ေဖ့ဘုတ္သံုးသူူတိုင္း သတိျပဳရမည့္ ပုဒ္မ ၆၆


(ခံသူေတြ ခံသြားရေပမယ့္
ေနာက္ထပ္ ခံရသူဟာ သင္မျဖစ္ဖို႔
ေအာက္ကအခ်က္ေတြကို ေသခ်ာဖတ္ထားပါ)

အခုဆို ပုဒ္မ ၆၆ ဃ ဟာ
အင္မတန္နာမည္ႀကီးလာပါၿပီ။

တျဖည္းျဖည္း ဒီပုဒ္မနဲ႔ အဆြဲခံရသူ
ေတာ္ေတာ္မ်ားလာတယ္။
ဒီေတာ့ ဒီပုဒ္မအေၾကာင္း
အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္
ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၆၆။ မည္သူမဆိုေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကိုက်ဳးလြန္ေႀကာင္းျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအားသံုးနွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊

ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္-

(က) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အတြင္းသုိ႔ ယင္း၏ပိုင္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရိွသူ၏ခြင့္ၿပဳခ်က္မရိွဘဲဝင္ေရာက္ေနွာင့္ယွက္ၿခင္း၊ စံခိ်န္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ မူလအေနအထားကိုၿဖစ္ေစေၿပာင္းလဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ဖ်က္ဆီးၿခင္း၊

(ခ) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစရန္ရည္ရြယ္၍ ဗိုင္းရပ္စ္ သုိ႔မဟုတ္အၿခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုၿဖင့္ ဝင္ေရာက္ေစၿခင္း၊

(ဂ) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးၿပဳ၍ ေငြေႀကးႏွင့္ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကိုခိုးယူၿခင္း၊လိမ္လည္ၿခင္း၊အလဲြသံုးစားၿပဳၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳး ပ်က္စီးေစၿခင္း၊

(ဃ) ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးၿပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေၿခာက္လွန္႔ေတာင္းယူၿခင္း၊ အႏိုင္အထက္ၿပဳၿခင္း၊ မတရားတားဆီး ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ၿခင္း၊ ေနွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ၿခိမ္းေျခာက္ၿခင္း၊

ဒီမွာ သတိျပဳစရာက …
ေထာင္ဒါဏ္ ၃ႏွစ္အထိ ခ်ႏိုင္တာကိုပါ။

ၿပီးေတာ့ အေကာင့္ဟက္တယ္လို႔
ေခၚေနၾကတဲ့ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကို
ေဖာက္ထြင္းယူသံုးတာေတြကိုလည္း

ပုဒ္မ ၆၆ က နဲ႔ အေရးယူလို႔ ရေနပါတယ္။

အသံုးမ်ားတာကေတာ့
၆၆ ဃ ပါ။

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုခုကိုသံုးၿပီး
အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေနွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း အားလံုးကို ဒီပုဒ္မနဲ႔
အေရးယူလို႔ ရေနပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း မေကာင္းေျပာကာမ်ွနဲ႔
ဒီပုဒ္မနဲ႔ အေရးယူလို႔ ရေနတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။

ဒီေနရာ တစ္ခု ၾကားျဖတ္ၿပီးေျပာခ်င္တာက
ဥပေဒမွာ ေခၚေဝၚၾကတာေလး ႏွစ္ခုပါ။

'ရာဇဝတ္မႈ' နဲ႔ 'တရားမမႈ' တဲ့။

'ရာဇဝတ္မႈ' ဆိုတာက တနည္းေျပာရင္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက လက္မခံႏိုင္တဲ့
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့
ျပစ္မႈမ်ဳိးေတြေပါ့။

လူသတ္မႈ၊ ဓားျပမႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ခိုးမႈ၊
မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ
စတဲ့အမႈမ်ဳိးေတြကို ေခၚပါတယ္။

ဒီလိုအမႈမ်ဳိးေတြဟာ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို လူမႈဝန္းက်င္ကို
ထိခိုက္ေစတတ္တဲ့အမႈမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒီလို အမႈမ်ဳိးေတြကို အာမခံ မေပးပါဘူး။

'အာမခံ' ဆိုတာက
ဒီအမႈကို တရားခြင္မွာ ရင္ဆိုင္ပါ့မယ္လို႔
ကတိျပဳရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာမခံေပးထားသူဆိုတာ
အဲ့ဒီလို ကတိခံဝန္ခ်က္နဲ႔ ေနထိုင္ရၿပီး
သတ္မွတ္ထားတဲ့႐ံုးခ်ိန္းအတိုင္း
တရား႐ံုးေရွ႕လာေရာက္ရင္ဆိုင္ရသူ။

ဒီလို ရာဇဝတ္မႈေတြကို ဘာလို႔
အာမခံမေပးလဲဆိုေတာ့
သူဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုၿခိမ္းေျခာက္သူ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေနသူ
ျဖစ္လို႔ အျမန္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးထားတဲ့
သေဘာပါ။

တရားမမႈ ဆိုတာေတာ့
ဒီလိုမဟုတ္ပဲ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို
နစ္နာေစတာျဖစ္ပါတယ္။

လူသားခ်င္း ပုဂၢလိက အျငင္းပြားမႈျဖစ္တယ္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အႏၲရာယ္မရွိလွဘူး။
ဒါ့ေၾကာင့္ အဲ့ဒီလို
တရားမနစ္နာမႈက တရားခံကို
အာမခံ ေပးရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ပုဒ္မ ၆၆ ကို
မတရားပုဒ္မအျဖစ္
လူေတြ ေျပာဆိုေနၾကတာ
ဘာလို႔လဲလို႔ ရွင္းပါ့မယ္။

တကယ္ေတာ့ တရားမေၾကာင္းနဲ႔
သြားရမယ့္
အာမခံေပးရမယ့္ အမႈမ်ဳိးကို
ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္
ခ်က္ခ်င္းဖမ္းခ်ဳပ္လို႔ရေအာင္ ျပဌာန္းထားလို႔ပါပဲ။

ဒါဟာ အရင္ အာဏာရွင္အစိုးရရဲ႕
ေဖ့ဘုတ္သံုးစြဲသူေတြအေပၚ
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ထားမႈျဖစ္တယ္။

ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံမႈနဲ႔ေရာ
အေျခခံဥပေဒနဲ႔ပါ ကြဲလြဲေနပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အသက္ဟာ
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုပိုင္ခြင့္
ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒမွာလဲ ပုဒ္မ ၃၅၄ က မွာ
မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္
ကို ထည့္သြင္းေရးသားထားတယ္။
(ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ
ဒီမိုကေရစီဥပေဒအစစ္ မဟုတ္လို႔
ပုဒ္မ ၃၅၄ ေရွ႕မွာ
အကန္႔အသတ္ထည့္ထားတာ ရွိပါတယ္)

ဘယ္လိုျဖစ္ေစ
လြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ကေတာ့
ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံအုပ္ျမစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုပိုင္ခြင့္မရွိရင္
ဒီမိုကေရစီ မရွိေတာ့ပါ။

ဒီေနရာမွာ ေမးစရာရွိတယ္။
အခု က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ လူမႈကြန္ယက္က
မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကားမႈေတြကို
ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ၾကမလဲ?

ဒီ့အတြက္ အသေရဖ်က္မႈရွိပါတယ္။
အသေရဖ်က္မႈဟာ တရားမေၾကာင္းအရ
သြားတဲ့ပုဒ္မပါ။

စကၤာပူက လီကြမ္ယူဟာ
သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို တရားစြဲဘူးပါတယ္။
ဒီအသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ
တရားမနစ္နာမႈ ပုဒ္မနဲ႔ပါ။

သူက သူ႔အစိုးရကို
ႀကိဳက္သလို ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္တာကို
ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဒါေပမဲ့
သူတို႔အစိုးရ လာဘ္စားတယ္လို႔
ေရးတဲ့သတင္းစာကိုေတာ့ တရားစြဲပါတယ္။

အထက္မွာ ေျပာတဲ့
တရားမ နစ္နာမႈနဲ႔ပါ။

လီကြမ္ယူႀကီးက ဘာလို႔ တရားစြဲခဲ့သလဲ?
သူက သူမဟုတ္ေၾကာင္း
တနည္း လာဘ္မယူေၾကာင္း
တရား႐ံုးမွာ ထင္ရွားေစ့ခ်င္တာပါ။

ဒီလို ထင္ရွားေစဖို႔ရာ
တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ အၿပိဳင္
တရားခြင္မွာ ရွင္းၾကတယ္။

တကယ္လို႔သာ လီကြမ္ယူဟာ
တဘက္က စြပ္စြဲလာသူကို
ခ်က္ခ်င္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီးမွ
တရားခြင္မွာ တင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့
သူ အခုလို သမိုင္းဝင္ႀကီးျမတ္ေသာ
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္လာႏိုင္မယ္ မဟုတ္ပါ။

ခ်ည္ၿပီးတုတ္ၿပီး ႏွိပ္စက္သလိုျဖစ္ေနတယ္။
ႀကိဳးနဲ႔ စိတ္ႀကိဳက္ခ်ည္ထားၿပီးမွ
လြတ္လြတ္လပ္လပ္
တရား မၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳ ၿပီးမွ
တဘက္သတ္ အႏိုင္ယူသလို ျဖစ္သြားမယ္။

တနည္းေျပာရရင္ တဘက္က လူကိုလည္း
လြတ္လပ္စြာ သက္ေသအေထာက္အထား
ရွာေဖြခြင့္ တင္ျပခြင့္ကို
လီကြမ္ယူ ေပးထားခဲ့ပါတယ္။
အရင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီးမွဆိုရင္ေတာ့
သူ႔ဘက္က မလံုလို႔ လက္ဦးမႈရယူသလို
ျဖစ္ေနမွာေပါ့။
ဒီလိုဆို သူလာဘ္စားပါတယ္ဆိုတဲ့
သံသယကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ
ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။

တနည္းေျပာရရင္
ၿပိဳင္ဘက္ကို ႀကိဳးေတြတုပ္ထားၿပီးမွ
သတ္ကြင္းထဲ ဝင္ခိုင္းရင္
ဘယ္မွာ တရားမၽွတတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ
ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါမလဲေလ။

လူလူခ်င္းမွာ တရားမမ်ွတတာ
အေရးမႀကီးလွေပမယ့္
လီကြမ္ယူလို ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအတြက္ေတာ့
တရားမၽွတစြာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဟာ
အေရးအင္မတန္ႀကီးပါတယ္။
ဒါမွလဲ သူ႔အေပၚ ျပည္သူ႔ယံုၾကည္မႈ
တိုးပြားမွာကိုး။

အဲ့ဒီတုန္းက လီကြမ္ယူ
သတင္းစာကို တရားစြဲခဲ့တာဟာ
အာဃာတေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ဘူး
လက္စားေျခလိုျခင္းလည္း မဟုတ္ဘူး
သူအျပစ္ကင္းေၾကာင္း ထင္ရွားျပလိုျခင္းပါပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ တရားမၽွတစြာ
တရားခြင္ တက္ခဲ့ပါတယ္။
မခ်ည္ပဲ မတုတ္ပဲ နဲ႔ေပါ့။

ပုဒ္မ ၆၆ အေၾကာင္း ဆက္ပါမယ္။
လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို အႏၲရာယ္ေပးေနတဲ့
ျပစ္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ပါပဲ
ဒါကို ရာဇဝတ္ေၾကာင္းထဲ ထည့္သြင္းၿပီး
ရဲအေရးပိုင္ တဲ့
(တနည္းေျပာရရင္ ရဲကခ်က္ခ်င္းဖမ္းႏိုင္တဲ့)
အမႈမ်ဳိးအျဖစ္ ျပဌာန္းထားတာကေတာ့
အာဏာရွင္ေတြရဲ႕
သူရဲေဘာေၾကာင္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိအား ေဝဖန္ပုတ္ခတ္လာသူကို
တရားမေၾကာင္းနဲ႔ သူတင္ကိုယ္တင္မရွင္းပဲ
သူရဲေဘာေၾကာင္စြာ
အရင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး
တပန္း႐ွံဳးေစၿပီးမွ
ရင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ အာဏာရွင္ရဲ႕
သတိၱကင္းမဲ့မႈကေန
ဒီပုဒ္မ ေပၚေပါက္လာတာပါ။

ၿပီးေတာ့ …
၁။ ေထြျပားစြာ လိုသလို ေကာက္ယူလို႔ရတဲ့ပုဒ္မ
ျဖစ္ေနျခင္း
၂။ အာဏာရွိသူေတြအတြက္သာ
ရဲက ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး
ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းေတာ့ မေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့
ပုဒ္မျဖစ္ေနျခင္း … ေတြေၾကာင့္
ဒီပုဒ္မဟာ ေဖ့ဘုတ္သံုးသူတိုင္း
အေရးတစ္ခ်က္မွားတာနဲ႔
ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံရႏိုင္တဲ့ပုဒ္မ
ျဖစ္ေနတာမို႔ အင္မတန္
သတိထားသင့္ေၾကာင္းပါ။

ဒီလို ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရၿပီဆိုတာနဲ႔လဲ
တရား႐ံုးက အျပစ္ရွိသည္ဟု
သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ
မသတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ
အရင္ဆံုး
ေထာင္ထဲမွာ ရက္ရွည္လမ်ား
အျပစ္ခံရပါေတာ့တယ္။
(အနည္းဆံုး ေျခာက္လ တစ္ႏွစ္ေတာ့
ဒုကၡပင္လယ္ေဝေပေရာ့ပဲ)

ပိုဆိုးတာက ဒီပုဒ္မနဲ႔
တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ တရားသူႀကီးေတြ
ကိုယ္ႏိႈက္က နည္းပညာ မကၽြမ္းဝင္တဲ့
ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

တရားစီရင္မႈတစ္ခုမွာ
စီရင္သူရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားကို
အားကိုးရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္
စီရင္သူကိုယ္တိုင္က ဒီကိစၥဆင္ျခင္ဖို႔
အသိပညာ အလံုအေလာက္ ရွိမေနတာေတြ
ေတြ႔ေနရပါတယ္။

တရားသူႀကီးတင္မက
ဥပေဒအရာရွိ စသူေတြပါ
တစ္ခါတေလ နည္းပညာ အကၽြမ္းတဝင္
မရွိတတ္ၾကပါ။

နည္းပညာနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ပတ္သက္တဲ့အမႈမွာ
နည္းပညာ မကၽြမ္းဝင္သူေတြရဲ႕စီရင္မႈဟာ
ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရမွာပါလဲ?

တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ တရားခြင္ေတြမွာ
တရားသူႀကီးေတြဟာ
CID ရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုတည္းကို
အမွန္ယူေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့
ဒီပုဒ္မနဲ႔ တရားစြဲခံရေပမယ့္
အာမခံ ရေနျပန္ပါတယ္။

ဒီလို လုိသလို ႐ွံဳခ်ီႏွပ္ခ်ီသံုးေနတာကိုက
တရားမ်ွတမႈ မရွိတာပါပဲ။

အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ေတာ့
ဒီပုဒ္မဟာ အာဏာရွိသူေတြက
အင္တာနက္သံုးတတ္ေသာ ျပည္သူေတြအေပၚ
လိုသလို ဖိႏွိပ္ဖို႔ သံုးလို႔ရတဲ့ပုဒ္မ
ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္
ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔
အထူးသတိထားသင့္ေၾကာင္းနဲ႔
ဒီပုဒ္မရွိေနျခင္းဟာ
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ မစစ္မွန္ျခင္းကို
ျပဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း …

Thorn Nay Soe
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.