ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ စကၤာပူေရာက္ ၿမန္မာလူထု ေတြ႕ဆံုပြဲ ေၾကညာခ်က္ (၁ /၂၈ ႏို၁၆)


၂၀၁၆ခု ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႕ Mega Box @ Convention Centre, Level 3 (Big Box) တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္မည္႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ စကၤာပူေရာက္ၿမန္မာလူထု ေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ တက္ေရာက္မည္႕ လူထုပရိသတ္အား အခမ္းအနားက်င္းပမည္႕ေန႕အတြက္ သိရွိထားသင့္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္႕အခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးတင္ၿပအပ္ပါသည္။
.
(၁) ပထမအဆင့္ ခန္းမဝင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လက္ပါတ္ (Security Wrist band) မ်ားကို မိမိ၏ ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းသြင္းထားေၾကာင္း အေထာက္အထား (E Ticket) ႏွင့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား လက္မွတ္ (IC or Passport) မ်ားၿပသ၍ Big Box Level 1, Plaza and Concourse တြင္ရွိေသာ Reception Counter မ်ားတြင္ နံနက္ (၁၁)နာရီခြဲအခ်ိန္မွစ၍ ညေန (၇)နာရီအထိ မိမိကိုယ္တိုင္လာေရာက္ လဲလွယ္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူ၍မရပါ။
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လက္ပါတ္ (Security Wrist band) မွာ အလြယ္တကူၿဖဳတ္၍ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ ကတ္ေၾကးႏွင့္ ညွပ္ၿဖတ္မွသာ ရႏိုင္မည္ၿဖစ္ရာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံသို႕ လႊဲေၿပာင္းတပ္ဆင္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ခန္းမဝင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လက္ပါတ္ (Security Wrist band)အား လဲလွယ္ထုတ္ယူၿပီးပါက မိမိသြားလိုရာသို႕သြားႏိုင္ၿပီး (ဥပမာ - မိမိႏွင့္ ပါလာေသာ အိတ္ႏွင့္ မလိုအပ္ေသာ အၿခားအသံုးအေဆာင္မ်ား ကို မိမိအိမ္ (သို႕) နီးစပ္ရာသို႕ သြားေရာက္အပ္ႏွံထားေရာက္ၿခင္း၊ ေန႕လည္စာ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၿခင္းတို႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္) ေဖာ္ၿပပါ ခန္းမဝင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လက္ပါတ္ (Security Wrist band)တို႕ ေပ်ာက္ဆံုးၿခင္း ရွိခဲ့ပါက ဒုတိယအဆင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးၿခင္း (Walk-in Metal detector and Bag Check) ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ခန္းမအတြင္းသို႕ဝင္ခြင့္ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ခန္းမတြင္းဝင္ခြင့္လဲလွယ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါက အခက္အခဲေၿဖရွင္းေပးမည္႕သီးသန္႕ေကာင္တာသို႕ လမ္းညႊန္လုပ္အားေပးမ်ား၏ အကူအညီၿဖင့္ သြားေရာက္ေၿဖရွင္းေပးၾကပါရန္။ လူအမ်ားလာေရာက္ႏိုင္သည္႕ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ လုပ္အားေပး လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား (လုပ္အားေပးလည္ဆြဲ ဆြဲထားမည္) မွ ခန္းမဝင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လက္ပါတ္ (Security Wrist band) မ်ားလဲလွယ္ႏိုင္ရန္ Big Box Level 1, Plaza and Concourse တြင္ရွိေသာ Reception Counter မ်ားကို႕ လမ္းညႊန္ၿပသေပးေနမည္ၿဖစ္သည္။
.
(၂) ဒုတိယအဆင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးၿခင္း (Walk-in Metal detector and Bag Check) ကို ညေန (၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ Big Box level 2 ႏွင့္ level 3 တို႕တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ လုပ္အားေပး လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွ လမ္းညႊန္ၿပသေပးေနမည္ၿဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည္႕ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးၿခင္းေနရာဌာန အမ်ားအၿပားရွိေနမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မည္သည္႕ စစ္ေဆးၿခင္းေနရာဌာနသို႕ သြားရမည္ကို ထပ္ဆင့္ လမ္းညႊန္ေပးေနမည္ၿဖစ္ရာ ပြဲတက္ေရာက္မည္႕ လူထုအေနၿဖင့္ လုပ္အားေပးေမာင္မယ္မ်ား လမ္းညႊန္သည္႕အတိုင္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ကိုလည္း ၾကိဳတင္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
.
(၃) လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးၿခင္း (Walk-in Metal detector and Bag Check) ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကံ႕ၾကာမႈမရွိရေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္သည္႕အေနၿဖင့္ ၿဖစ္ႏိုင္ပါက မိမိ၏ အိပ္ေဆာင္(သို႕) လက္ကိုင္ ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းကိုသာယူေဆာင္လာၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ သံ၊ သတၱဳပါပစၥည္းမ်ား၊ ေရဘူး၊ အခ်ိဳရည္၊ အစားအစာ၊ ထီး၊ ကတ္ေၾကး၊ ခြ်န္ထက္ေသာလူကိုအႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ကို ခန္းမအတြင္းသို႕ ယူေဆာင္ခြင့္ၿပဳမည္မဟုတ္ပါ။ လက္စြဲကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ Tablet မ်ား ကင္မရာမ်ား၊ ကေလးလက္တြန္းလွည္းမ်ားကိုလည္း ယူေဆာင္မလာသင့္ေၾကာင္း ရဲဌာနမွ တိုက္တြန္းအၾကံေပးထားပါသည္။
(မွတ္ခ်က္။ ။ ကန္႕သတ္တားၿမစ္ထားသည္႕ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားမွ ယူေဆာင္ခြင့္မၿပဳသည္႕ ပစၥည္းမ်ားအား သီးၿခားသိမ္းဆည္းထားေပးၿခင္း၊ ၿပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းစသည္႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္၍အသိေပးအပ္ပါသည္။)
ဤဆြ႕ဆံုပြဲၾကီးတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပံတင္ထားသူမ်ားအေနၿဖင့္ အထက္ေဖာ္ၿပပါ ကန္ကသတ္တားၿမစ္ထားသည္႕ပစၥည္းမ်ားရွာေဖြၿခင္းကို ၾကည္ၿဖဴစြာ လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ ခန္းမ တာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္မ်ားက မွတ္ယူၿပီးၿဖစ္သည္။
မသန္စြမ္းသူ၊ ေနထိုင္မေကာင္း၍ ဘီးတပ္ထိုင္ခံု (Wheel chair) အသံုးၿပဳေနသူမ်ားအား သီးသန္႕လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခန္းမတြင္းေနရာ စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္တြက္ http://bit.ly/2gm2iHa တြင္ၾကိဳတင္၍ စာရင္းေပးသြင္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္။
.
(၄) လူထုေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပမည္႕ ခန္းမသည္ ညေန (၅) နာရီ အခ်ိန္တြင္ တံခါး စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ခန္းမတြင္း လံုၿခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္အရ မိမိ၏ ခံုနံပါတ္အတိုင္းသာ ေနရာယူၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံၿပီး၊ ထိုင္ခံုေနရာမ်ားကို မိမိတို႕အခ်င္းခ်င္းလဲလွယ္ခြင့္မၿပဳေခ်၊ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည္႕ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအတြက္ကိုသာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေနရာလဲလွယ္ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္အားေပး ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ ခန္းမတြင္းလံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းမ်ား မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အတူထိုင္လိုသည္႕ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
.
(၅) ခန္းမအတြင္းတြင္ အေရးေပၚေရွးဦးသူနာၿပဳ ေကာင္တာ (၂) ခုႏွင့္ အေရးေပၚ လူနာေခတၱေစာင့္ေရွာက္ရန္ (Sick bay) လည္းထားရွိထားမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ လိုအပ္ပါက အနီးဆံးုၿဖစ္သည္႕ Ng Teng Fong General Hospital ကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္ လႊဲေၿပာင္းပို႕ေဆာင္ေပးမည္ၿဖစ္သည္။
.
(၆) ခန္းမအတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးၿခင္းခြင့္မၿပဳေခ်။
.
(၇) ၾကိဳတင္ခြင့္ၿပဳခ်က္ရယူထားၿခင္းမရွိပဲ (Media pass မရွိပဲ) ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးၿခင္း၊ အသံဖမ္းၿခင္း၊ ရုပ္သံဗီဒီယိုရိုက္ကူးၿခင္း တို႕ကိုထားၿမစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ မိမိ၏ ထိုင္ခံုေနရာမွသာ ေန၍ တယ္လီဖုန္းၿဖင့္သာ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးၿခင္း၊ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးၿခင္းတို႕ကို မရည္ညႊန္းပါ။)
.
(၈) ဤ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူထားသည္႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခန္းမတာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ ညႊန္ၾကား သတ္မွတ္ထားသည္႕ အထက္ေဖာ္ၿပပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၿခင္းမရွိသူမ်ား၊ ခမ္းမအတြင္း လူထုပရိတ္အားအေႏွာက္အယွက္ၿဖစ္ေအာင္ ၿပဳမူေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ဝင္ခြင့္ၿငင္းပယ္ၿခင္း၊ ခန္းမအတြင္းမွ ထြက္ခြာေစၿခင္းမ်ားကို ခန္းမလံုၿခံဳေရးတာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ထိုသူမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးၿပန္အမ္းမည္မဟုတ္ပါ။
.
(၉) ခန္းမႏွင့္ လံုၿခံဳေရးရွင္းလင္းၿပီးေသာ ဆက္စပ္ေနရာတြင္ ေသာက္သံုးရန္ေရမ်ား စီစဥ္ေပးထားမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ခန္းမႏွင့္ ဆက္လွ်က္ရွိေသာ သန္႕စင္ခန္းမ်ားကိုလည္း အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ခန္းမႏွင့္ ဆက္စပ္ သန္႕စင္ခန္းမ်ားအသံုးမၿပဳႏိုင္ပါက ခန္းမအၿပင္ဖက္ရွိ သန္႕စင္ခမ္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ သို္႕ေသာ္ ခန္းမအၿပင္ထြက္သူမ်ားအေနၿဖင့္ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးၿခင္း (Walk-in Metal Detector and Bag check) ေကာင္တာကို ထပ္မံၿဖတ္၍ အစစ္ေဆးခံရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
.
(၁၀) ခန္းမတံခါးကို ညေန(၇)နာရီခြဲေနာက္ဆံုးထား၍ ပိတ္မည္ၿဖစ္ရာ ခန္းမတံခါးမပိတ္မီ ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးလက္ပါတ္ (security wrist band) လဲလွယ္ၿခင္း၊ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးၿခင္း (Walk-in Metal Detector and Bag check) တို႕ကို အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေစာေစာၾကိဳတင္၍လာေရာက္ေပးၾကပါရန္လည္း အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
.
(၁၁) အခမ္းအနားၿပီးဆံုးပါက တံခါးထြက္ေပါက္မ်ား၊ စက္ေလွခါးမ်ားတြင္ လူအမ်ား စုၿပံဳတိုးေဝွ႕ၿပီး၊ မလိုလားအပ္ေသာ အခ်ိန္ၾကံ႕ၾကာၿခင္း၊ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရၿခင္း၊ စသည္တို႕ကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ခံုေနရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ စံနစ္တက်ထြက္ခြာၿခင္းကိုေဆာင္ရြက္ရမည္ၿဖစ္ရာ လူထုပရိသတ္အေနၿဖင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္လည္း ၾကိဳတင္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
.
(၁၂) အခမ္းအနားမစမီေသာ္၄င္း၊ အခန္းအနားက်င္းပေနခ်ိန္တြင္ေသာ္၄င္း၊ မေမွ်ာ္လင့္ပဲက်ေရာက္လာႏိုင္သည္႕ အသက္ေသဆံုးၿခင္း၊ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရၿခင္း၊ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးၿခင္း၊ ေငြေၾကးဆံုးရံႈးၿခင္းအစရွိေသာ အခန္းအနားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အႏၱရာယ္မ်ား၊ ဆံုးရႈံးႏိုင္ဖြယ္မ်ားကို အခန္းအနားတက္ေရာက္သူမ်ားမွ မိမိစိတ္ဆႏၵၿဖင့္ လက္ခံသေဘာတူ တာဝန္ယူၾကရပါမည္။
.
အထက္ေဖာ္ၿပပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ခန္းမတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအဖြဲ႕ တို႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲၾကီး ေအာင္ၿမင္စြာက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္ေဖာ္ၿပပါ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသာၿဖစ္၍ စကၤာပူေရာက္ၿမန္မာလူထုအေနၿဖင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ထပ္ေလာင္းေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
(မွတ္ခ်က္။ ။ လံုၿခံဳေရးအေၿခအေနအရ အထက္ေဖာ္ၿပပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေၿပာင္းလဲႏိုင္သည္ၿဖစ္ရာ၊ အစီအစဥ္ ညႊန္ၾကားခ်က္အေၿပာင္းအလဲမ်ားရွိပါက ၿမန္မာကလပ္ (စကၤာပူ) Face Book Page၊ စလံုး Page ႏွင့္ စကၤာပူေရာက္ေရႊၿမန္မာမ်ား Page မ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းတင္ၿပ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိေပးအပ္ပါသည္၊)
.
Credit ... Myanmar Club (Singapore)
.

COMMENTS

Name

art,1,article,1301,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7335,interview,219,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15672,news,2842,opinion,764,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,139,statement,59,technic,55,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ စကၤာပူေရာက္ ၿမန္မာလူထု ေတြ႕ဆံုပြဲ ေၾကညာခ်က္ (၁ /၂၈ ႏို၁၆)
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ စကၤာပူေရာက္ ၿမန္မာလူထု ေတြ႕ဆံုပြဲ ေၾကညာခ်က္ (၁ /၂၈ ႏို၁၆)
https://4.bp.blogspot.com/-Tyjd1_8VOEk/WDxSarkc4wI/AAAAAAAAaMY/AYdzNCLNhkgrKnd8oh-onWMN2_R1I54gACLcB/s320/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Tyjd1_8VOEk/WDxSarkc4wI/AAAAAAAAaMY/AYdzNCLNhkgrKnd8oh-onWMN2_R1I54gACLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_762.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_762.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy