္လည္းဆီးအေျဖက်ရွံုး၍ေထာင္က်ရျခင္းမ်ားရွိေနပါသည္ ။ ဟိုတေလာက ။ျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ့၀င္တစ္ေယာက္ကဖြင့္ခ်ေသာေၾကာင့္ ဖားကန့္ေဒသတြင္ ျပည္သူ ့ရဲ မ်ားမည္သို ့လာဘ္စားကာ ယနၱယားၾကီးတစ္ခုလံုးျခစားေနသည္ဆိုတာေပါ ္ေပါက္လာသည္ (ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္ FB စာမ်က္နွာ၊ကိုကိုနုိင္(ပဲခူး)ေရးသားေသာ ဖားကန့္စခန္းမွာတာ၀န္က်လ်ွင္အခ်ိန္တိုအတြင္း သိန္းေသာင္းခ်ီခ်မ္းသာမည္…သို ့ေသာ္ ) ။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာအံၾသတုန္လွုပ္စရာျဖစ္သည္။

အျခားတဘက္တြင္မူ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ားမွာမနုိင္၀န္ကိုထမ္းေနရပါသည္ ။ ။လူဆိုးသြားဖမ္းေသာရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ားကိုဓားျဖင့္ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ျခင္း ၊ အသက္ေသသည္အထိျပန္လည္ခုခံျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမွာ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ကာကြယ္ေရးအတြက္ဘတ္ဂ်က္ေကာင္းေကာင္းေပးသလို ၊ ရဲတပ္ဖြဲ့အတြက္လည္းလံုေလာက္ေသာဘတ္ဂ်က္မ်ားခ်ထားေပးသင့္သည္ ။ နည္းပါးေသာလူအင္အားျဖင့္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရပါသည္ ။ေခတ္မီကင္းလွည့္ယာဥ္မ်ားလည္းမရွိပါ ။ လက္ထိပ္ ။ေခတ္မီေသနတ္၊ ေ၀ါ ္ကီေတာ္ကီ စသည့္ေခတ္မီကရိယာမ်ားလည္းဘာမွမရွိပါ ။ အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ့္စားရိတ္ကိုယ္စိုက္၍ သံုးေနရသည္ဟုသိရပါသည္ ။ ေနထိုင္ရေသာလိုင္းခန္းမ်ားမွာလည္း အခ်ိဳ ့ေနအိမ္မ်ားမွာ က်ဴးေက်ာ္တဲအိမ္ေလးမ်ားသဖြယ္ အလြန္စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းဖြယ္ လူေနမွုဘ၀မ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ ထိုအေျခအေနေၾကာင့္စီးပြားေရးသမားမ်ားေအာက္တြင္ဒူးေထာက္သြားရေသာရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ျပည္ျမိဳ့ရွိုျမိဳ့မဂါတ္ေခါ ္အမွတ္(၁)ရဲစခန္းတြင္ လိုင္းခန္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းကေဆာက္ထားခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုအေဟာင္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေရပါတ္လည္၀ိုင္းရံေနပါသည္ ။မိုးရြာလ်ွင္ေရနစ္ျမဳပ္ေနပါသည္ ။ အမိုးအုတ္ၾကြပ္မ်ားမွာနွစ္ပရိေစၧဒၾကာေညာင္းမွုေၾကာင့္ ေပါက္ျပဲကာပလပ္စတစ္စမ်ားနွင့္ကာထားရပါသည္ ။မည္သို ့မ်ွၾကည့္၍မတင့္တယ္ေသာအေျခအေနတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ားေနထိုင္ေနရပါသည္ ။ နိုင္ငံျခားမွရဲစခန္းမ်ားတြင္ စခန္းတြင္ေရခ်ိဳးခ်င္ကခ်ိဳးနိုင္ရန္ ေရပန္းနွင့္ေရခ်ိဳးခန္း ၊အဆာေျပေသာက္ရန္ေကာ္ဖီ အိုးၾကီး ၊ စားပြဲတိုင္းေပါ ္တြင္ကြန္ပ်ဴတာကိုယ္စီ ၊စမတ္က်ေသာယူနီေဖာင္း၊ေခတ္မီလက္နက္စသည္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္စြာထားေပးၾကပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ထိုသို့ေထာက္ပံ ့မွုမရွိသျဖင့္ ရဲမ်ားမွာ ၾကည့္လိုက္လ်ွင္ လူေရာစိတ္ေရာ ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါးခ်ံဳးခ်ံဳးက်ေနၾကပါသည္ ။အားကိုးခ်င္စရာမရွိပါ။

ထိုအခါ စြမ္းေဆာင္ရည္က်လာပါသည္ ။ နာမည္ၾကီးအင္း၀ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အမွုနွင့္အျခားအမွုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရဲစခန္းသို ့အားကိုးတၾကီးသြားေရာက္တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္မွုမရွိပဲ စိတ္မပါသလိုလို ၊ အေရးမၾကီးသလိုလို ၊ ၀တ္ေက်၀တ္ကုန္လိုလိုစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ ့ရပါလိမ့္မည္ ။ေဖ့စဘြတ္တြင္သတင္းမ်ားပြလာ၍ ေနျပည္ေတာ္မွ အေရးယူရန္အခ်က္ျပလိုက္ကာမွ ျဗဳန္းကနဲ အိပ္ရာမွမ်က္နွာကိုေရခဲေရျဖင့္ပက္ခံရ၍လန္ ့နိုးသလိုျဖစ္ကာ ပ်ာပ်ာသလဲေဆာင္ရြက္ၾကပါလိမ့္မည္ ။ အထက္မွမခိုင္းလ်ွင္မလုပ္တတ္ေတာ့ပါ။ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွု ၊တာ၀န္ယူမွု ၊တာ၀န္ခံမွုေပ်ာက္ဆံုးေနၾကပါျပီ ။ ထိုသို ့ျဖစ္ရျခင္းမွာ က်ြန္ေတာ့္အျမင္အရေျပာရလ်ွင္ ရဲတပ္ဖြဲ ့ကို တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ထားလိုက္ေသာေၾကာင့္ ရဲမ်ားသည္ ကိုယ့္သေဘာနွင့္ကိုယ္ဘာမွမလုပ္တတ္ေတာ့ပဲ အညြန္ ့တုန္းသြားျခင္းျဖစ္ဟန္တူပါသည္ ။ အရာရာကို အထက္မွနွုတ္မိန္ ့မ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလ်ွာက္တသက္လံုးညြွန္ၾကားခံေနရရာ ဖမ္းဆိုလ်ွင္ဖမ္း ၊လြွတ္ဆိုလ်ွင္လြွတ္ ၊ သြားဆိုလ်ွင္သြား ၊ ေနဆိုလ်ွင္ေနစနစ္ျဖင့္သာအသားက်ေနၾကျပီး ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ရဲ၀တၱရားေဆာင္ရြက္မွုတို့ ၊ တီထြင္ၾကံဆမွုတို ့ ၊ ဥပေဒကိုကာကြယ္ဖို ့တို ့ဆိုသည္မွာ ရဲသင္တန္းဆင္းကတည္းကေပ်ာက္ဆံုးသြားၾကဟန္၇ွိသည္ ။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိအထက္တြင္ ေၾကာက္ရရြံ ့ရမည့္လူတေယာက္ပါေနေသာအခါ အသင္းသားမ်ားသည္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့မကစားရဲသျဖင့္ ရွံုးပြဲဆက္ေနေသာ မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ေဘာလံုးအသင္းနွင့္တူေပသည္ ။အသင္းေခါင္းေဆာင္၀ိန္းရူနီကို ပြဲထြက္လူစာရင္းမွခ်န္လွပ္ထားလိုက္ေသာအခါ အသင္းသားမ်ားအားတက္ကာ၊လက္စတာစီးတီးအသင္းအား ေလးဂိုးျပတ္ျဖင့္အနိုင္ယူျပလိုက္ေပ၏ ။

ယခုအခါ ငါးေလာင္းျပိဳင္လူသတ္မွုလည္းမေပါ ္ေသး၊ ေလးေလာင္းျပိဳင္လူသတ္မွုလည္းမေပါ ္ေသး ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွဆရာမေလးနွစ္ေယာက္အသတ္ခံရေသာနွစ္ေလာင္းျပိဳင္လူသတ္မွုလည္းမေပါ ္ေသး၊ျပည္ျမိဳ့ န၀ေဒးတံတားေအာက္မွ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္အသတ္ခံရေသာအမွုလည္းမေပါ ္ေသး ၊အျခားေသာ မွုခင္းမ်ားစြာလည္း မေဖာ္နိုင္ေသာအမွုမ်ားမ်ားေနၾကပါသည္ ။ထို ့ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါ၏ ။ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ရဲတပ္ဖြဲ ့၏ အရည္အခ်င္းအမွန္မွာလည္းငုတ္သလိုျဖစ္ေနပါ၏။အရည္အခ်င္းမွန္ကိုမသိရ။ ထို အခါ ရာဇ၀တ္မွုမ်ားအတြက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ တပ္မေတာ္ပင္ နာမည္ပ်က္မည္ျဖစ္သည္ ။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးသည္ အရပ္သားျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစိုးရ၏ထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္ရွိၾကစျမဲသာျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္းတေန့တြင္ထိုစနစ္အတိုင္းျဖစ္လာမည္ဟုေမ်ွာ္လင့္ရေပသည္ ။ထိုသို ့ျဖစ္မလာေသးဘူးထား ၊ တပ္မေတာ္ကိုအရပ္သားအစိုးရထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္သို ့မပို ့နိုင္ေသးသည့္တိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ ့ကိုေတာ့အရပ္သားအစိုးရ၏ထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္သို ့ျပန္ပို ့ဖို ့အေလးအနက္ေတာင္းဆိုလိုပါ၏ ။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ုဳပ္မွုလက္ေအာက္သို ့ပို ့ေဆာင္ေစလိုပါ၏ ။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနကိုေရြးေကာက္ခံအရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္သို ့ျပန္ပို ့ေစလိုပါ၏ ။ ထိုအခါရာဇ၀တ္မွုမ်ား၊ မွုခင္းမ်ား ၊ ဥပေဒစိုးမိုးမွုမ်ားအတြက္တပ္မေတာ္တြင္လဲတာ၀န္ကင္းသြားမည္ျဖစ္သလို အရပ္သားအစိုးရ၏တာ၀န္ယူကိုင္တြယ္မွုမွာလဲပို၍ ဒီမိုကေရစီဆန္လာမည္ ။ရဲတပ္ဖြဲ ့၏စြမ္းေဆာင္ရည္လဲပိုမိုျမင့္မားလာေပမည္ ။တပ္မေတာ္အေနနွင့္လည္း မူလတာ၀န္ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကိုပိုမို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားနိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။

သို ့ေသာ္ရဲတပ္ဖြဲ ့ ကိုအရပ္သားအစိုးရထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္သို ့ ျပန္လည္ပို ့ေဆာင္မည္ဆိုလ်ွင္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၂ (ခ)အပိုဒ္ခြဲ (၂) ပါ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန နွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအတြက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ွာ္သည့္တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကိုရယူရမည္ ဆိုသည့္ျပဌာန္းခ်က္ကိုေတာ့ျပင္ဆင္ရေပလိမ့္မည္ ။ထိုသို ့ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ခံလြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ားခ်ည္းေဆာင္ရြက္၍မရေခ် ။ တပ္မေတာ္သားလြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အေခါင္အခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွရွိမွျဖစ္နိုင္ေပလိမ့္မည္ ။ထို့ေၾကာင့္ေဆာင္းပါးအစတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေစရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လွိုင္ခင္ဗ်ား ၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ ့အား ျပည္သူလူထုသို့ ့ျပန္လည္ေပးအပ္ပါရန္ေလးစားစြာေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္
၃၀.၉.၂၀၁၆
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.