02/07/16

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ေဒၚစုသမၼတ

၂၀၁၆ အႏိုင္ရ NLD ပါတီ၏ အစိုးရသစ္ အဖြဲ႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ ထိုႀကဳိးပမ္းခ်က္သည္ သဘာ၀ က်ပါသည္။ အႏိုင္ရပါတီ ဥကၠ႒သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ ေနရာတြင္ ရွိရမည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၅၈ တြင္ ေရးထားသည္။ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္၀န္းလံုးတြင္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ ေနရာကို ရရွိ၏’ တဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရန္ သင့္ေတာ္သည္မွာ ျငင္းစရာ မရွိေပ။


ေျမေခြးႏွင့္ ငွက္က်ား

တိရစၦာန္တို႔၏ ကမၻာတြင္ရွိေသာ တိရစၦာန္ ေလာကသားေတြကို နမူနာျပ ေရးထားသည့္ ပံုျပင္ေလးမ်ား ရွိသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က သင္ခဲ့ရသည့္ ေဒါင္းဖတ္စာထဲမွ ဥပမာကို ျပမည္။ တစ္ခါက ေျမေခြးတစ္ေကာင္သည္ ျပက္ရယ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ငွက္က်ားကို ညစာဖိတ္သည္။ ငွက္က်ားသည္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ဖိတ္သည္ ထင္ေသာေၾကာင့္ ေျမေခြးအိမ္သို႔ ေရာက္လာသည္။ ေျမေခြးသည္ ပက္လွစြာေသာ ပန္းကန္ျပားျဖင့္ အဖတ္မပါ အရည္သက္သက္သာပါေသာ ဟင္းကို ထည့္ကာ “အေဆြငွက္က်ား စားပါေလာ့။ သင့္ကို ေကြၽးဖို႔ ကြၽႏ္ုပ္ကိုင္တိုင္ စီမံခ်က္ျပဳတ္ ထားသျဖင့္ အရသာ အင္မတန္ ေကာင္း၏” ဟုေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ဟင္းရည္မ်ားကို တစ္ဦးတည္း ၿမိန္ရည္ရွက္ရည္ စားေသာက္ေလေတာ့သည္။ ၿပီးမွ ငွက္က်ားကုိ အသင္ဘာေၾကာင့္ မစားေသာက္ေလသနည္းဟု ေမးရာ ငွက္က်ားက “သင္စားပံုကိုၾကည့္ၿပီး သင္၏ဟင္းသည္ အလြန္ အရသာရွိမည္” ဟုေျပာကာ ျပန္ခဲ့ေလသည္။

ထို႔ေနာက္မ်ား မၾကာမီ ငွက္က်ားသည္ ေျမေခြးကို ညစာစားရန္ ဖိတ္သည္။ ေျမေခြး ေရာက္လာသည့္အခါ ငွက္က်ားက အသားတံုးမ်ားကို အ၀က်ဥ္းေသာ ခရားအရွည္တြင္ ထည့္ကာ ဧည့္ခံသည္။ ေျမေခြးႏႈတ္သီး ခရားအတြင္း မ၀င္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ထိုင္ေနရသည္။ ငွက္က်ားက ခရားအတြင္းမွ အသားမ်ားကို တစ္တံုးစီ ေကာက္ယူစားကာ “မိတ္ေဆြ၏ ဟင္းရည္သည္ အရသာ ရွိသလို ဤအသားမ်ားသည္လည္း မိတ္ေဆြ လွ်ာေပၚတြင္ အရသာရွိမည္ဟု ယူဆပါသည္” ဟုေျပာလိုက္ေလ၏။


ေပးကားေပး၏ မရ

၅၉(စ)သည္ ပန္းကန္ပက္ပက္မွ ဟင္းရည္ သို႔မဟုတ္ အ၀က်ဥ္းေသာ ခရားရွည္မွ အသားတံုးမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးထားသည့္ ပံုစံကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ စင္စစ္ ‘ပုဒ္မ ၅၉’ သည္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပုဒ္မတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏ ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားသည္။ အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ ပါ၀င္သည္။ ပထမ အခ်က္မွာ-
၅၉(က) သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ ေကာင္းပါသည္ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိပါ။

(ခ) မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိဘႏွစ္ပါးလံုး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပိုင္နက္အတြင္း၌ ေမြးဖြားေသာ တိုင္းရင္းသားမွျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။ ဒါကို မေ၀ဖန္လိုေသးပါ။
(ဂ) သမၼတ ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိရမည္။
(ဃ) ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး စစ္ေရးအျမင္မ်ား ရွိရမည္။
(င) ႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ ၂၀ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ေနရမည္။ ဒါလည္း လိုအပ္ခ်က္ဟု သေဘာထားႏိုင္သည္။
(စ) ေရာက္သည့္အခါ မိမိကုိယ္တိုင္၊ မိဘတစ္ပါးပါး၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သားသမီး၊ သားသမီး၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းတစ္ေယာက္ေယာက္သည္ အျခားႏိုင္ငံ တစ္ခုခု၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ခံယူထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို ရယူထားလွ်င္ဆိုသည့္ သေဘာပါေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

၅၉(စ)၏ ဆိုလိုရင္းမွာ မိမိကုိယ္တိုင္၊ မိဘတစ္ပါးပါး၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သားသမီး၊ သားသမီး၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းတစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား မျဖစ္ေစရ၊ ေထာက္ပံ့ခံ မျဖစ္ေစရဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဥပေဒကေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္ပါသည္။ ၅၉(ဆ)ကလည္း လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုရမည္ဟု ေ၀ေ၀၀ါး၀ါး ျပ႒ာန္းထားပါေသးသည္။ တကယ္ေတာ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေအာင္ ဟန္႔တားထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။


၅၉(စ) ကို ျပင္မလား

၅၉(စ)ကို ျပင္မလားဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေမးစရာပင္ မလိုေပ။ ၿပီးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ မေအာင္ျမင္ပါ။ ဒီလုိျပင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနသည္။ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရန္အတြက္ သူတို႔မပါ၍ မျဖစ္ပါ။ ဤသို႔ျဖစ္ရန္လည္း အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲထားသည္။

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ပုဒ္မ ၄၃၆ က အေရးပါသည္။ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ရန္ လက္ခံပါက ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပရပါဦးမည္ဟု ပုဒ္မ ၄၃၆ က ထပ္မံ ကန္႔သတ္ထားပါေသးသည္။


၅၉(စ)ကို ဆိုင္းင့ံမလား

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္တြင္ NLD ပါတီ နာယက ဦးတင္ဦးကုိ သတင္းေထာက္မ်ားက သမၼတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဦးတင္ဦးက “အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျဖသည္။

ဦးတင္ဦး သမၼတလုပ္မွာလား အေမးကိုေတာ့ “ကြၽန္ေတာ္ အားလံုးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထမ္းပို႔မယ့္ အထမ္းသမားပါဗ်” ဟု ေျဖၿပီး သူ သမၼတ မလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ သိရွိထားခ်က္အရ လတ္တေလာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းခြင့္ရေရး NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ခ်င္း ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ရွိေနၿပီး လိုအပ္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ပိုင္းမွ ၾကားသိရေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္အရ လာမည့္အပတ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ဆိုင္းငံ့ေရး အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းမည္ဟု သိရသည္။


■ နိဂံုး

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ မိခင္ ေနမေကာင္းသည့္အတြက္ ျမန္မာျပန္ကို ျပန္ေရာက္လာသည္။ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ထားေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ဒုကၡေပးသလို ျဖစ္ေနသည္။

တရားဥပေဒ စိုးမုိးျခင္း မရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၀ါးအစည္းေျပသလို ျဖစ္ေနသည္ဟု ခံစားရသည္။ သူသည္ ဘ၀ကို စံုႏွစ္ကာ တိုင္းျပည္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ခဲ့ေလသည္။

သားမ်ားကို စြန္႔ခဲ့သည္၊ ခင္ပြန္းကိုလည္း စြန္႔ခဲ့သည္။ ဒီႏိုင္ငံကို ငါ အမွန္တကယ္ တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ လုပ္ခြင့္ရလွ်င္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါေစသားဟူ၍ ေရႊတိဂံုဘုရားတြင္ ဆုပန္ခဲ့သည္။ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ (House Arrest) အႀကိမ္ႀကိမ္ အလုပ္ခံရသည္။

အႀကိမ္ႀကိမ္ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္လုနီးပါး အလုပ္ႀကံ ခံရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဇြဲလံု႔လကို ယေန႔ ျမင္ေတြ႕ရပါၿပီ။ မဟတၱမဂႏၵီ၊ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာတို႔၏ ထံုးကို ႏွလံုးမူခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းမပါ ညိႇႏိႈင္းကာ အေျဖရွာလိုသည့္ ဆႏၵသာ ရွိသည္။ မွန္ကန္ေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္သူျဖစ္သည္။ စြန္႔လႊတ္သည္။ အနစ္နာခံသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ သူသည္ ပညာဉာဏ္ ႀကီးမားသည္။

တစ္ကမၻာလံုးက သူ႔ကို ခ်ီးေျမႇာက္ၾကသည္။ ဆုတံဆိပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ (Noble Peace Prize Laureate) ျဖစ္သည္။

‘ငါ၏ ဦးေခါင္းသည္ ေသြးခ်င္းခ်င္း နီေနသည္။ သို႔ေသာ္ ငါသည္ ဦးမညႊတ္’ တဲ့။

စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္။

အဓိကကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ အလုပ္ၾကံခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ၊ အာဇာနည္မ်ဳိးပါ။ ေသ႐ိုး မရွိသည္မွာ မွန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင့္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အလယ္ မ၀င့္ထည္ႏိုင္ပါ။ အဆင္းရဲဆံုးေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ အရွည္ၾကာဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။ ကြယ္လြန္သူ စင္ကာပူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယူးက ဒီအခ်က္ကို သတိျပဳမိသည္။

“စင္ကာပူႏိုင္ငံ ေကာင္းစြာတည္တံ့ႏိုင္ဖို႔ တို႔ဆီက ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို အလုပ္ၾကံ မခံရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကို သင္ခန္းစာယူ ေျပာသြားခဲ့သည္။

ဒီတစ္ႀကိမ္ ခြင့္သာတုန္းကို ျပည္သူ၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ပူးေပါင္းကာ မ႐ုန္းလိုက္ရင္ အ႐ံႈးသာလွ်င္ ရွိေပေတာ့မည္ဟု တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
Writer:
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

Eleven Media Group

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရသစ္က တိုင္းျပည္ကို ငါးႏွစ္ၾကာ ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။

ျမန္မာျပည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားႀကီး တစ္ခုလံုးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေန႔စဥ္ ေမာင္းႏွင္ေနတာက ေထြအုပ္လို႔ေခၚၾကတဲ့ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနပါ။ ေထြအုပ္ဌာနဟာ ရဲတပ္ဖဲြ႔လိုပဲ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေအာက္မွာ ရိွပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူမယ့္ သူဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စိတ္ႀကိဳက္ ေစလႊတ္ထားတဲ့ စစ္အရာရိွျဖစ္ရမယ္လို႔ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရ အခ်ိန္ယူေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ဆိုပါတယ္။

“တစ္တိုင္းျပည္လံုးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္” လို႔ NLD ပါတီရဲ႕ ဥပေဒအၾကံေပး ေရွ႕ေနဦးကိုနီက သံုးသပ္ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ တာဝန္ယူမယ္ဆိုတ့ဲ NLD ပါတီက အစုိးရ ဖဲြ႔ႏိုင္ေပမယ့္ တပ္မေတာ္ဟာ ေထြအုပ္ဌာနက တစ္ဆင့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႀကီး တစ္ခုလံုးအေပၚ ၾသဇာႀကီးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစုိးရမ်ား လက္ထက္ အေရးပါခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ ေထြအုပ္ဌာနဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းရဲ႕ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း စစ္အစုိးရေခတ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့ အစုိးရေတြကလည္း ဒီဌာနကုိ ဆက္လက္ ထားရိွခဲ့ပါတယ္။

ဒီဌာနဟာ တစ္တိုင္းျပည္လံုးရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႀကီး လည္ပတ္မႈမွာ အဓိကအက်ဆံုး အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေနတယ္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အင္အားအေကာင္းဆံုး အဖဲြ႔အစည္း တပ္မေတာ္ေတာင္မွ ေထြအုပ္ေလာက္ ျပည္သူလူထုၾကားထဲကို စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈမရွိဘူးလို႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာနဲ႔ Matthew Arnold တို႔ ေရးသားျပဳစုတဲ့ ေထြအုပ္ဌာန အေၾကာင္း စာတမ္းမွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေထြအုပ္ရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပံု၊ တာဝန္၊ အခန္းက႑ေတြဟာ ၁၉၈၈ မွာ ေပၚေပါက္လာတ့ဲ စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ အစျပဳတယ္၊ ဝန္ထမ္းအင္အားနဲ႔ အေရးပါ အရာေရာက္မႈက အဆက္မျပတ္ ႀကီးထြားလာခဲ့တယ္လို႔ စာတမ္းမွာ ဆက္လက္ ေရးသားထားပါတယ္။ ၁၉၈၈ မွာ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂၆,၂၃၆ ဦး ရွိရာကေန ၁၉၉၅ မွာ ၃၁,၃၃၉ ဦးအထိ ရွိလာတယ္လို႔ စာတမ္းက ဆိုပါတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ အေရအတြက္ ေလးေထာင္ေက်ာ္ ပုိၿပီး တုိးလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေထြအုပ္ဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္၊ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ အၾကားမွာ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ရပ္ရြာလံုၿခဳံေရးနဲ႔ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ ကူညီေရးအဖဲြ႔ေတြ မွတ္ပံုတင္ေရး၊ ရပ္ရြာအတြင္းက လူဦးေရ အတိုးအေလ်ာ့၊ အေရႊ႕အေျပာင္း မွတ္တမ္းယူတဲ့ ကိစၥေတြကို ဒီဌာနရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ပဲြလမ္းသဘင္ က်င္းပခြင့္ ထုတ္ေပးမႈကေန အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အလုပ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ တာဝန္ယူခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရပံုစံ အသစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ျပည္နယ္/တိုင္း ေထြအုပ္ဌာန အႀကီးအမွဴးဟာ ျပည္နယ္/ တိုင္း အစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာပါတယ္။ ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ မွာရိွတဲ့ ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို လံုၿခဳံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာေတြကို စီစဥ္ညႊန္ၾကားၿပီး ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္/ တိုင္း စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအျဖစ္ ငါးႏွစ္ၾကာ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ေဒၚညိဳညဳိသင္းက ျပည္သူ တိုက္႐ိုက္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ရွိေနေပမယ့္ အစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေမာင္းႏွင္ေနသူေတြက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းေတြ ျဖစ္ေနတာဟာ ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အစိုးရရယ္၊ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားတာ မဟုတ္ေပမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရရယ္ ဆိုၿပီး ႏွစ္ခုစင္ၿပဳိင္လို ျဖစ္ေနတာ” လို႔ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက သံုးသပ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္/ တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ား ေထြအုပ္ေတြအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းေရးက အစုိးရသစ္ လက္ထက္ အႀကီးမားဆံုး အခက္အခဲေတြထဲ ပါဝင္မယ္လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။

* ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ ေထြအုပ္ *

အေရးပါ အရာေရာက္ခဲ့တဲ့ ေထြအုပ္ဌာနနဲ႔ ယခင္စစ္အစုိးရ စိတ္ႀကိဳက္ ပံုေဖာ္ခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္/ တိုင္း အစုိးရတို႔ၾကား ငါးႏွစ္ၾကာ ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္ဆိုတ့ဲ အသံ မၾကားခဲ့ရပါဘူး။

သို႔ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ အဖဲြ႔မွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ျပန္ၾကားေရးစတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနရွစ္ခုရဲ႕ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဘေမာင္က ေထြအုပ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ အလံုးစံုေျပလည္မႈ မရိွခဲ့ပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

စာအဝင္အထြက္က အစျပဳလို႔ ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ ခြင့္ရက္ကိစၥေတြအထိ တိုင္းအစုိးရအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴး ေထြအုပ္အရာရိွဆီကို ျဖတ္သန္းေနရတယ္၊ အဲဒီအရာရိွရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ သေဘာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေတြက ေနျပည္ေတာ္ အစည္းအေဝးတခ်ဳိ႕မွာ တင္ျပၾကတယ္လို႔ ေဒါက္တာဘေမာင္က ဆိုပါတယ္။

တာဝန္ရိွသူမ်ားကေတာ့ ေထြအုပ္ဌာနေတြေၾကာင့္ အစုိးရအဖဲြ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာမွာ ပိုအဆင္ေျပလိမ့္မယ္ဆုိတ့ဲ အေျဖကုိပဲ ေပးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

“အစိုးရသစ္ကို လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ေနရာမွာ ႐ံုးဝန္ထမ္း အႀကီးအကဲအေနနဲ႔ ေထြအုပ္အရာရွိဟာ ဆက္တိုက္ရွိေနမွ အခ်ိတ္အဆက္ မိမယ္ေပါ့။ အဲဒီလို သူတို႔ျပန္ေျဖပါတယ္” လို႔ ေဒါက္တာဘေမာင္က ေျပာပါတယ္။

NLD အစုိးရသစ္ကေတာ့ ျပည္နယ္/ တုိင္း အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ေထြအုပ္အရာရိွတို႔ၾကား ျပႆနာ ျဖစ္လာရင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္ဖြယ္ရိွတယ္လို႔ ေရွ႕ေနဦးကိုနီက သံုးသပ္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ တာဝန္က ဘယ္နားသြားထားမလဲ။ သူ႔(ေထြအုပ္အရာရိွ) အထက္မွာ ဝန္ႀကီးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။ အဲဒီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြထိုင္တဲ့ အစည္းအေဝးက တိုင္း(ေဒသႀကီးအဆင့္) အတြက္ အျမင့္ဆံုးပဲ။ ခိုင္းတာလုပ္ရမွာေပါ့၊ အဆင္မေျပလို႔ကို မရဘူး၊ အဆင္မေျပရင္ ထုတ္ပစ္လိုက္႐ုံပဲ” လို႔ ဦးကိုနီက ေျပာပါတယ္။

ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရအဖဲြ႔ေတြအတြက္ ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေတြ မ်ားစြာရွိတဲ့အတြက္ ေထြအုပ္အရာရိွျဖစ္တဲ့ အစိုးရအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴးေတြကို ကိုင္တြယ္နိုင္ဖို႔ ကိစၥဟာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖဲြ႔ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြေပၚမွာပဲ မူတည္ေနတယ္လို႔ ေဒၚညိဳညဳိသင္းက ဆိုပါတယ္။

“ကိုယ့္မွာ အရပ္သားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြက အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေထြအုပ္ကို အားကိုးစရာ မလိုပါဘူး” လို႔ ေဒၚညိဳညဳိသင္းက သံုးသပ္ပါတယ္။

* ေထြအုပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး *

NLD အစုိးရ လက္ထက္မွာ သမၼတအာဏာသံုးၿပီး ေထြအုပ္ဌာနကုိ ဖ်က္သိမ္းေရး သို႔မဟုတ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေရး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းဖြယ္ရိွတယ္လို႔ ယူဆသူ တခ်ဳိ႕လည္း ရိွပါတယ္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုဝကေတာ့ NLD က အစုိးရအဖဲြ႔သစ္ ဖဲြ႔တဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မူဝါဒအရ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအားလံုးနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ဖို႔ အေရးႀကီးတ့ဲ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေထြအုပ္ဌာနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္မႈက ညင္သာဖြယ္ ရိွတယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။

"ေထြအုပ္ဌာန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆတယ္၊ အဲဒီလိုလုပ္တ့ဲအခါ (ေထြအုပ္ဌာနက) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာ ရိွတဲ့အတြက္ ျပည္ထဲေရးကလည္း ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ေအာက္မွာ ရိွတဲ့အတြက္ တပ္နဲ႔ သေဘာတူညီမႈ မရမခ်င္းေတာ့ ဒီလုိလုပ္လို႔ ရမွာမဟုတ္ဘူး" လို႔ သူက သံုးသပ္ပါတယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ ဌာနတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္ ဆိုတာကို Myanmar Now က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့တ့ဲ ေထြအုပ္အရာရိွေတြက သေဘာတူၾကပါတယ္။

ေထြအုပ္ရဲ႕ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွမ်ဳိးကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္သင့္တယ္ဆိုေသာ္လည္း အတင္းလုပ္ယူမယ့္ အစား အခ်ိန္ယူၿပီး ေျပာင္းရမယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။

“ျဖစ္သင့္တယ္ ဆိုတာေတြက အမ်ားႀကီး၊ အေကာင္းေတြခ်ည္း ေျပာလို႔က မရဘူးေလ” လို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႐ံုးထိုင္တဲ့ ဦးလွမ်ဳိးက ဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္လြင္ကို သူ႔႐ံုးခန္းမွာ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာေတာ့ ေထြအုပ္ဌာနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔က အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာမွာေတြကို အျငင္းပြားစရာ မရိွဘူးလို႔ သူကဆိုပါတယ္။

“တက္လာမယ့္ အစိုးရအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လာမယ့္အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒေတြ၊ ေပၚလစီေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးဖို႔က အသင့္ပါပဲ” လို႔ ဦးျမင့္လြင္က ေနာက္မီ ကုလားထိုင္ကေန ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္ခ်က္ဆန္႔လိုက္ရင္း ေျပာပါတယ္။

မၾကာေသးခင္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုရာမွာ ေထြအုပ္ဌာနနဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ရိွမရိွဆိုတာကုိေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္ေဟာင္း Mr. Trevor Wilson ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ျပည္ထဲေရးဌာနကို စစ္တပ္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ထားဖို႔ အေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားျခင္းက လုိလည္း မလုိအပ္၊ သင့္ေလ်ာ္မႈလည္း မရိွဘူးလို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။

“အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ၾကေတာ့မယ္ ဆုိရင္ ပထမဆံုး ျပင္သင့္တာကေတာ့ ျပည္ထဲေရးဌာနကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ကေန ေရႊ႕ဖို႔ဆိုတ့ဲ အခ်က္လည္း ပါဝင္သင့္ပါတယ္” လို႔ Mr. Trevor Wilson က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ - Myanmar Now
The Ladies News Journal

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က မီးေလာင္ခဲ့တဲ့ ေနရာတခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္ Photo: Kan Thar/RFA
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕က မီးေဘးသင့္သူ ၁၃ဝဝ နီးပါးအတြက္ ေသာက္သံုးေရ၊ ေစာင္နဲ႔ အဝတ္အထည္ေတြ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတယ္လို႔ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕မွာ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ကာ မီးေဘးသင့္ခံရသူေတြရဲ႕ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေပးေနတဲ့ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ ကာလဒါနအသင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိက က မိန္႔ၾကားပါတယ္။

"မဂၤလာရပ္ကြက္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ဆိုရင္ အကုန္လံုးေျပာင္သေလာက္ပဲ၊ ဒီေန႔ ဘုန္းဘုန္းတို႔ ကူညီေပးတဲ့အေန အထားဆိုေတာ့ ဘုန္းဘုန္းတို႔ ဦးေဆာင္တဲ့ ကာလဒါနဆိုတဲ့အသင္းဆိုတာရွိတယ္၊ ဒီနမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘုန္းဘုန္းတို႔ရဲ႕ေက်ာင္းကို အကုန္လံုးဒုကၡသည္ေတြကို ေခၚလာတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ စားေသာက္ ကုန္ေတြက ပရဟိတအသင္းေတြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ လားရိႈးစသည္းအားျဖင့္ေပါ့ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ကူညီပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတာကေတာ့ ေဆာင္းတြင္းလည္းျဖစ္တဲ့အခါ က်ေတာ့ အဝတ္အထည္ေတြ၊ ေစာင္အိပ္ယာအိပ္ခင္းေတြ၊ အစားအေသာက္ေတြကေတာ့ ဒါလက္တေလာ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတဲ့ကိစၥပါ"

မီးေဘးသင့္သူေတြကို နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕မဂိုဏ္ခ်ဳပ္ေက်ာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမနဲ ့၊ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတြမွာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ဖြင့္ထားၿပီး ေနရာခ်ထားေပးပါတယ္။

သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ လားရႈိး၊ မႏၱေလး စတဲ့ ၿမိဳ ့နယ္ေတြက အလႈရွင္ေတြ လာေရာက္လွဴဒါန္းတာ ရွိေနေပမယ့္ လက္ရွိ မွာေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္ေနသလို ေဆာင္းတြင္းကာလျဖစ္တာေၾကာင့္ ေစာင္နဲ႔အဝတ္အထည္ေတြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။

နမ့္ဆန္ၿမိဳ ့ မဂၤလာရပ္ကြက္နဲ႔ ၿမိဳ႕လယ္ရပ္ကြက္တို႔ မီးေဘးသင့္ခံခဲ့ၾကရာမွာ စုစုေပါင္း ေနအိမ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ မီးထဲပါသြားၿပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၈၅ စု၊ လူဦးေရအားျဖင့္ ၁၃ဝဝ နီးပါး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ ေနၾကရပါတယ္။

နမ့္ဆန္ၿမိဳ ့နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကေတာ့ အခုေလာင္ကၽြမ္းတဲ့မီးဟာ မဂၤလာရပ္ကြက္ ဦးေစာခိုင္ ဆိုသူ ေနအိမ္ကေန စတင္ေလာင္ ကၽြမ္းတာျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းနဲ႔ ဆံုးရႈံးမႈတန္ဖိုးကိုေတာ့ စံုစမ္းေနဆဲပဲလို႔ ေျပာပါတယ္။

မေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မီးေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ဆန္နဲ႔ ေငြေၾကးေတြကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

နမ့္ဆန္ၿမိဳ ့မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ဇယာန္ႀကီးရပ္ကြက္အနီးက နမ့္ေမာ္ရြာမွာ မီးေလာင္ခဲ့လို႔ ေနအိမ္ အလံုး ၅ဝ မီးေလာင္ခဲ့ပါတယ္။


RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က မီးေလာင္ခဲ့တဲ့ ေနရာတခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္ Photo: Kyaw Htoon Naing/RFA
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မွာ မီးေလာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရအေနနဲ႔ ေခ်းေငြေတြထုတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတုိးတုိးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က မီးေလာင္ခဲ့ရာမွာ ၿမိဳ႕ရဲ႕အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ဂဏန္းေရာင္းဝယ္ေရး နဲ႔ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူေတြရဲ႕ ေနအိမ္ေတြအမ်ားဆုံးပါသြားတယ္လို႔ ဦးတုိးတုိးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

"ဒီေန႔ မီးေလာင္သြားတဲ့အပိုင္းသည္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အဓိကေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ အားလံုးေပါင္း ဂဏန္းလုပ္ငန္းရွင္ ၁၃၃ ေယာက္ပါတယ္၊ ငါး ပုဇြန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၁၃ ေယာက္ပါတယ္၊ သူတို႔ေတြအတြက္ လုပ္ငန္းအျမန္ဆံုး ျပန္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ဆိုပါစို႔ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ကေနၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြေတြ သူတို႔အတြက္ က႑တစ္ခုအေနနဲ႔ ေပးႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔လုပ္ငန္း အျမန္လည္ပတ္ႏိုင္မယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ေနေရးထိုင္ေရး အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္"

အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္မွာေနထုိင္တဲ့ ဦးေနဝင္းထြန္း ေနအိမ္မွာ ဝါယာေလ်ာ့ျဖစ္ရာကေန စတင္ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီ မီးေလာင္းမႈေၾကာင့္ အမွတ္ ၁၊ အမွတ္ ၄ နဲ႔ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ေတြက ေနအိမ္ ၂ဝဝ နီးပါး မီးေလာင္ဆုံးရႈံးခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၁၁ဝဝ ေလာက္ အုိးမဲ့၊ အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အဲ့ဒီလုိ ေနအိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့တာဟာ ေနအိမ္ေတြမွာ ဆီသုိေလွာင္ထားတာေတြ၊ အဝင္အထြက္လမ္း က်ဥ္းေျမာင္းတာေတြနဲ႔ ေနအိမ္တစ္လုံးနဲ႔ တစ္လုံးကပ္ေနတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က ေျပာပါတယ္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈနဲ႔ ေသဆုံးမႈေတြေတာ့ မရွိဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

မီးေဘးဒုကၡသည္ေတြကုိ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္က ၄ ထပ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာ ယာယီဒုကၡသည္စခန္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီး အစိုးရနဲ႔ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ေတြက ကူညီေထာက္ပ့ံေပးမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဒန္အုိး၊ ဒန္ခြက္နဲ႔ မီးဖုိေခ်ာင္သုံးပစၥည္းေတြ အေရးေပၚလုိအပ္ေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကလည္း လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ကန္ဘက္ေက်းရြာမွာ မီးေလာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

Arakan Army AA ေခၚ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္။ Photo: Arakan Army
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA အေနနဲ႔ လက္နက္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရဘက္က ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနသူေတြကို ဖမ္းဆီးေနတာေတြကို ရပ္တန္႔ေပးသြားမွာျဖစ္သလို အျပစ္ေတြကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ေပးသြားမယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးအရာရွိေတြက စစ္ေတြၿမိဳ႕ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး သံဃာေတာ္ေတြကို ဒီေန႔ေလွ်ာက္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည္နယ္အေရးေပၚပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ညိွႏိႈင္းေရစင္တာ (ECC) ႐ံုးမွာ ဒီေန႔ေတြ႔ဆံုၿပီး ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာလို႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ သံဃာေတာ္တစ္ပါးက မိန္႔ပါတယ္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးသံဃာေတာ္အဖြဲ႔နဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက အစိုးရအေနနဲ႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္တယ္ဆိုၿပီး ဖမ္းဆီးေနတာေတြ ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားတာေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ေတြကို ဒီေန႔ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာလို႔လည္း သိရပါတယ္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လက္နက္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ဖို႔ကို သံဃာေတာ္ေတြဘက္က ကူညီေျပာေပးဖို႔ကိုလည္း အစိုးရဘက္က ေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေန႔ေတြ႔ဆံုမႈမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး သံဃာေတာ္အဖြဲ႔က သံဃာေတာ္ ၁၂ ပါးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အစိုးရဘက္ကေတာ့ ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕ခြင့္ မရရင္ အတိုက္အခံ အေနနဲ႔ ရပ္တည္ သြားမယ္ ဆိုတဲ့ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ရဲ့ သေဘာထား ကို ေဖေဖၚဝါရီ ၆ ရက္ စေနေန႔ က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပါတီ ဗဟို အလုပ္အမွုေဆာင္ အစည္းအေဝး မွာ ထပ္မံ အတည္ျပဳ လိုက္ ၾကပါတယ္။

တန္းတူညီမၽွေရး နဲ႔ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီး နိုင္ေရး အတြက္ ANP ပါတီ က ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီး ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္နယ္ ဘဝ ကေန လြတ္ဖို႔ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားေတြ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ သင့္ၿပီ လို႔ ယုံၾကည္ တဲ့ အတြက္ အခုလို ေတာင္းဆိုရတာ ျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး ANP ပါတီ အတြင္းေရးမွုး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ANP ပါတီ က မဲ အမ်ားဆုံး ရထားတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ANP ပါတီ ကေန ရခိုင္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာ ရယူသင့္ၿပီး ျပည္နယ္ အစိုးရ ဦးေဆာင္ ဖြဲသင့္တယ္လို႔ ေတာင္းဆို ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ANP ပါတီ ရဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးေအးသာေအာင္ ကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ မွာ လႊမ္းမိုး ေနရာ ယူထားတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ကာ အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ ျပည္နယ္ အစိုးရ ကို ANP ပါတီ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕ေရး ေၾကညာခ်က္ ၁/၂၀၁၆ ေၾကညာ ခ်က္ ဟာ သူနဲ႔ တိုင္ပင္ ၿပီး ထုတ္ျပန္ ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး ဦးေအးသာေအာင္ က ေျပာထားပါတယ္။

ANP ပါတီ ဘက္ကလည္း ဦးေအးသာေအာင္ ဟာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေနရာကို ပါတီ ကို အသိ မေပးပဲ လက္ခံ ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ပါတီကို လက္ရွိ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ နဲ႔ ဦးေအးသာေအာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တို႔ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဆန္း မွာ ေပါင္းစည္း ဖြဲ႕ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို အေၿခ အေနေတြ မွာ ANP ပါတီ အတြင္း အကြဲအျပဲ တစုံတရာ ျဖစ္လာနိုင္တယ္ လို႔ သုံးသပ္မွု ေတြ ထြက္ေပၚ ေနတယ္ လို႔ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ က ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ လူထုေဟာေျပာပြဲမွာ ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: RFA
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္မွတ္နဲ႔ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုး ေတြကို ခ်ိတ္ပိတ္ေပး ပို႔ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းေတြကို ဒီေန႔ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္က NLD ရံုးေတြမွာ ဖြင့္ေဖာက္ဖတ္ရႈခဲ့ၾကၿပီး၊ ထြက္ေပၚေနတဲ့ အမည္စာရင္းေတြကုိေတာ့ အတည္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း NLD တာဝန္ရွိသူေတြ က ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌနဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလံုးေရွ႕မွာ ဒီေန႔မနက္ ဖြင့္ေဖာက္ခဲ့တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာပါတယ္။

"ေျပာလို႔မရဘူးဗ်ာ၊ သူတို႔ကလည္းပိတ္လိုက္တာကို၊ အထက္က အန္ကယ္လ္တို႔ကို ခ်ျပတာေပါ့ေနာ္၊  ဒီဟာေတြ လိုက္နာၿပီး ဒီလိုလုပ္ဖို႔ဆိုတာ၊ အဲ့ဒါေလးကို သူတို႔အမိန္႔ေပးတဲ့သေဘာပါပဲ၊ အမ်ားရဲ႕သေဘာတူဆိုေတာ့ အားလံုးကလက္ခံရမယ့္ အေနအထားပါ၊ အထက္က အကုန္လံုးကို ၾကည့္ၿပီးေလ့လာၿပီးေတာ့ တာဝန္ေပးလိုက္ တာေပါ့ေလ၊ အန္ကယ္လ္တို႔လည္း လက္ခံပါတယ္"

အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွာလည္း NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လ်ာထားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ ႔ျပည္နယ္အသီးသီးရဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းေဝးေတြၿပီးမွသာ အၿပီးသတ္အေျဖကိုရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုထြက္ေပၚေနတဲ့ သတင္းေတြကို အတည္ျပဳေပးလို႔မရဘူးလို႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စုိးဝင္းဦးက ေျပာ ပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ တရားဝင္အတည္မျပဳေပးႏိုင္ပါဘူးခင္ဗ်၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မေသခ်ာ ဗဟိုက စီအီၤးစီကေနၿပီးေတာ့ အန္ကယ္လ္ ဦးဝင္းထိန္ ေျဖထားပါတယ္ခင္ဗ်၊ က်ေနာ္တို႔ အတည္မျပဳေပးႏိုင္ပါဘူး လို႔ ေျဖထားပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ေန႔က်မွ တၿပိဳင္နက္ က်င္းပမွာေပါ့ေလ၊ အဲ့လိုက်င္းပၿပီး ထြက္လာတဲ့ရလဒ္ကမွ ဒါအတည္ျဖစ္မွာပါ၊ တကယ့္လုပ္မယ့္ေန႔မနက္အထိ ဗဟိုက အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလို႔ရတယ္ဗ်၊ အားလံုးကလည္း အထက္နဲ႔ေအာက္နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးလုပ္ၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ အခုအခ်ိန္ထိ ဘာကိုမွ က်ေနာ္ အတည္ျပဳေပးလို႔ မရပါဘူး၊ ဒါမူအားျဖင့္ မရပါဘူး"

မနက္ျဖန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစရွိတဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးေတြမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ဖို႔လ်ာထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းကို ဖြင့္ေဖာက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္က အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္က ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္က ေဒၚတင္အိ၊ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္က ဦးဇိုဘြဲ၊ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္က ဦးလွေထြး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္က ဦးခင္ေမာင္ရင္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ထားတယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

NLD က ေဒသအသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေခၚယူသင္တန္းေပးခဲ့
ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္ က်င္းပဖို႔ ရွိေနတဲ့ ျပည္နယ္ နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဲန္အယ္ဒီက ေရြးခ်ယ္ လ်ာထား ထားတယ္ ဆိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌနဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌ အမည္စာရင္း တစ္ခု လူမွုကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ထြက္လာ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီစာရင္းမွာ ရခိုင္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတြကလြဲၿပီး တျခားေဒသေတြ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌနဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌ ဆိုတဲ့ သူမ်ား အမည္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ေနျပည္ေတာ္မွာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးက ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို သင္တန္းေပး အၿပီးမွာ ပိတ္ထားတဲ့ စာအိတ္ တစ္အိတ္စီ ေပးလိုက္ၿပီး ၈ ရက္ေန႔မွ ဖြင့္ၾကည့္ဖို႔ ဗဟိုက မွာၾကား လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုစာရင္းကလည္း ဒီစာအိတ္ကို ႀကိဳဖြင့္လိုက္သူတစ္ဦးဦးဆီက ထြက္လာတယ္လို႔ ယူဆစရာ ရွိေနပါတယ္။ အဲန္အယ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမွုေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္ကေတာ့ အခုလို ေစာၿပီးထြက္လာတဲ့ စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႔အေနနဲ႔ မွတ္ခ်က္မေပးလိုေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒီအထဲက ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ အမည္စာရင္း ထြက္လာတဲ့ ဟားခါးၿမိဳ႕က အဲန္အယ္ဒီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇိုဘြဲက သူ႔ကို မူလက ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လ်ာထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီး အခုလို ေျပာင္းလဲ သြားတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားေၾကာင္း ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ လ်ာထားခံရသူလို႔ အမည္ထြက္သူ ဦးဇိုဘြဲ
သူတို႔ကို ပါတီက ေပးလိုက္တဲ့ စာအိတ္ကို လူစုံခ်ိန္မွာ ဖြင့္ၾကည့္နိုင္တယ္လို႔ ေျပာထား တာေၾကာင့္ လူစုံရွိမယ့္ ေဖေဖၚဝါရီ ၇ ရက္ တနဂၤေႏြန႔မွာ စာအိတ္ကို ဖြင့္ေဖာက္ၾကည့္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ရခိုင္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအမည္စာရင္း မထြက္လာေသးတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ အဲဒီေဒသေတြမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီ ေတြကလည္း အမ်ားအျပား အနိုင္ရထား တာေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ ခ်န္ထားတာ ျဖစ္နိုင္တယ္လို႔ သူယူဆေၾကာင္း ဦးဇိုဘြဲက ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မယ့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က NLD ရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕မွာ ေတြ႔ရစဥ္ ။ ဓါတ္ပံု - ေအာင္သိခၤ/RFA
လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မယ့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ေတြက ဒီကေန႔ NLD ရံုးခ်ဳပ္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NLD ရံုးခ်ဳပ္မွာ ေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကတာလို႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ၈ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ညိွႏိႈင္းၾကတဲ့သေဘာပါ၊ ဘာတစ္ခုမွ ထူးထူးျခားျခား ဆံုးျဖတ္တာမရွိပါဘူး၊ အဆင္ေျပေအာင္လို႔ သူတို႔နဲ႔ညွိတဲ့သေဘာပါ၊ မွာၾကားတာေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့ လႊတ္ေတာ္ထဲက လုပ္ငန္းစဥ္ေလးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ယဥ္ေက်းမႈေလးေတြ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ၊ ဒီလိုဟာေတြ နားလည္ေအာင္ အေတြ႔အႀကံဳရွိတဲ့လူေတြက ျပန္ရွင္းျပတာေပါ့ အဲ့ဒါပါ"

ဒီကေန႔ အစည္းအေဝးကို NLD တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ NLD နာယက သူရ ဦးတင္ဦး အပါအဝင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈၈ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဟာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံမွာ ဒီကေန႔ အစမ္းေလ့က်င့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သစ္ တခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္ Photo: Myo Thant Khaing/RFA
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႕ ရရွိမယ့္လစာရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရံပံုေငြအျဖစ္ လစဥ္ျပန္လည္လွဴဒါန္းဖို႔ NLD ဗဟိုက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေငြေတြကိုလက္ခံဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္နဲ႔ ဦးေအာင္စိုး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ဦးမင္းဦးနဲ႔ ဦးေက်ာ္သီဟတို႔ကို တာဝန္ေပးလိုက္ၿပီး၊ ဘဏ္စာရင္းအသစ္ေတြဖြင့္ၿပီး လက္ခံရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ တလကို က်ပ္ေငြ ၁ဝ သိန္းစီရတဲ့အတြက္ ၂ သိန္းခြဲစီ ျပန္လည္လွဴဒါန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ ေထာက္ပံ့နိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ မွ်ေဝျခင္းစီမံခ်က္ ဗဟုိအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႔႔ကို NLD နာယက ဦးတင္ဦး ေခါင္းေဆာင္ၿပီး မေန႔က ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။

ဗဟိုအဖြဲ႔မွာ ဦးတင္ဦးက ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဦးဉာဏ္ဝင္း၊ ဦးဟန္သာျမင့္တို႔ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ အခုလိုဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးၿပီလို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီစီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ပါဝင္ကူညီၾကဖို႔ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားပါတယ္။

မွ်ေဝျခင္းစီမံခ်က္အရ မူလတန္းကေန အထက္တန္းအထိ ခ်ိဳ႕တဲ့ေက်ာင္းသားေတြကို စာအုပ္၊ ခဲတံ၊ ေက်ာင္းသံုးဖတ္ စာအုပ္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းဝတ္စံုေတြ ကူညီေထာက္ပံ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

တိုက္ဂါးဘီယာ စက္႐ုံနားက သမာဓိရပ္ကြက္မွာ ေနထိုင္သူေတြနဲ႔ စည္ပင္ဆိုသူေတြၾကား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မွုျဖစ္
ခေမာက္အစိမ္းေတြဝတ္ဆင္ထားတဲ့ စည္ပင္ဝန္ထမ္းဆိုသူေတြနဲ႔ အဲဒီမွာ ေနထိုင္ၾကသူေတြၾကား အခ်င္းခ်င္း ေလးဂြေတြနဲ႔ ပစ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ အဲဒီရပ္ကြက္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ကိုဘိုဝင္းက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

စည္ပင္ဝန္ထမ္းေတြက ရပ္ကြက္ထဲကို မီးအေမွာင္ခ်ၿပီး ၿခံစည္းရိုးေတြလာခတ္၊ အိမ္ေတြကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။

အရင္ကလည္း ဦးပိုင္းေျမအျဖစ္တႀကိမ္၊ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္တႀကိမ္၊ တိုက္ဂါးဘီယာစက္႐ုံပိုင္ေျမအျဖစ္တႀကိမ္ ဆိုင္းဘုတ္ သုံးႀကိမ္ အရင္က လာဆိုက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ဖယ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းၾကားစာ ေရာက္လာၿပီး ေျမအစားျပန္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးေျပာဆိုမွုေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မဂၤလာဒုံစက္မွုဇုံက စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံေတြနားမွာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ေနထိုင္တဲ့သူေတြအပါအဝင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၀၀ေက်ာ္ကို က်ဴးေက်ာ္ေတြဆိုၿပီး ဖယ္ရွားခိုင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းမပင္ေက်းရြာက အိမ္ေတြကို ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေနစဥ္။ Photo: Aung Thain Kha/ RFA
ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ စံသမာဓိရပ္ကြက္ကအိမ္ေတြအဖ်က္ခံရၿပီး သြားစရာ မရွိလို႔ အဲဒီဖ်က္ထားတဲ့ေနရာမွာ ခိုကပ္ေနရသူေတြကို အမည္မသိလူအုပ္က မေန႕ည ၇ နာရီေက်ာ္မွာေရာက္ လာၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္တဲ့အတြက္ အျပန္အလွန္ရုန္း ရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အတိုက္ခံရသူေတြဘက္က လူ ၆ ဦးဒဏ္ရာရသြားၿပီး၊ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္သူေတြဘက္က ၂ ေယာက္ကို မိထားသလို၊ သူတို႔ဆီကေန ရဲဝတ္စံုေတြ ထည့္ထားတဲ့အထုတ္လဲ ရရွိလိုက္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒဏ္ရာရသူေတြထဲက ၄ ေယာက္ကိုေဆးရံုတင္လိုက္ရၿပီး၊ အဲဒီထဲမွာ အိမ္ဖ်က္ခ်ိန္က ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်သြားတဲ့အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးလဲ ေသြးလန္႔ၿပီး ေဆးရံုတင္ရတဲ့ အထဲ ပါဝင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ည ၁၀ နာရီေလာက္မွာ တိုက္ခိုက္သူ ေတြဘက္က အင္အားထပ္ျဖည့္လာတဲ့အတြက္ အတိုက္ခိုက္ခံရသူေတြက စိုးရိမ္ေနၾက ပါတယ္။

အဲဒီေနရာကို စစ္တပ္ရဲ့ဦးပိုင္ကုမၸဏီက သူတို႔ပိုင္တဲ့ေျမျဖစ္လို႔ဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္က ေျမထိုးစက္ေတြနဲ႔ ထိုးဖ်က္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ဖ်က္ခံရသူေတြထဲမွာ တျခားေနရာ သြားစရာ မရွိသူေတြက အဲဒီအဖ်က္ခံ ထားရတဲ့ပစၥည္းေတြနားမွာပဲ မိုးကာစေတြထိုးၿပီးေနထိုင္ၾကပါတယ္။

အဲဒီလိုေနထိုင္သူေတြကို ျခံဝင္းခတ္ထားလိုက္ၿပီး၊ အျပင္က စားေသာက္စရာ အဝတ္အထည္သြားကူသူေတြကိုလဲ  တားျမစ္တာေတြရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသတခ်ဳိ႕မွာ အာဏာရွိသူေတြဟာ သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္တခ်ဳိ႕ကုိ ႏုိင့္ထက္စီးမင္း ဖ်က္ဆီးေနတယ္လုိ႔ ေဒသခံတခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။ မေန႔ညက ရန္ကုန္တုိင္း၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက စံသမာဓိရပ္ကြက္ကုိ လူတခ်ဳိ႕က ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီး တုိက္ခုိက္တာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့သလုိ၊ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႕နယ္က ၀ါးဒက္ကြင္း ရပ္ကြက္မွာဆုိရင္ အိမ္ေျခေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ အာဏာပုိင္ေတြက မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က စုစည္း ဆင္ျပေပးထားပါတယ္။

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ စံသမာဓိရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ယာေတြကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္၊ စေနေန႔က လူအင္အားသုံးၿပီး အဓမၼ ဖ်က္ဆီးပစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္လုိ႔ ေဒသခံတဦးျဖစ္သူ မခင္မာခ်ဳိက ဗီြအုိေအကုိ ေျပာပါတယ္။

“သူတုိ႔က မနက္က လူ အေယာက္ ၅၀ ေလာက္ေတာ့ရွိမယ္၊ သူတုိ႔ေတြ ၀င္လာတာေလ။ အဲဒီမွာ အုတ္တံတုိင္းခတ္ဖုိ႔ လုပ္တယ္။ အုတ္တံတုိင္းခတ္ဖုိ႔လုပ္တာကုိ က်မတုိ႔တေတြက အခတ္မခံဘူးေလ။ အခတ္မခံေတာ့ တခါ သူတုိ႔ေတြက သြပ္ကာဖုိ႔တခါ လုပ္ျပန္ေရာ။ သြပ္ကာဖုိ႔ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတုိ႔က က်မတုိ႔က အကာမခံဘူး။”

သူတုိ႔ရဲ႕ အိမ္ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး တံတုိင္းခတ္ႏုိင္ဖုိ႔ စေနေန႔က တေနကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့တာမွာ ညေနပုိင္းမွာေတာ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ လာေရာက္ဖယ္ရွားၾကတဲ့သူေတြအၾကား အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြ ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြကုိ မခင္မာခ်ဳိက အခုလုိ ဆက္ရွင္းျပပါတယ္။

“ညေနေစာင္းလဲက်ေရာ၊ မုိးေလးနဲနဲ ေမွာင္စပ်ဳိးခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ေတြက လူအေယာက္ ၁၅၀ - ၂၀၀ ေလာက္ေတာ့ ရွိမယ္ထင္တယ္၊ ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲဆုိေတာ့ အေတာ္ လူမ်ားတယ္လုိ႔ေတာ့ထင္တယ္။ အဲဒီလုိ လာၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က တုတ္ေတြနဲ႔၊ ေလာက္ေလးခြေတြနဲ႔ ၊ သူတုိ႔ေတြမွာ အဲဒီေလာက္ ပါလိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ဘူးေလ။ က်မတုိ႔ ဒီကေနၿပီးေတာ့ ဟာ ဒီလူအုပ္က ဘာလုပ္တာလဲ မသိဘူးဆုိၿပီးေတာ့ လာေဟ့၊ သြားၾကမယ္ေဟ့၊ ၾကည့္ၾကမယ္လုပ္ေနတာ၊ သူတုိ႔ေတြက ၀င္လာၿပီးေတာ့ ရုိက္ေဟ့၊ ခ်ေဟ့နဲ႔ တခါထဲနဲ႔ အဲဒီလုိမ်ဳိး ေလာက္ေလးခြေတြနဲ႔ ခဲေတြ၊ အုတ္နီခဲေတြနဲ႔ ေပါက္တယ္၊ သံလုံးေတြနဲ႔ ပစ္တယ္။ သူတုိ႔က အဲဒီလုိမ်ဳိး ပစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီကလူေတြကုိ ထိတာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ သူတုိ႔အထဲက ၂ ေယာက္ကုိ ဖမ္းမိလုိက္တယ္။ ဖမ္းမိလုိက္တယ္ ဆုိေတာ့ကာ အဲဒီ ၂ ေယာက္ကုိ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူတုိ႔က ခဏေလး လုိက္ခဲ့၊ ဒီမွာ အလုပ္ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ တေန႔ကုိ (က်ပ္) ၅,၀၀၀ ရတယ္တဲ့။ အဲဒီမွာ သူတုိ႔ေတြက ရဲေတြပါ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့၊ ၀င္ၿပီးေတာ့ ရုိက္တယ္ဆုိတာကုိ က်မတုိ႔က ယူဆလုိ႔ ရတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ အက်ႌထုပ္ေတြ ျပဳတ္က်က်န္ခဲ့တယ္။”

ေမး။    ။ ဆုိေတာ့ အမတုိ႔ ဘယ္လုိ သိထားသလဲ၊ အခုလာၿပီးေတာ့ ေျပာေနတဲ့သူေတြဟာ ကုမၸဏီေတြလား၊ စစ္တပ္လား၊ ရဲလား ဘယ္သူေတြလဲ ခင္ဗ်။

ေျဖ။    “သူတုိ႔က အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာေနၾကတယ္။ အစတုန္းကေတာ့ သူတုိ႔က စစ္တပ္ပုိင္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ ျပည္သူပုိင္လဲ ေျပာတယ္။ အဲဒါၿပီးလုိ႔ရွိရင္ ဦးပုိင္လုိ႔လဲ ေျပာတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ေျပာၿပီးေတာ့ ၿခံစည္းရုိးေတြကာတယ္၊ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ တပ္တယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ လုပ္ၾကတယ္ သူတုိ႔။”

မခင္မာခ်ဳိရဲ႕ ဇာတိဟာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚက ျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တုိက္ခတ္သြားတဲ့ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မိသားစုရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ အားလုံး ပ်က္ဆီး ဆုံးရႈံးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ဖုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ေျပာင္းလာရာက အခု ဒီ စံသမာဓိ ရပ္ကြက္ကုိ ေရာက္လာသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ စံသမာဓိရပ္ကြက္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္တုန္းက မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းမပင္ စက္မႈဇုံအနီး ဘူဒုိဇာေတြနဲ႔ ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာပုိင္ေတြဖက္က ဒီေနရာကုိ ဖယ္ရွင္းပစ္ဖုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိ မေအာင္ျမင္ေသးပဲ အခု အစုိးရသက္တမ္း ကုန္ခါနီးမွာ သူတုိ႔ကုိ ဖယ္ရွားပစ္ဖုိ႔ အရွိန္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္လာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိန္ထဲမွာပဲ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါးဒက္ကြင္း ရပ္ကြက္က အိမ္ေျခေပါင္း ၆၅၀ ကုိလည္း ရာအိမ္မွဴးက ဦးေဆာင္ၿပီး မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔နဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တုိ႔မွာ အဲဒီ မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးမႈေတြ ျဖစ္သြားခဲ့တာလုိ႔ ေဒသခံ ေက်းရြာသားေတြကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ကုိလႈိင္မ်ဳိးက ေျပာပါတယ္။

“ဒီ လက္ရွိအခင္းျဖစ္သြားတဲ့ ေျမသည္ စစ္ေတာင္းစကၠဴစက္ရုံရဲ႕ ၊ စက္ရုံေျမေပါ့ဗ်ာ။ စစ္ေတာင္းစကၠဴစက္ရုံက အရႈံးေပၚလုိ႔ဆုိၿပီး အဲဒီေျမေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကေန ပလပ္ေပးလုိက္တယ္။ မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးက အဲဒီေျမကုိ မရွိဆင္းရဲသားေတြအတြက္၊ ဆင္းရဲေမြေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန မရွိဆင္းရဲသားေတြ ေနထုိင္ဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ အဲဒီ ေျမကြက္ကုိ ခ်ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရပ္ကြက္ ရာအိမ္မွဴးနဲ႔ တျခားလူေတြကေပါင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီေျမကြက္ေတြကုိ ေရာင္းစားတာေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီလုိ ေရာင္းစားဖုိ႔အတြက္ကုိ သူတုိ႔က ဘာထပ္လုပ္ရသလဲဆုိေတာ့ မရွိဆင္းရဲသားေတြကုိ ေခၚလာၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က အဲဒီမွာ ေနခုိင္းတယ္။ တကယ္ သတင္းက အဲဒီလုိ ျပန္႔လာၿပီဆုိေတာ့ မရွိတဲ့သူေတြက ေၾသာ္ ငါတုိ႔ကုိ ဒီမွာလာေနထုိင္းတာပဲဆုိၿပီးေတာ့ ၊ လာေနလုိ႔ရတယ္ဆုိတဲ့ အသိနဲ႔ သူတုိ႔က လာေနၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တဲ့ဟာေတြကလည္း ရွိၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ဇာတ္လမ္းက ရႈပ္ကုန္တာ။ ရႈပ္ကုန္ေတာ့ အဲဒီ ရပ္ကြက္ရာအိမ္မွဴးက ဘာလုပ္သလဲဆုိေတာ့ - သူက ရက္ေတြကအမ်ားႀကီးပဲဗ်၊ ၃၀ ရက္ေန႔ကလည္း အဲဒီ အိမ္ေျခ (၃၀) ေလာက္ကုိ ၀င္ၿပီးေတာ့ ဒါးေတြနဲ႔ခုတ္၊ မီးေတြရႈိ႕ၿပီးေတာ့ ဖ်က္သြားတယ္။ ၂ ရက္ေန႔က ညက်မွ သူတုိ႔က အဲဒီမွာ အိမ္ေျခ (၆၅၀) အကုန္လုံးကုိ မီး၀င္ရႈိ႕တာ။ အဲဒီလုိ မီး၀င္ရႈိ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ နယ္ထိ္န္းေပါ့ေနာ္၊ ျမင္တဲ့သူေတြကလည္း ျမင္တာေပါ့။”

၀ါးဒက္ကြင္း ေက်းရြာသားေတြကလည္း သူတုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ အခုလုိ ေျပာျပၾကပါတယ္။

“(ရြာသားမ်ား) ကေလးေတြလည္း ကဲေသၾကဆုိၿပီး မီးနဲ႔ရႈိ႕ခဲ့တာ သူတုိ႔အဖြဲ႔က။ မိန္းမေတြ၊ ကေလးေတြ၊ အဖြားႀကီးေတြ အကုန္သတ္တဲ့။ ရုိက္နက္ သတ္ျဖတ္ၾကတာ။ အခု အဖြားႀကီးတေယာက္ဆုိ က်ေနာ္တုိ႔သြားတာေတာင္ - ငါ့သားတုိ႔ရယ္၊ အေမ့ကုိ မဖမ္းပါနဲ႔ - အေမ့ကုိ မဖမ္းပါနဲ႔ဆုိၿပီး၊ အခုထိရွိတယ္။ လုိက္ျပဆုိလည္း လုိက္ျပလုိ႔ရတယ္။ ၈ နာရီ ၂၀ ကေန ညေန ၄ နာရီထုိးမွ ၿပီးသြားတယ္၊ အိမ္ေျခ ၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ မီးရႈိ႕ ပစ္ခဲ့တာ။”

သူတုိ႔ရဲ႕ အိမ္ေတြကုိ မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရေပမယ့္လည္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ေတြထံ မတုိင္ရဲပဲ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကုိလည္း ရြာသားေတြက အခုလုိ ဆက္ရွင္းျပၾကပါတယ္။

“(ရြာသားမ်ား) ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့ ဆြဲမွာေၾကာက္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ မသြားရဲဘူး။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ပါပါလုိ႔ ရဲက အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ စခန္းမွဴးကုိယ္တုိင္ပါၿပီး လက္ထိပ္ခတ္သြားလုိ႔ ရဲလုိ႔ သိရတာ။ ရဲေတြလာတာကုိလည္း ကားေတြ အေမ်ာက္အျမားနဲ႔ လူတုိင္းက ျမင္တယ္။”

၀ါးဒက္ကြင္း ေက်းရြာသားေတြဟာ သူတုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ဒီကေန႔ သတင္းမီဒီယာေတြကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ရွင္းလင္း တင္ျပသြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ကိုုေဇာ္၀င္းလႈိင္/ ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္ လႊတ္တင္မည့္ သတင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ရက္ေန႕ က ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ၾကည့္ရွဳေနၾကစဥ္။ 
ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ သူရဲ ႔ပဲ့ထိန္းတပ္ ဒုံးက်ည္ကို ထင္ထားတာထက္ေစာၿပီး လႊတ္တင္မယ္႔ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္ လို႔ ေတာင္ကိုးရီးယား ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စေနေန႔မွာေျပာပါတယ္။ ခုလို အစီအစဥ္ေျပာင္းတဲ႔အေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေျမာက္ကိုးရီးယားဘက္က အေၾကာင္းၾကားတာမရွိသလို ပဲ႔ထိန္းဒုံးက်ည္ကို တနဂၤေႏြေန႔မွာ လြတ္တင္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ရတယ္လို႔လည္း ေတာင္ကိုးရီးယားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင္႔ရ Moon Sang Gyun ကေျပာပါတယ္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားရဲ ႔ ပဲ႔ထိန္းတပ္ ဒုံးက်ည္ကို ခုလို စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မယ္႔ အစီအစဥ္ဟာ ရန္စတဲ႔သေဘာျဖစ္သလို ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈေတြ ကိုလည္း ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္တဲ႔လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္ အိုဘားမားနဲ႔ တရုတ္သမၼတ ရွိက်င္းပင္ တို႔ကလည္း ေျပာဆိုထားတာပါ။ ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္အတြင္း န်ဴ ကလီးယား လက္နက္ လုံး၀ ကင္းစင္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ေသာၾကာေန႔က တယ္လီဖုန္းဆက္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်ိန္အတြင္း အေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္တုိ႔ ေနာက္ထပ္ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ႔ၾကတယ္ လို႔ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္က ေျပာပါတယ္။

ၿဂိဳလ္တုကေန ရိုက္ယူထားတဲ႔ဓာတ္ပုံေတြအရ ေျမာက္ကိုးရီးယားနိုုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္က Tongchang–ri စခန္းကေန ပဲ႔ထိန္းတပ္ဒုံးက်ည္ပစ္လႊတ္ဖို႔ တပ္ဆင္ေနပုံရတယ္လို႔ ဂ်ပန္သတင္းဌာနက မၾကာေသးခင္ကပဲ ထုတ္ျပန္သြားပါတယ္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားဘက္က ေလးႀကိမ္ေျမာက္ နူကလီးယား လက္နက္ စမ္းသပ္ ပစ္လႊတ္မႈကို ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿ႔ပီးတဲ႔ေနာက္ ဒီလုပ္ရပ္အတြက္ ကင္ဂ်ဳံအြန္းအစိုးရကို ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြခ်မွတ္ဖို႔ အဆင္႔ျမင္႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြအၿပီးမွာပဲ ေျမာက္ကိုးရီးယားဘက္က လက္နက္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈေတြလုပ္နုိင္တယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚလာ တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားရဲ႔ ပဲ႔ထိန္းတပ္ ဒုံးက်ည္ပစ္လြတ္မႈေတြကို ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႔ ျပဌာန္းခ်က္က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/

အရင္စမ္းသပ္မွုေတြလုပ္တုန္းကလည္း သိပၸံသုေတသန အတြက္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေျပာထားပါတယ္
ေျမာက္ကိုရီးယားက တာေဝးပစ္ဒုံးပ်ံကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္ထက္ေစာၿပီး လႊတ္တင္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ကုလသမဂၢကိုေပးပို႔တဲ့စာထဲမွာ လႊတ္တင္မယ့္ရက္ကို ဒီလ ၇ရက္ေန႔နဲ႔ ၁၄ရက္ေန႔ၾကားမွာ လႊတ္တင္မယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက ဆိုပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကေတာ့ အဲဒီဒုံးပ်ံမွာ ေလ့လာေရးၿဂိဳလ္ထုကို တပ္ဆင္ၿပီး အာကာသထဲကို လႊတ္တင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္အစိုးရတို႔ကေတာ့ ဒါကို တာေဝးပစ္ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္မွု တခုျဖစ္လို႔ ယုံၾကည္ထားၾကပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားကို ဘယ္လို ဒုံးက်ည္မ်ိဳးမဆို မလႊတ္တင္ဖို႔ ကုလသမဂၢက တားျမစ္ထား ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

 တူရကီ သမၼတ မိန္႔ခြန္း ေပးေနရာ အခန္းထဲ ကေန အဲဒီ့ ဆႏၵၿပ အမ်ိဳးသမီး ေတြ ကို သမၼတရဲ့ ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ က ဆြဲထုတ္ ခဲ့ၾက ပါတယ္။
အီေကြေဒါ နိုင္ငံ မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ တူရကီ သမၼတ ရာဂ်ိပ္ တိုင္ရိပ္ အဒိုအန္ ရဲ့ သက္ေတာ္စာင့္ ကိုယ္ရံေတာ္ ေတြ ရဲ့ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ေတြ လိုခ်င္ တယ္ ဆိုၿပီး အီေကြေဒါ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ က ေတာင္းဆို လိုက္ပါတယ္။

အီေကြေဒါ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကီတိုး ကို တရားဝင္ အလည္ပအတ္ ခရီး လာေရာက္တဲ့ သမၼတ အဒိုအန္ ရဲ့ ခရီးစဥ္ အတြင္း ဆႏၵၿပ သမား ေတြ နဲ႔ သမၼတ ရဲ့ ကိုယ္ရံေတာ္ အဖြဲ႕ အၾကား ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ေတြ ျဖစ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။

တူရကီ မွာ မတရားသင္း ေၾကညာခံထားရတဲ့ ကာ့ဒ္မ်ိဳးႏြယ္စု အဖြဲ႕ PKK အေပၚ တူရကီ အစိုးရ ရဲ့ ျပဳမူ ပုံ ေတြ အေပၚ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ တဲ့ အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသာ ပေတး ေန႔ က ကီတိုး ၿမိဳ႕ေတာ္ မွာ သမၼတ အဒိုအန္ မိန္႔ခြန္း ေျပာတုန္း အမ်ိဳးသမီး အုပ္စု တစ္ခု က လူသတ္ ေကာင္ ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တူရကီ သမၼတ မိန္႔ခြန္း ေပးေနရာ အခန္းထဲ ကေန အဲဒီ့ ဆႏၵၿပ အမ်ိဳးသမီး ေတြ ကို သမၼတရဲ့ ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ က ဆြဲထုတ္ ခဲ့ၾက ပါတယ္။

အဲဒီလို တူရကီ သမၼတ လုံျခဳံေရး အဖြဲ႕ ရဲ့ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ျပဳမူပုံ ဟာ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး အီေကြေဒါ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဟိုေဆး ဆီရားနိုး က အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ ရွုတ္ခ် ခဲ့ ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ အတိုက္ခိုက္ခံရတာနဲ႔ ေက်ာင္းေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ လုပ္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္း၊ Khyber Pakhtunkhwa ခရိုင္ထဲက ေဒသတခ်ိဳ႕မွာ ေက်ာင္းဆရာေတြ ဟာ ေသနတ္ေတြ ေဆာင္ လာၾကၿပီး စာသင္ခန္းထဲအထိ ယူလာေနၾကပါၿပီ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လတုန္းက Charsadda ၿမိဳ႕က Bacha Khan တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုပါတဲ့ လူေပါင္း ၂၁ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ အၾကမ္းဖက္ အတိုက္ခိုက္ ခံရမႈ ေနာက္ပိုင္း ပါကစၥတန္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ ဒီခရိုင္ထဲက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေသနတ္ အေရာင္းအဝယ္ တက္လာခဲ့တာပါ။

ေနာက္ထပ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္လို႔ အစိုးရက သတိေပးခဲ့တဲ့ေနာက္ ဇန္နဝါရီလ ထဲမွာ ေထာင္ခ်ီတဲ့ ေက်ာင္းေတြဟာ တပါတ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ပိတ္ပစ္ ခဲ့ရပါတယ္။ တာလီဘန္ေတြက Peshawar က စစ္တပ္ဖြင့္ထားတဲ့ ေက်ာင္းတေက်ာင္းကို ဝင္စီးၿပီး ေက်ာင္းသား ၁၃၂ ေယာက္နဲ႔ ဝန္ထမ္း ၉ ေယာက္ကို သတ္ပစ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ တႏွစ္အၾကာမွာ ဘာခ်ာခန္း တကၠသိုလ္မွာ အတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္း ၂ ပတ္အတြင္း ေက်ာင္းေတြနဲ႔ လူေပါင္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္က ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူေတြအတြက္ လုိင္စင္ေတြ ထုတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ခရိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္ Peshawar က အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

Charsadda တကၠသိုလ္ ပစ္ခတ္မႈေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္ဆရာေတြနဲ႔ ပညာတတ္အမ်ားစု အပါအဝင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ေသနတ္ေတြ လာဝယ္ၾကတယ္လုိ႔ ေေသနတ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ တေယာက္က ဗြီအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

ပါကစၥတန္က ေက်ာင္းေတြကိုလည္း အျမင့္ဆံုး အဆင့္ သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားတာပါ။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ေတြကိုလည္း လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္ေတြ ငွါးထားဖို႔နဲ႔ ေက်ာင္းပတ္လည္း တံတိုင္းေတြ ခတ္တာ အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးေတြ တိုးျမွင့္ခ်ထားဖုိ႔ ခရိုင္အစိုးရက ပန္ၾကားထားပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/


ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္မွာ စေနေန႔က လႈပ္ခတ္သြားတဲ့ အင္အားျပင္း ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့ အပ်က္အစီးပံုေတြၾကားမွာ  အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ ရွိ မရွိ၊ ေထာင္ခ်ီတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတြ ႀကိဳးစား ရွာေဖြေနၾကပါတယ္။

စေနေန႔ အာရံုမတက္ခင္ လႈပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ဟာ ျပင္းအား ၆.၄ ရွိၿပီး လူေပါင္း ၂ သန္း ေလာက္ေနတဲ့ Tainan ၿမိဳ႕မွာ ေသဆံုးရသူက ၁၇ ဦးထက္မနဲ ရွိေနတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ေသဆံုးသူအမ်ားစုဟာ အထပ္ ၁၇ ထပ္ရွိတဲ့ အေဆာက္အဦး တခုထဲက ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေဆာက္အဦးဟာ လံုးဝ ျပားျပားဝပ္ ၿပိဳက်ခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေနာက္ တပိုင္းတစ ၿပိဳက်ေနတဲ့ အေဆာက္အဦး ၂ ခုကိုေတာ့ ေအာက္ေျခကေန ယိုင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအေဆာက္အဦးေတြရဲ႕ ေအာက္ပိုင္း အထပ္ေတြမွာ တန္ခ်ိန္ ရာခ်ီတဲ့ ကြန္ကရစ္ေတြ၊ သံမဏိေတြ ၿပိဳက်ေနတာပါ။

ငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္က အဲဒီအေဆာက္အဦးေတြထဲမွာ လူေပါင္း ၂၅၀ ေလာက္ ရွိေနတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

ထိုင္ဝမ္အစိုးရ ဗဟိုသတင္းဌာနကေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔ အေစာပိုင္းအထိဆိုရင္ လူေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၅၀ ေလာက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။  ဒီအထဲမွာ ကေလးငယ္ေတြလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ပါေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

Kao hisung ေဒသ Meinong အရပ္မွာ ဗဟိုျပဳတဲ့ ေျမတိမ္ငလ်င္ဟာ တုိင္ဝမ္စံေတာ္ခ်ိန္ စေနေန႔ မနက္ ၄ နာရီ မထိုးခင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ Tainan ၿမိဳ႕နားတဝို္က္က အေဆာက္အဦး ၉ လံုး ပ်က္စီးခဲ့တယ္လို႔ CAN သတင္းဌာနက ေျပာပါတယ္။  ဒါဇင္နဲ႔ ခ်ီတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြလည္း စိတ္မခ်ရတဲ့ အဆင့္ေရာက္သြားတယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့တာမို႔ စေနေန႔မွာ ဆိုင္ေတြ၊ ဘဏ္ေတြနဲ႔ တျခား ဌာန အေဆာက္အဦးေတြကို ပိတ္ထားရၿပီး ေဘးလြတ္ရာကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့တာပါ။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

လူေနတိုက္ျမင့္ေတြ ၿပိဳက်ခဲ့တဲ့ ထိုင္ဝမ္ငလ်င္
ထိုင္ဝမ္ေတာင္ပိုင္းတိုင္နန္ၿမိဳ႕မွာ ငလ်င္လွုပ္တာေၾကာင့္ လူေနတိုက္ျမင့္ေတြၿပိဳက်ၿပီး အနည္းဆုံး၁၁ဦး ေသဆုံးကာ ၃၀၀ေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔ မနက္အေစာပိုင္းမွာ လွုပ္ခဲ့တဲ့ ၆.၄ ျပင္းအားရွိတဲ့ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူေနအေဆာက္အအုံအခ်ိဳ႕ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး လူ၃၀၀ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါတယ္။ေသဆုံးသူေတြထဲမွာ ခေလးငယ္တစ္ဦး ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ငလ်င္ဒဏ္ခံရသူေတြကို အစြမ္းရွိသ၍ႀကိဳးစားကူညီမယ္လို႔ ထိုင္ဝမ္ သမၼတ မာရင္ဂ်ိဳးက ဂတိေပးထားပါတယ္။

ၿပိဳက်တဲ့ အေဆာက္အအုံထဲမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ သူေတြကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားေတြက ႀကိဳးစား ကယ္တင္ခဲ့ၾကၿပီး လူ ၃၀ အနည္းဆုံးပိတ္မိေနဆဲ လို႔ သတင္းေတြမွာ ေျပာပါတယ္။

ၿပိဳက်တဲ့အေဆာက္ အအုံေတြထဲမွာ လူ၂၅၆ေယာက္ေနထိုင္တဲ့ ၁၇ထပ္တိုက္ ၿပိဳက်တာက အေျခေနအဆိုး ဆုံးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အထပ္ပါၿပိဳက်တဲ့ အေဆာက္အအုံထဲကေန လူ၂၀၀ေက်ာ္ကို ကယ္ထုတ္ခဲ့ရပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

တူရကီ နယ္စပ္ ကို ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္ ခုႏွစ္ေသာင္း ေလာက္ အထိ ေရာက္လာ နိုင္တယ္။
အလက္ပ္ပို ၿမိဳ႕ တိုက္ပြဲ ေတြ ေၾကာင့္ ထြက္ေျပး လာၾကရတဲ့ ေသာင္း နဲ႔ ခ်ီတဲ့ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္ ေတြကို တူရကီ နယ္ထဲ ေပးဝင္ဖို႔ မလိုဘူး ဆိုၿပီး တူရကီ အာဏာပိုင္ ေတြ က ေျပာေနပါတယ္။

ဆီးရီးယားနဲ႔ တူရကီ နယ္စပ္ က တူရကီ ၿမိဳ႕ ျဖစ္တဲ့ ေခးလ္လစ္ ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ အနီး ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက္ အတြင္း ေရာက္လာၾကတဲ့ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္ သုံးေသာင္းခြဲ ဝန္းက်င္ ရွိ ပါတယ္။

ဆီးရီးယား ဘက္ျခမ္းမွာသာ ရွိေနၾက ေသးတဲ့ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ေတြကို လိုအပ္တဲ့ အစားအစာ နဲ႔ ယာယီ တဲ ေတြ ပို႔ေဆာင္ ေပး ေနတယ္ ဆိုၿပီး တူရကီ ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွုး က ဆိုပါတယ္။

အလက္ပ္ပို ကို ႐ုရွားက ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မွု ေတြ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ေနမယ္ ဆိုရင္ တူရကီ နယ္စပ္ ကို ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္ ခုႏွစ္ေသာင္း ေလာက္ အထိ ေရာက္လာ နိုင္တယ္ ဆိုၿပီး ေတာ့လည္း တူရကီ အာဏာပိုင္ ေတြ ခန္႔မွန္း ထားၾက ပါတယ္။

အလက္ပ္ပို ၿမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ မွာ ဆီးရီးယား အစိုးရ စစ္တပ္ အေနနဲ႔ ထိုးစစ္ အသစ္ ေတြ ျပဳလုပ္ နိုင္ဖို႔ အတြက္ ႐ူရွားက ေလေၾကာင္း ပစ္ကူ ေတြ ေပး ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese/


ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အလက္ပိုနယ္မွာ အစိုးရရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ ထုိးစစ္ေၾကာင့္ ဒီတပတ္ထဲမွာ ထြက္ေျပးလာၾကတဲ့ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆီးရီးယား အရပ္သားေတြအတြက္ နယ္စပ္ဂိတ္ေတြကို ဖြင့္ေပးဖို႔ ဥေရာပသမဂၢ (EU) တာ၀န္ရွိသူေတြက တူရကီအစိုးရကို တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္ေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာတာကုိ လက္ခံေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္တခုျဖစ္ဖုိ႔ ကတိျပဳထားတဲ့အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး EU အေနနဲ႔ အားေပးတဲ့အေၾကာင္း EU ႏုိင္ငံျခားမူ၀ါဒေရးရာ အႀကီးအကဲ Federica Mogherini က ဥေရာႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ တူရကီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတုိ႔ကုိ စေနေန႔က အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

“ဆီးရီးယားႏုိင္ငံထဲကေန ထြက္ေျပးလာၾကသူေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာအကာအကြယ္ လိုအပ္ၾကတဲ့ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံသားေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေမးေနစရာမလိုပါဘူး” - လို႔လည္း နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ အမ္စတာဒန္မွာ က်င္းပေနတဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ EU ႏုိင္ငံျခားမူ၀ါဒေရးရာ အႀကီးအကဲ က ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

တူရကီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Ahmet Davutoglu ကေတာ့ - ဒုကၡသည္ေတြကို ၀င္ခြင့္ျပဳမယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ရက္က လန္ဒန္မွာ က်င္းပတဲ့ ဆီးရီးယားအလွဴရွင္မ်ားရဲ႕ ညီလာခံမွာ ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တူရကီနဲ႔နယ္စပ္ ဆီးရီးယားဘက္ျခမ္းမွာ ဒီတပတ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ အရပ္သားဒုကၡသည္ေတြကေတာ့ - တူရကီအာဏာပိုင္ေတြကေန ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ နယ္စပ္ကုိ ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆုိင္းရင္း ပိတ္မိေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္က အီရတ္ ႏိုင္ငံ၊ ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕၊ Abu Ghraib အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးကို ညွဥ္းပမ္းေနသည့္ ျဖစ္ရပ္ကို ေအပီသတင္းဌာနက ရရွိထားသည့္ဓါတ္ပံု။ 
၂၀၀၁-ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အီရတ္နဲ႕ အာဖဂန္နစၥတန္ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းေတြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းသားေတြအေပၚ မေတာ္မတရားျပဳမူတဲ့ အမႈေတြနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ ဓာတ္ပံု၂၀၀နီးပါးကို ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္္ပါတယ္။

အေမရိကန္ တပ္သားေတြ မေတာ္မတရား လုပ္ေဆာင္တယ္ခဲ႔ဆိုတဲ႔ စြပ္စြဲခ်က္ေတြအေပၚ လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကေန ဒီဓာတ္ပံုေတြဟာ ထြက္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္လို႕ ကာကြယ္ေရး ဌာနရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

အဲ႔ဒီ စြပ္စြဲခ်က္ေတြအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ႔ရာမွာ အဲ႔ဒီထဲကျဖစ္ရပ္ ၁၄ခုနဲ႕ တပ္သား ၆၅ ဦးတို႕ဟာ မမွန္မကန္ လုပ္ခဲ႔တဲ႔လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ အေရးယူခံခ့ဲရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ The American Civil Liberties Union အဖြဲ႕က သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အက္ဥပေဒအရ ဒီလို မေတာ္မတရားျပဳမႈ မွတ္တမ္းေတြကို အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဓါတ္ပံုေတြကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကာကြယ္ေရး အက္ ဥပေဒ အရ အမ်ားျပည္သူကို ခ်မျပပဲ သိမ္းဆည္းထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထိမ္းသိမ္းထားတဲ့ ဓါတ္ပံု ေတြကို အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Ash Carter က ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလမွာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး၊ ၁၉၈ ပံုကို အမ်ားျပည္သူမ်က္ကြယ္မွာ ထားဖုိ႕မလိုဘူးလို႕ ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)

ကမာၻမွာ ျမန္မာဟာ ပြဲစားအမ်ားဆံုးရွိတဲ့နိုင္ငံလို ့ဆိုရင္ တခ်ိဳ့က စာေရးသူကို ပိုလိုက္တာလို ့ထင္မလား မသိဘူး။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကိုရိုးရိုးေလးၾကည့္လိုက္ပါ။ ကားပြဲစား၊ ေျမပြဲစား၊ အိမ္ပြဲစား၊ အလုပ္ပြဲစား၊ ေလွ်ာက္လႊာပြဲစား၊ ေက်ာက္ပြဲစား၊ အမွဳ့ပြဲစား၊ ဆန္ပြဲစား၊ ဆီပြဲစား၊ ႏွမ္းပြဲစား၊ ပဲပြဲစား၊ ငရုပ္ပြဲစား၊ ၾကက္သြန္ပြဲစား၊ ကြမ္းပြဲစား၊ က်ဳရွင္ပြဲစား၊ အုတ္ပြဲစား၊ ထံုးပြဲစား၊ သဲပြဲစား စသည္ျဖင့္ ရွိရွိသမွ်လုပ္ငန္း ကိ္စၥအ၀၀မွာ ခလုပ္တိုက္ယူရေလာက္ေအာင္ မွိဳလိုေပါက္ပြားေပါမ်ားေနတာမဟုတ္လား။

တကယ္ေတာ့ ၾကားပြဲစား (Agent) ဆိုတာ မလိုအပ္ဖူးလို ့ေျပာရင္မွားပါလိမ့္မယ္။ ၾကားပြဲစားနဲ ့အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းေတြ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြရွိပါတယ္။ သာမန္ျပည္သူဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ နိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးေတြျဖစ္ျဖစ္ မိမိတို ့မအားလပ္လို ့ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္တိုင္မသြားေရာက္နိုင္လို ့ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္မေပးနိုင္လို ့ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ ့ေစဘို ့ ၾကားပြဲစား (Agent) ကိုငွားရမ္း ခိုင္းေစတာဟာ သဘာ၀က်သလို နိုင္ငဲတကာမွာလည္း တရား၀င္လုပ္ေနၾကတာပါ။

ဒါေပမဲ့ ၾကားပြဲစားေတြမွာ တျခားသူေတြရဲ့ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တရား၀င္လုပ္နိုင္ဖို ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ (Agent License) ရွိဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဥပေဒေၾကာင္းအရရင္ဆိုင္လာရတဲ့အခါ တရား၀င္နိုင္မွာမဟုတ္လား။ အခုျမန္မာနိုင္ငံမွာလုက္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ၾကားပြဲစားဆိုတာေတြက အမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ (Agent License) မရွိဘဲ နားလည္မွဳ့နဲ ့လုပ္ကိုင္ေနၾကတာပါ။ အမွန္တကယ္ေတာ့နားလည္မွဳ့ဆိုတာ တရားမ၀င္သလို ဥပေဒစိုးမိုးမွဳ့မရွိေအာင္၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳ့ေတြျဖစ္ေစပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဘာေၾကာင့္အခုလို မလိုအပ္တဲ့ၾကားပြဲစားေတြ ထူထပ္ေပါမ်ားေနရတာလည္းဆိုတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါအေျခခံအေၾကာင္းရင္းေတြကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ ့နိုင္ျမင္နိုင္ပါတယ္။

(၁) အျပစ္အနာအဆာဗလပ်စ္နဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားညစ္ - ႀကိဳးနီစနစ္ ( Red Tape System)
(၂) ေဖါက္ျပန္အက်င့္ပ်က္ ့ဗ်ဴရိုကရက္မ်ား
(၃) တရားဥပေဒမစိုးမိုးမွဳ့
(၄) အလုပ္လက္မဲ့ေပါမ်ားျခင္း စတာေတြေၾကာင့္ဘဲမဟုတ္လား။

သြက္သြက္ခါေအာင္မွားယြင္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႀကီးေအာက္မွာ ႀကိဳးနီစနစ္ (Red Tape System) ဆိုတာ ေသးတဲ့အမွဳ့ကိုႀကီးေအာင္၊ ရွင္းတဲ့အရာကိုရွဳပ္ေအာင္၊ လြယ္တဲ့ကိစၥကိုခက္ေအာင္လုပ္ထားတာမို ့အက်င့္ပ်က္ ဗ်ဴရိုကရက္အရာရွိအရာခံ ၀န္ထမ္းေတြ လာဘ္ယူလုပ္စားနိုင္ေအာင္ ခြင္ဖန္ေပးလိုက္တဲ့စနစ္ ျဖစ္ေစေတာ့တာ ပါဘဲ။

အဲ့ဒီ ႀကိဳးနီစနစ္ဟာ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ့ ေန ့တဓူ၀ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိစၥအ၀၀ကို မလိုအပ္ဖဲ ခက္ခဲ ၾကန္ ့ၾကာေစတာမို ့ျဖတ္လမ္းက အခေၾကးယူ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမဲ့ ၾကားပြဲစားလူေပၚလူေဇာ္ေတြကို ေမြးထုတ္လိုက္ျပန္ပါတယ္။

ဥပေဒေတြကေလွ်ာ့ရဲ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကမျပည့္စံု၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူေတြက သီလမလံုေတာ့ ၾကားပြဲစားေတြ ကလည္း လိုင္စင္ဆိုတာေလွ်ာက္ထားစရာမလို၊ အခေၾကးယူတဲ့ေနရာမွာ ေစာင့္စည္းစရာမရွိ၊ လိုက္နာရမဲ့ စံရည္စံညႊန္းမရွိေတာ့ ပြဲခတင္မက ပြဲညြန္ ့လည္းခူး၊ ပြဲဖူးလည္းခုတ္ ထင္သလိုလုပ္ေနၾကတာမဟုတ္လား။

မလိုအပ္ဖဲေပးရ၊ မလိုအပ္ဖဲသြားရလာရ၊ မလိုအပ္ဖဲသံုးစြဲရတဲ့ဘ႑ာေငြေၾကး၊ မလိုအပ္ဖဲျဖဳန္းရတဲ့အခ်ိန္ ဆိုတာ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြအတြက္သာမက တိုင္းျပည္အတြက္ မလိုအပ္တဲ့ နစ္နာဆံုးရွံဳးမွဳ့ေတြပါဘဲ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ၾကားျဖတ္လို ့မလိုအပ္တဲ့ဆံုးရွံဳးမွဳ့ေတြနဲ ့ပတ္သက္လို ့ ကမာၻေက်ာ္ကုမၸဏီႀကီးေတြမွာ စံထားအသံုးျပဳေနၾကတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း (Lean Manufacturing) အေၾကာင္း မသိေသးတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကို နည္းနည္းမိတ္ဆက္ေပးျခင္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ေလာက္က တိုယိုတာကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ့စနစ္ (Toyota Production System) က အေျချပဳေပၚထြက္လာတဲ့ Lean Manufacturing ဆိုတာ ဂ်ပန္လို မုဒ (Muda) အဂၤလိပ္လို (Waste) လို ့ေခၚ နိုင္တဲ့ အလဟႆ ေလလြင့္ဆံုးရွံဳးမွဳ့မွန္သမွ်ကို ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တိုင္းမွာ စနစ္တက်ရွာေဖြ ဖယ္ရွားတဲ့နည္းလမ္းပါဘဲ။

မူလ တိုယိုတာကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ့စနစ္မွာေတာ့ အလဟႆ ေလလြင့္ဆံုးရွံဳးမွဳ့ (ရ) မ်ိဳး (seven types of waste) လို ့သတ္မွတ္ထားေပမဲ့ ေနာက္တိုးတမ်ိဳးနဲ ့ေပါင္းရင္း ေလလြင့္ဆံုးရွံဳးမွဳ့ (၈) မ်ိဳးလို ့ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္နိုင္ပါတယ္။

(၁) မလိုအပ္ဖဲ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ရမွဳ့ (Transport)
(၂) မလိုအပ္ဖဲ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းရမွဳ့ (Inventory)
(၃) မလိုအပ္ဖဲ ေရြ ့လွ်ားသြားလာရမွဳ့ (Motion)
(၄) မလိုအပ္ဖဲ ေစာင့္ဆိုင္းရမွဳ့ (Waiting)
(၅) မလိုအပ္ဖဲ ပိုလွ်ံထုတ္လုပ္မွဳ့ (Over production)
(၆) မလိုအပ္ဖဲ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားမွဳ့့ (Over processing)
(ရ) မလိုအပ္ဖဲ အပ်က္စီးမ်ားမွဳ့ (Defects)
(၈) မလိုအပ္ဖဲ မကၽြမ္းက်င္တဲ့၀န္ထမ္းပိုလွ်ံမွဳ့ (Skills ) စတာေတြပါဘဲ။

ျမန္မာနိုင္မွာရွိတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြလက္ထက္ စက္မွဳ့လက္မွဳ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ၊ အစိုးရရံုးလုပ္ငန္းေတြ အထက္ပါ အလဟႆ ေလလြင့္ဆံုးရွံဳးမွဳ့ေတြကို စီမံခန္ ့ခြဲသူေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြညံ့ဖ်င္းရင္ဖ်င္းသေလာက္၊ ေစတနာနည္းရင္ နည္းသေလာက္၊ တိုးတက္ေအာင္ေျပာင္းလဲေအာင္ မျပဳျပင္ခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ ဆိုေတာ့ နိုင္ငံနဲ ့ျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ဆံုးရွံဳးခဲ့သလဲဆိုတာ ေတြးၾကည့္ယံုနဲ ့ၾကက္သီးထစရာ ေကာင္းပါတယ္။

အရည္အေသြးမမွီတဲ့ အစိုးရစီမံကိန္းေတြေအာက္မွာ စက္ရံုအလုပ္ရံု ရံုးဌာန တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြအတြက္ ေနရာေရြးခ်ယ္မွဳ့ကစလို ့လုပ္သားျပည္သူ၊ ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္းသားေတြ ေနစဥ္နဲ ့အမွ်ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ ့ရမဲ့ သြားလာေရးအခက္အခဲေတြ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မွဳ့မရွိခဲ့ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကေမာက္ကမဘ၀ေတြနဲ ့ တသက္လံုးလိုလို ဒုကၡဆင္းရဲႀကိးစြာရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာမဟုတ္လား။

တျခားနိုင္ငံေတြမွာ ၀န္ေဆာင္မွဳ့လုပ္ငန္းေတြဆိုတာ တေနရာထဲနဲ ့ၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို ့၊ အိုင္တီနည္းပညာေတြအသံုးခ်ၿပီး လူကိုယ္တိုင္လာစရာမလိုေအာင္ အခ်ိန္မကုန္ေအာင္ အြန္လိုင္းစနစ္ (Online application) ေတြသံုးေနၾကခ်ိန္မွာ တို ့နိုင္ငံမွာက ဘယ္လိုရံုးလုပ္ငန္းကိစၥျဖစ္ျဖစ္ ၾကိဳးနီစနစ္ေတြေၾကာင့္ မလိုအပ္ဖဲ လုပ္ငန္းအဆင့္ေတြမ်ားေတာ့ တေနရာထဲမွာ ဘယ္ေတာ့မွမၿပီးျပတ္ရဘူးေလ။ မလိုအပ္ဖဲ ဟိုေျပးရ ဒီလႊားရ၊ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ စိတ္ေမာလူေမာ ဖတ္ဖတ္ေမာၾကရတာကို တခ်ိဳ့ကအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ မစီမံတတ္တာ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းတာကို မျမင္နိုင္ေတာ့ ကံကိုရိုးမယ္ဖြဲ ့ၾကတယ္ေလ။

ဦးသိန္းစိန္တို ့ရဲ့ လက္ရွိစစ္သားတပိုင္းအစိုးရ ဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အျငင္းပြားစရာေ၇ြးေကာက္ပြဲနဲ ့အာဏာယူ ၿပီးတဲ့ေနာက္ တတိယေျမာက္ႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က်မွသာ အစိုးရရဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္နဲ ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳ့ေတြ တိုက္ဖ်က္မယ္လို ့ေၾကြးေၾကာ္ေျပာဆိုၿပီး Public Services Performance Appraisal Task Force နဲ ့ anti-corruption committee ေတြကိုဖြဲ ့ခဲ့ေပမဲ့ ဒီေန ့အခ်ိန္ထိ (၅) ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဆင္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္ သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ့ေတြဘဲလုပ္ခဲ့တာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာရွိေနဆဲ ႀကိဳးနီစနစ္နဲ ့ႀကီးမားေနဆဲအဂတိ လိုက္စားမွဳ့၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳ့ေတြ၊ တရားဥပေဒမစိုးမိုးမွဳ့ေတြက သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဘယ္လိုလုပ္ထိေရာက္မလဲ ဦးသိန္းစိန္တို ့ရဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက စစ္အာဏာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြ၊ သူတို ့ကိုမွီခိုၿပီးႀကီးပြားေနတဲ့ခရိုနီအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြကို မထိမတို ့ဘဲ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းအနည္းအက်ဥ္း ကိုသာ အေပၚယံေျပာင္းလဲမွဳ့ေတြလုပ္ျပခဲ့တာကိုး။ အစိုးရအဖြဲ ့နဲ ့စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ပိုင္ဆိုင္မွဳ့ေတြျပရမယ္ ဆိုေတာ့ လက္မခံဘူး မဟုတ္လား။ သူတို ့က ဥပေဒအထက္မွာေနျခင္တာေလ။ တျခားသူေတြသာ ေျပာင္းလဲခိုင္းတာ၊ သူတို ့ကိုယ္သူတို ့ေျပာင္းလဲဖို ့ကိုေတာ့ စိတ္မ၀င္စားဘူးဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။

(၂၀၁၅) ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာလ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ ့အတူ ျမန္မာျပည္သူလူထုအမ်ားစုရဲ့ေထာက္ခံမွဳ့နဲ ့ ေ၇ြးေကာက္ပြဲ မွာအနိုင္ရလို ့ မၾကာခင္မွာတာ အစိုးရသစ္ကိုဖြဲ ့ ေတာ့မွာပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အစိုးရဟာ ဦးသိန္းစိန္တို ့စစ္တပိုင္းအစိုးရ လုပ္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္နိုင္မယ္လို ့ျပည္သူေတြက ရိုးရိုးသားသားယံုၾကည္လို ့အသဲၾကားကမဲတျပားနဲ ့ဆႏၵျပဳခဲ့ၾကတာပါ။ ဘာေၾကာင့္လို ့လည္းဆိုေတာ့ NLD ဆိုတာ စစ္မွန္တဲ့ေျပာင္းလဲမွဳ့ကို တနိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ ့ေတာင္းဆိုဆႏၵျပဳခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပံုႀကီးက မီးရွဴးသန္ ့စင္ဖြားျမင္ေပးလိုက္တာမို ့အမ်ိဳးမွန္သေႏၶမွန္တဲ့ ျပည္သူ ့ပါတီႀကီးျဖစ္လို ့ပါဘဲ။

ဒီေနရာမွာအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က နိုင္ငံတနိုင္ငံအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ေျပာင္းလဲမွဳ့ကိုေဖၚေဆာင္တဲ့အခါမွာ အစိုးရအဖြဲ ့အတြင္းမွာတင္ေျပာင္းလဲယံုနဲ ့မလံုေလာက္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္က ေခတ္ေဟာင္းရဲ့ အေတြးအေခၚ အသိအျမင္၊ အေလ့အထ အက်င့္အႀကံ၊ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုအားလံုးကို စြန္ ့လႊတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ ့ထိုက္တန္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေျပာင္းလဲပ်ိဳးေထာင္ၾကဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကိုပတ္ေနတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ကိုျဖတ္နိုင္ေအာင္ ေဖါက္ျပန္တဲ့ဗ်ဴရိုကရက္ေတြကိုၾကဥ္ ကိုယ္ကိုတိုင္လည္းျပင္ မလိုအပ္တဲ့ ၾကားပြဲစားေတြကိုႏွင္နိုင္ဖို ့ နိုင္ငံသားတိုင္း ေပၚလာေတာ့မဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ ့ခ်ဳပ္အစိုးရနဲ့အတူ ဟန္ခ်က္ညီညီ လက္တြဲပူးေပါင္းလို ့ေခတ္၀န္ကိုထမ္း ေခတ္လမ္းေဖါက္နိုင္ၾကပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္

(မင္းေကာင္းခ်စ္)
ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၇) ရက္ေန ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

သမုိင္းတြင္ေသာေန႔ ဟု တင္စားခဲ့ၾကသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ ေ၀းခန္းမအတြင္း အျခားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ မီးေနသည္လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးရွိေနခဲ့ပါသည္။

သမုိုင္း၀င္ေန႔ရက္ကုိ လက္ လႊတ္မခံလိုေသာ ရဲရင့္သည့္အ မ်ိဳးသမီးအမတ္သည္ အမ်ိဳးသမီး သဘာပတိေရွ႕တြင္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးက မတ္တတ္ရပ္ၿပီး ကတိ သစၥာျပဳေနပံုကို ဂုဏ္ယူ၀မ္း ေျမာက္စြာ ၾကည့္႐ႈေနခဲ့သည္။

‘‘သားရယ္ အေမ့ကိုတစ္ ရက္ေတာ့ သည္းခံပါေနာ္။ အေမ လႊတ္ေတာ္တက္ခ်င္လို႔ပါလို႔ သူ ဗုိက္ထဲမွာကတည္းက ေျပာထား တာ’’ဟု မီးဖြားထားသည္မွာ ငါး ရက္သာရွိေသးေသာ ကယား ျပည္နယ္ရွားေတာအမတ္ေဒၚ၀င့္ ၀ါထြန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ တြင္ ေျပာသည္။မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္ ကာလ တြင္ ကိုယ္၀န္အရင့္အမာႀကီးျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ေရးႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ အ မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ရွားေတာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ မတ္သည္ ေန႔ေစ့လေစ့အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေလ့လာေရးလာ ေရာက္ေနခဲ့ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ သက္တမ္းေနာက္ဆုံးေန႔မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပေနသည္မ်ားကို ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းတို႔ အမတ္တစ္စု ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ေမြးဖြားရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ကို သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမတ္ ေဒၚ၀င့္၀ါ ထြန္းသည္ နားနားေနေနမေနဘဲ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို တစ္ ေန႔တာလံုးစိတ္၀င္တစားေလ့လာ ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ေတာ့ သူ၏ ရင္ေသြးကေလး လူ႔ ေလာကသို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ထက္ ေစာေစာေရာက္လာလိမ့္ မည္ဟု ေတြးထင္မထားခဲ့ပါေခ်။

သို႔ေသာ္ ကေလးသည္ ျမန္မာျပည္၏ သမိုင္း၀င္ေန႔ရက္ မ်ားကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲရန္မေစာင့္ႏုိင္ ေတာ့ဟန္တူသည္။ ထိုေန႔ကၿမိဳ႕မ ေစ်းရွိ မဟာမိတ္စားေသာက္ဆုိင္ တြင္ မိသားစု၊ အေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ အသားကင္သုပ္စားရင္း ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းတစ္ေယာက္ ေဆး ႐ံုသို႔ ေျပးခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ရက္ ညေန ၄ နာရီ ၅၈ မိနစ္တြင္ ေန ျပည္ေတာ္ခုတင္တစ္ေထာင္ေဆး ႐ံုႀကီး၌ သားဦးရတနာေမြးဖြားခဲ့ ရာ အမတ္တာ၀န္ထမ္းရေတာ့ မည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္တစ္ ဦးျဖစ္သည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မိခင္တာ၀န္ကိုပါ ပူးတဲြထမ္း ေဆာင္ရေတာ့သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ စတဲ့ေန႔က သားေလးေဆး႐ံုကုိ ရက္ခ်ိန္းသြား ရမယ့္ေန႔။ အမ်ိဳးသားက မင္းလႊတ္ ေတာ္ကိုသြားပါ။ ကေလးကိုသူပဲ ေဆး႐ံုလိုက္ပုိ႔ေပးမယ္လို႔ေျပာ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မာမီေလးက လည္းေရာက္ေနတာနဲ႔ စိတ္ခ်ၿပီး သြားလိုက္တာ’’ဟု ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္း က ပထမဆံုးလႊတ္ေတာ္တက္ခ့ဲရ သည့္ေန႔အေၾကာင္းကုိ ျပန္ ေျပာင္းေျပာသည္။

ပထမဆံုး လႊတ္ေတာ္တက္ ရသည့္ေန႔တြင္ ပူပူေႏြးေႏြးမီးေန သည္ ေဒၚ၀င့့္၀ါထြန္းသည္ သားအ တြက္ စိတ္ပူပန္မႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရက္တာကို ကုန္ဆံုးခဲ့ရသည္။ ေဆး႐ံုသြားသည့္ သားျဖစ္သူမွာ အသားမ၀ါေစရန္ကုသထားရၿပီး ေဆး႐ံု၌ သားအမိႏွစ္ေယာက္ တစ္ညအိပ္ခဲ့ရသည္။ ေဆး႐ံုမွ ဆင္းလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကေလး မွာ က်န္းမာသြားခဲ့ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ဥေရာပ သမဂၢ၏ ပါလီမန္ တြင္ အမ်ိဳးသမီးအမတ္တစ္ဦးမွာ လည္း ေမြးကင္းစသမီးငယ္လ သားကုိပိုက္၍ လႊတ္ေတာ္တက္ခဲ့ သည့္ ပံုရိပ္မ်ား ကမၻာ့မီဒီယာမ်ား ထက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေနရာယူခဲ့ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေတာ့ ေဒၚ၀င့္ ၀ါထြန္းမွာ ပထမဆံုးမီးေနသည္ အမတ္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ေဆာင္းသည္ ျပင္ပ၌ ေအးစက္စက္ရွိေနေသာ္ လည္း စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာရွိမီးေန သည္အမတ္၏ အခန္းတြင္ေတာ့ ေႏြးေထြးလွသည္။ ထိုအခန္းကုိကိုယ္စားလွယ္မ်ားေနထုိင္ေရးအ ဆင္ေျပမႈရွိ၊ မရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္လိုက္လံစစ္ေဆးစဥ္က ေရာက္ရွိခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုရက္ပိုင္းက အနည္းငယ္ ေခ်ာင္းဆုိးေနေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ကေလးငယ္ ကို ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မည္စိုးရိမ္ သျဖင့္ အခန္းထဲသို႔ မ၀င္ခဲ့ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ အခန္းအျပင္ ဘက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အခန္းအ တြင္းမွပင္ ကေလးငယ္အား ေပြ႕ ပိုက္ရင္း တံခါးနားကပ္နားေထာင္ ကာ နာယူမွတ္သားခဲ့ရသည္။

ဖယ္ခံုဇာတိျဖစ္ေသာ မ်က္ ႏွာ၀ိုင္း၀ိုင္းႏွင့္ ဗမာကယန္းကျပား အမတ္သည္ စကားေျပာေနရင္း သူမ၏သားျဖစ္သူကုိ မၾကာခဏ လွမ္းလွမ္းၾကည့္တတ္သည္။

အသက္ (၃၀)စြန္းစြန္းတက္ သစ္စႏုိင္ငံေရးသမားသည္ မဲဆႏၵ ရွင္လူထုႏွင့္ သူ၏သားဦးေလးတို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ တာ၀န္ေက် လိုေနသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ ကို ေမြးဖြားရန္ သတ္မွတ္ေပးထား သည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမတ္ သည္ခြင့္ယူ၍ ရႏုိင္ေသာ္လည္း သူသည္ ေနအိမ္ရွိရာတြင္ မီးမ ဖြားဘဲ ေနျပည္ေတာ္ကို သူ႔သား ၏ ခ်က္ျမႇဳပ္ေနရာအျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့သည္။ မီးဖြားၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း အိမ္သို႔ျပန္မည္ မဟုတ္ ေခ်။

‘‘ကၽြန္မဖယ္ခံုမွာမေနဘဲ ေန ျပည္ေတာ္ကိုေရြးထားတာက ဒီ မွာဆုိ လႊတ္ေတာ္အလုပ္ေတြ လည္း လုပ္လို႔ရတယ္။ တျခား ကုိယ္စားလွယ္ေတြကတစ္ဆင့္ ရွားေတာသတင္းလည္း နား ေထာင္လို႔ရတယ္။ အိမ္မွာေနရင္ ႏွစ္ခုစလံုးလြတ္သြားလိမ့္မယ္’’ဟု သူက ေျပာသည္။

သခ်ၤာဘာသာရပ္ျဖင့္ ပါရဂူ ဘဲြ႕ႀကိဳအဆင့္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့သူ ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းသည္ အမတ္တစ္ ဦးျဖစ္လာရန္ စိတ္ကူးမရွိခဲ့ပါေခ်။ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕ရွိ ေလာကပါလ လူမႈကူ ညီေရးအသင္းတြင္ ပရဟိတမ်ား လုပ္ကိုင္ရင္း ေပ်ာ္ေမြ႕ခဲ့သူျဖစ္ သည္။ ေလာကအလင္းစာၾကည့္ တုိက္တြင္ လုပ္ကုိင္ရင္းမွ ႏုိင္ငံ ေရးအေျချပဳေသာ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ ႏႊယ္လာခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္NNER ၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတက္ေရာက္ၿပီး သည့္အခါ ဖယ္ခံုသူ၏ ႏုိင္ငံေရး စိတ္၀င္စားမႈသည္ တစ္စတစ္စ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။၂၀၁၄သန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးတြင္ ကုတ္နံပါတ္လဲြေခ်ာ္မႈမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ကယန္းအမ်ိဳးသား ေရးအတြက္ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ သူသည္ ကရင္နီျပည္သူလူငယ္မ်ား သမဂၢ ၏ အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ သည္။

ရွားေတာသုိ႔ ႏွစ္ေခါက္ ေရာက္ဖူးေသာ သူသည္ရွားေတာ လမ္းမ်ားမေကာင္းသည္္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအ လုပ္မလုပ္၍ဟူေသာ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ ဦး၏တာ၀န္မ်ားပံုကို စတင္ဂ႐ုျပဳ မိခဲ့သည္။

‘‘တကယ္ဆုိ အမတ္ျဖစ္ဖို႔ အိမ္မက္ေတာင္မမက္ဖူးပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကို အ ခ်က္အလက္ေတြရွာေဖြကူညီေပး တဲ့သူျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာ’’ဟု သူမက ရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္ကုိ ဖြင့္ဟ သည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ ေဖာ္၀င္ဖက္ ဒီခ်ဳပ္ေမာင္ႏွမမ်ား ၏ စည္း႐ံုးေရးေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ၿပိဳင္ရန္ဆံုးျဖတ္ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္သူ႔အတြက္ ေရြး ေကာက္ပဲြခေယာင္းလမ္းက ေရွ႕ တြင္ ဆီးႀကိဳေနသည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ သူ၏ ရင္ေသြးေလးကိုလြယ္ ထားရၿပီျဖစ္သည္။

ကုိယ္၀န္သည္ ဘ၀ႏွင့္ေရြး ေကာက္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးအေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္း၏ ခင္ပြန္း ဦးစိုင္းသီဟက ပါရမီျဖည့္ဖက္ ေကာင္းအျဖစ္ ခံယူခဲ့သည္။

ဇနီးျဖစ္သူ၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါရမီျဖည့္ေပးရန္ ရန္ကုန္ရွိလခ ေကာင္းေသာအလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ ကာ ရွားေတာသုိ႔သြားၿပီး ဇနီးျဖစ္ သူကုိ ၀န္းရံခဲ့သည္။

‘‘ရွားေတာေရာက္ေတာ့ ကေလးေတြက NLD သီခ်င္းဆို ၿပီး ေလွ်ာက္ေျပးေနတာမွတ္မိ ေသးတယ္။ သားသားအတြက္ မဲ ေပးပါ။ မီးမီးအတြက္ မဲေပးပါဆို တဲ့သီခ်င္းေပါ့’’ဟု ဦးစိုင္းသီဟက ပီတိမ်က္ႏွာျဖင့္ ျပန္ေျပာင္းေျပာ သည္။

ဦးစိုင္းသီဟသည္ ႏွစ္ရက္ ခန္႔ မဲ႐ံုေစာင့္ခဲ့ရၿပီး မဲပံုးမ်ားကို ကားျဖင့္သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့ရ ေသးသည္။

ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းသည္ ဖယ္ခံု၊ လိြဳင္ေကာ္ႏွင့္ ရွားေတာသံုးခုတြင္ အေခါင္ဆံုးေသာ ရွားေတာမွ ေရြး ေကာက္ပဲြ၀င္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ရွားေတာသည္ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ေနရာလည္းျဖစ္ သည္။ ထုိ႔အတူ မူလက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးေထာက္ခံ နယ္ေျမလည္းျဖစ္ သည္။

‘‘ကၽြန္မနဲ႔ ကိုေအာင္ေက်ာ္ စိုး(ဦးေအာင္မင္း၏ ၿပိဳင္ဘက္)က အ႐ႈံးနဲ႔ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာ’’ဟု ထုိ စဥ္က ခံစားခ်က္ကို ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးျပန္ေျပာျပသည္။

ကုိယ္၀န္သည္တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ခက္ခဲေသာၿပိဳင္ဘက္ ႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာနယ္ေျမတြင္ ရင္ဆုိင္ရမည္မွာ လုံး၀မလြယ္ကူ ပါေခ်။ ရွားေတာသည္ NCA မ ထုိးထားေသာ KNPP(ကရင္နီအ မ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ)၏ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူကံ ေကာင္းခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပထမဆုံးမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္သည္ ကယားျပည္နယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရွားေတာသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။ စင္စစ္ ရွားေတာသည္ NLDကိုမသိ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာ သိေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ေဒသခံအမ်ားစုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းမသိ၊ မဲေပးရမည္လည္းမသိသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအသိပညာေပးမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းက ေအာင္ပြဲအတြက္ အေထာက္အပံ့လည္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမတ္ေလာင္းသည္ မဲဆြယ္စည္း ႐ုံးေရးကာလ ႏွစ္လတာလုံး ရွား ေတာတြင္ ေနထုိင္ခဲ့သည္။

ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းသည္ ခုိင္လုံ မဲ ၁,၅၇၅ ရရွိၿပီး အနီးကပ္ၿပိဳင္ ဘက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ ေဒၚနန္းႏြံကုိ မဲထက္၀က္အသာျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ငါးဦးကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခက္ခဲဆုံးအခ်ိန္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္တြင္ စကား ၀ဲေသာ တုိင္းရင္းသူသည္ ရွား ေတာအမတ္အျဖစ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

‘‘ကၽြန္မစုိးရိမ္တာက အေမစု ကို ယုံၾကည္ၿပီးမဲထည့္ခဲ့ၾကတဲ့ရွား ေတာျပည္သူေတြကို တာ၀န္မ ေက်မွာကုိပဲ’’ဟု ေျပာသည္။ သူသည္ လႊတ္ေတာ္မတက္မီျပည္သူမ်ားႏွင့္မေတြ႕ခဲ့ရသည္ကိုအားတုံ႔အားနာျဖစ္ေနဆဲပင္။

ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္တာ ၀န္၊ ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္ႏွင့္မိခင္ တာ၀န္မ်ားကိုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထမ္းေဆာင္ရမည့္သူ႔ကို သား အလိမၼာကေလးကလည္း ေအး ေဆးၿငိမ္သက္စြာေနျခင္းျဖင့္ ကူ ညီရွာသည္။

‘‘သားေလးက အရမ္းလိမၼာ တယ္။ ဂ်ီမက်ဘူး။ ညဆုိသူ႔ ေၾကာင့္ အိပ္ေရးလည္းမပ်က္ ဘူး’’ဟု သူ၏သားကို ခ်ီးမြမ္းခန္းထုတ္သည္။

သူသည္ ကေလးကို မိခင္ပီပီ မိခင္ႏုိ႔တစ္မ်ဳိးတည္းသာ တုိက္ခ်င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္သြားတက္စဥ္ ကေလးေလး မိခင္ႏုိ႔ငတ္မည္ကို စုိးရိမ္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ဆရာမႀကီး၏ အႀကံေပးခ်က္အရ စိတ္သက္သာရာရေစခဲ့သည္။ မိခင္ႏုိ႔သည္ သန္႔စင္စြာ ထားပါက ေျခာက္နာရီအထိခံ သည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အေရးႀကီးေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း တြင္ အနားမယူဘဲ ကေလးအ တြက္ ရိကၡာခ်န္ရစ္ကာ လႊတ္ ေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေနခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားျဖစ္သူကေတာ့ ဇနီးသည္ကို စုိးရိမ္ပူပန္ရွာသည္။

‘‘မိန္းမရယ္ သမၼတေရြးမွ လႊတ္ေတာ္ထဲ မဲသြားထည့္ပါ။ အ ခုေတာ့ နားလုိက္ပါဦး။ အလုပ္ ေတြက အမ်ားႀကီးလုပ္ရဦးမွာ ေလ’’ဟု ေဖ်ာင္းဖ်ရွာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရွး႐ုိးစြဲအစဥ္အ လာမ်ားကို ေဖာက္ထြက္လုိေသာ မီးေနသည္အမတ္သည္ သူ႔ကုိယ္သူ က်န္းမာေအာင္ေနၿပီး မိသားစုတာ၀န္ေရာ အမတ္တာ၀န္ပါ ေက်လုိေနသည္။

‘‘အမ်ဳိးသမီးထုကိုေျပာခ်င္ တာက အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သားသမီးရလာ ၿပီဆုိရင္ ကေလးနဲ႔ လုံးလည္ခ်ာ လည္လုိက္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္သြား တာမ်ားၾကတယ္။ အဲဒီကေန ႐ုန္း ထြက္ၾကဖုိ႔ေပါ့။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးေတာ့ရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္စြမ္းႏုိင္သေလာက္ဆက္ၿပီး ႐ုန္းကန္သြားဖုိ႔ေပါ့။ အခုဆုိ လႊတ္ေတာ္မွာလည္းအမ်ဳိးသမီး ပါ၀င္မႈႏႈန္းက အရင္ကထက္ ပို အားေကာင္းလာၿပီ။ သူတုိ႔ကို အ ျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပံ့ပုိးမႈေတြ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈေတြ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစ နစ္မွာ အမ်ဳိးသမီးထုအခြင့္အေရး ေတြအတြက္ ေတာင္းဆုိၾကရင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေရြ႕မွာ အမ်ဳိးသ မီးေတြ တက္တက္ႂကြႂကြပါ၀င္ၾက ပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ဟု သူကအမ်ဳိးသမီးထုကို သတင္းစကားပါးသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ အဆင္ေျပ စြာရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးၾက ေသာ ခင္ပြန္းသည္၊မိသားစုႏွင့္ ဒီ ခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားေက်း ဇူးတင္ေၾကာင္း ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းက ေျပာသည္။

မိခင္ျဖစ္သူလႊတ္ေတာ္ေလ့ လာသည့္ေန႔တြင္ ဗုိက္နာၿပီး သမၼ တဦးသိန္းစိန္လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏႈတ္ ဆက္စကားလာေျပာေသာ ပထမ အႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အ မ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေနာက္ဆုံးေန႔ တြင္ ေမြးေသာအႏွီပုရိသကေလး ငယ္ကို ဒီခ်ဳပ္ဘုိးေအႀကီးဦး၀င္း ထိန္က ‘‘ေမာင္လႊတ္ေတာ္’’ဟုအ မည္ေပးရန္အႀကံေပးသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ‘‘သူ႔အေဖက ရွမ္း ဆုိေတာ့ စုိင္းလႊတ္ေတာ္လုိ႔သာ ေပးလုိက္ကြာ’’ဟု ကင္ပြန္းတပ္ သည္။

သူသည္ ရွားေတာသုိ႔ မ သြားေရာက္ႏုိင္ေသးမီတြင္ မဲဆႏၵရွင္လူထု၏ အသံကုိ နားေထာင္ေပးရန္ ညီမငယ္တစ္ဦးကုိ အကူအညီေတာင္းမည္ဟု စိတ္ကူးထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ရက္ရွည္နားသည့္အခ်ိန္တြင္မူ မိသားစုလိုက္ ရွားေတာသြားမည္ဟု ႀကံစည္ထားသည္။

‘‘ကၽြန္မဘယ္သြားသြား ကၽြန္ မသားေလးေတာ့ပါမွာပါ’’ဟု အ မတ္တာ၀န္ေရာ မိခင္တာ၀န္ပါ ေက်လုိသူေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းက ေျပာပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စုိင္းလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္သူ၏ မိခင္အမတ္တုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္နယ္ေျမတစ္၀ုိက္ ရွားေတာနယ္တစ္၀ုိက္တြင္ အတူတကြေတြ႕ျမင္ရေပလိမ့္မည္။

By နႏၵ (7 days)
7 days news journal

“အခုက်ေနာ္တုိ႔ေျပာေနတဲ့ ယာယီဆိုင္းငံ့တယ္ဆိုတဲ့ကိစၥက ဖဲြ႕စည္းပံုဆိုင္ရာအၾကပ္အတည္း ေပၚေပါက္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ သံုးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ေျပာတာပါ။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္တရပ္ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဦးရဲထြဋ္ေျပာတဲ့ဖဲြ႕စည္းပံုရပ္ဆိုင္းျခင္းဆိုတာ စာအုပ္ႀကီးတအုပ္လံုးကိုရပ္ပစ္လိုက္တာ။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုမသံုးေတာ့ဘူး။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ႀကိဳက္တာလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ပံုမ်ဳိးကိုေျပာတာ။ အခုက်ေနာ္တို႔ေျပာေနတာက ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္တခုကို ယာယီဆိုင္းင့ံတာ။ အဓိပၸါယ္အမ်ားႀကီးကြာပါတယ္။ ဒါက ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ လုပ္ရတာပါ။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ျပဌာန္းခ်က္တခုကို ယာယီဆိုင္းငံ့ဖို႔ဆိုရင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းေပါ့ဗ်ာ။ လႊတ္ေတာ္ကို ဥပေဒၾကမ္းတင္ၿပီးေတာ့မွပဲ ဥပေဒအသစ္တရပ္ျပဌာန္းရမယ္။ အထူးဥပေဒတရပ္အေနနဲ႔ ျပဌာန္းဖို႔လိုလိမ့္မယ္။
အဲဒါကို တိုက္ရိုက္အထူးဥပေဒအျဖစ္ျပဌာန္းမလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေနာက္တမ်ဳိးက အေရးႀကီးအဆိုတခုအရင္တက္မယ္။ အေရးႀကီးအဆို ဆိုတာက ျပည္သူလူထုက mandate (လုပ္ပိုင္ခြင့္) ေပးလိုက္ၿပီ။ (၅၉) (စ) ေၾကာင့္ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖၚလို႔မရဘူး၊ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၅၉)(စ)ကို ယာယီဆိုင္းငံ့ဖို႔ အေရးႀကီးအဆိုတရပ္တင္မယ္ဆိုၾကပါစို႔။ အဲဒီအေရးႀကီးအဆိုေပၚမွာ ေဆြးေႏြးမယ္၊ ဆံုးျဖတ္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူတယ္ဆိုရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်သြားၿပီ။ အဲေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္သည္ ျပည္သူတရပ္လံုးက ဒီပုဒ္မကို ဆိုင္းငံ့ဖို႔သေဘာတူတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ အတူတူပါပဲ။

အဲသလို သေဘာတူၿပီးၿပီဆိုၿပီးမွ ဒီအေပၚမွာ ဥပေဒၾကမ္းတင္ပါဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ညြန္ၾကားမယ္၊ ဥပေဒၾကမ္းတခုေရးတင္မယ္။ ဒီအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ လိုရင္လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္မယ္။ ၿပီးေတာ့မွာ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳမယ္။ အတည္ျပဳၿပီးရင္ သမၼတက လက္မွတ္ထိုးမယ္။ အဲဒါက သူရဲ႕ process (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း) အမွန္ပဲ။ ဒါဆိုရင္ အခုသြားမလား (သို႔မဟုတ္) ေနာက္အစိုးရသစ္ဖဲြ႔ၿပီး သမၼတအသစ္ေပၚမွ သြားမလား။ အဲဒါကေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။”

ေက်းဇူးပါ ဆရာဦးကိုနီ

အာဏာရ ပါတီ ျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး အတြက္ ခြင့္ျပဳမယ့္ ဥပေဒ မူၾကမ္း တရပ္ကုိ မၾကာမီ အတြင္း တင္သြင္းရန္ ရွိတယ္လုိ႕ ပါတီ အသုိက္အ၀န္းရွိ အေတာ္မ်ားမ်ားက အတည္ျပဳ ေျပာဆုိလ်က္ ရွိေနပါတယ္။

မေန႕က လႊတ္ေတာ္က ဦးေရႊမန္းကုိ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ အျဖစ္ တရား၀င္ ခန္႕အပ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သူ႕အေနနဲ႕ အဆုိျပဳထားတဲ့ ဥပေဒကုိ ဖဲြ႕စည္းပုံ နဲ႕ ညီေအာင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျပီး အၾကံျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥိးေရႊမန္းကုိယ္တုိင္က အရင္က သေဘာတူ ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဦးေရႊမန္း ကုိယ္၌က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕ ဦးသန္းေရႊတုိ႕ ေတြ႕ဆုံျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ ေပးခဲ့ပါတယ္လုိ႕ တရား၀င္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားထားတဲ့ စကားေတြက ရွိေနျပီး ဦးသန္းေရႊမွ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂါတ္ ေခါင္းေဆာင္ လုိ႕ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားလည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒီ အခ်က္ကုိ ေထာက္ရႈ႕ရင္ အခုလုိ ဦးေရႊမန္းကုိ ဒီရာထူး ခန္႕အပ္လုိက္ျခင္းဟာ သာမန္ကာ လ်ံကာ ျပဳလုပ္တာ လုိ႕ ယူဆလုိ႔ မျဖစ္ႏူိင္ေတာ့ပါဘူး၊ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးနဲ႕ ေနာက္ကြယ္ ေဆြးေႏြးမႈ ကေန ဒီကိစၥကုိ ဥပေဒနဲ႕ အညီ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚတာ လည္း ျဖစ္ႏူိင္ေျခ ရွိပါတယ္။

သုိ႕ေပမယ့္ ဒိကိစၥကုိ စစ္တပ္က သေဘာတူဟန္ မျပေသးတဲ့ အျပင္ တနလာၤေန႕ထုတ္ ျမ၀တီ သတင္းစာ ေဆာင္းပါးမွ လက္မခံဟု ထုတ္ေဖၚေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ အလားတူ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ျပီးခဲ့တဲ့ ဂၽြန္လ ထဲမွာ စစ္တပ္ က ကန္႕ကြက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကုိ ထိပါးလာမယ့္ အေရးျမင္ရင္ ဦးေန၀င္းရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ကုိေတာင္ သူ႕ လူေတြက ၁၉၈၈ မွာ ကန္႕ကြက္ ပါယ္ခ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အစဥ္အလာလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရရဲ႕ သေဘာထားကုိ လည္း ျပန္၀န္ က တဆင့္ ေျပာထားခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အစုိးရ အဖဲြ႕ ရဲ႕ အျပင္ဘက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ NLD ရဲ႕ လက္ထဲမွာ အာဏာေတြ မတန္မဆ ရရွိသြားမယ့္ အေရးကုိ စုိးရိမ္ မကင္း ရွိေနျပန္ျပီး လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အစုိးရ ခ်န္နယ္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပဳလုိက္ျခင္းျဖင့္ သာ သူမရဲ႕ အာဏာကုိ အလုိလုိ ထိမ္းခ်ဳပ္သြားႏူိင္လိမ္မယ္လုိ႕ စစ္တပ္ အတြင္း ယူဆေနသူေတြလည္း ရွိေနတယ္လုိ႕ သံတမန္ အသုိက္အ၀န္းက ေျပာေနၾကတယ္လုိ႕ Nikkei Asian Review ဂ်ာနယ္မွာ ေရးထားတာလည္း ဖတ္လုိက္ရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႕ သူမကုိ ဖိႏွိပ္ေလ အစဥ္တဆက္ ဘုန္းတန္ခုိး ထြားေလ ျဖစ္လာေနတဲ့ အခ်က္ကုိလည္း တပ္မေတာ္ အေနနဲ႕ သတိမူ သင့္ပါတယ္။ အခုကိစၥမွာလည္း ျပည္သူ အမ်ားစုရဲ႕ လုိလားခ်က္ကုိ ပိတ္ပင္ တားဆီးသူမ်ား အျဖစ္ ထပ္မံ အမုန္းပြားခံရမယ့္ အေရးျဖစ္ေနျပန္တဲ့ အတြက္ ေသခ်ာၾကည့္ရင္ ဆုပ္လည္းစူး စားလဲရူး ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ မည္သည့္ အရာ မဆုိ ပါးရည္နပ္ရည္ နဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္း မရွိပဲ တုံးကုိက္ကုိက္ က်ားကုိက္ ကုိက္ လုပ္တတ္တဲ့ အစဥ္အလာ သမားေတြ ျဖစ္ျပန္ေတာ့ ဆင္ျခင္တုံ တရားနဲ႕ သူတုိ႕အေၾကာင္းကုိ ခန္႕မွန္းဘုိ႕ ဆုိတာ အစဥ္အဆက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။

တပ္မေတာ္ အေနနဲ႕ တုိင္းျပည္ကုိ မိမိတုိ႕ ထင္တုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္လာေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၃ ႏွစ္ ေတာင္ ရွိေနျပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပါကစၥတန္ နဲ႕ အင္ဒုိ နီးရွား စစ္တပ္ေတြလုိ အရပ္ဘက္ ကုိ လႊဲေျပာင္းေပးျပီး ႏူိင္ငံကာကြယ္ေရး အတြက္ ေခတ္မွီ တပ္မေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေအာင္ အားသြန္ ခြန္စုိက္ ေဆာင္ရြက္ၾကဘုိ႕ သင့္လွပါတယ္။

ဒီအတြက္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ ၂၅% ေလာက္ကုိ ရရွိေနဘုိ႕ကလည္း တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႕ခဲြျခင္းျပဳမွသာ တုိင္းျပည္ စီးပြား ဖြံ႕ျဖဳိးလာမွာ ျဖစ္ျပီး ဒီအတြက္ အရင္က တဆယ္ဘုိးပဲ ၀ယ္ ႏူိင္ရင္ ေနာက္ ဆုိ ၅၀ ဘုိးအထိ လက္နက္ေတြ ၀ယ္ျခမ္းႏူိင္မွာ ျဖစ္မယ့္ အေရးကုိလည္း စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ သုိ႕မဟုတ္က ဒိလုိပဲ ဟုိႏူိင္ငံ အက် ဒီႏူိင္ငံ အက် လက္နက္ မ်ားနဲ႕ ပိန္မသာ လိမ္မသာ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္တပ္ ဘ၀ က ကၽြတ္လြတ္ ႏူိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊

မည္သုိ႕ပင္ ျဖစ္ေစ ၅၉ (စ) ကုိ ရပ္ဆုိင္းမယ့္ ဥပေဒၾကမ္း က ေဆြးေႏြးၾကရအုန္းမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေလာေလာဆယ္ အတည္ ျဖစ္ဘုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ဘုိ႔ မျဖစ္ႏူိင္ေသးပါဘူး၊ စစ္တပ္ နဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြ ဆက္လက္ သြားေနအုန္းမွာ ျဖစ္ျပီး သမၼတ တေယာက္ကုိ ေလာေလာဆယ္မွာ အဆုိျပဳ ခန္႕အပ္ဘုိ႕ ရွိေနပါတယ္။

မေန႕က ထုတ္ျပန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရုံး ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ရဲ႕ စာမွာ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ အဆုိျပဳ ေဆြးေႏြးမယ့္ ရက္ကုိ ေဖေဖၚ၀ါရီ လ (၈) ရက္ေန႕မွာ တရား၀င္ ေၾကျငာ သြားမယ္လုိ႕ ပါရွိပါတယ္။

HSW

ဓါတ္ပုံ။ ၊ ဧရာ၀တီ
BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္၏ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံခဲ့ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသာေအးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသီးသီးထံမွ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားစြာ ရယူၿပီးျဖစ္ကာ ၄င္းတို႔မိသားစုပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား စုကာ ေနထိုင္ၾကမည့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္လခန္႔က မံုရြာၿမိဳ႕ရွိ သူႏွင့္နီးစပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ ေရႊတစ္ဆယ္သားတိတိ ေပးအပ္ရမည္ဟု လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္သိန္းႏွင့္ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးစိုးေဇာ္ တို႔မွတစ္ဆင့္ သတင္းပါးခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွ ေရႊတစ္ဆယ္သားတိတိအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ကိုယ္တိုင္သြား၍ ေပးခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားထဲမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တစ္ဦးက သလႅာ၀တီတိုင္းမ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရႊတစ္ဆယ္သားေပးခဲ့ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ႏွစ္ဆယ္၀န္းက်င္ခန္႔ျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ေရႊႏွစ္ရာက်ပ္သား ရရွိသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသာေအး၏ လက္ေဆာင္ရထားေသာ ကားႏွစ္စီးျဖစ္ေသာ အသစ္စက္စက္ Prodo ကားႏွစ္စီးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကား Showroom တစ္ခုတြင္ ျပန္လည္သြင္းလိုေၾကာင္း ဆက္သြယ္ခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ ကား Showroom ထံမွ သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အသစ္စက္စက္ Lexus ကားတစ္စီးအားလည္း မံုရြာၿမိဳ႕ရွိ ကားပြဲစားတစ္ဦးႏွင့္ခ်ိတ္ဆတ္ကာ ေရာင္းခ်ခိုင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသာေအးသည္ ေရႊဟံသာ၊ ခ်င္းတြင္းသီဟ၊ သီဟထြန္း၊ သာထက္သာ ကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ အျခားကုမၸဏီမ်ားစြာတြင္လည္း သူ၏သားသမီးမ်ားအမည္ျဖင့္ ရွယ္ယာမ်ားစြာထည့္၀င္ထားၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားႏွင့္ ပေရာဂ်က္မ်ားစြာတို႔ကို အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားစုရရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ လတ္တေလာအတြင္း မံုရြာေလယာဥ္ကြင္းစီမံကိန္းသည္ တင္ဒါေခၚယူူမႈမရွိဘဲ သူ၏ ရွယ္ယာမ်ားပါ၀င္ေသာကုမၸဏီကသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသြားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ThanLarWaddy Times

NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုတက္ေရာက္၍ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပိုင္ သတင္းစာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမ၀တီေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ စိုင္းေ၀ဠဳ (မဟာဥပေဒ) ေရးသားေသာ ““ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ပုဒ္ ၅၉ (စ)ကို အမိႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ထာ၀ရမေျပာင္းမလဲတည္ရွိေစလို”” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးပါရွိလာမႈ အေပၚစစ္တပ္၏ သေဘာထားတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား လည္းရွိလာသည္။ ယင္းေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာ ထားမ်ားကို ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

● သူရဦးတင္ဦး (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း)

၅၉(စ)နဲ႔ ပတ္သက္တာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဘာမွမေျပာင္းလဲေတာ့ ၅၉(စ)ကလည္း ဒီတိုင္းပဲရွိေနမွာေပါ့။ စစ္တပ္ရဲ႕ သေဘာထားလားဆိုတာေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ အဲဒါ အရင္တည္းက (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး)မင္းေအာင္လႈိင္ေျပာတဲ့ စကားပဲ။ ေရွ႕ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ အရပ္ရပ္ဟာ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒနဲ႔ သြားမယ္။ ဒါကိုေျပာထား တာပဲ။ ေရွ႕ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အရပ္ရပ္ဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ သြားမယ္။ ဒါကို ေျပာထားတာပဲ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး) မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာထား တာၾကာလွၿပီ။ စစ္တပ္ ကခုလို ေျပာေနတာ ၾကာလွၿပီ အမွန္ကေတာ့(ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး) မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဘာ ေတြေဆြးေႏြးလဲ ကၽြန္ေတာ္လည္းမသိဘူးေလ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ထိ ဘာသံမွမၾကားဘူး။ သြားေနတဲ့ပံုစံက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေရြးတယ္။ ဒုဥကၠ႒ေရြးတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ေရြးမယ္၊ ဒီအေျခအေနကေတာ့ ပံုမွန္ပဲ။ တစ္ခုကရွိတာေတာ့ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာသိမ္ သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ သြားေနတာေတာ့ ရွိတယ္။ သူတို႔တင္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဘာညာ ဒီလိုဟာေတြလည္းမရွိဘဲနဲ႔ ဒီဘက္ကတင္တဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြအားလံုးကိုလည္း ေထာက္ခံၿပီး သြားေနတယ္ဆို ေတာ့ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာသြားေနတဲ့ သေဘာေတာ့ရွိတယ္။ ဘယ္သူသမၼတျဖစ္မယ္ဘာညာဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လည္းမသိဘူူး။ ဘာမွလည္းမထူးပါဘူးဗ်ာ၊ ဒီလိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာပဲ။

● ကိုဂ်င္မီ (၈၈-ၿငိမ္း/ပြင့္)

ဒါကေတာ့ ေဆာင္းပါးရွင္ရဲ႕ အာေဘာ္လည္းျဖစ္ႏိုင္တာပဲ ျမ၀တီသတင္းစာရဲ႕ အာေဘာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ။ ဘယ္သူ႕အာေဘာ္ ပဲျဖစ္ျဖစ္အေရးမႀကီးပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက ၅၉ (စ) ကိုျပင္ သင့္တယ္ မျပင္သင့္ဘူးဆို တာ ဒါကျပည္သူကေနဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကေတာ့ ဒီလိုပဲျမင္တယ္။တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အဓိကဆံုးျဖတ္ရမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ဒီတပ္မေတာ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေန တာရယ္၊ ျပဳျပင္ရခက္တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒေတြရွိေန တာေၾကာင့္ျပည္သူတို႔ ကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးပါတယ္။ အဓိကျပည္သူက ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥဗ်၊ ျပည္သူက ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္ ဘယ္သူမွဆံုးျဖတ္စရာမလိုေတာ့ဘူး။ဒီေဆာင္းပါးဟာ ဘယ္သူ႕ အာေဘာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ႕ အာေဘာ္ ေလာက္ဘယ္ဟာမွအေရးမႀကီးဘူး။

● ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္(၉၀ေရြး ေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္)

ျမ၀တီသတင္းစာဆိုတာ စစ္တပ္ထုတ္တဲ့ဟာေလ။ သူတို႔ဘက္က ၅၉(စ)ကို ျပင္မေပးဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပဲေလ။ ၅၉(စ)ႀကီးဟာ တကယ္ေတာ့ မမွန္မကန္ေရးထား တဲ့ဥပေဒေပါ့ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ လူတစ္ေယာက္ အေပၚမွာ ဥပေဒတစ္ခုနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားတာ ဆိုေတာ့ ဒါမမွန္မကန္ မတရားလုပ္ထားတာေလ။ လူ႕အခြင့္အေရး အရေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒါခ်ဳိးေဖာက္ထားတဲ့လုပ္ရပ္ေပါ့၊ ခုခ်ိန္မွာ ျမ၀တီသတင္းစာကေရး တယ္ဆို ေတာ့ဒါကမေဖာ္ ျပသင့္၊ မေရးသင့္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒီအခ်ိန္မွာႏိုင္ငံအက်ဳိး စီးပြားကိုပဲၾကည့္ရမွာေလ လူေတြအေပၚမွာ လိုက္မၾကည့္ ရဘူးေလ။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကို ခုက ဒီမိုက ေရစီအစိုးရတက္လာၿပီေလ။ အားလံုးက ျပည္သူလူထုနဲ႔ တိုင္း ျပည္အတြက္ပဲၾကည့္ၿပီးေတာ့ အတူတူအျပန္အလွန္ လက္တြဲၿပီးေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္က မတရားတဲ့၊ မမွန္ကန္တဲ့ ဥပေဒေတြကို တည္ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းက မေျပာအပ္တဲ့အရာပဲေလ။ ဒီလုိ စကားမ်ဳိးက မေျပာသင့္ဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိး မမွန္မကန္တဲ့ ဥပေဒေတြကို စစ္အစိုးရေတြက ေရးခဲ့တယ္။ ဒီဥပေဒေတြ ကို က်င့္သံုးခဲ့တယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ မရွိသင့္ေတာ့ဘူးဗ်၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ NLD က လႊတ္ေတာ္ျပဳ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ပိုင္ သတင္းစာကေနၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ဘက္က သေဘာထားေလးကို ျပလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပဲဗ်။ ဒီ ၅၉ (စ)ကို မျပင္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။ ဒါသူတုိ႔ရဲ႕ သတင္းစာေလ။ သူတို႔ သေဘာထားပဲေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္ကိုစတင္ ဖြင့္လွစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီ၅၉(စ)ကို မျပင္ဘူးဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါး ထုတ္ေရးတာ ဟာ ဒါႀကီးကမေကာင္းဘူးေလ။ ဒါေတြဟာ ဒီလိုမ်ဳိးေျပာေနစရာမလိုဘူးေလ။ သူတို႔ဘက္က မေလွ်ာ့ခ်င္တဲ့ သေဘာေပါ့ဗ်ာ။ သေဘာကဗ်ာ မင္းတို႔ လႊတ္ေတာ္ေတြက်င္းပ၊ ဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္ ငါတို႔က ဒီဟာေတြ မလိုက္ ေလ်ာႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာကိုျပတာဗ်။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ၾကားထဲ မွာ ဒီဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ဒီေဆာင္းပါးက ေရးလာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူးဗ်။

● ဦးႀကီးျမင့္(ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ ေနမ်ားကြန္ရက္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန)

သူတုိ႔ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို အသက္နဲ႔လဲၿပီးကာကြယ္မယ္ဆိုတဲ့ ဟာမ်ဳိးေႂကြးေၾကာ္ထားေတာ့ သူတုိ႔က ဒီခ်ိန္မွာဒီလိုပဲ ေရးေနဦးမွာပဲေလ။ အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာ လူေတြေရးတာပဲဗ်ာ။ ျပင္ ရင္ရတာေပါ့ဗ်ာ။ လူေတြဆို တဲ့ ေနရာမွာလည္း စစ္တပ္တစ္ခုပဲ က်န္တာပါဗ်ာ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးနဲ႔ ျပည္သူ႕ပါတီေတြကေတာ့ ဒါေတြျပင္ဖို႔ လိုတယ္။ ၅၉(စ) ေတြလုပ္ရမယ္၊ ၄၃၆ ပုဒ္မေတြ ျပင္ရမယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြက လုပ္ေန တာပဲ။ စစ္တပ္ တစ္ခုပဲက်န္ေနတာေလ။ အဲဒီေတာ့ စစ္တပ္ကို ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ သူတို႔က အေပၚစီးကေနရွိသမွ် အကုန္ယူထားေတာ့ ဆန္႔က်င္ၿပီးအတင္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ အာဏာသိမ္းတာမ်ဳိးေတြ၊ နားလည္မႈလဲြတာေတြျဖစ္ ႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ၊ အာဏာသိမ္းတဲ့ သံသရာက သူတို႔စစ္တပ္လည္း သိမ္းေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကို အရမ္း ႀကီးအက်ပ္အတည္း မျဖစ္ေအာင္ ခဏေတာ့သည္းခံၿပီး ေဒၚစုနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔လည္း ခဏ ခဏ ေတြ႕ေနၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အခ်ိန္ေစ့ရင္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႔မွာ စစ္တပ္က သေဘာေပါက္လာမွာ၊ ဒါေတြအားလံုးအဆင္ေျပသြားမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဒီခ်ိန္မွာတပ္က သေဘာထား ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲၿပီး ဂငယ္ေကြ႕ေကြ႕မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေကြ႕သြားတာက NLD ကေကြ႕သြားတာေလ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ပါဘူးဆိုၿပီး ဂငယ္ေကြ႕ေကြ႕သြားတာေလ။ NLD က ေကြ႕ တာကိုး။ စစ္တပ္ကေတာ့ ေကြ႕မွာမဟုတ္ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ကိုနားလည္ေအာင္လုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြး ေႏြးၿပီးေတာ့ ဒီလိုပဲ အေျဖရွာသြားရမွာေပါ့ဗ်ာ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပဲ သမၼတျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့၊ ျဖစ္သင့္တာ ပဲေလ။ ဒါအမွန္တရားပဲေလ။ ေနာက္ဆံုးျပည္သူ႕အားကို စစ္တပ္က သေဘာေပါက္ၿပီး လိုက္ေလ်ာလာ လိမ့္ မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊကိုယ္တိုင္က လက္ခံလိုက္ၿပီပဲ။ တပ္မေတာ္က ခဏသာအရွိန္ နဲ႔သြားေန တာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့သြားမွာပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက မိန္းပဲေလ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ မိန္းပဲေလ။ သူက မီးစိမ္းျပလိုက္ၿပီဆိုရင္ က်န္တဲ့ဥစၥာေတြက တျဖည္းျဖည္းေျဖေလွ်ာ့ၿပီး အဆင္ေျပသြားမွာလို႔ အဲလိုပဲယံုၾကည္တယ္။

● ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း (ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ)

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ျမ၀တီသတင္းစာကေတာ့ စစ္တပ္သတင္းစာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီသတင္းစာမွာပါတဲ့ ေဆာင္းပါးတိုင္းကေတာ့ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လုိ႔ ေျပာဖုိ႔ေတာ့ ခက္တယ္ဗ်၊ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီ ၅၉(စ) လိုထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ ပုဒ္မနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ေဖာ္ျပတဲ့ေဆာင္းပါး ပါလာတာဟာ ဒါဟာတပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေဖာ္ညႊန္း တယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ တကယ္တမ္းက တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ စဥ္းစား သင့္တာက ပုဒ္မ၅၉(စ) သာျပင္ ဆင္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ သမၼတျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ေရာ၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ေရာ၊ တပ္မေတာ္ အတြက္ေရာ အက်ဳိးရွိ္လာႏိုင္မယ္ လုိ႔ ျမင္တယ္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ အက်ပ္ အတည္း အခက္အခဲျဖစ္တယ္ဆိုရင္၊ အမ်ဳိးသားအေရး႐ႈေထာင့္က အခက္အခဲျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္က ၅၉ (စ)ကို လက္ရွိအေျခအေန တိုင္းထားၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တစ္ေယာက္တည္း သမၼတျဖစ္ႏိုင္တဲ့ႁခြင္းခ်က္မ်ဳိးကို အဲဒီပုဒ္မမွာ ထည့္သြင္းမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာအေကာင္းဆံုး ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္း နည္းတစ္ခုျဖစ္လာမယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦး တည္းရည္ညႊန္းတဲ့ ပုဒ္မဆိုတာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္းရဲ႕ သမီးလည္းျဖစ္မယ္၊ ေနာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရင္လည္း ရထားမယ္ဆိုရင္ အဲဒီလိုပုဂ္ၢိဳလ္မ်ဳိးကို ဒီပုဒ္မ ၅၉(စ)မွာ ပါတဲ့ အခ်က္ေတြကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ႁခြင္းခ်က္ ထည့္သြင္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္း အသစ္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္တယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာႀကံဳေတြ႕ေန ရတဲ့ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္ အတည္းကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရာအရပ္ဘက္လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းေတြေရာ အားလံုးပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ေပါင္းစပ္ အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။

● ဗိုလ္မွဴးေဟာင္းေက်ာ္စြာ၀င္း (၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ျဖင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ေနာက္တပ္မေတာ္မွေထာင္ခ်၊ ဖယ္ရွားျခင္းခံရသူ)

အစ္ကို႔သေဘာထားကေတာ့ အတိုဆံုးလမ္းကို အေျဖာင့္ဆံုး လုပ္လိုက္တာက အမွန္ဆံုးပဲ။ ေကြ႕၀ိုက္ၿပီး လုပ္ ေနလုိ႔လည္း ဒါေတြက ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ အခ်ိန္ကုန္တာပဲရွိတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဆိုလိုတာက ဒီဘက္ကဟာက ဒီပုတ္ထဲကဟာဒီပဲပဲ၊ သူတို႔အာဏာရဖို႔အတြက္ သူတို႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိဖို႔အတြက္ သူတို႔ အခြင့္ထူးခံျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဒါေတြနဲ႔ နည္းမ်ဳိးစံုလုပ္ေနမွာပဲ။ ဒါကေျပာရရင္ သိသာေနတဲ့ဟာေလ။ ညစ္တာ ကေတာ့ညစ္မွာပဲ။ သူတုိ႔ညစ္တာေတြ ေခါင္းထဲထည့္မေနဘဲ သူတို႔ေကာင္းႏုိးေကာင္းႏိုး ေတြးမေနနဲ႔၊ သူတို႔ေျဖ ရွင္းလာမ လားေမွ်ာ္လင့္မေနနဲ႔၊ ကိုယ္ကဘယ္ လိုလုပ္လုိ႔ရမလဲ၊ လုပ္လုိ႔ရတဲ့အ တိုင္းလုပ္သြားတာပဲ။ ကိုယ့္ ဘက္က အမွန္ဆံုးပဲေလ၊ သာမန္ျပည္ သူတစ္ေယာက္ကေတာ့ ျပည္သူ ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ သူတစ္ေယာက္ က သမၼတျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတာကေတာ့ လူတိုင္းသိေနတာပဲေလ။ ကိုယ့္သေဘာထားကေျပာေနစရာ ကိုမလိုတာ။ ကိုယ္လည္း ျပည္သူထဲက ျပည္သူတစ္ေယာက္ပဲေလ။ တကယ့္ဒီမိုကေရစီစစ္ကို လိုခ်င္ရင္ျပည္သူကေရြးၿပီး ျပည္သူျဖစ္ ေစ ခ်င္တဲ့သူက သမၼတျဖစ္ခြင့္ရွိရမယ္ေလ။ သူတို႔ သတ္ၱိရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၅၉ (စ) ေတြဘာ ေတြ လုပ္မေနပါနဲ႔။ တတ္ႏိုင္လုိ႔ရွိရင္ ၅၁သန္းေက်ာ္မွာ သန္း ၃၀ေလာက္မဲ ေပးခြင့္ရွိတယ္ထား။ ၁၅ သန္း ေလာက္ ကမဲေပးတယ္၊ ေထာက္ခံတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီလူဟာ သမၼတ ျဖစ္မယ္။ သမၼတကို ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ေရြးတဲ့ စနစ္ကိုေျပာင္းၾကည့္လိုက္ေလ။ ဘယ္သူသမၼတ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ အေျဖေပၚေနၿပီ သားပဲေလ။ သူတို႔က မၿပိဳင္ ႏိုင္ဘူးေလ။ တစ္ဖက္က မၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့အခါ က်ေတာ့အေက်ာေပးၿပီး ၿပိဳင္ရတာေလ။ ဒါကအေက်ာယူထားတဲ့ ဥပေဒပဲ။ အမ်ဳိးစံုသူတို႔အေက်ာယူထားတာေလ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ေအာက္တန္းက် တာေပါ့ကြာ။ ႏိုင္ငံေရးကို ႐ိုး႐ိုးသားသား အင္အားတန္းတူညီမွ် မၿပိဳင္ဘဲနဲ႔အ ေက်ာယူၿပီး ၿပိဳင္တဲ့သေဘာေတြပဲ။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန - https://www.facebook.com/myanmarherald