ျမန္မာျပည္မွစစ္ပဲြမ်ားရပ္တန္႔ေရး တ႐ုတ္၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ဟု Global Times သတင္းဌာနေဖာ္ျပ


Photo-တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၀မ္ဒိန္းျမစ္ကိုျဖတ္၍ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေရွာင္တိမ္း၀င္ေရာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦးအား ေတြ႔ရစဥ္)
တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား လတ္တေလာျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာတိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္ခီ်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္ရိွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူေနမႈဘ၀မ်ားအေပၚ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သမိုင္းတြင္ အရွည္လ်ားဆံုး ျပည္တြင္းစစ္မ်ားထဲမွတခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာစစ္ပဲြကာလတေလွ်ာက္ ဘယ္ေသာအခါကမွ စစ္မွန္ ေသာ စစ္ေျပၿငိမ္းမႈမရရိွခဲ့ေခ်။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားရိွၿပီး အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တရုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာစီးပြားေရး ေကာ္ရစ္ဒါႏွင့္ ၂၁ ရာစုပိုးလမ္းမေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ရိွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျခြင္းခ်က္မရိွ အျမန္ဆံုးစစ္ ေျပၿငိမ္းေရးသေဘာတူညီမႈရရိွရန္ လိုအပ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္အတြက္ မူေဘာင္တခုခ်၍ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းသည္သာ တခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းအားလံုးတြင္ တာ၀န္ရိွသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရကလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္အတြက္ အခိ်န္အခါႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ အာလံုးပါ၀င္ႏိုင္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုလမ္းစဥ္ကိုေရြးခ်ယ္ထားသည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ NLD အစိုးရႏွင့္အတူတကြ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္သင့္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမည့္အစား တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ရရိွရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ ယခုထက္ပို၍ ဘက္စံုပါ၀င္ ေရးရပ္တည္မႈကို ကိုင္စဲြသင့္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွလည္း စစ္ေရး၊ သံတမန္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားေတာင္းဆိုျခင္းထက္ ၎တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ပို၍လက္ေတြ႕က်က် အတိုးအေလွ်ာ့လုပ္သင့္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္သာ(ေဒသ)ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အတြက္ ထိုက္တန္ေသာ တရား၀င္အခြင့္ အေရးမ်ားလည္း ရယူပိုင္ဆိုင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္လူမ်ားစုလူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သေဘာေပါက္နားလည္သင့္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႕မက်ေသာ အျမင္မွား အေတြးမွားမ်ားကို ကိုင္စဲြထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ရသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးရန္ ၎တို႔က လိုလားသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ားက တ႐ုတ္အစိုးရကို ႏံြထဲဆဲြေခၚရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်က္မွာ လက္ေတြ႕မက်သည့္အျပင္ အႏၱရာယ္လည္း ရိွသည္။ ထိုလမ္းစဥ္၏အဆံုးသည္ မရဏျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ၎တို႔အလိုက် ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ေခ်။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ကိုးကန္႔တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတိဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုတႀကိမ္တြင္ လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါပရိယာယ္ေဟာင္း နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳလိုပါက ၎တို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း အတြက္ အေရးပါသည့္ဂိတ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေထာက္ခံ မႈကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေျခအေနမွ လြန္ေျမာက္ရန္ တတိယပါတီျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္မႈကို သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္မႈရိွသည့္အေလ်ာက္ တ႐ုတ္သည္ ၎တို႔ အေပၚၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ၾကားေနေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာထားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ ၾကား၀င္ေစ့စပ္မႈကိုလည္း အားလံုးက လက္ခံသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အရိွန္အဟုန္ရလာရန္ တ႐ုတ္က ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ ဆယ္ စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားအဆံုးသတ္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ယင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၾသဇာအာဏာထူေထာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေျခလွမ္းတခုျဖစ္သည္။

ေအာ္စကာ

(The Global Times သတင္းဌာနက ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ China’s role needed for truce in Myanmar ကို ျပန္ဆိုသည္။)

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7732,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16366,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,156,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ျမန္မာျပည္မွစစ္ပဲြမ်ားရပ္တန္႔ေရး တ႐ုတ္၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ဟု Global Times သတင္းဌာနေဖာ္ျပ
ျမန္မာျပည္မွစစ္ပဲြမ်ားရပ္တန္႔ေရး တ႐ုတ္၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ဟု Global Times သတင္းဌာနေဖာ္ျပ
https://2.bp.blogspot.com/-Qu9PZORnb5U/WDonXnWauGI/AAAAAAAA4fg/YBrVPCRZgbIFGNb0y-B-kdEi58lNfPEJwCLcB/s400/5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Qu9PZORnb5U/WDonXnWauGI/AAAAAAAA4fg/YBrVPCRZgbIFGNb0y-B-kdEi58lNfPEJwCLcB/s72-c/5.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/global-times.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/11/global-times.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy