01/17/16


ႏွစ္သစ္ကူး အားလပ္ရက္ကုန္ဆံုးကာ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈမ်ား အရွိန္ျမင့္လာခ်ိန္တြင္ ကမၻာတစ္ဖက္ျခမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးထံမွ သင္ခန္းစာရယူရန္ အခ်ိန္ေကာင္း တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳ ကာလတြင္ ပါတီတြင္း သမၼတေလာင္းအခ်င္းခ်င္း ပါတီ ၂ ခုၾကား သမၼတေလာင္း မ်ားၾကားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ႏုိင္ငံေရး ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားက ထိပ္ဆုံး သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏ ပါတီအား လာမည့္မတ္လတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္ ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အနုိင္ရ ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ မွတ္သားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရားထုိင္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မ်ား ကုန္ဆံုးေစခဲ့သည္။ လႏွင့္ခ်ီၾကာျမင့္သည့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈ ခရီးစဥ္မ်ား အၿပီးတြင္ အင္အား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ႏွင့္ အႀကံအစည္း အေတြးအေခၚမ်ား တည္ၿငိမ္ေစရန္ အခ်ိန္ယူခဲ့သည္။

အႀကံေပးမ်ား၊ အသနားခံ ေတာင္းဆုိသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက ဦးတည္ခ်က္မ်ဳိးစံုသုိ႔ ဆြဲယူျခင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ နက္နဲစြာ စဥ္းစားေတြးေခၚရန္ အခ်ိန္လုိအပ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္ရွားပါးေလ့ရွိေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚရန္ အခ်ိန္ယူ သင့္သည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေရးအတြက္ အမိႈက္ေကာက္ရန္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ အသက္ ၇၀ အရြယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပလက္စတစ္ လက္အိတ္စြပ္ကာ အမိႈက္ေကာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူအားလံုးကုိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ရန္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ သတင္းယူ ဓာတ္ပံု႐ုိက္သည့္ သတင္းေထာက္မ်ား ကုိပါ ကူညီအမိႈက္ေကာက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိလႈပ္ရွားမႈမွာ ယုိယြင္းေနေသာ ႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အားလံုးပါ၀င္ဖုိ႔ လုိသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္မွာ မွန္ကန္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ မ်က္ႏွာစာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ တစ္ဦးတည္း ေဆာင္ရြက္၍ မရႏုိင္ေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တတိယ လုပ္ေဆာင္မႈ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူအႏုိင္ယူခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရန္ လက္ကမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႕အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ခဲ့သည့္ ယခင္စစ္အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည့္ လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းမႈ ေခ်ာေမြ႕ေရး ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူထားသည့္ စစ္တပ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံကုိ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းအေနျဖင့္ သူ႕အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္စားေခ်လုိျခင္း ရွိ၊မရွိ သိရွိလုိသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္စားေခ်လုိျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ စစ္တပ္ကုိ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရစဥ္ ကာလတြင္ ေတာင္အာဖရိက ႏွင့္ ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယား ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲမႈမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိသာ တုိးပြားေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဏာ ရရွိလာသည့္ အခါ ယခင္က သူ႕အေပၚ သက္ညွာမႈမရွိခဲ့သူမ်ားအေပၚပါ က႐ုဏာ ထားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အစုိးရအဖြဲ႕သစ္တြင္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏အသံ ပါ၀င္ေစရမည္ ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းက စတုတၳေျမာက္ မွတ္သားဖြယ္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၆ ခုၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ျပသ၁နာကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ အားလံုးပါ၀င္မႈ ရွိမွသာ ေလးစားမႈျပသရာေရာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ တံခါးဖြင့္ေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက အေျပာင္းအလဲအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ခက္ခဲမည္မွန္ေသာ္လည္း အျခားေရြးခ်ယ္ မႈမ်ားက ပုိမုိဆုိး၀ါးေစႏုိင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အရာမ်ား၊ မေဆာင္ရြက္ရေသး သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ကုိ ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အင္အားစု ရွိ၊မရွိ၊ စုိးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ သမၼတရာထူး ရယူရန္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒပါ အတားအဆီးကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ မေသခ်ာေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မွတ္သားဖြယ္ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ တုိက္႐ုိက္ႏွင့္ သြယ္၀ုိက္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိအခ်က္မ်ားမွာ စဥ္းစား ေတြးေခၚရန္ႏွင့္ အသိပညာအတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ ျပသ၁နာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ လူထုကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာ ေနာက္ခံရွိသူမ်ားအတြက္ ပါ၀င္ရန္ လမ္းဖြင့္ထားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုိရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အေျပာလြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရခက္ခဲသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ခၽြင္းခ်က္မဟုတ္ေပ။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိးျမင္ ပုဂိၢဳလ္ေရး တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ အထူးအက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးတုိ႔ လႊမ္းမုိးေနသည့္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ပါက လက္ခံႀကဳိဆုိဖြယ္ ေကာင္းသည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။
'
ထုိ႔အျပင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈတုိ႔ အႏၱရာယ္ႀကဳံ ေတြ႕ေန ရသည့္ ကမၻာ႔အျခားေဒသမ်ားအတြက္လည္း ထုိအခ်က္မ်ားက နမူနာ ယူဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာရွင္အစုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈခံခဲ့ရသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္က ခြင့္လႊတ္မႈ၊ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈတုိ႔ ရွိရန္ ႏိႈးေဆာ္ သည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိး အလြန္နည္းပါးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၅ အတြင္း ရွားရွားပါးပါး ေအာင္ျမင္မႈ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ တြင္လည္း ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ထုိက္တန္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies/

မူဆယ္-မႏၲေလးလမ္း ဆိုးရြားစြာ ပိတ္ဆို႔ေနပံု (သတင္းဓါတ္ပံု- အလြတ္သတင္းေထာက္ကိုေဇာ္မိုးထက္)
မူဆယ္-မႏၲေလးလမ္း ဆိုးရြားစြာ ပိတ္ဆို႔ေနပံု (သတင္းဓါတ္ပံု- အလြတ္သတင္းေထာက္ကိုေဇာ္မိုးထက္)

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အဓိက လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ မူဆယ္ အေဝးေျပးကားလမ္းႀကီး ပိတ္ဆို႔ေနတာ သီတင္းရက္ သတၱပတ္ တစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ သြားၿပီျဖစ္လို႔ ေဒသခံေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေတာ္ေလးကို အခက္ေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။ ကုန္တင္ကားေထာင္ခ်ီ ေန႔စဥ္သြားလာေနရတဲ့ မူဆယ္- မႏၱေလး ကုန္သြယ္လမ္းမႀကီးထက္မွာ မၾကာခဏၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပိတ္ဆို႔ေနမႈ အခက္အခဲေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြဘက္က အျမန္ဆံုးေျပလည္ေအာင္ စနစ္တက်ေျဖရွင္းေပးဖို႔ကိုလည္း ေဒသခံေတြက လိုလားေနၾကတာပါ။ အေသးစိတ္ မဆုမြန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္အနီးက နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ မူဆယ္မွာ ေဖာက္လုပ္ထားတဲ့ အဓိက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႀကီး တခုျဖစ္တဲ့ မူဆယ္-မႏၱေလး လမ္းမႀကီးထက္မွာေတာ့ မၾကာခဏဆိုသလို ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြ က နာရီနဲ႔ခ်ီ ၊ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ခ်ီၿပီး လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေတြျဖစ္ေနတာပါ။ လမ္းေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈရဲ႕ အဓိကျပႆနာကေတာ့ လမ္းအက်ယ္အဝန္း က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းတာ၊ အေကြ႔အေကာက္မ်ားတဲ့ ေတာင္ေပၚလမ္း အတက္အဆင္းလမ္းေတြ ကုန္တင္ကားႀကီးေတြေပၚမွာ ဝန္နဲ႔မမွ် တင္ေဆာင္ၿပီး သြားလာေနတာကေန ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြျဖစ္ပြားရာက ေထာင္ခ်ီတဲ့ ယာဥ္တန္းႀကီး ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ၿပီး အလြယ္တကူ ယာဥ္ေၾကာရွင္းလင္းေရး မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလတုန္းကလည္း မူဆယ္လမ္းမႀကီး ပိတ္ဆို႔ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုတခါ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္း ဇန္နဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔ကစလို႔ မူဆယ္လမ္းမႀကီးထက္မွာ တြဲကားလို႔ေခၚတဲ့ ကုန္တင္ကားႀကီး တိမ္းေမွာက္ရာကေန လမ္းပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အခု ဒီကေန႔အထိ ဆို သီတင္းတပတ္ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေပမဲ့လို႔ အခုခ်ိန္အထိ ကားလမ္းေၾကာင္း ရွင္းလင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ရာေနရာအထိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တဲ့ အလြတ္သတင္းေထာက္ကိုေဇာ္မိုးထက္က အေျခအေနကို အခုလိုရွင္းျပပါတယ္။“က်ေနာ္တို႔မေန႔ကတုန္းက ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ့္ကို ေတာ့္ေတာ့္ကို ကားပိတ္တဲ့အထိေပါ့ေနာ္၊ နမ့္ဖက္ကာနားက နမ့္ကြတ္နားက ရူခင္းသာဆိုတဲ့ေနရာကို မနည္းကို သြားရပါတယ္ အမေရ။နမ့္ဖက္ကာနားကေန ဒီ ပိတ္ခဲ့တဲ့ ကားတန္းႀကီးက လားရိူးဒီဖက္ လြိဳင္ဆယ္ဆစ္ အေက်ာ္ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီအထိပိတ္ခဲ့တဲ့ ကားတန္းႀကီးက မိုင္ ၅၀ ေက်ာ္ေလာက္အထိ ရွိတဲ့ကားတမ္းႀကီးက။ ဘယ္မွာဆက္ၿပီးျပန္ပိတ္ေနသလဲဆိုေတာ့ ဒီ ေမၿမိဳ႕ နဲ႔ ေနာင္ခ်ိဳၾကားေပါ့ေနာ္ ၊ ေမၿမိဳ႕ နဲ႔ ေနာင္ခ်ိဳၾကားမွာ ဒီမနက္ဆက္ၿပီးပိတ္ေနတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိလည္း ပိတ္ေနတုန္းပဲ။”

အခုလို မူဆယ္ကားလမ္းမႀကီး ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့အတြက္ မူဆယ္ေဒသခံေတြမွာလည္း မူဆယ္-မႏၱေလး အသြားအလာအတြက္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၾကံဳေနရၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရ၊ နယ္ေျမ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို အျမန္ဆံုး အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္လို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခရိုင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေအာင္ဝင္းကေျပာပါတယ္။

“၃၊ ၄ ရက္ေလာက္ ပိတ္ေနတာ။ ဆက္တိုက္ ဆက္တိုက္ ပိတ္လာတာ။ မေန႔ကလည္း ထပ္ ပိတ္ေနေသးတယ္ အဲ့ဒီ့လမ္းက ။တခ်ိဳ႕ကလည္း သင္တန္းသြားတက္မယ္ဆိုၿပီး အဲဒီဆရာမေတြက မႏၱေလးမွာ သင္တန္း လြတ္သြားတာ။ က်ေနာ္က ထင္ထားတာကေတာ့ အဲဒီတြဲကားေတြ မေျပးရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့။ အဲဒီတြဲကားက ကားရွည္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္ေပၚလမ္းနဲ႔ မတည့္ဘူးဗ်။ ဒီတြဲကားေတြ ေျပးေနတယ္ ဆိုတဲ့ဟာက လမ္းပိတ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း နဲနဲ ကူၿပီးေတာ့ တင္ေပးပါ။ အစည္းအေဝးတက္မယ္ဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တို႔အစိုးရကို ျပန္တင္ျပဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္။ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီတြဲကားေတြ အသြားအလာရပ္ဆိုင္းဖို႔ ၊ အဲဒီဟာပိတ္ပင္ေပးဖို႔ အဲဒါဦးစားေပးၿပီးေတာ့ တင္ျပမွာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္ေပၚလမ္းက အဲဒီတြဲကားေတြနဲ႔ မသင့္ေလ်ာ္ဘူး။ ဒီတြဲကားေတြေၾကာင့္သာ ျပည္သူလူထုက ဒုကၡေရာက္ေနတာ။”

ဒီလိုဆိုးဆိုးရြားရြား လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔က လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ယူထားတဲ့ ကုမဏီက တာဝန္ရွိၿပီးေတာ့ ကုန္တင္ကားေတြအေပၚ လမ္းစည္းကမ္းယာဥ္စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေမာင္းႏွင္ၾကဖို႔နဲ႔ ကုန္တင္ကုန္ခ် ဝန္သယ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ စနစ္တက် ထားရွိဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔လည္း အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္မိုးထက္က ရႈ႕ျမင္ပါတယ္။

“လားရိူးနဲ႔ မူဆယ္ၾကားမွာ မၾကာခန ဆိုသလိုေပါ့ေနာ္၊ ခနခနျဖစ္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီေလာက္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ေတာင္ေပၚလမ္းေတြမွာ အရမ္းရွည္လ်ားတဲ့ ကားႀကီးေတြ ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Asia World ကလမ္းေတြကို ပိုက္ဆံေတြေကာက္စားၿပီးေတာ့ ဘာမွ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း မရွိဘူး၊ ေနာက္ တတိယတခ်က္ကေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြကို စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မရွိပဲနဲ႔ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့ကားႀကီးေတြ ၊ ဒီေလာက္ေသးငယ္တဲ့ ကေလးေတြ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ အရြယ္ေတြ ေမာင္းခြင့္ျပဳထားတယ္ဆိုတာက အလြန္ကို မွားယြင္းတဲ့ကိစၥလို႔ က်ေနာ္ေတာ့ သံုးသပ္မိတယ္ ။”

အခုဆိုရင္ေတာ့ မူဆယ္လမ္းမႀကီးတေလ်ာက္ေတာင္ေပၚလမ္းမွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြကို မူဆယ္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ဝင္ေတြဘက္က သြားေရာက္ ရွင္းလင္းေပးေနတာရွိေပမဲ့လို႔ အခုအခ်ိ္န္အထိေတာ့ လံုးဝ လမ္းေၾကာင္းရွင္းသြားတာမ်ိဳးမရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးရဲ႕ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ မူဆယ္-မႏၱေလးအေဝးေျပးကားလမ္းမေပၚ ေန႔စဥ္ ေထာင္ခ်ီေျပးဆဲြေနတဲ့ ဝန္တင္၊ ကုန္တင္ကားေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ စတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ရွင္းလင္းႏုိင္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြဘက္က အေျပလည္ဆံုးေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဖို႔ ကုန္သည္ေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၊ ယာဥ္ေမာင္းေတြဘက္က လိုလားေနၾကသလို ေန႔စဥ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဒသတြင္း ပံုမွန္ ခရီးသြားလာႏုိင္ေရး အတြက္ကိုလည္း ေဒသခံျပည္သူလူထုကလည္း ဆႏၵရွိေနၾကတာပါ။

မဆုမြန္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/mandalay-muse-traffic-/3149502.html

( ၁ )

သၾကၤန္ႏွစ္ဦး .. တူးပို႔ တူးပို႔..
တူးသံျမဴးသာယာ..
သၾကၤန္မယ္မ်ား .. တူးပို႔ တူးပို႔..
တူးမာရဲ႕ေနာ္ဗ်ာ..
ေငြငန္းသံစံု .. တူးပို႔ တူးပို႔..
အာရံုုေဖ်ာ္ေျဖတာ..
မယ္တို႔ကိုုလည္း.. တူးပို႔ တူးပို႔..
မာပါေစခင္ဗ်ာ..

- တူးပို႔ တူးပို႔ (ေရး - ျမိဳ႕မျငိမ္း)


ဆရာျမိဳ႕မျငိမ္းရဲ႕ “တူးပို႔” စာသားကို ဘီယာပုလင္းေပၚ ပံုႏွိပ္ၿပီး “တူးပို႔နဲ႔ ျမဴးစို႔” လုပ္ရာက ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ စာသားသံုးစြဲမႈအတြက္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပါတယ္။

Carlsberg Group က ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွာ ၁၈၇၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ Tuborg ဘီယာကို ျမန္မာေစ်းကြက္မွာ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့အခါ “တူးပို႔” စာသားကို ဘီယာပုလင္းေပၚမွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလမွာ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ သူတို႔သံုးခဲ့တဲ့ ျမန္မာစာသားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သၾကၤန္ကာလကို ပစ္မွတ္ထား ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။

Tuborg ဆိုတဲ့ စာသားကို “တူးပို႔” အသံဖလွယ္ၿပီး သံုးခဲ့တာဟာ သံုးစြဲသူမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါလိမ့္မယ္။ တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ဘဲ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သံုးစြဲခဲ့တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က “တူးပို႔” ဆိုတာ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္း တစ္ဦးတည္းက ပိုင္ဆိုင္တဲ့ စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားလံုးဟာ မႏၲေလးရဲ႕ ၀ိညာဥ္၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာသၾကၤန္ရဲ႕ သေကၤတျဖစ္႐ံုမက ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းနဲ႔ပါ သက္ဆိုင္ပါတယ္။

ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္း မိသားစုကလည္း “တူးပို႔” စာသားကို ဘီယာပုလင္းေပၚမွာ မသံုးစြဲဖို႔ တားျမစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစုက ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ၀ိုင္းၿပီး ကန္႔ကြက္ရမယ့္ စာသားျဖစ္ပါတယ္။

“တူးပို႔” စကားလံုးကို ဘီယာပုလင္းေပၚမွာသံုးဖို႔ ကုမၸဏီက ေလးႀကိမ္လာေရာက္ ညႇိႏိႈင္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစုက ခြင့္မျပဳပါဘူး။ ဒီလို ခြင့္မျပဳခ်ိန္မွာဘဲ ဘီယာပုလင္းေပၚ “တူးပို႔” ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ထဲ ျဖန္႔ခ်ိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းပါပဲ။

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွာေတာ့ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစုက မႏၲေလးမွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ၿပီး ဘီယာပုလင္းေပၚက “တူးပို႔” စာသားကို တစ္ပတ္အတြင္း ဖယ္ရွာေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ စာသားသံုးစြဲမႈအတြက္ ေငြေၾကးေတာင္းဆိုတာ မဟုတ္ဘဲ လံုး၀ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။ တကယ္လို႔ ဆက္လက္သံုးစြဲမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ တရားစြဲဆိုသြားမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရတာက “တူးပို႔” စာသားကို ဘီယာပုလင္းေပၚမွာ လံုး၀ သံုးစြဲခြင့္မျပဳဘူး။ အခုသံုးစြဲထားတာအတြက္ နစ္နာေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ ေတာင္းဆိုတာ မဟုတ္ဘဲ “တူးပို႔” စာသားျဖဳတ္ေပးဖို႔ပဲ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ျဖဳတ္မေပးဘူးဆိုမွ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လုပ္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပါ။


■ ( ၂ )

Tuborg ကို “တူးပို႔”အသံဖလွယ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သံုးစြဲမႈဟာ မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအားနည္းခ်က္ေတြရွိလို႔ တရားစြဲလို႔ မရဘူးဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းမွာဆိုရင္ တရားမ နစ္နာမႈအရ စြဲဆိုလို႔ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုရင္ Traditional Knowledge (TK) ၊ Geographical Indication (GI) တို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး Copyrights (ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္) မွာ လူတစ္ဦးက တီထြင္ထားတဲ့ စကားလံုးကို Dilution ျဖစ္ေစၿပီး တန္ဖိုးကို ယုတ္ေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္လို႔မရပါဘူး။

“တူးပို႔”စာသားကို ျမန္မာ့႐ိုးရာသၾကၤန္ နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အသံုးအေဆာင္ေတြမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး သံုးစြဲရင္ ျပႆနာမရွိႏိုင္ေပမယ့္ သၾကၤန္နဲ႔အရက္ တြဲစပ္ၿပီး သံုးတယ္ဆိုရင္ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ျခင္း မရွိတဲ့ေနရာမွာ တန္းဖိုးယုတ္ေလ်ာ့ေအာင္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရတည္းခိုခန္း လုပ္လို႔မရသလို ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ လုပ္လို႔မရတဲ့ သေဘာမ်ဳိးပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ဘီယာပုလင္းေပၚမွာ “တူးပို႔” စာသား ႐ိုက္ႏွိပ္ထားကို ျဖဳတ္ပယ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္-

(က) “တူးပို႔” စာသားကို ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္း က တီထြင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕ မူပိုင္ျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕သီခ်င္းေတြ အားလံုးကို မွတ္ပံုတင္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ စာသားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သံုးစြဲျခင္းဟာ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

(ခ) “တူးပို႔” စာသားသံုးစြဲမႈကို ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစုက လံုး၀ခြင့္မျပဳပါဘူး။ သံုးစြဲမႈအတြက္ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း လံုး၀မရွိသလို စာသားကို ျဖဳတ္ပယ္ေပးဖို႔ပဲ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစုအေနနဲ႔ “ေရႊမန္းမာလာ”ကို ႐ိုး႐ိုးကုန္ပစၥည္း ေၾကာ္ျငာအတြက္ သံုးဖို႔ေတာင္ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ဘူးလို႔ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းရဲ႕သား ဦးရႊန္းၿမိဳင္က ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ ထုတ္ The Voice သတင္းစာမွာ ေျပာထားပါတယ္။

(ဂ) “တူးပို႔” သၾကၤန္သီခ်င္းကို ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းက ေရးၿပီး ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ သၾကၤန္သီခ်င္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ “တူးပို႔”ဟာ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္း၊ မႏၲေလး၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာသၾကၤန္ရဲ႕ သေကၤတျဖစ္႐ံုမကဘဲ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳခ့ဲပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ “တူးပို႔”ဟာ ဆရာ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းထက္ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းက အျမတ္တႏိုးထားရတဲ့ စကားရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

(ဃ) Tuborg အေနနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ရင္ “တူးပို႔” မဟုတ္တဲ့ “တူးေဘာ့ဂ္” ျဖစ္ျဖစ္၊ အျခား အသံထြက္တစ္ခုခုျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းၿပီး သံုးစြဲလို႔ရပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ဆက္လက္သံုးစြဲတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိလို႔ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ မလြဲမေသြ တရားစြဲဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါ နစ္နာေၾကးအတြက္ ေဒၚလာသန္းရာခ်ီ ေတာင္းလို႔ရတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္လာပါမယ္။ ဒီအတြက္လည္း ကူညီမယ့္သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။


■ ( ၃ )

“တူးပို႔” စာသား အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာခ်ိန္မွာ သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာပါ။

ထြက္လာတဲ့ သေဘာတရားေတြ ၾကည့္တဲ့အခါ ႐ိုး႐ိုးမွတ္ခ်က္ေပးသူေတြ ရွိသလို ပံုဖ်က္ေျပာဆိုသူေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

႐ိုး႐ိုးသေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးသူေတြထဲမွာ အမ်ားစုက “တူးပို႔” ဘက္က ရပ္တည္ေရးၾကသူ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစုရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေသခ်ာမေလ့လာဘဲ ၁၈၇၃ ခုႏွစ္က စထုတ္တဲ့ ဘီယာကို တရားစြဲမယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါက လြဲမွားတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစု ေျပာတာက ဘီယာကုမၸဏီ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္သြားဖို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘဲ ဘီယာဆက္မထုတ္ဖို႔ ေျပာတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာေစ်းကြက္မွာ ျဖန္႔ခ်ိေနတဲ့ ဘီယာပုလင္းေတြေပၚမွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ “တူးပို႔” စာသားကို ျဖဳတ္ေပးဖို႔ ေျပာတာပါ။ Tuborg ကို “တူးပို႔” မဟုတ္ဘဲ “တူးေဘာ့ဂ္” လို႔ ေျပာင္းသံုးရင္ ဒီလိုေျပာစရာ မရွိပါဘူး။

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ တရားစြဲခ်င္လည္း စြဲၾကေပါ့ဆိုၿပီး ေက်ာ္ၾကားတဲ့ သႀကၤန္သီခ်င္း တခ်ိဳ႕က ေကာ္ပီျဖစ္ေနတာကို ေထာက္ျပပါတယ္။

ျမန္မာ့ဂီတေရစီးမွာ ေကာ္ပီသီခ်င္းမ်ားစြာ ရွိေပမယ့္ အခုကိစၥနဲ႔ ဆက္စပ္ေျပာဆိုလို႔ မရပါဘူး။ “တူးပို႔”ဟာ ေကာ္ပီသံစဥ္ထဲက ထြက္လာတဲ့ စာသားမဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ အင္ဒိုနီးရွားသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္တဲ့ Ayo Mama တစ္ပုဒ္လံုးနဲ႔ သံစဥ္တူတဲ့ “ႏွစ္သစ္မဂၤလာ” သီခ်င္း၊ Jim Reeves ရဲ႕ Drinking Tequila တစ္ပုဒ္လံုးနဲ႔ သံစဥ္တူေနတဲ့ “ပိေတာက္တစ္မ်က္ႏွာ” သီခ်င္းေတြကိုျပၿပီး ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းရဲ႕ “တူးပို႔” ကို ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ လုပ္ခဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။

“ႏွစ္သစ္မဂၤလာ” ကို ကိုမင္းေဇာ္က ေရးခဲ့ၿပီး “ပိေတာက္တစ္မ်က္ႏွာ” က ကိုေန၀င္း ေရးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာမၿမိဳ႕မၿငိမ္း ေရးတာ မဟုတ္သလို အဲဒီသီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္က “သႀကၤန္မိုး” ဇာတ္ကားမွာ ပါ၀င္ၿပီး နာမည္ႀကီးခဲ့တာပါ။ ဒီသီခ်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျငင္းပြားတယ္ဆိုရင္ ဘာမွမေျပာလိုေပမယ့္ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းရဲ႕ “တူးပို႔”က ေကာ္ပီလံုး၀ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီအတိုင္းပဲ ၿမိဳ႕မၿငိမ္း ဘာဆိုတာကို မသိဘဲ “တူးပို႔” အျငင္းပြားမႈကို ဟာသလုပ္ခဲ့ၾကသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ၿမိဳ႕မၿငိမ္းဟာ ၁၉၀၉ ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္ပါတယ္။ သူ႔ကို ပါရမီထူးခြၽန္တဲ့ ဂီတပညာရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့႐ံုမက “ျမန္မာ့ဆင္ဖိုနီ”လို႔ တင္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ သူေရးခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး ရွိပါတယ္။ “ခ်စ္ထာပဓာန” သီခ်င္းက သူ႔ကို ပထမဆံုးသိေစခဲ့တဲ့ သီခ်င္းပါ။ သီခ်င္းေရးသက္တမ္း ၂၄ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ ခင့္အိပ္မက္၊ တစ္ခ်စ္တည္းခ်စ္၊ ျမင္းခင္းေတာ္၊ ေရခင္းေတာ္၊ ဖူးစာပိုင္၊ နတ္သွ်င္ေနာင္၊ ေမ့ပါႏိုင္၊ ပ်ဳိ႕မွာတမ္း၊ သက္ေ၀၊ ပါရမီေတာ္၊ ခ်စ္ရဲေဘာ္၊ မဂၤလာေမာင္မယ္၊ ေရႊမင္း၀ံ၊ ေငြစင္ေရာ္၊ ျပံဳးတဲ့ေမ၊ ေလခ်ိဳေသြး၊ မန္းေတာင္ရပ္ခို၊ မၿပီးေသးေသာ ပန္းခ်ီကား၊ သစၥာ စတဲ့ သီခ်င္းေတြက သူ႔ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ေတြပါပဲ။ သူ မကြယ္လြန္ခင္ေရးခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေတြထဲမွာ တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္က အေက်ာ္ၾကားဆံုးပါပဲ။

ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္း သီခ်င္းေရးခဲ့တဲ့ ေခတ္မွာ အေနာက္တိုင္းေတးသြားေတြကိုယူၿပီး သီခ်င္းထဲ ျမန္မာစာသားထည့္ သီဆိုၾကတဲ့ ဓေလ့ စတင္ထြန္းကားေနပါၿပီ။ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းက အေနာက္တိုင္းဂီတသီခ်င္း ေရးနည္းကို မွီးျငမ္းခဲ့တာ တခ်ိဳ႕ရွိေပမယ့္ ေတးသြားတစ္ပုဒ္လံုးယူၿပီး စာသားထည့္သြင္းခဲ့တာ လံုး၀မရွိခဲ့ပါဘူး။ ပင္ကုိယ္ဂီတဉာဏ္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေတးသြားေတြခ်ည္း ဖန္တီးခဲ့တာပါ။

ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္း မဟုတ္ဘဲ အျခားသူတစ္ဦးက ေရးလို႔ သူ႔သီခ်င္းေတးသြားက ေကာ္ပီျဖစ္ေနရင္ေတာင္ စာသားဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ထြက္လာတဲ့ စကားလံုးဟာ ေတးေရးသူရဲ႕ ဉာဏပစၥည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖန္တီးသူကပဲ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။


■ ( ၄ )

ၿမိဳ႕မၿငိမ္းကို ေသခ်ာမသိဘဲ ေ၀ဖန္သူေတြ ရွိခဲ့သလို သိလ်က္နဲ႔ ပံုဖ်က္ေျပာဆိုသူေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

“တူးပို႔” အျငင္းပြားမႈကို ပံုဖ်က္ေျပာဆိုမႈေတြထဲမွာ “ျမန္မာဘီယာ” ကိစၥကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး လမ္းလႊဲပို႔ခဲ့သူေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ ဘီယာကုမၸဏီ အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္မႈေတြ ပါလာပါၿပီ။ “တူးပို႔” ကိစၥကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းနဲ႔ တိုင္းတာေနခ်ိန္မွာ “ျမန္မာဘီယာ” ကိစၥနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး လမ္းလႊဲပို႔ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာ႐ိုးနဲ႔ ေရးၾကသူတခ်ိဳ႕ရွိေပမယ့္ အမ်ားစုက ဘီယာကုမၸဏီကို ကာကြယ္လိုစိတ္ ႀကီးစိုးခဲ့ပါတယ္။

အကယ္၍ “ျမန္မာဘီယာ”မွာ “ျမန္မာ” ဆိုတဲ့ စာသားသံုးစြဲထားတာကို မေက်နပ္ဘူးဆိုရင္ ဒါကို တရားစြဲလို႔ ရပါတယ္။ တရားစြဲဆိုင္ပိုင္ခြင့္လည္း ရွိပါတယ္။ တရားစြဲဆိုမယ့္ သူပဲ လိုပါတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ “မႏၲေလး ဘီယာ” ကိစၥမေက်နပ္ရင္ တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

“တူးပို႔” ကိစၥမွာ စာသားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစုက သံုးစြဲခြင့္မျပဳဘူး။ ဆက္သံုးရင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သြားမယ္လို႔ ေျပာၿပီး သူတို႔အလုပ္ သူတို႔ လုပ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစုရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရင္း “တူးပို႔” စကားလံုးကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းသက္ဆိုင္တဲ့အတြက္ အားလံုးပါ၀င္ ေျပာဆိုၾကတာမ်ဳိးက ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။

ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းနဲ႔ တိုင္းတာေျပာဆိုေနတဲ့ “တူးပို႔” ကိစၥကို ခ်နင္းၿပီး “ျမန္မာဘီယာ” ကိစၥေျပာဆိုမႈ ေရွ႕တန္းတင္ေနၾကတာက ျပႆနာျဖစ္လာပါတယ္။ “တူးပို႔” နဲ႔ “ျမန္မာ ဘီယာ”ကိစၥဟာ သီးျခားစီ႐ႈျမင္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္သလဲဆိုတဲ့ ေနာက္ကြယ္ကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ မႏၲေလးယဥ္ေက်းမႈကို ခ်နင္း၊ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းေတြကို အေလးမထားဘဲ မႏၲေလး၀ိညာဥ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသူ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ကုမၸဏီတစ္ခ်ဳိ႕က ခ်ေပးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္ေျပာၾကာတာကို သံသယျဖစ္စရာ ေတြ႕ရပါတယ္။

“တူးပို႔” ကိစၥမွာ ဘီယာကုမၸဏီဘက္က “တူးပို႔” စာသားကိုသာမက သီခ်င္းသံစဥ္ကိုပါ ေၾကာ္ျငာအတြက္ အသံုးျပဳဖို႔ပါ ရည္ရြယ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစုနဲ႔ ဘီယာကုမၸဏီတို႔ ပထမဆံုးေတြ႕ခ်ိန္မွာ ကုမၸဏီဘက္က “တူးပို႔” စာသားေရာ၊ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လံုးရဲ႕ သံစဥ္ကိုပါ ယူလာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿမိဳ႕မၿငိမ္း မိသားစုက ခြင့္မျပဳပါဘူး။ ဒါကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီဘက္က မသိလို႔ သံုးခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ သိလ်က္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသံုးတာကို မရပ္ဘဲ ဆက္သံုးေနရင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္တာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ဒါက ပထမအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္က ဘီယာပုလင္းေပၚမွာ လူတစ္ဦးခ်င္းသာမက၊ ျမန္မာတိုင္းသိေနတဲ့ “တူးပို႔” စာသားသံုးစြဲခြင့္ကို ဘယ္သူ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကယံရွင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ စီးပြားေရးအက်ဳိးငွာ သံုးစြဲခြင့္ျပဳ တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒါကို ျပန္စစ္ေဆးရမွာပါ။ စစ္ေဆးလို႔ အဂတိလိုက္စားမႈရွိရင္ အေရးယူဖို႔ပါပဲ။

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ “တူးပို႔” စာသားကို ဘီယာပုလင္းေပၚ ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တာဟာ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစု၊ မႏၲေလးယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုတည္းနဲ႔ဆိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ သေကၤတကိုပါ ထိပါးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာတိုင္းနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။

မႏၲေလးကို မႏၲေလးနဲ႔ပဲ ဆိုင္တယ္လို႔ ခံယူျပီး လမ္းလႊဲပို႔ခဲ့တာေတြရွိလို႔ မႏၲေလး ၀ိညာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးလုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ အခု မႏၲေလးကိုသာမကဘဲ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းနဲ႔ တိုင္းတာလို႔ရတဲ့ စကားရပ္ကိုပါ တန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာသူေတြေၾကာင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ၀ိညာဥ္ေပ်ာက္ဆံုးရတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

“တူးပို႔” ကိစၥကို ခ်နင္ၿပီး “ျမန္မာဘီယာ” ကိစၥကို ေရွ႕တန္းတင္၊ ဘီယာကုမၸဏီကို ကာကြယ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ပံုေဖာ္ေနၾကတာဟာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းကာကြယ္ဖို႔ လက္ငင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ပစ္ပယ္ရာေရာက္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ မူလလမ္းေၾကာင္းက ေသြဖည္ျခင္းမရွိဘဲ “တူးပို႔”နဲ႔ ၿမိဳ႕မၿငိမ္းမိသားစုဘက္က ရပ္ပါတယ္။
Writer:
ေနထြန္းႏိုင္
Eleven Media Group

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပဲြ ရႈံးနိမ္႔ခဲ့သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ေဂ်ာ္႔ယုိ ဦးေဆာင္သည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ ေဟာင္ေကာင္ အေျခစုိက္ Kerry Logistics ၏ စင္ကာပူ အေျခစုိက္ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရး ၿမဳိ႕ေတာ္ နွစ္ခုျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးရွိ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အဓိက
ကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသုိ႔ ကြန္တိန္နာႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ရထားလမ္း ကားလမ္း ေရလမ္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ႏွင့္
သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေသာ ျပည္တြင္း
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းကဲ့သုိ႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းဆံုမ်ားလည္းျဖစ္သျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိဖြယ္ရွိသည္။

Kerry Logistics ၏ ဥကၠဌ ေဂ်ာ့ယုိက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေပၚ
ယံုၾကည္မႈေပးတဲ့ ျမန္မာ့မီးရထား ပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔
ပါ၀င္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္မိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဂ်ာ႔ယုိသည္ ယခင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရလက္ထက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အထူးရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေထာက္လွမ္းေရးဗုိလ္ခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာစဥ္ သီးသန္႔လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ စင္ကာပူထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

Kerry Logistics သည္ အာရွတြင္ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ
ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ မီးရထားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္အမ်ားအျပား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတုိ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ မႏၱေလး ေရလမ္းကုန္သယ္မႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္ သေဘၤာ ၂ စင္းပုိင္ရွင္ ကုိေအာင္ေအာင္ေက်္က "ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီဆုိတုိင္းလည္း ေကာင္းမယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ျပည္တြင္းက လုပ္ငန္းငယ္ေတြ အတြက္ကေတာ့ ေစ်းကြက္က်ံဳ သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီလုိကိစၥမ်ိဳးကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေခၚယူတုိင္ပင္ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ပါဘူး။" ဟု The Ladies News သုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

The Ladies News Journal


အီရန္ႏုိင္ငံနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္အရ အေမရိကန္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဒဏ္ခတ္အေရးယူေတြ ရပ္ဆိုင္းေပးရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြဟာ စတင္အသက္၀င္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး John Kerry က - ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ - အေမရိကန္ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ကလည္း - အစီအစဥ္ေတြကုိ ခ်က္ျခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ သမၼတရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာနဲ႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

EU ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားမူ၀ါဒေရးရာ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ Federica Mogherini ကလည္း - ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြက အီရန္ရဲ႕ႏ်ဴကလီးယား လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဒဏ္ခတ္မႈေတြကို ဖယ္ရွားေပးေနၿပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အီရန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mohammed Javad Zarif နဲ႔အတူ စေနေန႔က ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ ဗီယမ္နာၿမိဳ႕မွာ ရွိေနစဥ္ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

“သမုိင္း၀င္သေဘာတူညီခ်က္က မွ်တၿပီး ခိုင္မာမႈရွိသလို၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္ဆုိရင္ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အဓိကက်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္” - လုိ႔လည္း သူက ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း အီရန္ႏုိင္ငံက လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ (IAEA) က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ - ႏ်ဴကလီးယား လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ အီရန္အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ေပးဖို႔ လမ္းပြင့္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


အီရန္နဲ႔ အေနာက္အုပ္စု အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြအၾကား Vienna ၿမိဳ႕မွာ  ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္မရခင္ အီရန္နဲ႔ အေမရိကန္အၾကား အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ေရး ရႈတ္ေထြးတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိလိုက္တဲ့အတြက္ စေနေန႔မွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးက အက်ဥ္းသားေတြကုိ အျပန္အလွန္ လႊတ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားေတြထဲ အီရန္က သူလွ်ဳိမႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံရၿပီး ရက္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ Washington Post သတင္းစာရဲ႕ အီရန္ဆုိင္ရာ သတင္းေထာက္ Jason Rezaian လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ သူ႔အေပၚ တင္ထားတဲ့ အဲဒီစြဲခ်က္ဟာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစုိးရ၊ သူ႔ရဲ႕ အလုပ္ရွင္နဲ႔ မိသားစုေတြက ျငင္းဆုိထားပါတယ္။

တျခား ျပန္လြတ္လာသူေတြထဲမွာ ခရစ္ယာန္ တရားေဟာဆရာတဦးနဲ႔ အီရန္ႏြယ္ဖြား အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား မရိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္တဦးတုိ႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အီရန္ဘက္က စုစုေပါင္း အက်ဥ္းသား ၅ ဦး လႊတ္ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

အီရန္နဲ႔ ရရွိထားတဲ့ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ Vienna ၿမိဳ႕ေရာက္ေနၾကတဲ့ သံတမန္ေတြက ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္ ၁၄ လၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာရဲ႕ ရလဒ္အျဖစ္နဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတြင္း အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိလုိက္တာလုိ႔ အေမရိကန္ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။
အေမရိကန္ဘက္က အီရန္အက်ဥ္းသား ၇ ဦးကုိ လႊတ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလူေတြဟာ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ရွိေနၿပီးသားသူေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ အီရန္အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈေတြကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ အက်ဥ္းရုန္း ေၾကညာခ်က္မွာ တျခား အီရန္ႏုိင္ငံသား ၇ ဦးကုိ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံအျပင္မွာ ရွိေနသူ ၁၄ ဦးကုိ တင္ထားတဲ့ စြဲခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အီရန္နဲ႔ အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဒီ သေဘာတူညီခ်က္ဟာ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လြတ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အီရန္ေဆာက္ထားတဲ့ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းအရ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို အထိခိုက္မခံဘဲ ေလ်ာ္စရာရွိပါက ေပးေလ်ာ္ေပးၿပီး ကာ
ကြယ္ေပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းပါတီမွ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးၫြန္႔ က ေျပာသည္။

ဒီျမစ္ဆုံစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာေတြမွာထားသလဲဆိုေတာ့ ''ကြၽန္မတု႔ိ ေျပာဖို႔ေစာေသးတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ဘာမွမသိဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲ ေဝဖန္ပိုင္းျခားလို႔လဲ မရဘူး။ ဒါေတြကုိ ခိုင္ခိုင္မာမာလုပ္ၿပီးတဲ့အခါမွ ဘာဆိုတာ ေပၚလာမွာပဲ'' ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားထားေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဗဟို
ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အစိုးရျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္
သက္၍သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆို ထားသည္ကို ျပည္သူလူထုအားခ်ျပသြားမည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ကခ်င္ ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မေနာအားကစားကြင္း၌ က်င္းပေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
က ကတိျပဳမဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့သည္။

ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းကို၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာတပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CIP ကုမၸဏီက ဦးေဆာင္ကာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရးကို ျပည္တြင္း ျပည္ပျမန္မာႏိုင္ငံသား အလႊာအသီးသီး က ကန္႔ကြက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကစီမံကိန္းကို လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳဘဲ ဆိုင္းငံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းသည္ ကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထြက္ရွိလာသည့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါဝပ္ ၆ဝဝဝ တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကရယူမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္း အပါအဝင္ ေမခ၊ မလိချမစ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္တို႔အေပၚတြင္လည္း ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ေဒၚလာဘီလီယံ ၂ဝ ကို တ႐ုတ္ ကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားကာ လွ်ပ္စစ္ မဂၢါဝပ္အမ်ားစုကို တ႐ုတ္က ရယူမည္ ျဖစ္သည္။

#TheFlowerNewsJournal


လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ FMI CITY တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြမ်ားကို လုယက္ထြက္ေျပးခဲ့သူ ႏွင့္ အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးငယ္တုိ႔မွာ ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

ျပစ္မႈျဖင့္မသကၤာသူ ရခိုင္(ခ) ဖုိးလျပည့္(ခ) သက္ေဇာ္မင္း(ခ) သက္ယုေဇာ္ကုိစစ္ေဆးရာ ၄င္း သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ အခင္းျဖစ္ေနအိမ္မွ သြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆး ပစၥည္းမ်ားကုိ ယာဥ္ေမာင္း ဘုိထီး (ခ)ဦးခင္ေမာင္ထြန္း ေမာင္းႏွင္သည့္ကားျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ သည့္အလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ရာမွ ၄င္း ေနအိမ္တြင္ ေန႔လယ္ပုိင္းအခ်ိန္မ်ား၌ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ၏ အေဒၚေတာ္ စပ္သူ အသက္ ၉၂ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးႏွင့္ အိမ္အကူအမ်ဳိး သမီးတုိ႔ႏွစ္ဦးတည္းသာရွိသည္ ကုိ သိရွိထားေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ ပြားသည့္ ယခုလ ၁၂ ရက္နံနက္ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ယင္းတစ္ဦးတည္း အဆုိပါ ေနအိမ္ေနာက္ဘက္ျခံ စည္း႐ုိးမွ ေက်ာ္တက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး အနီးရွိေရကန္ေဘးတြင္ ညအိပ္ ကာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္း ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲခန္႔၌ အိမ္ရွင္မ်ား ကားျဖင့္ထြက္သြားၿပီး ေနာက္ အိမ္အကူမိန္းကေလးမွာ အလုပ္လုပ္ရန္ အတြက္ေရကန္အနီး သုိ႔လာေရာက္စဥ္ ၄င္းကုိေတြ႕ရွိသြားၿပီးေအာ္မည္ျပဳသျဖင့္ မိန္းကေလး၏ပါးစပ္ကို လက္ျဖင့္ ပိတ္၍ ဓားျဖင့္ေထာက္ကာ ေနာက္ ေဖးတံခါးမွ ေနအိမ္အတြင္းသုိ႔ေခၚ ေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနအိမ္ အေပၚထပ္ရွိ အခန္းမ်ားအား လုိက္လံျပသေစၿပီး ပြင့္ေနေသာ အခန္းအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ မိန္းကေလးကုိ ဓားျဖင့္ေထာက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အလုိမတူဘဲ သားမယားအျဖစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ၏ အိပ္ခန္းတံခါးေသာ့အား ဓားျဖင့္ ေထာက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းရာ အိမ္အကူမိန္းကေလးကမရွိေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ ေနအိမ္ေအာက္ထပ္ မီးဖုိေခ်ာင္အတြင္းမွ တူကုိယူ ေဆာင္ကာ အခန္းတံခါးေသာ့အား ဖ်က္၍ အခန္းအတြင္းသုိ႔ဝင္ ေရာက္ခဲ့ကာ မီးခံေသတၱာအနီးရွိ ခရီးေဆာင္အိတ္အတြင္းမွ ေတြ႕ရွိသည့္ေသာ့မ်ားျဖင့္ မီးခံေသတၱာ အားဖြင့္ၿပီး ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ စင္ကာပူ ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြေရာရာစုစု ေပါင္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၂၃၁၁၁၅ဝဝ ကုိ ယူေဆာင္ကာ အိမ္အကူ မိန္းကေလး၏ ေျခႏွင့္လက္တုိ႔အား ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ေႏွာင္ၿပီး ျခံဝင္း တံခါး ေသာ့ထားသည့္ေနရာအား ေမးျမန္းရယူကာ အိမ္ေရွ႕တံခါးေပါက္မွ ထြက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ရခိုင္(ခ) ဖုိးလ ျပည့္ (ခ)သက္ေဇာ္မင္း (ခ)သက္ယုေဇာ္မွာ အိမ္အကူ မိန္းကေလးႏွင့္ ရင္းႏွီးပတ္သက္ျခင္း၊ သမီး ရည္းစားျဖစ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္း တုိင္ပင္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိ ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက မီးခံေသတၱာအား အလြယ္တကူ ဖြင့္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာလည္း အိမ္ရွင္ ျဖစ္သူအမ်ဳိးသမီးမွ ၄င္း၏ခင္ပြန္း ျဖစ္သူမွာ မက်န္းမာသူတစ္ဦးျဖစ္ ၍ မီးခံေသတၱာဖြင့္ပါကအလြယ္တကူဖြင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ၿပီးေသာ့ျဖင့္ ဖြင့္ႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ေပၚေပါက္ခ်က္အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူယူေဆာင္သြားေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းဆည္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အမႈလာ ေရာက္တုိင္တန္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ ၂၇နာရီအတြင္းေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ သက္ယုေဇာ္ကုိလႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက(ပ)၆၅/၂ဝ၁၆၊ ပုဒ္မ -၃၈၆/၃၇၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေနထက္ေဝ
The Union Daily
http://uniondaily.net


မေလးရွားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕အစြန္က ဆီလယန္ေစ်းထဲမွာ ဇန္န ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ညပိုင္းက အုပ္စုလိုက္ရန္ပြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္အရြယ္ျမန္မာ ကေလးငယ္ တဦးနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအမ်ိဳးသားတဦးဒဏ္ရာရခဲ့ကာ မေလးရွားအမ်ိဳးသားတဦး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေစ်းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေဒသတြင္း ရမ္းကားသူေတြၾကား အစၥလာမ္-ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ရန္ပြဲေတြမၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ ရွိတယ္လို႔ chinlandguardian သတင္းက ဆိုပါတယ္။

အဲဒီေန႔က မေလးရွားႏိုင္ငံသား အင္ဒီးယန္း ၅ ေယာက္ပါ၀င္တဲ့ အုပ္စုက ျမန္မာ အုပ္စုကို စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္သားကေလးငယ္နဲ႔ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခ်ိန္မွာ ကားနဲ႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကတာပါ။

တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေပါင္မွာထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္နဲ႔ ၀မ္းဗိုက္မွာထိ ခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသားကို ေဆးရံုပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ကာ စိုးရိမ္စရာမရွိဘူးလို႔ သတင္းက ဆိုပါတယ္။

တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ အုပ္စုထဲက တဦးကို မေလးရွားရဲေတြက တနာရီအၾကာမွာ ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး သူဟာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးတဲ့ မွတ္တမ္းရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဒါသထြက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာအုပ္စုဘက္မွ အဲဒီတိုက္ခိုက္သူေတြကုိ တုတ္ေတြ၊ ဓားေတြကိုင္ၿပီး ရွာခဲ့ၾကကာ ကား ၂ စီးကို ကလဲ့စားေခ်ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေသဆံုးခဲ့တဲ့ မေလးရွားႏိုင္ငံသားရဲ႕ဖခင္ကေတာ့ ဒါဟာ မွားယြင္းၿပီး သတ္ခံခဲ့ရ တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/131253

အဘက အခုထိ ပါတီညီလာခံအတြက္ ေလာေလာဆယ္ ေျပာတာ မရွိေသးဘူး ... ဦးသိန္းစိန္ မဲ႐ံႈးၿပီးတဲ့ေနာက္ကို တျခားဧည့္သည္ေတြက မ်ားေနတယ္ ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀

ယခင္စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ ၏ ေနျပည္ေတာ္ ေနအိမ္သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံ့ထိပ္ပိုင္း အႀကီးအကဲ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအ၀င္ ဧည့္သည္မ်ား ၀င္ထြက္မႈမ်ားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔က ဦးသန္းေရႊ၏ ေနအိမ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒႐ံုးအႀကံေပး (ယခုသမၼတ႐ံုး အႀကံေပး)ဦးအံ့ေမာင္က ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္၍ ေတြ႕ ဆံုခဲ့သည့္ အၿငိမ္းစား သာသနာေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ေသာ ဦးအံ့ေမာင္က ““ဘာမွေတာ့မရွိပါဘူး။ ဘုရား၀တ္ျပဳတယ္။ ဒါပါပဲ။ ေကာင္းတာေတြ ဘုရား၀တ္ျပဳတယ္။ တရားထုိင္တယ္။ အဲဒီေလာက္ပါပဲ။ ပံုမွန္ပါပဲ။ ထူးျခားခ်က္မရွိပါဘူး။ ဦးသိန္းစိန္ မဲ႐ံႈးၿပီးတဲ့ေနာက္ကို သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ႀကံ႕ခိုင္ေရး မဲ႐ံႈးၿပီးတဲ့ေနာက္ကုိ သြားေသး တယ္။ တျခားဧည့္သည္ေတြက မ်ားေနတယ္။ သူနဲ႔ရင္းႏွီး ၀င္ထြက္ေနတာေတြ ရွိတယ္ေလ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္ ကေတာ့ သူကအၿမဲတမ္း ပီအက္စ္အုိသေဘာ လုပ္ေနတာေလ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးနဲ႔ ေဒၚစုနဲ႔ ေတြ႕ေသးတယ္ မလား။ ခင္ဗ်ားတို႔ အကဲခတ္လို႔ရ မွာပါ”” ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊသည္ က်န္းမာေရးအရ အသည္းအသန္ ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕တြင္ ေရးသားျဖန္႔ေ၀မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ယခင္ န၀တ ၊ နအဖ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ထက္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ တည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကို ပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေနရာအမ်ားစု၌္ အႏိုင္ရရွိေစခဲ့ ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ ေပး ထားခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ႐ံႈးနိမ့္သြားခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ႀကံ႕ခိုင္ေရး တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ သမၼတ႐ံုး အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုသံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေနာက္ကြယ္ တြင္ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာႀကီးေသာ ဦးသန္းေရႊကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းစကားမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အႀကီးအကဲ ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕က ၎အေနျဖင့္ ပါ၀င္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

““အဘ(ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ)က အခုထိ ပါတီညီလာခံ အတြက္ ေလာေလာဆယ္ ေျပာတာမရွိေသးဘူး။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ကန္ေတာ့တာတို႔၊ ေတြ႕ဆံုတာတုိ႔ေတာ့ ရွိတာေပါ့။ တပည့္ေတြ ဆိုေတာ့ ေခၚေတြ႕တာေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အခုထိ ပါတီကို တစ္စံုတစ္ရာ ညႊန္ၾကားတာ မရွိပါဘူး””ဟု ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (ဗိုလ္မွဴးႀကီး) ဦးလွသိန္းေဆြက ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္ သက္တမ္းတြင္ နာမည္ေကာင္း ရရွိေစရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွစ၍ အႀကံေပးျဖစ္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အႀကံေပး ဦးအံ့ေမာင္က ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀တ္ရည္ေႏြးေႏြး

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန - https://www.facebook.com/myanmarherald

ပထမဆုံး အႀကိမ္ က်င္းပ ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာ ခံ မွာ အစိုးရ စစ္တပ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ တစ္ခုတည္း ေသာ တပ္မေတာ္ ထားရွိ ရမယ္ ဆိုတဲ့ မူဝါဒ ကို ကိုင္စြဲေျပာ ဆို ခဲ့တယ္ ဆိုၿပီး တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ လာခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ျပည္နယ္ အစိုးရ အသီးသီး ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈ ေအာက္မွာ ကိုယ္ဆီ လက္နက္ကိုင္ လုံၿခဳံေရး တပ္ေတြ ထားလိုတဲ့ သေဘာဆႏၵ ရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြ ရွိေနတယ္ လို႔လည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး က ဆိုပါတယ္။

၅ ရက္တာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာ ခံ အၿပီးမွာ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကို ဘီဘီစီ က သီးသန္႔ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့ တာ ပါ။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး ဟာ ကစထ လို႔ ေခၚတဲ့ ကာကြယ္ေရးဌာန စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕ ၃ ရဲ႕ အႀကီးအကဲ ရာထူး ကေန အၿငိမ္းစား ယူထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ နဲ႔ ပူးေပါင္း လိုတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြ ကို ႀကိဳဆို မွာ ျဖစ္ၿပီ၊ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံ တကာ မွာ က်င့္သုံး ေနသလိုပဲ လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းတာ၊ စစ္ေရး ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္မႈ ေတြ ရပ္တန္႔တာ၊ လက္နက္ကိုင္ ေဟာင္းေတြ ကို အရပ္ဖက္ လူ႕ အသိုင္းအဝိုင္း ထဲ ျပန္လည္ ေပါင္းစပ္ ေစတာ စတဲ့ DDR လို႔ ေခၚတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ ကို အခ်ိန္ ကာလ အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ ေဆာင္ ႐ြက္ သြားမယ္ လို႔လည္း ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး က ဆိုပါတယ္။

ဒီ သေဘာထားကို ညီလာခံ အဖြင့္တုန္းကလည္း အစိုးရ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဆီကေန ၾကား ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ ေတြကို သတ္မွတ္ ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ ေျပာင္း ခိုင္း တဲ့ အစိုးရ စစ္တပ္ ရဲ႕ အစဥ္အဆက္ မူဝါဒ ပဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ မႈ ေတြ ေပၚ ထြက္ ခဲ့ ပါတယ္။

ပဋိပကၡ ေျပၿငိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေနာက္ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ SSR လို႔ ေခၚတဲ့ လုံၿခဳံေရး က႑ကို တာဝန္ယူ ရတဲ့ အစုအဖြဲ႕ေတြ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေရး အေနနဲ႔ ကေတာ့ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ကို တျပည္လုံး အတိုင္းအတာ အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ မလိုအပ္ ဘူး ဆိုၿပီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး က ေျပာပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲလြန္ ကာလ ျဖစ္ေပၚ လာမယ့္ အစိုးရ သစ္ နဲ႔ လက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္ မယ္ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္ ကို တပ္မေတာ္ က ေပး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္ လို႔ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး က ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ဘက္မွာလည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ တဲ့ အစိုးရ သစ္ ေပၚေပါက္ လာတဲ့ အခါ အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မူဝါဒ သေဘာေတြ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ လာမယ္ ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ သေဘာထား ကေရာ ဆိုတဲ့ အေမးကိုေတာ့ ဘာေတြ တကယ္ ျဖစ္လာဦးမယ္ ဆိုတာ မသိရ ေသးတဲ့ အတြက္ သူ႕အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ ေျပာဆိုတာ ေတြ မလုပ္ခ်င္ဘူး လို႔ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး က တုံ႔ျပန္ ေျဖၾကား ခဲ့ ပါတယ္။

BBC
http://www.bbc.com/burmese/burma/2016/01/160117_peace_conference_khin_zaw_oo_interview

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဆည္တည္းရြာမွာ ၿခံစည္းရိုးလိုက္ခတ္ေနတဲ့ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA
 လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ လယ္ေျမသိမ္းဆည္းခံထားရၿပီး ေျမေလ်ာ္ေၾကးရယူထား ျခင္းမရွိေသး တဲ့ ေဒသခံေတာင္သူ ၅ဝ ေက်ာ္ဟာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးရရွိဖို႔ ဒီေန႔ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီရံုးေရွ႕ မွာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒသခံေတြက ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေပမယ့္ ေတြ႔ခြင့္မရဘူးလို႔ ဆည္တည္းရြာသူ မႏြယ္ႏြယ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

"မိမိတို႔ရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြေပၚမွာ သီႏွံစိုက္ခြင့္မရတဲ့အတြက္ သီႏွံေလ်ာ္ေၾကး လာေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္တယ္၊ အခု သူတို႔က မံုရြာ ပုသိမ္လမ္းေရွ႕မွာ ရဲအင္အားေတြနဲ႔ေပါ့ေနာ္ ပိတ္ဆို႔ထားတာ၊ အခုက သြားလို႔လည္းမရဘူး၊ ဒီဘက္က ေျဖရွင္းဖို႔ကို ေတာင္းေတာ့လည္း သူတို႔က ဘာမွျပန္မေျပာဘူးေပါ့ေနာ္၊ အေျခအေနက တင္းမာသလိုျဖစ္ေနတယ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးရယူထားမႈ မရွိေသးတဲ့ လယ္ယာေျမေတြကို ၿခံစည္းရိုးခတ္ခဲ့ၿပီး သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ဧကကို က်ပ္ႏွစ္သိန္းကေန ေလးသိန္း အထိ ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ယာေျမေတြကို ၿခံစည္းရိုးခတ္ထားတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုၾကတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ ပဲစင္းငံု၊ ေျပာင္းနဲ႔ ေနၾကာရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာ ပါတယ္။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ ေတာေက်ာင္း၊ အလယ္ရြာ၊ ရြာသစ္၊ အလယ္ေတာ၊ မိုးႀကိဳးျပင္နဲ႔ ဆည္းတည္းရြာက ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမား ၅ဝ ေက်ာ္ဟာ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီရံုးေရွ႕ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ကလည္း  သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး သြားေရာက္ေတာင္းခံခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿခံစည္းရိုးခတ္လိုက္တဲ့ ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာဝင္းအတြင္း ေလ်ာ္ေၾကး ရယူမႈမရွိေသးတဲ့ လယ္ယာေျမ ဧက ၃ဝဝဝ ခန္႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေဒၚခင္ဝင္းကုိ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့ တရားခံကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပး .. ေဖာ္ထုတ္ေပး ... ေဖာ္ထုတ္ေပး။တရုတ္ဝမ္ေပါင္ ... တုိ ့ႏုိင္ငံက အခုထြက္သြား ... အခုထြက္သြား ... အခုထြက္သြား။(ဗြီဒီယို - ေက်ာ္သူေအာင္)။

Posted by Nik Nayman on Saturday, January 16, 2016
RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

 ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ကို တည္ေထာင္ ရာမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္း ေတြကို ေဆြးေႏြး
၅ ရက္ၾကာ က်င္းပ ခဲ့တဲ့ ပထမ ဦးဆုံး အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ဟာ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း မွာ ၿပီးဆုံး ခဲ့ပါတယ္။

နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ကို ၃ ႏွစ္ ကေန ၅ ႏွစ္ အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

နိုင္ငံေရး က႑ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ညီလာခံ တက္ေရာက္ လာၾကတဲ့ အစု အဖြဲ႕ အားလုံးက ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ကို တည္ေထာင္ ရာမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္း ေတြကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ စနစ္ဖြဲ႕စည္းမွု မွာေတာ့ တပ္မေတာ္သား အစုအဖြဲ႕၊ NLD နဲ႔ႀကံခိုင္ေရး ပါတီတို႔ကေတာ့ လက္ရွိ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း ၁၄ ခု အတိုင္း ထားရွိဖို႔ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေပ မယ့္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၈ ျပည္နယ္ အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕ စည္းဖို႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ တင္ျပခ်က္ဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ နဲ႔အဓိက ကြဲလြဲတဲ့အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္ညီလာခံမွာ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏွိုင္းရမဲ့အခ်က္လို႔လဲ တိုင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကေျပာပါတယ္။

အခု ၅ ၇က္တာက်င္းပခဲ့တဲ့ညီလာခံ မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ့သေဘာထားကိုသိခဲ့၇ၿပီး ေနာက္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တပ္မေတာ္ဟာ အဓိက ေဆြးေႏြးဖက္ ျဖစ္လာ လိမ့္မယ္လို႔ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ အႀကီးအကဲဦးလွေစာက ေျပာပါတယ္။

၅ ရက္တာက်င္းပတဲ့ညီလာခံကေတာ့ ဒီကေန႔မွာၿပီးဆုံးခဲ့ပါၿပီ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ့ ေနာက္ဆုံး ညီ္လာခံျဖစ္သလို႔ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်ိန္ဇယား အတိုင္း က်င္းပ နိုင္ခဲ့ပါတယ္ ညီလာခံက ေန မတူညီတဲ့ အျမင္ သေဘာထား ေတြကိုသိခြင့္ရခဲ့ေပမဲ့ေဆြးေႏြးစရာေတြကေတာ့မ်ားစြာရွိေနၿပီး ဒါေတြကို ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 ပို႔ခဲ့တဲ့ စာေတြ မေရာက္ခဲ့ဘူးဆိုရင္လည္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးထံ တိုင္ၾကားနိုင္
ျမန္မာ့ စာတိုက္ လုပ္ငန္း အရွုံးေပၚ ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္မွု နည္းပါး ၿပီး အရွုံးေပၚ ေနတဲ့ ျမန္မာ့ စာတိုက္ လုပ္ငန္းကို ေခတ္မီ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွုေတြ လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ စာတိုက္ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးခမ္းေအာင္က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

စာတိုက္ စနစ္ ဟာ အရင္တုန္း က အရည္အေသြး က်ဆင္း ခဲ့တယ္ဆိုတာ မွန္တယ္လို႔ ဝန္ခံခဲၿပီး အခုအခါမွာေတာ့ တိုးတက္ေအာင္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ဒီေန႔ပို႔ မနက္ဖန္ ေရာက္ စာပို႔ စနစ္ကို က်င့္သုံးေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူတို႔ ပို႔ခဲ့တဲ့ စာေတြ မေရာက္ခဲ့ဘူးဆိုရင္လည္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးထံ တိုင္ၾကားနိုင္တယ္လို႔လည္း ဆက္ေျပာပါတယ္။

နိုင္ငံတကာ စာပို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ ထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တုန္းက ဆိုလၽွင္ တစ္ကမၻာလုံး မွာ ျမန္မာ့ စာတိုက္ ဟာ အဆင့္ ၁၁ အထိ ခ်ိတ္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ နိုင္ငံတကာမွာ ျမန္မာ့စာပို႔ စနစ္ ဟာ အဆင့္ ၆၅ အထိ က်ဆင္း ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စာတစ္ေစာင္ ပို႔ခကို ျပည္တြင္းမွာ တစ္ရာ က်ပ္သာ ေကာက္ယူခဲ့ေပမယ့္ တကယ္တန္း ကုန္က်စားရိတ္က ၂၃၇၈ က်ပ္ ရွိတာေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ စာတစ္ေစာင္ ပို႔တိုင္းမွာ က်ပ္ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ အရွုံးခံ လုပ္ေဆာင္ေနရတယ္လို႔ လည္း ဆက္ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ့ စာပို႔ စနစ္ကို ေက်းရြာ နဲ႔ နယ္စြန္ နယ္ဖ်ားေတြ အထိ တိုးခ်ဲ႕ ပို႔ေဆာင္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ၊ အြန္လိုင္း အေရာင္းအဝယ္ ထြန္းကား လာတာနဲ႔ အမၽွ စာပို႔ လုပ္ငန္း စနစ္ ေတြကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ခ်မွတ္ ထားတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ Starbucks ေကာ္ဖီဆိုင္အနီးရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ရက္ေန႕က ေတြ႕ရစဥ္။ 
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ၾကာသပေတးေန႔က တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး သံသယရွိသူ ၁၂ ဦးကိုဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ အင္ဒိုနီးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ သံသယရွိခံထားရသူေတြကို နုိင္ငံတ၀ွမ္းက ၀င္ေရာက္ စီးနင္းမႈေတြ အတြင္းဖမ္းဆီးခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားရဲအရာရွိခ်ဳပ္ Badrodin Haiti က စေနေန႔က ေျပာပါတယ္။ဒီအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈဟာ သူတို႔ရဲ႕ လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာဆိုထားတဲ႔ IS အဖြဲ႔က ဒီအုပ္စု ကို ေငြေၾကးအေထာက္ပံ႔ေပးနခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ ရဲအရာရွိခ်ဳပ္ကဆိုပါတယ္။

ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ၾကာသပေတးေန႔က ရဲနဲ႔ အျခားေနရာေတြကို ဗံုးခြဲၿပီး ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈအတြင္းပါ၀င္ခဲ႔သူ အၾကမ္းဖက္သမား ငါးေယာက္လုံးေသဆုံးသြားခဲ႔ပါတယ္။ ဒီတုိက္ခိုက္မႈအတြင္းအရပ္သား ၂ ေယာက္ လည္း ေသဆုံးသြားပါတယ္။

ေသဆုံးသြားတဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားငါးေယာက္ထဲက တေယာက္ဟာလည္း အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံကို သမၼတ ဘရက္ခ္ အိုဘားမား အလည္အပတ္ လာေရာက္ခဲ႔စဥ္ တုန္းက လက္နက္ခဲယမ္းပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ အဖမ္းခံခ႔ဲဖူးသူျဖစ္တယ္လို႔ ရဲ အရာရွိခ်ဳပ္ Haiti က ေသာၾကာေန႔ကေျပာပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တုန္းက ေဟာ္တယ္နွစ္လုံးကို တၿပိဳင္နက္ထဲ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္လို႔ လူ ၇  ဦး ေသဆုံးခဲ႔ရတဲ႔ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္း ဒီအၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈဟာ အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံအတြင္း အဆိုးရြားဆုံးအျဖစ္အပ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား နိဳင္ငံဟာကမၻာေပၚမွာ မြတ္ဆလင္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးေနထိုင္တဲ႔ နိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင္႔ ေဒသတြင္းနုိင္ငံေတြမွာလည္း လုံၿခဳံေရးကို အထူးတင္းၾကပ္ထားၾကပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္း မေလးရွားနုိင္ငံမွာေတာ႔ အေသခံဗုံးခြဲတုိက္ခိုက္ဖို႔ႀကံစည္ထားတယ္လို႔၀န္ခံသူလည္းျဖစ္ IS အဖြဲ ႔၀င္အျဖစ္သံသယရွိသူ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္လူတေယာက္ကို စေနေန႔က ဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ ရဲဘက္ကဆိုပါတယ္။ သူ႔ကို Kuala Lumpur ကရထားဘူတာရုံတခုမွာထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ သူ႔ဆီမွာ လက္နက္ေတြနဲ႔ IS အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ရဲ ႔အလံအေတာ္မ်ားမ်ားကို တပါထဲေတြ႔ရတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြကေျပာေပမယ္႔ အျဖစ္အပ်က္ အေသးစိတ္ကိုေတာ႔ ထုတ္ေျပာသြားျခင္းမရွိပါဘူး။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

တိုင္ဝမ္ရဲ့ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီးသမၼတ
အတိုက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ရွိုင္ယင္ဝမ္းကို တိုင္ဝမ္ရဲ့ ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီး သမၼတအျဖစ္ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ လိုက္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုင္ ရရွိခဲ့တဲ့ DPP ပါတီ သမၼတေလာင္း ရွိုင္ယင္ဝမ္း က တိုင္ဝမ္ နိုင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ စည္းစည္းလုံးလုံး နဲ႔ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို တိုင္ဝမ္ နိုင္ငံရဲ့ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာကို အခု ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စုေပါင္းၿပီး ျပသခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သူ႔အစိုးရကို အဂတိလိုက္စားမွု ကင္းေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ဂတိေပးခဲ့ပါတယ္။

အသက္၅၉ႏွစ္ရွိ ရွိုင္ယင္ဝမ္း ရဲ့ Democratic Progressive Party ပါတီဟာ တိုင္ဝမ္ကို လြတ္လပ္တဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုအျဖစ္ဆက္လက္ရက္တည္လိုၿပီး တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းကို ဆန႔္က်င္ေနတဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အာဏာရ ပါတီ ျဖစ္တဲ့ ကူမင္တန္ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရွုံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံ ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ ကူမင္တန္ပါတီ ရဲ့ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး မူဝါဒဟာ လူႀကိဳက္နည္းခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ မဲရရွိမွု အလြန္ နည္းပါးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တ႐ုတ္ ျပည္မႀကီးနဲ႔ ေပါင္းစည္းလိုျခင္း မရွိတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ တိုးတက္ေရး ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုင္ရရွိ ခဲ့တာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ ကြဲလြဲမွုေတြ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္စရာ ရွိတယ္လို႔ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ႏိုင္ငံတကာ နဲ႔ ၾကား သေဘာတူ ထားခဲ့သလို အီရန္ဟာ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ ရမယ့္ ႏ်ဳကလီယာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ အားလုံးကို လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့တယ္ လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ႏ်ဴကလီယာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ IAEA က အတည္ျပဳ ေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။

တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္လည္း IAEA ဘက္က မၾကာခင္ ထြက္လာလိမ့္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ ရပါတယ္။

IAEA က အခုလို အတည္ျပဳ ေျပာဆိုၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဥေရာပ သမဂၢ အီးယူ က အီရန္ အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔မႈ ေတြ ကို ႐ုတ္သိမ္း လိုက္ၿပီ ဆိုၿပီး အီးယူ အဖြဲ႕ ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ပိုင္း ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဖက္ဒရီးကား မိုဂီရီးနီးက ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ကလည္း အီရန္ အေပၚ ခ်မွတ္ ထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ပိတ္ဆို႔ ကန္႔သတ္မႈ ေတြကို ႐ုတ္သိမ္း လိုက္ၿပီ ျဖစ္တယ္ လို႔ အေမရိကန္ အစိုးရ က ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese/

အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဟိုတယ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ 
အာဖရိကတုိက္ထဲက Burkina Faso နုိင္ငံ ၿမိဳ႔ေတာ္က အဆင္႔ျမင္႔ဟိုတယ္တခုကို ISအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႔ ယူဆရတဲ႔စစ္ေသြးၾကြေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ခုေတာ႔အဆုံးသတ္သြားၿပီလို႔ အစိုးရအရာရွိေတြကေျပာပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္မွာ လူ၂၀ ထက္မနည္းေသဆုံးသြားခဲ႔တာပါ။ ဟိုတယ္ထဲက ဓားစာခံ ၁၂၆ ေယာက္ကို စေနေန႔က ကယ္တင္ေပးနုိင္ခဲ႔ၿပီး ဂ်ီဟတ္စစ္ေသြးၾကြ ၃ ေယာက္လည္း ေသဆုံးသြားခဲ႔ တဲ႔အျပင္ ဓားစာခံ အယာက္ ၃၀ ေလာက္ ဒဏ္ရာ ရသြားတယ္လို႔ အာဏာပုိင္ေတြကေျပာပါတယ္။

အနီး၀န္းက်င္က ဟိုတယ္ေတြမွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ပုန္းေအာင္းေနျခင္း ရွိမရွိကိုလည္း လုံျခဳံေရးတပ္သားေတြလုိက္လံရွာေဖြေနတယ္လို႔ Burkina Faso ရဲ႕ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ လုံျခဳံေရး၀န္ႀကီး Simon Compaore ကေျပာပါတယ္။ အခင္းျဖစ္ပြါးခဲ႔ရာ အနီးတ၀ိုက္က ဟိုတယ္တခုမွာ ျပင္းထန္တဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္ေနခဲ႔တယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုမႈေတြရွိေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းေတြအလာမ်ားတဲ႔ Ouagadougou ၿမိဳ႔ ထဲက ဟိုတယ္ကို ေသာၾကာေန႔ေႏွာင္းပိုင္းက ေသနတ္သမားေတြ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းခဲ႔ၿပီးတဲ႔ေနာက္အစိုးရတပ္ေတြဟာျပင္သစ္တပ္သားေတြနဲ႔အတူ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို စီးနင္းတုိက္ခိုက္ၿပီး ဟိုတယ္ကို ျပန္သိမ္းယူခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသနတ္သမားေတြက ဟိုတယ္ကိုသိမ္းပိုက္ထားၿပီး ငါးနာရီေလာက္အၾကာမွာ အစိုးရတပ္ေတြက ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ႔တာပါ။ ဒီလုပ္ရပ္ကို စက္ဆုပ္ဖြယ္ သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ႔ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ျပင္သစ္ သမၼတ Francois Hollande ကေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ AQIM လို႔ေခၚတဲ႔ ေဒသတြင္း al-Qaida တို႔ရဲ႔ လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ီဟတ္ စစ္ေသြးၾကြေတြရဲ႔လုပ္ရပ္ကိုေစာင္႔ၾကည္႔ေနတဲ႔ SITE အဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။ ဒီတုိက္ခိုက္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရႈံခ်တယ္လို႔ အေမရိကန္ နုိင္ငံျခားေရးဌာနေျပာခြင္႔ရ John Kirby ကလည္းေျပာသြားခဲ႔ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရ လက္ထက္ ေတြ႕ရမယ့္ စိန္ေခၚမွုေတြ ထဲ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လည္း ပါဝင္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ မူအရ လက္ခံထားၿပီး ဘယ္လိုစုဖြဲ႕တည္ေဆာက္မလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္နိုင္ေခ်ေတြ အားလုံး ကို လမ္းဖြင့္ ေပးထားတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကို ဘယ္လိုစုဖြဲ႕တည္ေဆာက္မလဲ ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မတူတဲ့အျမင္မ်ားစြာ ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က ဗမာျပည္နယ္ တခုဖြဲ႕စည္းၿပီး အခုလက္ရွိတိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ ၇ ျပည္နယ္ နဲ႔ ေပါင္းကာ စုစုေပါင္း ၈ ျပည္နယ္နဲ႔ဖြဲ႕စည္းမယ့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းဖို႔လုပ္ေဆာင္လိုတဲ့ သူမ်ားရွိသလို၊ ျပည္နယ္အသစ္မ်ားထပ္တိုး ဖြဲ႕စည္းေရး ေတာင္းဆိုတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရ NLD ပါတီ အေနနဲ႔ကေတာ့ ပထမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားလုံးပါဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်မွသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ၾကမလဲဆိုတာ ကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔ NLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းထိန္ က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

၈ ျပည္နယ္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေရး ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ က သေဘာမတူေၾကာင္း ျပသခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ဦးဝင္းထိန္ က ပါတီ တခုလုံးအေနနဲ႔ ျပည္နယ္အေရအတြက္ အတိအက် သတ္မွတ္မထားေသးေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

NLD ပါတီအေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာေရာ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ၾကမလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာ စိန္ေခၚမွုေတြအမ်ားႀကီး ေက်ာ္ျဖတ္ရဖို႔ ရွိတယ္လို႔ လည္း သုံးသပ္ေျပာေနၾကပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 gradeworld-workres-protest-620.jpg အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ အလုပ္ရွင္ေပၚ ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အလုပ္သမား ၁၅ဝဝ ေက်ာ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က လမ္ေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္
Photo: Bone Myat/RFA

အလုပ္သမား ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ အလုပ္ရွင္ေပၚခ်မွတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြဟာ ထိေရာက္မႈမရွိ တာေၾကာင့္ ေနာင္တက္လာမယ့္ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အလုပ္သမား ၁၅ဝဝ ေက်ာ္က ဒီကေန႔ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ကေန စက္မႈဇုန္ဝင္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြအေပၚ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားေတြနဲ႔အတူ ဆႏၵျပတဲ့ အလုပ္သမားအေရး လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေဌးက ေျပာပါတယ္။

"အလုပ္သမားအမ်ားစုက အဲ့ဒါနဲ႔ ဘဝပ်က္တာ၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရံႈးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြကို ျပင္ဆင္ေပးမွျဖစ္တယ္၊ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ကာလေတြျဖစ္ေတာ့့ လာမယ့္လႊတ္ေတာ္အသစ္အတြက္ေတာ့ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္အသစ္မွာ တင္ၾကမွာ၊ ဒီစာေတြတင္ဖို႔ဟာအတြက္ ဒီအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈဟာ အစိုးရအသစ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ အသစ္အတြက္ ဒါဟာ ေရွ႕ေျပးကနဦးေပါ့၊ အဲ့ဒီမွာျပင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ"

လက္ရွိျပဌာန္းထားတဲ့ အလုပ္သမားဥပေဒမွာ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြားတဲ့အခါ အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္ဖို႔သာ ျပဌာန္းထားၿပီး ေငြဒဏ္အစား ေထာင္ဒဏ္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ အလုပ္သမားေတြက ေတာင္းဆိုၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီဆႏၵျပပြဲမွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ မလိုက္နာသူ မည္သူကုိမဆို အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ ခ်မွတ္ေပးဖို႔၊ ညိွႏႈိင္းမႈမလုပ္ပဲ အလုပ္ရွင္က တဖက္သက္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ရင္ အေရးယူေပးဖို႔၊ အလုပ္ခန္႔ ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒသႏၱရ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းကမ္းေတြကုိ အလုပ္ရွင္နဲ႔အလုပ္သမား ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ဆိုေပးဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ေၾကြးေက်ာ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြဟာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ဂရိတ္ေဝါ စက္ရံုကေန ေအာင္ေျမသာယာ အားကစားကြင္းအထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/hlaingtharyar-gradeworld-wokers-protest-01162016110310.html


bagan-620.jpg
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမွႈထြန္းကားရာ ပုဂံေဒသကို ျမင္ေတြ႔ရစဥ္
Photo: RFA

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News Journal မွာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ပုဂံဘုရားပြဲ အသစ္နဲ႔ပုဂံအျမင္သစ္ ေဆာင္းပါးမွာ ပုဂံဘုရားပံုေတြကို အိမ္သာအိုးပံုနဲ႔ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ဆိုၿပီး အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ မဘသက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အဲ့ဒီသရုပ္ေဖာ္ပံုဟာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာတစ္ရပ္လံုးကို ေစာ္ကားခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ တရားစြဲဖို႔အထိ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ မဘသအဖြဲ႔ရဲဲ႕ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

"အခုအေျခအေနကေတာ့ တရားစြဲမယ့္သေဘာပဲရွိတာေပါ့ေလ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒါသည္ မဘသနဲ႔ ခ်ည္းပဲဆိုင္တာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွရွိသမွ် ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အားလံုးနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္၊ ဒီေဆာင္းပါက တကယ့္တကယ္က်ေတာ့ ဒီေလာက္ႀကီးထိ အိမ္သာသမုဒ္ႀကီးနဲ႔ ဘုရားေတြနဲ႔ တြဲၿပီးေတာ့ ျပစရာမလိုဘူးေလ၊ သာမန္အားျဖင့္ ပုဂံေညာင္ဦးဆိုရင္ ပုဂံေညာင္ဦးမုဒ္ဦးေလးနဲ႔ အိမ္သာသမုဒ္နဲ႔ ဒါဆိုရင္ ျပႆနာမရွိဘူး၊ အခုဟာက ပုဂံေညာင္ဦးဘုရားေတြနဲ႔ အိမ္သာသမုဒ္ႀကီးနဲ႔ တြဲၿပီးျပထားတာ ဒါေတာ္ေတာ္ပံုဆိုးတယ္"

လာမယ့္အပတ္ထုတ္ 7 day news ဂ်ာနယ္မွာလည္း ေတာင္းပန္စာထပ္မံထည့္သြင္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ 7 Day News ဂ်ာနယ္ရဲ့ ဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုအားမာန္က ေျပာပါတယ္။

"သရုပ္ေဖာ္ပံု ပါခဲ့တာက ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ ဂ်ာနယ္မွပါခဲ့ေတာ့ေလ လာမယ့္အပတ္ထြက္ က်ေနာ္တို႔ ဂ်ာနယ္မွာ အဲ့ဒီပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သရုပ္ေဖာ္ရာမွာ မရည္ရြယ္ပဲနဲ႔ အဲ့ဒီလိုျဖစ္သြားတာ၊ တခ်ိဳ႕လည္း အဲ့ဒီလိုျဖစ္ေတာ့ေလ၊ က်ေနာ္တို႔လည္း ေပါ့ဆတဲ့အပိုင္းျဖစ္တယ္၊ အဲ့ဒါကို ျပန္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းပန္ တဲ့ဟာ ေဖာ္ျပဖို႔ျပင္ထားပါတယ္ဗ်"

အ့ဲဒီေဆာင္းပါးဟာ နုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားေတြမ်ားတဲ့ ပုဂံေဒသမွာ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းေတြ သန္႔ရွင္းမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ခရီးသြားေတြ အဆင္ေျပမႈမရိွတာကို ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးပါသရုပ္ေဖာ္ပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျမင္မေတာ္မႈမ်ားရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ဒီေန႔ထုတ္ေဝတဲ့ 7 day သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ခိုေတာင္ကၽြန္းလူသတ္မႈေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ကိုဝင္းေဇာ္ထြန္းနဲ႔ ကိုေဇာ္လင္း တို႔ႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့မႈေတြကို မဘသ အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့တယ္ဆိုၿပီး 7 Day News သတင္းစာအေနနဲ႔ သံုးႏႈန္းခဲ့တာေတြရွိခဲ့တယ္လို႔လည္း မဘသအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/mabatha-file-lawsuits-aginst-7day-news-weekly-01162016115854.html

 students-tharyarwaddy-court-620.jpg ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို သာယာဝတီခရိုင္တရားရံုးမွာ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရံုးထုတ္စဥ္
Photo: Kyaw Zaw Win/RFA

လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ မတ္လက အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ေရွ႕မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ကိုဒီၿငိမ္းလင္း၊ ကိုသီဟေမာင္ေမာင္၊ ကိုသက္ေဆြဝင္းနဲ႔ ကိုမိုေသြးတို႔ေလးဦးကို လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔ တရားစြဲဆိုလိုက္ပါတယ္။

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ဒီေန႔ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလာတာျဖစ္ၿပီး ဆင့္ေခၚစာေပးပို႔တာ မရွိေသးဘူးလို႔ တရားစဲြဆိုခံရသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုဒီၿငိမ္းလင္းက ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔အထဲမွပါတဲ့ ကိုသီဟေမာင္ေမာင္ကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားထားတာလည္း ရွိေသးတယ္ဗ်၊ တရားျပန္စြဲထားတယ္ေပါ့ေလ၊ က်ေနာ္တို႔ ၄ ေယာက္ကို တရားစြဲထားတယ္ဆိုတဲ့ အဆင့္ပဲရွိေသးတယ္ဗ်၊ စာပို႔တာကေတာ့ ဒီေန႔ညေလာက္မွာ ဒါမွမဟုတ္ မနက္ျဖန္ေလာက္မွာ သူတို႔ စာပို႔မယ္လို႔ပဲ ေျပာထားတာပါ၊ တရားရံုးမွာဆင့္ေခၚရင္ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ကို က်ေနာ္တို႔ သြားၿပီးရင္ဆိုင္ရံုပဲရွိတာေပါ့"

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ဆႏၵျပသူေတြဟာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ တာေမြၿမိဳ႕နယ္က ဟစ္တုိင္ကြင္းမွာ မဟုတ္ပဲ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္မွာ စုေဝးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ တရားစဲြဆို ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ေရွ႕မွာ ဆႏၵျပခဲ့တာေၾကာင့္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက လာေရာက္တားျမစ္မႈေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔က လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၅ဝ ေက်ာ္ဟာ သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/four-activists-protest-detained-students-01162016103802.html


လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရး အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆက္ရိွသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ၿမိ႕နယ္ရိွ ဒုိင္းမြန္းကြန္ဒုိ ရိွ စကား၀ါခန္းမတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ရက္မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လားရာေခါင္စဥ္းျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္ဆာင္ ကုိမင္းကုိႏိုင္ေျပာၾကားလုိက္သည္။

“ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါတယ္။ဘယ္ေလာက္နည္းတယ္၊မ်ားတယ္ဆုိတာကေတာ့ issue အေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ issueေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏိုင္နင္းရင္ အရပ္ထဲကုိ ေရာက္လာစ ရာအေၾကာင္းမရိွေတာ့ ဘူး။အ ခ်ဳိ႔ကိစၥ ေတြမွာ ဒီဘက္ ဒီမုိကရက္တစ္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဘက္က မႏုိင္ဘူးေပါ့။ဒါတည့္တည့္ေျပာတာေပါ့။အဲဒါဆုိလုိ႔ရိွရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အားလုိတယ္။”၄င္းကေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားအေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိစၥအား အျငင္းပြါးဖြယ္ရာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တက္လာေသာ လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုရိွေနၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္စဥ္အခါ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ရိွေနေသာ CSO ၊NGO ၊ရုပ္ရွင္၊ကဗ်ာ၊ဂီတ၊စာေပနယ္ပယ္အသီးသီး၊ျပည္သူတုိ႔က ၀ုိင္း၀န္းကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ယင္းစီမံကိန္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ သက္တမ္းတြင္ ရပ္နားခဲ့သည့္သာဓကမ်ားရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ issueမ်ားအေပၚမူတည္ကာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရးသည္ အေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာရိွေနသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုိမင္းကုိႏိုင္ကေျပာသည္။
ယင္းအျပင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေလွ်ာ္လွမ္းရမည္ျဖစ္၍ မျပည့္၀သည့္ ဒီမုိကေရစီကုိ ျဖည့္ရင္း ဖက္ဒရယ္ကုိ မ်က္ေျချပတ္၍ မရေၾကာင္း ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။

“ သြားမဲ့ေနရာေတာ့ သိတယ္။အရင္တုန္းကေတာ့ လြယ္လြယ္ရုိးရုိးပဲ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ဒီမုိကေရစီေပါ့။ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔ ျပည့္စုံ ေအာင္ေျပာရရင္ ဒီမုိကရက္တစ္ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ။အဲဒါက ေနာက္တုိးၿပီးေတာ အခုမွ လက္တည့္စမ္းၿပီးေတာ့ ကုိက္ ထည့္လုိက္တဲ့ကိစၥတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။သမုိင္းနဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာတဲ့ ျပသာနာတစ္ခုကုိ ဒီကေန႔ ရုိးရုိးသားသား ၀န္ခံ လုိက္ ၾကတာပဲ။ဒီမုကေရစီလုိ႔ ေျပာရင္ အရင္တုန္းကေတာ့ ျပည့္စုံၿပီလုိ႔ ယူဆစရာရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔ သမုိင္းရဲ႕ ေပးထားတ့ဲ အ ခ်က္အလက္တစ္ခုလုိ ၀န္ခံလုိက္ရေတာ့တာပါပဲ။အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ ”ကုိမင္းကုိႏိုင္က ေျပာသည္။

ထုိျပင္ “ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးက ဘယ္လုိသြားမလဲဆုိတာ ကေတာ့ ရွင္းတယ္။အမွန္တကယ္ကေတာ့ ဒီမုိကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုပဲ။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ။ဒီမုိကေရစီ မျပည့္ေသးတဲ့ဟာေတြကုိ ျဖည့္ရအုံးမွာ ျဖစ္သလုိ ဖက္ဒရယ္ကုိလည္း မ်က္ေျချပတ္လုိ႔ မရဘူး။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါဟာ တုိင္းရင္းသားေတြ အတြက္ အင္မတန္ရင့္မွည့္ေနတဲ့အခ်ိန္ ၊အဲဒါကုိေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။ နံပတ္ တစ္။အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့ လက္ခံေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့အပုိင္းကုိ ေရာက္မယ္။အဲဒီေနရာမွာလည္း တုိင္းရင္းသားပါမယ္။ သုံး ေနရာစလုံးအဲဒါကုိမွ်တေအာင္ဘယ္လုိ စဥ္းစားရမည္။စားပြဲ၀ုိင္းေပၚကုိ ဘယ္သူကတက္မွာလဲ။ အခုျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျမင္ေနၾကရတယ္။ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အူလႈိက္သည္းလႈိက္ ၀မ္းသာေႏြးေထြးမႈမ်ဳိးျဖစ္သလား၊ မျဖစ္ဘူးလား ဆို တာ ကုိယ္ကုိယ္သာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ ”၄င္းကေျပာသည္။

လင္းလင္းေအာင္

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

Q. ေထာင္က်ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရလဲအစ္မ။

A. ၁၉၉၉ မွာ အန္တီက မႏၱေလးခရီးစဥ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္မတို႔က အန္တီ့ကို လိုက္ပို႔တာ ဘူတာႀကီးေ႐ွ႕မွာ အဖမ္းခံရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ေရာက္သြားတယ္။ ၂၀၀၀ မွာ ျပန္လြတ္တယ္။

ကၽြန္မတုိ႔တုန္းက ေလးလတိတိ အခန္းထဲမွာ ပိတ္ထားတယ္။ မနက္ ၁၅ မိနစ္၊ ေန႔လယ္ ၁၅ မိနစ္ပဲ ထြက္ၿပီးေတာ့ ေရခ်ဳိး၊ ပန္းကန္ေဆး၊ မိလႅာခြက္သြန္ အေျပးအလႊားလုပ္ရတယ္။ ေလးေယာက္ရိွရင္ ႏွစ္ေယာက္က မိလႅာတာ၀န္ယူတယ္။ အင္တံုကို ေဆးေၾကာ၊ အခန္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့သူက လုပ္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္တဲ့သူကေလွ်ာ္၊ ေလးေယာက္က မနားရဘူး၊ အဲဒီလုိလုပ္ရတာ။ ၿပီးရင္ ျပန္၀င္၊ တံခါးပိတ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေနခဲ့ရတဲ့အခါက်ေတာ့ အရမ္းကို က်ဥ္းက်ပ္တယ္။

ကၽြန္မတို႔ဆိုရင္ သူတုိ႔ေကၽြးတဲ့ ထမင္းေတြကို စေရာက္ခါစ ၇-၈ ရက္ေလာက္ မစားဘူး။ ပဲျပဳတ္ေတြဆိုလည္း ပိုးေတြနဲ႔ ညစ္ပတ္ေနတာပဲ။ ေလာက္ေတြေရာပဲ။ သဲေတြက လက္ ၂ - ၃ လံုးေလာက္ ရတယ္။ သဲကို သြန္ၿပီးေတာ့မွ အရည္ၾကည္ေလးကို ခပ္စားရတာ။ အသီးအရြက္ေတြဆိုရင္လည္း ျပဳတ္ထားတာ တီေကာင္ေတြေတာင္ ပါတယ္။ အဲဒီလိုဟာေတြကို ေနာက္ေတာ့ စားရတာပဲ။ အဲဒီလိုမ်ဳိး စားၿပီးေတာ့ ရပ္တည္လာခဲ့တဲ့အခါက်ေတာ့ အျပင္ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ ကုိယ္စားေနတာေတြက တန္ဖိုးရိွမွန္း သိသြားတယ္။

ကၽြန္မတို႔က ေဒၚေနာ္အုန္းလွနဲ႔ အတူတူေနခဲ့ရတာ။ သူက ကရင္မဆိုေတာ့ အကုန္စားတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကမွ ေရြးခ်ယ္စားေသးတယ္။ သူက ပုိးေကာင္ပါလည္း အကုန္စားတယ္။ သူက အေရွ႕ကေန စားျပတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး ဘာေၾကာင့္စားေနတာလဲေပါ့။ ဒါ ဘယ္လိုလုပ္စားမလဲေပါ့။ ထမင္းေတြဆိုရင္ နံတယ္။ သူက ကၽြန္မတုိ႔ကို ေကၽြးရွာပါတယ္။ အဲဒီျခံႀကီးထဲမွာ သံပယုိပင္ ရိွတယ္။ အဲဒီအရြက္ေလးေတြကို ေလးငါးရြက္ခူးလာၿပီး ထမင္းနဲ႔လံုးတယ္။ သူ စားတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ လုပ္ေပးတာ။ အဲဒါကို ကၽြန္မတို႔က ေဆးေသာက္သလို မ်ဳိခ်တယ္။ သူကေတာ့ ေကၽြးတာအကုန္ထည့္စားတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကို စားခ်င္လာေအာင္ စားျပတာေလ။ သူ႔ပုိက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ေကြကာအုပ္တစ္ထုပ္ ပါလာတယ္။ ကၽြန္မတို႔က ေကြကာအုပ္တစ္ထုပ္ကို နည္းနည္းခ်င္းစီလ်က္ၿပီး ေရနဲ႔စားရတယ္။ အဲဒီေကြကာအုပ္တစ္ထုပ္လည္း အထဲေရာက္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ သူက အမ်ားႀကီး အားေပးပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကို ေထာင္ထဲမွာ အဲဒီလိုေနရတယ္ဆိုတာ သင္ေပးတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း စားရေတာ့တာေပါ့။ ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ ထမင္းထဲမွာ၊ ငါးပိရည္ထဲမွာ ပုိးတစ္ေကာင္ပါရင္ မစားေတာ့ဘူး။ အခုက်ေတာ့ လူ႔ေလာကကို ပုိၿပီးေတာ့ သေဘာေပါက္လာတယ္။

တစ္ခါတေလဆိုရင္ ေထာင္၀ါဒါေတြ မုန္႔စားေနတာကို ကိုယ္က ေရခ်ဳိးရင္းနဲ႔ ၾကည့္ေနတာေပါ့။ ဗိုက္ကလည္း အရမ္းဆာေနရင္းနဲ႔ ၾကည့္ေနတာ။ တစ္ခါမွာ သူက ေခါက္ဆြဲစားေနရင္းနဲ႔ ေခါက္ဆြဲဖတ္ေလး ေအာက္က်သြားတာကို ေတာ္ေတာ္ခံစားရတယ္။ အဲဒီေခါက္ဆြဲဖတ္ေလးကို က်ေအာင္စားရလားဆိုၿပီး ႏွေျမာေနတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ေထာင္ထဲမွာေနေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕မွာ စမူဆာသုပ္ဆုိင္ရိွတယ္။ တစ္ခါမွာ ေထာက္လွမ္းေရးက ဘာစိတ္ကူးေပါက္လဲ မသိဘူး။ တစ္ခန္းကို တစ္ထုပ္ စမူဆာသုပ္၀ယ္ေကၽြးတယ္။ အထဲမွာ အရမ္းကို ငတ္ေနၾကေတာ့ တစ္ေယာက္ တစ္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းစီစားရၿပီး ကၽြန္မတို႔ ၾကံဳး၀ါးထားၾကတယ္။ ေထာင္ကထြက္တဲ့ေန႔ အဲဒီအသုပ္ကို အားရပါးရသြားစားမယ္ေပါ့။ တကယ္ထြက္ေတာ့ အဲဒီစမူဆာသုပ္ကို သြားစားတာ အရသာမရိွေတာ့ဘူး။ အထဲမွာ ငတ္ေနေတာ့ ဘာစားစား အရသာရိွတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ေယာက္ ေထာင္က်ေတာ့ အဲဒီလူက သူ႔သားေမြးေန႔မွာ ပဲကုလားဟင္းခ်က္ေကၽြးတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဇလံုႀကီးေတြနဲ႔ ထည့္စားၾကတာ၊ ၀မ္းေလွ်ာၾကတယ္။ အူေတြက မစားရတာၾကာတဲ့အခါ အက်င့္မရိွေတာ့ အကုန္၀မ္းေလွ်ာၾကတယ္။ သူလည္း ေနာက္မေကၽြးရဲေတာ့ဘူး။

ေထာင္၀င္စာက တစ္လေလာက္ၾကာမွရတယ္။ ပါဆယ္ပဲရတယ္။ အိမ္ကရေတာ့လည္း မစားရဲဘူး။ စားလုိက္လုိ႔ရိွရင္ ကုန္သြားမွာစိုးလို႔။ ကုန္သြားလုိ႔ရိွရင္ ဘယ္လိုရပ္တည္မလဲေပါ့။ ေထာင္၀င္စာ လာပို႔လို႔ရိွရင္ ထမင္းတစ္နပ္ကို ရခုိင္ေျခာက္ေလးႏွစ္ေကာင္ စားတယ္။ ကၽြန္မတို႔သူငယ္ခ်င္းေတြ စုၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္ကို ႏွစ္ေကာင္ တုိ႔လုိက္စားလုိက္ေပါ့။ မိသားစုက ဘယ္ေလာက္ႀကီးပဲ ပို႔လိုက္ ပို႔လိုက္ ကၽြန္မတို႔ဆီက်ေတာ့ အကုန္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ပို႔တယ္။ အ၀တ္အစားဆိုရင္လည္း ေလးစံုေလာက္ပုိ႔ရင္ တစ္စံုပဲရတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဆိုရင္ ၀တ္စရာမရိွလို႔ ေစာင္ေတြကို ရင္ရွားၿပီးေတာ့ ေနရတယ္။ စစခ်င္း အဖမ္းခံရေတာ့ ေလးရက္ငါးရက္အထိ အ၀တ္အစား မရဘူးေလ။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ အကႌ်ေတြေလွ်ာ္၊ ေနလွန္းထားတဲ့အခ်ိန္၊ မုိးကလည္း ဆက္တိုက္ရြာေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ေစာင္ေတြကို ရင္ရွားထားၿပီး အဲဒီလိုေနခဲ့ရတယ္။ အဲဒီက်မွ အိမ္ကေန ေတာင္းေပးတယ္။ ေလးစံုထည့္ေပးလုိက္တယ္လို႔ အိမ္ကေျပာတယ္။ ကုိယ့္ဆီ တစ္စံုပဲေရာက္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔တုန္းက ျခင္ေထာင္ ေထာင္ခြင့္ မရဘူး။ ျခင္ကိုက္တဲ့အထဲမွာ ဒီလိုပဲေနရတယ္။ ေအးရင္လည္း ေအးတဲ့အတုိင္းပဲ။ ေစာင္လည္းမရဘူး။ ေထာင္ကေပးတဲ့ လံုခ်ည္ေတြကို ေခါင္းေတြဘာေတြ စြပ္ၿပီးေတာ့ အိပ္ၾကရတယ္။

လူေတြက ခံႏုိင္ရည္ ရိွပါ့မလားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထင္ၾကေပမယ့္ ခံႏုိင္ရည္မရိွဘူးဆိုတာ မရိွဘူး။ လူဆုိတာ ဘယ္လိုေနရာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနတတ္တယ္။ ကုိယ္က မၾကံဳဖူးတဲ့အခါက်ေတာ့ ျဖစ္ပါ့မလားဆိုၿပီးေတာ့ ေတြးေၾကာက္တာေလ။ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေနရာမဆို မျဖစ္ဘူးဆုိတာ မရိွဘူး။ အဆင္ေျပသြားတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ေထာင္က်ရင္ ေၾကာက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္တာ။ တကယ္က ေထာင္က်လုိက္ေတာ့မွ လံုး၀ကို လုပ္ရမယ္ဆိုတာ ပုိသိသြားတယ္။ အထဲမွာ အရမ္းကို ဒုကၡခံခဲ့ရတာကိုး။

" ပရဟိတႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း၏ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈအေၾကာင္း " အင္တာဗ်ဴးေဆာင္းပါးမွေကာက္ႏုတ္ခ်က္

Eternal Light Magazine
January 2016

union-peace-conference-close-620.jpg ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္
Photo: Myo Thant Khaing/RFA

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ လက္မွတ္ေရးထုိးလာဖို႔ အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစုိးရက ႀကိဳးစားေပးဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ ၂ မွာ က်င္းပတဲ့ ဒီကေန႔ ပိတ္ပဲြအခမ္းအနားအၿပီးမွာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း က ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

"လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားအဖြဲ႔ေတြအတူၾကားမွာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ သူတို႔အျမန္ဆံုး လက္မွတ္လာထိုးေရးကိစၥေတြကိုလည္း လက္ရွိအစိုးရေပါ့ေနာ္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေမတၱာရပ္ခံသလို NLD အေနနဲ႔လည္း ဒါကိုေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ လာမယ့္ညီလာခံမွာ သူတို႔နဲ႔ လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့အဖြဲ႔ေတြက အားလံုးပါလာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ကက်င္းပတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၈ ဖြဲ႔သာ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ မေရးထုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြၾကား စိတ္ဝမ္းမကြဲဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ အခုလ ၁၂ ရက္က က်င္းပတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ပထမေန႔မွာ ေျပာၾကား ထားပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/nld-urges-nca-all-inclusive-01162016094441.html

 စစ္ဆင္ေရးမွာ ျပင္သစ္စစ္သားေတြလဲ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္
 ဘူကီနာဖာဆိုနိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ အိုဂါဒူးကူးက ဟိုတယ္တစ္ခုတိုက္ခိုက္ခံရမွုမွာ ေသဆုံးခဲ့သူအမ်ားစုဟာ နိုင္ငံျခားသားေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

အယ္လ္ေကးဒါးအစြန္းေရာက္အဖြဲ႕ တိုက္ခိုက္မွုေၾကာင့္ အနည္းဆုံး လူ ၂၃ ေယာက္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူအမ်ားစုဟာ နိုင္ငံ ၁၈နိုင္ငံက နိုင္ငံျခားသားေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဘာကီနာဖာဆို သမၼတ ရို႔ခ္မက္ခရစ္စတီယန္ကာဘိုယီ က တိုက္ခိုက္ခံရမွုေတြ နဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ဘာကီနာဖာဆို အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မွုေတြေၾကာင့္ အေလ်ာ့ေပးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔နိုင္ငံ ရဲ့အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြရဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေဝမၽွ ၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္လို႔ လည္းေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ဟိုတယ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္တိုက္ခိုက္ေရးသမား ၄ ဦး ကိုလည္း အေသပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့တယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာပါတယ္။

အစြန္းေရာက္တိုက္ခိုက္ေရးသမားေတြဟာ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မွုေတြလုပ္ခဲ့ အၿပီးမွာ ဟိုတယ္ကိုမီးရွို႔ ခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း တိုက္ခိုက္မွု အတြင္းလြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သူအခ်ိဳ႕က ဘီဘီစီကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


 ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႕ေက်ာက္စိမ္းတြင္း လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လည္ပတ္ အသုံးျပဳေနသည့္ စက္ယႏၱရား မ်ား ကို စစ္ေဆး မွတ္ပုံတင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ေစလႊတ္သည့္ အထူးကြင္းဆင္း စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ က စစ္ေဆးေနျခင္းေၾကာင့္ လုံးခင္းေဒသတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းထားကာ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားမွာ ယႏၱရားမ်ားကို စြန္႕ပစ္ေျမစာပုံ အနီးသို႕ေရႊ႕ေျပာင္းထားေၾကာင္း လုံးခင္းေဒသခံမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ The Ladies သို႕ေျပာသည္။

ဖားကန္႕ၿမိဳ႕နယ္ လုံးခင္းေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားကို အထူးကြင္းဆင္း စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕က ပထမဦးဆုံးအျဖစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ (ယေန႕) တြင္ စတင္စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကုမၸဏီက ကားေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ေျမစာသြန္တဲ့ ေနရာမွာ ေရြ႕ထားတာေတြရွိတယ္၊ တစ္ဖက္က ကုမၸဏီမွာ စစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္မိုင္ခြဲေလာက္ေ၀းတဲ့ ေျမစာပစ္ကြင္းမွာ ေျမစာသယ္ကားေတြကို ေရႊ႕ထားတာ” ဟု လုံးခင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္လာသည္မွာ ၂၇ ႏွစ္ခန္႕ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည့္ ေဒသခံ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက
The Ladies သို႕ေျပာသည္။

ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ယႏၱရားမ်ား ေမာင္းႏွင္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွာလည္းယာဥ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းေၾကာင့္ ညဘက္မ်ားတြင္လည္း အိပ္စက္ရျခင္း မရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဒသခံက ေျပာသည္။

အထူးကြင္းဆင္း စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ဖားကန္႕ၿမိဳ႕သို႕ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္း ဧည့္ရိပ္သာ၊ ဟိုတယ္တို႕တြင္ တည္းခိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ရွိ ဘိုတဲဟုေခၚသည့္ တည္းခိုရိပ္သာတြင္သာ တည္းခိုၾကၿပီး အျခားျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိေအာင္
သီးျခား အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနထိုင္ ၾကသည္ဟုလည္း အဆိုပါေဒသခံက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ေစလႊတ္သည့္ အထူးကြင္းဆင္း စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ တြင္ သတၱဳတြင္း၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး႒ာန၊ အေကာက္ခြန္စသည့္ ဌာနမ်ားမွ အဆင့္အျမင့္ အရာရွိမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၈ ဦးရွိေၾကာင္း၊ သိရသည္။

တရုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္ ကန္ပိုက္တီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္း၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ စသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တရားမ၀င္ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရးယာဥ္၊ စက္ယႏၱရားမ်ား ဖားကန္႕ဘက္သို႕ သယ္ယူေနသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ယခုကဲ့သို႕ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္
ဒီဇင္ဘာ လကုန္ပိုင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လဆန္းပိုင္းကလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းထြန္းႏွင့္ ဦး၀င္းရွိန္တို႕ ဦးေဆာင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕သည္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ကန္ပိုက္တီး ေဒသမ်ားသို႕ သြားေရာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
Photo - MOI
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ေအာ္ဂါဒိုဂူ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္)
    ေအာ္ဂါဒိုဂူ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ဘာ့ကီးနား ဖာဆို ၿမိဳ႕ေတာ္ ေအာ္ဂါဒိုဂူရွိ ဟိုတယ္ တစ္ခုအား အယ္လ္ကိုင္းဒါး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္က တိုက္ခိုက္မႈ တစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုး လူ ၂၁ ဦး ေသဆံုးခဲ႔ၿပီး ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဟိုတယ္အား ဘာ့ကီးနား ဖာဆို လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ မိေၾကာင္းႏွင့္ ဓားစာခံမ်ားကို ကယ္တင္ ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ႔ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ဘာ့ကီးနား ဖာဆို ႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ ဓားစာခံ အျမားအျပား လြတ္ေျမာက္လာသည္ကို ေတြ႕ၾကရသည္။

ေနာက္ဆံုး သတင္းမ်ား အရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဓားစာခံ ၃၀ ဦးခန္႔ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ SITE က ထိုအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈသည္ Al-Qaida in the Islamic Maghreb= AQIM) အဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

မ်က္ႏွာဖံုး တပ္ထားၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ား ကိုင္ေဆာင္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္သမား သံုးဦးသည္ ေမာ္ေတာ္ကား ႏွစ္စီးႏွင့္ ေရာက္လာၿပီး တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားက ေျပာခဲ႔ၾကသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ႏွင့္ အနည္းငယ္သာ ေဝးသည့္ ယင္းဟိုတယ္သည္ ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား မၾကာခဏ တည္းခိုေလ့ရွိသည့္ ဟိုတယ္လည္း ျဖစ္သည္။

ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စီးပြားေရး ရပ္ကြက္အနီး ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ည ၇း၃၀ နာရီ ဝန္းက်င္က ၾကားခဲ႔ရေၾကာင္းႏွင့္ အခင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ဧရိယာအား ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၆း၀၀ နာရီ အထိ အျပင္မထြက္ရ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com


 ေက်ာက္ျဖဴ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၆

 တိုးတက္လာေသာ ေခတ္ႏွင့္ အညီ ဆိုင္ကယ္ေဘးတြင္ လူထိုင္ခံု ျပဳလုပ္ျပီး ခရီးသည္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ သယ္ယူေပးေနေသာ ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ အမိန္႕ထုတ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၎စာအား ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ ေန႕စြဲျဖင့္ ေဘးတြဲ ဆိုင္ကယ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းရန္ ညႊန္ၾကားလိုက္၍ ေဘးတြဲ ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းေနသူမ်ား အေနျဖင့္ စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံ ေဘးတြဲ ဆိုင္ကယ္သမားမ်ား က ေျပာသည္။

“ ေက်ာက္ျဖဴမွာ ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္ေတြကိုဖ်က္သိမ္းရမယ္လို႔ညြန္ၾကားလာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေဘးတြဲ ဆိုင္ကယ္ သမားေတြ စား၀တ္ေနေရးေတာ္ေတာ္ ခက္ခဲ သြားနိုင္ပါတယ္။ ေဘးတြဲ ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းေနတဲ့ သူက တစ္ေထာင္ေလာက္ အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ျပီး စား၀တ္ေနေရး ေတာ္ေတာ္ အခက္အခဲ ရွိနိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ သားသမီးေတြ ကိုလည္း ေက်ာင္းဆက္ မထားနိုင္မွာကို စိုးရိမ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လက္မွတ္ေကာက္ခံျပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း သနားခံစာ တင္သြားမယ္” ဟု ဦးသန္းထြန္း ကေျပာသည္။

ထိုသို႕ ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ ညြန္ၾကား လာေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕၊ ဘုရားၾကီးေတာင္ကြင္းတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္ သမားမ်ားအစည္းအေ၀းျပဳ လုပ္ျပီး ေကာ္မတီ ၁၅ ဦးဖြဲ႔စည္းကာ လက္မွတ္ေကာက္ခံ ၍ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို သနားခံတင္ျပခဲ့သည္ ဟု ေဘးတြဲ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းေနသူ ဦးသန္းထြန္း ကေျပာသည္။

ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္သမား ေကာ္မတီ(၁၅)ဦးက ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ သြားေရာက္ေတြ႔ ဆံုျပီး သနားခံခဲ့ရာ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အေပၚကို တင္ျပေပးပါမည္ ဟုေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုလွေမာင္ ကလည္း “ တစ္ျခား အလုပ္လည္း လုပ္ဖို႔အလုပ္မရွိေတာ့ ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္ဘဲ ေမာင္းေနရတယ္။ အလုပ္ မရွိလို႔ ေဘးတြဲ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းေနတာကို မေမာင္းရဘူး ဆိုေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျပီး မိသားစု အခက္အခဲျဖစ္သြားနိုင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္က ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ခ က်ပ္(၁၅၀၀၀)ႏွင့္ ဘီးခြန္ခ က်ပ္(၅၀၀၀)ႏွင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ (၂၅၀၀၀) ေပးသြင္းရျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ရေသာ ေဘးတြဲ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ျခင္း အေပၚ ေဘးတြဲ ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းသူမ်ားမွ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ကိုလွေမာင္က ဆိုသည္။

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ယခုကဲ့သို႕ ရုတ္သိမ္းရန္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ထားသည္မွာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္လည္း ေဘးတြဲ ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းသူမ်ားမွ အသနားခံ တင္ျပလာသျဖင့္ အထက္ကို ျပန္လည္ တင္ျပထားေၾကာင္း၊ အဓိက Safe မျဖစ္သျဖင့္ ျပည္နယ္အစုိးရကဖ်က္သိမ္းခိုင္းသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊ ယခု လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူမ်ား စား၀တ္ေနေရး ဒုကၡေတြ႕ႏိုင္သျဖင့္ ယာယီ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္ဖ်က္သိမ္းေရးကို ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းျဗဲ၊ မာန္ေအာင္၊ အမ္း စသည့္ၿမိဳ႕ေတြကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာမွ စာေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္ ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္အစီး ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာ္၀င္း
Arakan State
https://www.facebook.com/NarinjaraNews

NLD နာယက ဦးတင္ဦးမွ ႏိုဘယ္-ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္ကို ဖဲၾကိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးေနစဥ္
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုဘယ္-ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္ ၂၀၁၆ (ကေလးစာေပဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး)ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွင္ေစာပုလမ္းရွိ Myanmar Even Park တြင္က်င္းပရာ NLD ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔သည္။

အဆိုပါသ၀ဏ္လႊာတြင္ “၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမယ့္ ႏုိဘယ္ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို လူကိုယ္တိုင္မလာေရာက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အခုလို အမွာစကားေပးလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ နိုဘယ္ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္ဟာ ကေလးစာေပဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရတဲ့အတြက္ အင္မတန္၀မ္းသာပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ဆိုတာ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ စာေပေလ့လာဖတ္ရႈတာဟာလည္း ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္ေတြထဲမွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ပညာေရးစနစ္ကလည္း အလြတ္က်က္ေျဖရတဲ့စနစ္ျဖစ္ေလေတာ့ အျခားေသာ ေက်ာင္းျပင္ပအေတြးအေခၚ အယူအဆနဲ့ ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းေတြကို ကန္႔သတ္ထားၿပီးေတာ့ စာေပဖတ္ရႈတာေတြကို ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ စာေပနဲ႔အလွမ္းေ၀းသြားတာ သိပ္၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ၿမိဳ႕ရြာရပ္ကြက္ေတြမွာလည္း စာၾကည့္တိုက္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ရြာရပ္ကြက္ဆိုေတာ့ အင္မတန္ရွားပါးလွပါတယ္။ စာအုပ္စာေပေတြ အလြယ္တကူမရႏိုင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လူငယ္ေလးေတြ စာေပေလ့လာဖတ္ရႈမႈ အားနည္းရပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ နည္းပညာကလြန္စြာအဆင့္ျမင့္လာတဲ့အေလ်ာက္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕လူေနမႈဘ၀ေတြကို မ်ားစြာေျပာင္းလဲေစပါတယ္။ အခုဆိုရင္ကၽြန္မတို႔ကေလးေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းေတြ အင္တာနက္ဂိမ္းေတြနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္အမ်ားစုကို အသုံးခ်ေနပါတယ္။ နည္းပညာအသုံးျပဳမႈျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္လည္း ကေလးေတြ စာေပဖတ္ရႈတဲ့အခ်ိန္ နည္းပါးလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမိဳ႕ရြာရပ္ကြက္နဲ႔ေက်ာင္းေတြတိုင္း စာၾကည့္တိုက္မ်ားထားရွိႏုိင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းၾကရမယ့္အျပင္ ကေလးေတြ စာဖတ္ခ်ိန္ရဖို႔အတြက္ ကေလးစာအုပ္မ်ား ပိုမိုေရးသားထုတ္ေ၀ဖို႔လည္း အထူးအေရးႀကီးလွပါတယ္။ ကေလးေတြအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး စာေပပြဲေတာ္ကို တခမ္းတနားက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့အခ်ိန္ ကေလးစာေပမ်ား တိုးပြားေရးအတြက္ တတ္အားတမွ်လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ကိုဗညား

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

NLD ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ကဗ်ာဆရာ မံုရြာေအာင္ရွင္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို႔အား အတူတကြ ေတြ႔ရစဥ္
မံုရြာေအာင္ရွင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏သ၀ဏ္လႊားအား ဖတ္ၾကားစဥ္