ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ မွ သတင္းထုတ္ျပန္၁။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ထုတ္ Bangkok Post သတင္းစာပါ ေမာင္ေတာနယ္ေျမ အတြင္း လူေနအေဆာက္အဦမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂။ ၎သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်စြာထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ဝါးပိတ္ေက်း႐ြာ ၊ ၾကက္႐ိုးျပင္ေက်း႐ြာ၊ဒါးႀကီးဇားေက်း႐ြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္နယ္ေျမမ်ားအား လွည့္လည္၍ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း၊ မ်က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္းတို႔အား ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ ညေနပိုင္း၌ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ဝါးပိတ္ ေက်း႐ြာ၌ အေဆာက္အဦ ၁၀၅ လုံးခန္႔ ၊ ၾကက္႐ိုးျပင္ေက်း႐ြာ၌ အေဆာက္အဦ ၃၀ လုံးခန္႔၊ ဒါးႀကီးဇား ေက်း႐ြာ၌ အေဆာက္အဦ ၃၀လုံးခန္႔ ၊ ေျပာင္ပိုက္ေက်း႐ြာ၌ အေဆာက္အဦ ၂၀လုံးခန္႔ မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္။

၃။ ဝါးပိတ္႐ြာ၌ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္သူ ၁၀ ဦးခန္႔ ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕မ်ားက သြားေရာက္ရွင္းလင္းရာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ ေက်း႐ြာအတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ားအား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးၿပီး ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ထုတ္ ျမဝတီသတင္းစာႏွင့္ ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Bangkok Post သတင္းစာ၌ HRW- Human Rights Watch က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၿဂိဳလ္တုသတင္းဓာတ္ပုံမ်ား အား အေျခခံ၍ သတင္းေရးသားထားသျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ မတိုင္မီကတည္းကပင္ ဝါးပိတ္ ေက်း႐ြာ၌ အေဆာက္အဦ ၁၀၀ ခန္႔ မီး႐ႈိ႕ခံရေၾကာင္း စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

၎ ေက်း႐ြာ၌ HRW ၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မတိုင္မီ မီးေလာင္ပ်က္စီး အေဆာက္အဦ ၂၅ လုံးသာရွိေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီသတင္းစာႏွင့္ ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔၌လည္း သတင္း ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဝါးပိတ္ေက်း႐ြာတြင္ မူလရွိရင္း အေဆာက္ အဦ ၂၆၁ လုံး၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈအေဆာက္အဦ ၁၀၅ လုံး ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

Bangkok Post ၌ ၾကက္႐ိုးျပင္ေက်း႐ြာတြင္ အေဆာက္အဦ ၂၄၅ လုံးမီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ၎ေက်း႐ြာ၌ မူလရွိရင္းအေဆာက္အဦ ၃၆၂ လုံးရွိၿပီး ၃၀ လုံးခန္႔သာ မီးေလာင္ ပ်က္စီးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အလားတူ ၇၀၀ လုံး မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း စြပ္စြဲေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဒါးႀကီးဇားေက်း႐ြာ၌ မူလရွိရင္းအေဆာက္အဦ ၃၃၀ လုံးသာရွိခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ အေဆာက္အဦ ၃၀ လုံးခန္႔သာ မီးေလာင္ပ်က္စီးေၾကာင္း ေျမျပင္၌ေတြ႕ရသည္။

HRW ၌ ေျပာင္ပိုက္ေက်း႐ြာတြင္ အေဆာက္အဦ ၈၅ လုံး မီးေလာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ၂၀ လုံးသာ မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ၎မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈမွာလည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ႐ႈိ႕မီးေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။

၄။ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ေဝဟင္မွ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာတြင္ ညေန ၃ နာရီခန္႔ ၌ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အေဆာက္အဦတခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားသို႔အေၾကာင္းၾကား၍ ဝိုင္းဝန္းမီးၿငႇိမ္းသတ္ေစခဲ့ရာ အေဆာက္အဦ ၁၇ လုံး မီးေလာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၅။ ေမာင္ေတာနယ္ေျမအတြင္း အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားေနေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အေနျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အထင္အျမင္ လြဲမွား ေစေရး၊ ေက်း႐ြာမ်ားအား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါက အခ်ိဳ႕သတင္း မီဒီယာမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လိမ္လည္သတင္းျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေအာင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ေမာင္ေတာနယ္ေျမအတြင္း နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

Ref; Myanmar State Counsellor Office
The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7738,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16385,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,157,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ မွ သတင္းထုတ္ျပန္
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ မွ သတင္းထုတ္ျပန္
https://3.bp.blogspot.com/-bNrrAJDx4Ek/WCxzjt7evhI/AAAAAAAAaDQ/OoyFnlul7BcaxX06bAp3ppuNj7xZI1nFgCLcB/s320/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-bNrrAJDx4Ek/WCxzjt7evhI/AAAAAAAAaDQ/OoyFnlul7BcaxX06bAp3ppuNj7xZI1nFgCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_881.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/blog-post_881.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy