03/23/16

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၂-မတ္လ-၂၀၁၆

အစီရင္ခံစာသစ္ : သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈအား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း “သယံဇာတက်ိန္စာ” ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူမႈ တင္ပို႔ေရာင္း ခ်မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ သဘာ၀သယံဇာတ မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔အား ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထံ ျဖန္႔ခြဲမွ်ေ၀ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (Arakan Oil Watch) က ယခုတက္လာသည့္ အစိုးရသစ္အား အေလးအနက္တိုက္တြန္းထားပါသည္။
“သယံဇာတက်ိန္စာကိုတိုက္ဖ်က္ျခင္း (Breaking the Curse)” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဤအစီ ရင္ခံစာတြင္ သာဘာ၀သယံဇာတရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာၾကရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားၾကား ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ ပူးေပါင္းေဆာင္းရြက္ေနျခင္းႏွင္႔ ကမၻာတ၀ွမ္းမွ သဘာ၀သယံဇာတ ၾကြယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာမႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ “သယံဇာတက်ိန္စာ” ဟု အမ်ားေခၚဆိုၾက သည့္ ကပ္ေဘးဆိုးအား တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းရန္ အေရးႀကီးအခန္းက႑ ေျခာက္ရပ္အား ေထာက္ျပ ေရးသားထားသည္။ ထိုေျခာက္ရပ္အနက္ အခရာက်သည့္ က႑မွာ - ဖက္ဒရယ္မူေဘာင္ တစ္ခုအ တြင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရျခင္းအပိုင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိ ျခင္းအပိုင္းတို႔အား က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးျမင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ၄င္းတို႔ထံမွ ရရွိေသာ၀င္ေငြေကာက္ ခံရရွိမႈတို႔အား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရယူသြားျခင္းသည္ ေဒသခံလူ႕အ သိုက္အ၀န္းမ်ား၏ အသက္ေမြးရပ္တည္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။ သဘာ ၀ပတ္၀န္က်င္မ်ားကို ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။ မညီမွ်မႈတို႔အားလည္း တိုးပြားေစခဲ့သည္။ အဆံုးမ သတ္ႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီး အလွ်ံညီးေစခဲ့သည္။ အစားထိုးမရႏိုင္ေသာ သယံဇာတရင္းျမစ္တို႔ အား ကြယ္ေပ်ာက္ေစခဲ့ သည္။
“ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကေတာ့ သယံဇာတ၀င္ေငြေတြနဲပတ္သက္လို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး (revenue transparency) ကို အာရံုစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါတစ္ခုတည္းနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတဆိုင္ရာျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ ျပႆနာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး” ဟု ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (Arakan Oil Watch) ၏ ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ခိုင္က ဆိုပါသည္။ “ေရရွည္တည္တံ့ အသံုးခ်ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနအဆင့္အတန္း တစ္ရပ္ရပ္အားျဖင့္ လူထုဟာ မိမိတို႔ ေျမႀကီးနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရမယ္။ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သယံဇာတက်ိန္စာကို တိုက္ ဖ်က္ၿပီးသကာလ ပိုမိုတည္ၿငိမ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ပိုမိုၾကြယ္၀တဲ့ စီးပြားအေဆာက္အဦႀကီးအျဖစ္သို႔ ခ်ီတက္ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ခိုင္က ဆိုသည္။
ဧရာမဓါတ္ေငြ႕သိုက္ႀကီးမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကမ္းရိုးတန္းငါးဖမ္းလုပ္ကြက္မ်ား၊ မ်က္စိတဆံုး စိုက္ပ်ိဳး ေျမမ်ား ရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ ျဖစ္ေနရ သည္။ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သိုက္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ေရာင္းခ်ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ ယင္းသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းမွရရွိသည့္ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံစီမွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟိုအစိုးရထံသို႔ တသဲသဲ စီး၀င္ေနေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စီး၀င္ေနခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔မွာ ထို၀င္ ေငြတို႔ကို အသံုးျပဳလ်က္ ခ်ိဳ႕ငဲ့ယိုယြင္း ပစ္ပယ္ခံေနေသာ လူမႈေရးက႑ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ တို႔အား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရေပ။
ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးထြန္းၾကည္က ဤသို႔ဆိုပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံေတြကေတာ့ တရုတ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္း၊ ေရနံပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းေတြရဲ႕ ဒဏ္ေတြကို ခံစားရလြန္းလို႔ မခ်ိမဆံ့ကို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေသခ်ာက်နတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ေနသားတက် အဆင္သင့္မရွိေသးဘဲနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ (သယံဇာတဆိုင္ရာ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထပ္တိုးလာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘ၀နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အခုပ်က္စီးေနတာထက္ ဆထက္ထပိုးတိုးလို႔ ပ်က္စီးေစတာပဲ အဖတ္တင္မွာပါ” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။
တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားကလည္း မရပ္မနား ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနၾကခ်ိန္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား တိုး၀င္လာခ်ိန္၊ ထို႔ျပင္တမူ ရခိုင္ကမ္းလြန္ A6 ႏွင့္ AD7 လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ မၾကာမီက သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ဤအစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိလာပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္။ ။ ဦးေက်ာ္ခိုင္၊ ဖုန္း (၀၉၂၅၀၇၃၄၈၂၁) ၊ ဦးထြန္းၾကည္၊ ဖုန္း (၀၉၂၅၀၂၃၈၈၃၉ )
အီးေမးလ္: arakan_ow@yahoo.com / website: www.arakanoilwatch.org
မွတ္ခ်က္။ ။ သယံဇာတက်ိန္စာကိုတိုက္ဖ်က္ျခင္း(Breaking the Curse) ကို www.arakanoilwatch.org တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။


Press Release: MARCH 22, 2016
New Report: Decentralization of Natural Resource Management Key to Ending the Conflict and ‘Resource Curse’ in Myanmar
In a report launched today, Arakan Oil Watch urges the new government to devolve ownership and management of natural resources to the states and regions in order to achieve sustainable peace and prevent the negative impacts of resource extraction and export.
Drawing on a decade of work with communities affected by natural resource investments and experiences from resource-rich countries around the world, Breaking the Curse identifies six critical components to fight what is commonly called the “resource curse.” Key among these is broadening participation and benefits through decentralization within a federal framework.
Decades of centralized ownership, control, and collection of revenues from high-value natural resources has destroyed local community livelihoods and the environment, widening inequality, fueling civil wars, and depleting non-renewable resources.
“U Thein Sein government’s focus on revenue transparency alone is not enough to solve the problem of Myanmar’s natural resources management. It’s not just about the money,” said Jockai Khaing, director of Arakan Oil Watch. “People need to own, decide and manage their land and natural resources at a subnational level. We need to break the resource curse and move forward toward a more stable society and prosperous economy.”
Despite its massive gas fields, coastal fisheries, and agriculture lands, Arakan is Myanmar’s second poorest state. While the Shwe gas is sold to China and more than one billion USD annually flows to the central government in Naypyidaw, Arakan state and local government cannot use the revenues to develop deprived social and economic sectors.
Tun Kyi, a secretary of the Kyauk Phyu Rural Development Association (KPRDA) said, “We local people have already suffered too much from China’s deep sea port project and Shwe gas and oil pipeline projects. Increasing investment in Arakan State without proper institutions and laws in place will just boost the destruction of our livelihoods and environment.”
The report comes amid continued conflict in the ethnic states, increasing investment in Myanmar’s oil and gas sector, and the recent discovery of more natural gas in blocks A6 and AD7 off the Arakan coast.
Contact: Jockai Khaing: +95 9250734 821, Tun Kyi: +95 9250238839
Email: arakan_ow@yahoo.com /
Note: Please get soft copy of the new report, ‘Breaking the Curse’ at www.arakanoilwatch.org

သမၼတသစ္ ျဖစ္လာမယ့္ ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ အစိုးရ ကက္ဘိနက္ ဝန္ႀကီး စာရင္း ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန အပါအဝင္ ဝန္ႀကီး ဌာန ေလးခု ကို တာဝန္ယူ မယ္ ဆိုၿပီး ပါဝင္ လာတဲ့ ေနာက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ရဲ႕ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြမွာ ဆက္လက္ ပါဝင္ႏိုင္မွာလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းထုတ္မႈ ေတြ ျဖစ္ေပၚ လာပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၂ (ဋ) မွာ “ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လၽွင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း ခံရသည့္ေန႔မွစ၍ မိမိ ရာထူးသက္တမ္း အတြင္း ယင္းပါတီ အဖြဲ႕အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရ” လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီရဲ႕ ဥပေဒ အႀကံေပး တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ ကေတာ့ အဲဒီ့ ပုဒ္မ ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရာမွာ ပါတီ ဥကၠဌ ရာထူးက စြန္႔လႊတ္ရမယ္ လို႔ ေရးသား ထားတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး တစ္ဦးရဲ႕ လုပ္ငန္း တာဝန္ ေတြ ကို မထိခိုက္ ဖို႔ ရည္႐ြယ္ ထည့္သြင္း ထားပုံရတာ ေၾကာင့္ ပါတီ မွာ ႐ုံးထိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္ ပါတီ တာဝန္ေတြကို စီမံ ခန္႔ခြဲ တာမ်ိဳး ျပဳလုပ္တာကို ကန္႔သတ္ထား တာ အျဖစ္ သူ႕ အေနနဲ႔ နားလည္ရ ေၾကာင္း ဦးကိုနီ က ဆိုပါတယ္။

ပါတီ ကို လမ္းၫႊန္မႈ မေပးႏိုင္၊ ဦးေဆာင္မႈ မေပး ႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ မ်ိဳး မသက္ေရာက္ သလို၊ NLD ပါတီ အေနနဲ႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ ခံယူၿပီး ပါတီ ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေတြ ကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မယ့္ အတြင္းေရးမႈး အဖြဲ႕ ရွိေနတယ္ လို႔လည္း ဦးကိုနီက ေျပာပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ အသက္ဝင္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ ေနရာ ရရွိခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ ဥကၠဌ ေနရာကို ဦးေ႐ႊမန္း ကို လႊဲေပး ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး နားလည္ ထားခဲ့ရာ ကေန ဦးေ႐ႊမန္း ပါတီတြင္း ဖယ္ရွား ခံရခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ဦးသန္းစိန္သာ ပါတီ ဥကၠဌ ျဖစ္ၿပီး ဦးေ႐ႊမန္းဟာ ယာယီ ဥကၠဌ တစ္ေယာက္ သာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ ဘက္ က ေျပာဆို ခဲ့မႈ ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

BBC
http://www.bbc.com/burmese/burma/2016/03/160322_dassk_minister_position_constitution_restriction


ရခိုင္ ျပည္နယ္ မွာ ရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ ရခိုင္ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕(Arakan Oil Watch) အဖြဲ႕က ေန သယံဇာတ က်ိန္စာ ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း ဗဟို အစိုးရ ခ်ဳပ္ကိုင္မွု အာဏာကို ေလၽွာ့ခ်၍ သယံဇာတ ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း" ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

ရခိုင္ ျပည္နယ္ မွာ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ ေနတဲ့ စီမံကိန္း ေတြမွာ စီမံ ခန႔္ခြဲမွုနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္ေတြ ရဖို႔ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ကေန ခ်ဳပ္ကိုင္မွု ေလၽွာ့ခ်ဖို႔ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရခိုင္ ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕(Arakan Oil Watch) အဖြဲ႕ ကေန အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တက္လာေတာ့မယ့္ NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဒီစီမံကိန္း ေတြက ရတဲ့ အခြန္ေငြေတြကို ျပည္နယ္က တိုက္ရိုက္ အခြန္ေကာက္ခြင့္လို စီမံခန္႔ခြဲမွုေတြ ျပဳေစ လိုတယ္လို႔ ရခိုင္ ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕က ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ခိုင္က ေျပာပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရခင္မွာ လက္ရွိ လုပ္ေနဆဲ စီမံကိန္း ေတြကို ရပ္ဆိုင္းတာ၊ အသစ္ ခ်မေပးတာ၊ သက္တမ္း ျပန္တိုးမေပးတာေတြ လုပ္ၿပီး ျပန္လည္ သုံးသပ္ သင့္တယ္လို႔ လည္း ဆိုပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ေလ်ာ္ေၾကး မရတာ၊ လၽွပ္စစ္မီး မွန္မွန္ မရတာလို အခက္အခဲေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ မွာ ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရး ဇုန္ စီမံကိန္း အပါအဝင္ ပင္လယ္ ကမ္းလြန္ ေရနံ နဲ႔ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ ေနတဲ့ စီမံကိန္း ေတြ ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ေတြနဲ႔ အစိုးရ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခု အစီရင္ခံစာ ကို ရခိုင္ ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ ကေန ဦးေဆာင္ၿပီး ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တႏွစ္ၾကာ ေလာက္ ေလ့လာမွု ျပဳလုပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ ျပည္နယ္ မွာ ရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ ရခိုင္ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕(Arakan Oil Watch) အဖြဲ႕က ေန သယံဇာတ က်ိန္စာ ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း ဗဟို အစိုးရ ခ်ဳပ္ကိုင္မွု အာဏာကို ေလၽွာ့ခ်၍ သယံဇာတ ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း" ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

ရခိုင္ ျပည္နယ္ မွာ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ ေနတဲ့ စီမံကိန္း ေတြမွာ စီမံ ခန႔္ခြဲမွုနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္ေတြ ရဖို႔ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ကေန ခ်ဳပ္ကိုင္မွု ေလၽွာ့ခ်ဖို႔ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရခိုင္ ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕(Arakan Oil Watch) အဖြဲ႕ ကေန အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တက္လာေတာ့မယ့္ NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဒီစီမံကိန္း ေတြက ရတဲ့ အခြန္ေငြေတြကို ျပည္နယ္က တိုက္ရိုက္ အခြန္ေကာက္ခြင့္လို စီမံခန္႔ခြဲမွုေတြ ျပဳေစ လိုတယ္လို႔ ရခိုင္ ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕က ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ခိုင္က ေျပာပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရခင္မွာ လက္ရွိ လုပ္ေနဆဲ စီမံကိန္း ေတြကို ရပ္ဆိုင္းတာ၊ အသစ္ ခ်မေပးတာ၊ သက္တမ္း ျပန္တိုးမေပးတာေတြ လုပ္ၿပီး ျပန္လည္ သုံးသပ္ သင့္တယ္လို႔ လည္း ဆိုပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ေလ်ာ္ေၾကး မရတာ၊ လၽွပ္စစ္မီး မွန္မွန္ မရတာလို အခက္အခဲေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ မွာ ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရး ဇုန္ စီမံကိန္း အပါအဝင္ ပင္လယ္ ကမ္းလြန္ ေရနံ နဲ႔ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ ေနတဲ့ စီမံကိန္း ေတြ ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ေတြနဲ႔ အစိုးရ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခု အစီရင္ခံစာ ကို ရခိုင္ ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ ကေန ဦးေဆာင္ၿပီး ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တႏွစ္ၾကာ ေလာက္ ေလ့လာမွု ျပဳလုပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC
http://www.bbc.com/burmese/burma/2016/03/160322_arakan_oil_watch_report

 water-scarcity-620.jpg မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ စပါးတြင္းေက်းရြာအုပ္စုက ရြာေတြမွာ ေခ်ာင္းေရေတြ ခန္းစျပဳေနတာကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျမင္ရစဥ္
Photo: Nay Thwae/RFA

မႏၱေလး၊ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ရွမ္း စတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၂ ခုက ေက်းရြာေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ မွာ ေရရွားပါးမႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။

ေရရွားပါးမႈႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အထဲမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးက ေက်းရြာေတြ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး မေကြးတိုင္းနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔က ေက်းရြာေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူေအာင္ က ေျပာပါတယ္။

"အခုအေနအထားမွာေတာ့ အမ်ားဆံုးက မႏၱေလးတိုင္းဖက္ကမ်ားတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ေရေပးပို႔တဲ့အေျခအေန ကို အကဲခတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္၊ သူကေတာ့ လက္ရွိအေနအထား မွာ အမ်ားဆံုးလို႔ေျပာလို႔ရတယ္၊ ဒုတိယက မေကြး၊ မေကြးက ၿမိဳ႕ ၈ ၿမိဳ႕၊ ရြာ ၂၅ ရြာ၊ စစ္ကိုင္းက ၆ ၿမိဳ႕၊ ရြာ ၁၂ ရြာ၊ အပူပိုင္း ၃ ပိုင္းက ပိုၿပီးေတာ့ ေရျပတ္လပ္မႈပိုမ်ားတယ္"

အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ စတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက ေက်းရြာေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ မွာရွိတဲ့ ေရတြင္းေတြ၊ ေရကန္ေတြမွာ ေရခမ္းသြားတာျဖစ္ ၿပီး ေရရွားပါးမႈႀကံဳေနရတဲ့ ေဒသေတြကို ေရသယ္ယာဥ္၊ မီးသတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ေရျဖန္႔ေ၀ေပးေနတယ္လို႔ ဦးေက်ာ္သူေအာင္က ေျပာပါတယ္။

လာမယ့္ ဧၿပီလအတြင္းမွာ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ေက်းရြာေပါင္း တစ္ေထာင္နီးပါးမွာ ေရရွားပါးႏုိင္တယ္ လို႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/village-160-water-scarcity-03222016115158.html

lisu-press-620.jpg ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆဒံုးေဒသက လီဆူတိုင္းရင္းသား ၄ ေယာက္ အသတ္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ ျမန္မာနိဳင္ငံ လီဆူစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီရံုးမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္တဲ႔ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ကို ေတြ႔ရစဥ္။
Photo: Kyaw Myo Min/ RFA


ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆဒံုးေဒသမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလနဲ႔ မတ္လအတြင္း လီဆူတိုင္းရင္း သား ေလးေယာက္ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကိစၥကို ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး အမႈမွန္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔က လီဆူ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးအားဆီက ဒီကေန႔ ေျပာပါတယ္။

လီဆူရြာသား ေလးေယာက္အသတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေရႊျပည္သာ ရပ္ကြက္က လီဆူစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီရံုးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမွာ လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးအားဆီက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

"အသတ္ခံရတဲ့ ၄ ေယာက္ကို သတ္တဲ့သူကိုအေျဖေပၚေအာင္ က်ေနာ္တို႔ရွာမယ္၊ ဒီလိုမတရားအသတ္ခံရ တဲ့ကိစၥက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔၊ ရက္စက္ယုတ္မာၿပီးမွ လုပ္သြားတဲ့ကိစၥကို က်ေနာ္တို႔ လီဆူကလည္း မေမ့ႏိုင္ ဘူး၊ ဘယ္သူ၊ ဘယ္ဝါလို႔ေတာ့ က်ေနာ္႔အေနနဲ႔ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး၊ ဒါေပမယ့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း သတ္တယ္ ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာေနၿပီေနာ္၊ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေတြအေျဖရွာသြားမယ္လို႔ က်ေနာ္ အေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္"

အသတ္ခံရတဲ့ လီဆူတုိင္းရင္းသား ၄ဦးဟာ ဆဒံုးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ မဆာ႔ ၊ ဘြမ္ဆင္၊ ငြါးေလး စတဲ့ေက်းရြာေတြက အသက္ ၁၉ နဲ႔ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ဆဒံုးေဒသခံေတြဟာ ကခ်င္ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္နဲ႔ လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးတို႔ထံ စာေရးသားေတာင္းဆုိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ဖားကန္႔ေဒသမွာ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီ ဝင္ႏွစ္ဦး အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး အခုအခ်ိန္အထိ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

RFA

 pharkant-machin-620.jpg ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမွာ ေျမစာသယ္ကားေတြအသံုးျပဳၿပီး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနမႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းကေတြ႔ရစဥ္
Photo: Kyaw Myo Min/ RFA

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသမွာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေနတဲ႔ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေျမစာ စြန္႔ပစ္တဲ့ယာဥ္ေတြ ကို ေက်းရြာလမ္းေတြထဲ ျဖတ္သန္းသြားလာ ခြင့္မျပဳဘဲ ေက်းရြာ၂၀ ေလာက္က ေဒသခံေတြက မေန႔ကစၿပီး ေက်း ရြာလမ္းမတုိင္းမွာ ပိတ္ဆုိ႔ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။

စည္းကမ္းမဲ့ ေျမစာစြန္႔ပစ္တာေတြ မလုပ္ဖုိ႔ နဲ႔ ေန႔စဥ္မုိင္းခြဲေနတာေတြ ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိတာျဖစ္ တယ္လို႔ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးလမုန္လေတာင္က ေျပာပါတယ္။

"စြန္႔ပစ္သြားတဲ့ေျမစာေတြကို ရွင္းေပးမယ္ဆိုၿပီး၊ အျဖစ္ေလာက္ပဲလုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီတိုင္းျပန္ထားခဲ့တာေတြ ရွိတယ္၊ မိုင္းမခြဲေတာ့ပါဘူးဆိုၿပီး ေျပာၿပီး ဒီတိုင္းပဲေလ၊ ေနာက္တစ္ခုက တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက်ေတာ့ ဆက္ၿပီးတူးတဲ့အခါက်ေတာ့ ရြာဖက္နားေရာက္လာေတာ့ အိမ္ေတြဘာေတြ၊ ၿပိဳက်လုနီးပါးျဖစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲေတာင္းဆိုဆို ကုမၸဏီေတြ၊ ဘာေတြကဂရုမစိုက္ေပးဘူးေလ၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အခု ဆႏၵျပေတာင္းဆုိတာေပါ့ဗ်ာ"

ဆႏၵျပသူေတြထဲမွာ ေဒသခံေတြအျပင္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြ လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြဟာ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔နဲ႔ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေပမယ့္လည္း ေျပလည္မႈမရခဲ့ဘူးလို႔ ဦးလမုန္လေတာင္ က ေျပာပါတယ္။

ကုမၸဏီေတြက စြန္႔ပစ္ထားတဲ႔ ေျမစာပံုေတြ မၾကာခဏၿပိဳက်ၿပီး လူေသဆံုးမႈေတြ ရွိေနတာကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာလည္း ေဒသခံေတြ က အခုလိုလမ္းပိတ္ဆုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

ဦးလမုန္လေတာင္ကို RFA သတင္းေထာက္ မဇာဏီထြဏ္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။
RFA


rahkine-resource-press-620.jpg
သယံဇာတ က်ိန္စာတိုက္ဖ်က္ေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Park View ဟိုတယ္မွာ က်င္းပေနစဥ္
Photo: Kyaw Htoon Naing/ RFA

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ သဘာဝ သယံဇာတေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အခါ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးဖို႔ ရခုိင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိလိုက္ပါတယ္။

သယံဇာတ က်ိန္စာတိုက္ဖ်က္ေရးလုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ အဲဒီအစီရင္ခံစာပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Park View ဟုိတယ္မွာ က်င္းပ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္က ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းနဲ႔ ဥပမာေပးၿပီး သဘာဝ သယံဇာတေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ ျပည္နယ္အစုိးရေတြကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးဖုိ႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္တဲ့အထဲမွာ ပါ၀င္သူ ေက်ာက္ျဖဴလူမႈကြန္ရက္က ကုိထြန္းၾကည္က ေျပာပါတယ္။

"ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အရမ္းနိမ့္က်တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ေဒသခံေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ မလာဘူးဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ေရႊဂက္စ္က မီးေမာင္းထိုးျပေနတယ္၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ႏိုင္ငံေရးအလားအလာမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ျပည္သူေတြဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔လူနည္းစုေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကို အဓိကအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအသီးသီးမွာ ရွိေနၾကတဲ့အစိုးရကို က်ေနာ္တို႔ရွင္းျပပိုင္ခြင့္ေတြေပးလာဖို႔လိုတယ္၊ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရလာတ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔ၾကမၼာကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပဲ ဖန္တီးလို႔ရလာတဲ့ေန႔က်ေတာ့မွာပဲ ဒီႏိုင္ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတာကို တြက္လို႔ရမယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္အေနနဲ႔ ခံစားမိပါတယ္"

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ (က) မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက ေရေပၚေရေအာက္၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေလထုအတြင္းနဲ႔ ေျမအားလုံးက သယံဇာတအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားတာကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး ျပည္နယ္ေတြကုိ ခြဲေဝပုိင္ဆုိင္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ကုိလည္း ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔မွာ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ၄၄ ခုကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက လုပ္ကုိင္ခြင့္ေတြခ်ေပး ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီက ရရွိတဲ့ ဝင္ေငြေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆီ ရယူထားၿပီး ဘယ္ေနရာေတြ မွာ ျပန္လည္သုံးစြဲေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္တာေတြ မရွိေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားပါတယ္။

စီမံကိန္းေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း အစိုးရတစ္ခုတည္းက မဆုံးျဖတ္ပဲ ေဒသအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ကုိလည္း တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

RFA

[youtube src="8NGtg9UlhD8"/]
ဆင္းရဲတြင္းထဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ ျမင့္တက္လာေအာင္လုပ္ဖို႔နဲ႔ လူငယ္လူရြယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေနတဲ့ အေျခအေနေတြကေန ဆြဲထုတ္ဖို႔ NLD အစိုးရသစ္မွာ တာဝန္ႀကီးႀကီးေတြ ရွိေနပါၿပီ။ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးျဖစ္လာမယ့္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္းရဲ႕အျမင္သေဘာထားေတြက ဘယ္လိုရွိသလဲ။

Kamayut Media

[youtube src="pLHASlsq_Pg"/]
အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဌာနမွာ ၁၉ႏွစ္ေလာက္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ဟာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္နဲ႔ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ညီညြတ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႔မွာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ပါဝင္လာခဲ့ပါၿပီ။

Kamayut Media

မႏၲေလးၿမဳိ႔ မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္မႈ
ည ၁၀နာရီေက်ာ္ ၀န္းက်င္မွာ မီးၫႊန္႔က်ဳိးၿပီး။ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့။ မီးၾကြင္းမီးက်န္ေတြ ဆက္လက္ၿငိမ္းသတ္ေနဆဲ

ဓာတ္ပုံ - အိမ္ခိုင္ျမဲ
DVB TV News

“ ပင္နီနိုင္ငံေတာ္ ”


အေမလည္း ပင္နီေတာ့ …

သားလည္း ပင္နီေပါ့ …

ဖိုးဖိုးလည္း ပင္နီေတာ့ …

ဖြားဖြားလည္း ပင္နီေပါ့ …

ဦးဦးလည္း ပင္နီေတာ့ …

ေဒၚေဒၚလည္း ပင္နီေပါ့ …

သားသားလည္း ပင္နီေတာ့ …

မီးမီးလည္း ပင္နီေပါ့ …

နိုင္ငံေရးသမားလည္း ပင္နီေတာ့ …

ျပည္သူေတြလည္း ပင္နီေပါ့ …

လႊတ္ေတာ္လည္း ပင္နီေတာ့ …

အစိုးရမင္းလည္း ပင္နီေပါ့ …

ဖ်င္ပင္နီနဲ ့ …ေယာထဘီကြဲ ့

ညီလည္းညီ … နီလည္းနီပါတဲ့

ပဥၥမေျမာက္ ေရႊျပည္ေတာ္

အဲ့ဒါ … ပင္နီနိုင္ငံေတာ္ ။ ။


(မင္းေကာင္းခ်စ္)ည ၉ နာရီ ၀န္းက်င္အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈဟာ မီးထိန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မီးဟာ ေျမညီထပ္မွာ အနည္းငယ္ ထိန္းႏိုင္ေပမယ့္လည္း ပထမထပ္မွာ ဆက္လက္ ေလာင္ကၽြမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းတဲ့ ေနရာကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ Eleven Media Group မွ မႏၱေလး နယ္ခံသတင္းေထာက္ ကိုမင္းသန္႔ကလည္း မီးေလာင္ကၽြမ္းတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေျပာၾကားထားပါတယ္။ မီးေလာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို ဆက္လက္ တင္ဆက္ ေပးသြားပါမယ္။


မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ည ၉ နာရီ ၀န္းက်င္အထိ မီးထိန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသး (႐ုပ္သံ) ည ၉ နာရီ ၀န္းက်င္အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈဟာ မီးထိန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီးဟာ ေျမညီထပ္မွာ အနည္းငယ္ ထိန္းႏိုင္ေပမယ့္လည္း ပထမထပ္မွာ ဆက္လက္ ေလာင္ကၽြမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီးေလာင္ကၽြမ္းတဲ့ ေနရာကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ Eleven Media Group မွ မႏၱေလး နယ္ခံ သတင္းေထာက္ ကိုမင္းသန္႔ကလည္း မီးေလာင္ကၽြမ္းတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေျပာၾကားထားပါတယ္။ မီးေလာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို ဆက္လက္ တင္ဆက္ ေပးသြားပါမယ္။
Posted by Eleven Web TV on Tuesday, March 22, 2016


မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာေစ်းမီးေလာင္မႈ ည (၇း၄၅) နာရီအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ ေလာင္ကၽြမ္းလ်က္ရွိ (႐ုပ္သံ)မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္၊ ၇၃ လမ္းနဲ႔ လမ္း ၃၀ ေထာင့္မွာရွိတဲ့ မဂၤလာေစ်းမွာ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ ၀န္းက်င္က စတင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနတဲ့ မီးဟာ လက္ရွိ ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္ေက်ာ္အထိ မီးၿငိမ္းျခင္း မရွိဘဲ ေစ်းေအာက္ထပ္ရွိ ဆုိင္ခန္းေတြကို ဆက္လက္ ေလာင္ကၽြမ္းေန ပါတယ္။ မီးေလာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို ဆက္လက္ တင္ဆက္ ေပးသြားပါမယ္။
Posted by Eleven Web TV on Tuesday, March 22, 2016
Eleven Media Groupဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္မွာ ၀န္ၾကီးဌာန ၂၁ ခုအတြက္ အမည္စာရင္းေတြကို ေရြးေကာက္ခံ သမၼတက အဆိုျပဳလိုက္ခ်ိန္မွာပဲ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေရြးျခယ္ထားခံရသူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔တာ၀န္ယူခ်ိန္ အဓိကထား ဘာေတြ လုပ္မလဲဆိုတာကို ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ ကိုထက္ေအာင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၈ ဦးကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြအျဖစ္ ေရြးကာက္ခံ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ အဆိုျပဳလိုက္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဘယ္သူက ဘယ္၀န္ၾကီးဌာနအတြက္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္သြားမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက အတည္ျပဳ ေျပာၾကာ းထားျခင္း မရွိေပမယ့္လည္း ၀န္ၾကီးစာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔ သူအမ်ားစုကေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာ တာ၀န္ယူေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခံရတယ္ဆိုတာေတြကို ဗီြအိုေအကို အတည္ျပဳ ေျပာထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးနာမည္ စာရင္းေတြထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပါတီက လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက လူမႈ၀န္ထမ္းနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနအတြက္ ကမ္းလွမ္းျခင္း ခံထားရတဲ႔သူပါ။ သူ႔ကို ဒီ၀န္ၾကီးဌာနအတြက္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရမယ္ဆိုရင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၾကိဴဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔က လူမႈ၀န္ထမ္းနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဲဒီ၀န္ႀကီးဌာနေလ။ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္မလဲဆိုေတာ့ ျပည္သူ႔အက်ိဳးထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ က်ေနာ္တို႔ဌာနက တကယ္တမ္းဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ Disaster ေတြနဲ႔ ဥပမာအားျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြေပါ့ က်ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ အဓိက ပတ္သက္လို႔ ဒီျပင္ဆင္မႈအပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ နည္းနည္းေလးပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လုိတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အပိုင္းေတြေပါ့ေနာ္။ ျပည္သူေတြ awareness ရေအာင္လုပ္တဲ့ကိစၥေပါ့ေနာ္။ ျပည္သူေတြတကယ္တမ္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္။ အဲေတာ့ ဒါမ်ိဳးေတြကို က်ေနာ္တို႔ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မွာေပါ့ေနာ္။”

သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာနအတြက္ လ်ာထားျခင္း ခံထားရတဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၾကံခို္င္ဖံြျဖိဳးေရးပါတီက သူရ ဦးေအာင္ကိုကေတာ့ သူလုပ္ေဆာင္မယ့္အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခုလို ေျပာပါတယ္။

“သာသနာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖို႕ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း လိုအပ္တဲ့ ၀တ္နည္း စဥ္းကမ္းေတြလိုက္နာဖို႔ အျခား က်န္တဲ့ ဘာသာေတြနဲ႔ သဟဇာတရွိေအာင္ ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္ကူညီီေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာေတြက တကယ္ေတာ့ တာ၀န္ယူထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို လက္ခံ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အ၀ရွိပါတယ္။ သာသနာေရးဒုတိယ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ယေန႔ထိ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီထက္လည္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္႔အေနနဲ႔ စကားလက္ေဆာင္ပါးလိုပါတယ္။”

အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းနဲ႔ ဘဏၰေရး ၀န္ၾကီးဌာနအျဖစ္ လ်ာထားျခင္း ခံထားရတဲ႔ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္၀င္းကေတာ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“အဲဒါက ဦးစားေပးလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းထဲမွာ ပါပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ျပန္႔ႏွံ႕ၿပီးေတာ့ ရွိေနတာေလ။လုပ္ငန္းကလည္းမ်ိဳးစုံရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို balance ေပါ့ေနာ္။လိုက္ညိွၿပီးေတာ့ တိုးတက္ေအာင္လုပ္မယ္ ၊ Nation wide ေပါ့ေနာ္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔လုပ္မယ္။ အဲလိုမ်ိဳးလုပ္မယ္ဆိုရင္ SME ကိုဆရာတို႔ မကိုင္လို႔ကို မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ SME ကို ကိုင္တဲ့အခါက်ရင္လည္း ဒါက ေသခ်ာလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဆိုေတာ့ ဆရာတို႔ စဥ္းစားထားတာရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ SME ဟာ ဆရာတို႔ ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ သူက ဦးစားေပးထဲမွာ ပါမွာပါ။”

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႔ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ဟာ စီးပြားေရနဲ႔ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးအျဖစ္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံထားသူျဖစ္တဲ႔အတြက္ သူလုပ္ေဆာင္မယ့္ အရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဗီြအိုေအကို အခုလိုေျပာပါတယ္။

“အဓိကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကုန္သြယ္မႈ ၊ စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ေရးနဲ႔ ျမန္ဆန္ေရးေပါ့ဗ်ာ၊ ပံုမွန္ျဖစ္ေရးေပါ့ေလ။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တို႔က import ၊ export ေပ့ါဗ်ာ က်ေနာ္တို႔က ပို႔ကုန္မွာ က်ေနာ္တို႔က import နဲ႔ ႏွိဳင္းရင္ က်ေနာ္တို႔က နည္းေနတဲ့အခါက်ေတာ့ trade deficit က ရွိထားတယ္။ ရွိထားေတာ့ import ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေတြအမ်ားစုနဲ႔ ျပည္တြင္းက စက္မႈလုပ္တာက ၀င္တာေပါ့ဗ်ာ။ တဖက္က ပို႔ကုန္မွာလည္း ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ ပို႔ကုန္တိုးတက္ရရွိေရးနဲ႔ Trade group ကိုလည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳးစံုကို ေရာက္ဖို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ႀကိဳးစားရမွာေပါ့ဗ်ာ။”

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေ၇စီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ကာလံုလို႔ လူသိမ်ားတဲ႔အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအဖဲြ႔ထဲမွာ ပါတဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးအျပင္ သမၼတရံုး ၀န္ၾကီး၊ ပညာေရး ၀န္ၾကီးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးေတြအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနေပမယ့္လည္း ပါတီရဲ႔ ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေတာ့ ဒါနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရရင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ကေန ႏုတ္ထြက္ေပးရမွာျဖစ္သလို ပါတီရဲ႔ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကေန႔ အဆိုျပဳထားတဲ႔ ၀န္ၾကီးေတြကို ကန္႔ကြက္တဲ႔ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မရွိဘူးဆိုရင္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြအတြက္ ၀န္ၾကီးေတြအျဖစ္ အတည္ျပဳ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထက္ေအာင္/VOA
http://burmese.voanews.com/content/who-will-be-in-nld-government-/3248959.html

 ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္ထဲ တင္သြင္း (MOI)
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္ထဲ တင္သြင္း (MOI)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က အစိုးရသစ္လက္ထပ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မယ့္ ဝန္ႀကီးစာရင္းေတြကို ဒီကေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးစာရင္းကိုပဲ တင္သြင္းတာျဖစ္ၿပီး၊ ဘယ္သူ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ယူမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ တရား၀င္ထုတ္ျပန္မႈမရိွေသးပါဘူး။ NLD ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တာ၀န္အျပင္ အခ်ိဳ႕၀န္ႀကီးဌာနေတြ ကိုပါပူးတြဲကိုင္သြားမယ္လို႔ သတင္းထြက္ေနပါတယ္။ ဒီကေန႔ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသစ္ရဲ႕ ၀န္ႀကီးစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ မေမခ စံုစမ္းေမးျမန္းၿပီး သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ (Photo-MOI)

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက NLD ပါတီက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္က လာမယ့္ ၅ ႏွစ္တာအတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနကို ၂၁ဌာနထား ရွိဖို႔ ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပထားတာမွာ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအမည္စာရင္းေတြကို ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူေတြကေတာ့ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနကို ကိုင္တြယ္မလဲဆိုတာကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳး မရိွေသးပါဘူး။ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕အမည္စာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာတာမွာ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက တဦးပါဝင္လာပါတယ္။ အျခားျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံခိုင္ဖံြျဖိဳးပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဦးနဲ႔ ပါတီဝင္ ၁ဦး၊ မြန္တိုင္းရင္းသားပါတီက တဦး၊ ျပင္ပပညာရွင္္ ၆ ဦး တို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္က အမည္ စာရင္းတင္သြင္းတဲ႔ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၃ ဦးတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

“တင္ျပထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးသင့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ အမည္စာရင္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကားတင္ျပပါမယ္။

၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၂။ ေဒါက္တာ ေအာင္သူ
၃။ ဦးသန္႔စင္ေမာင္
၄။ သူရဦးေအာင္ကို
၅။ ဦးအုန္းဝင္း
၆။ ဦးသိန္းေဆြ
၇။ ဦးေက်ာ္ဝင္း
၈။ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ
၉။ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး
၁၀။ ဦး၀င္းခိုင္
၁၁။ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး
၁၂။ ဦးအုန္းေမာင္
၁၃။ ေဒါက္တာသန္းျမင့္
၁၄။ ႏိုင္သက္လြင္
၁၅။ ေဒါက္တာေဖျမင့္
၁၆။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္း
၁၇။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ နဲ႕
၁၈။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသူေတြရဲ႕အမည္စာရင္းကို ခုလိုေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ တာဝန္ယူမယ့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ သူရဦးေအာင္ကိုကေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရမွာေတြရွိေပမယ့္ အေကာင္း ဆံုးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီြအိုေအေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူရဦးေအာင္ကိုဟာ တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးေဟာင္းတဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ သူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သမွ်ကို အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စိတ္ အားထက္သန္ေနေၾကာင္း အခုလိုေျပာျပပါတယ္။

“အတားအဆီးမ်ိဳးစံု၊ စိန္ေခၚမႈ မ်ိဳးစံုကို ႀကံဳေတြ႔ရမွာပါ။ ဘာသာေရးအေျခခံတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ေသခ်ာေပါက္ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေတြ႔ရတဲ့အခါမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ထြက္ေပၚလာမယ့္ အစိုးရသစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လက္တြဲၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္ငံေရး၊ဘာသာေရး ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ၀ိုင္း၀န္ကာကြယ္ဟန္႔တားဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္လို႔”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၊ သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ပါ ပူးတဲြ တာ၀န္ယူသြားမယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ ေနေပမယ့္ NLD ပါတီဘက္ကေတာ့ အတည္ျပဳေပးဖို႔ ျငင္းဆန္ေနၾကပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔တာဝန္ယူခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကာလံုလို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖဲြ႔၀င္အျဖစ္လည္း ပါ၀င္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ၂၀၀၈အရျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးေတြဟာ သူရဲ႔ ရာထူးသက္တမ္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖဲြ႔အစည္းရဲ႔ ပါတီလုပ္ငန္းေတြကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရလို႔ ျပဌာန္း ထားပါတယ္ ။ဒါအျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတာ၀န္ေပးအပ္ခံရပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ကလည္း ႏုတ္ထြက္ေပးရမယ္လို႔ ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ ညႊန္းဆိုထား ပါတယ္။ NLD ေျပာခြင့္ရသူ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အနာဂတ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ပါတီရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရဆိုေတာ့ ပါတီကေန ထြက္ေပးရမွာေပါ့ ပထမက။”

လာမယ့္ ၅ႏွစ္အတြင္းပထမဆံုးထူးထူးျခားျခား ပါဝင္လာမယ့္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ယူဖို႔ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက ႏိုင္သက္လြင္ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ ့ သူ႕အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးေရးအတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“တိုင္းရင္းသားအေရးကို ပိုၿပီးေတာ့ ေျပလည္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးတယ္။ တိုင္းရင္းသားအတြက္၊ တိုင္းရင္းသားအေရးကို က်ေနာ္တို႔ေဆြးေႏြးတိုင္ျပင္ႏိုင္ေအာင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တင္ျပ၊ လိုလားခ်က္ေတြကို ညိွႏွိဳင္းလို႔ရေအာင္ တဆင့္ေပါ့ေလ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားခံနဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးရံုပဲေပါ့။”

ေရြးခ်ယ္ခံ သမၼတသစ္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအမည္စာရင္း အခု တင္သြင္းမႈဟာ လႊတ္ေတာ္ကို အဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီအထဲက တဦးဦးဟာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရိွဘူးလို႔ ယူဆရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုု္စားလွယ္ေတြဘက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ ကန္႔ကြက္သူမရွိပါက ဒီစာရင္းအတိုင္းအတည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမခ/VOA
http://burmese.voanews.com/content/myanmar-ministers-/3248807.html

 htinkyaw-620.jpg မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တက္ေရာက္လာတဲ့ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ ကို ေတြ႔ရစဥ္
Photo: Win Ko Ko Latt/RFA

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တင္သြင္းတဲ့ ဝန္ႀကီး ၁၈ ဦး စာရင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး စုစုေပါင္း ၆ ဦး ပါရွိပါတယ္။

အဲဒီစာရင္းထဲမွာ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီက တစ္ဦး၊ တပ္မေတာ္က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၃ ဦး၊ ၾကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီက ၁ ဦး၊ သူရဦးေအာင္ကိုနဲ႔ ပညာရွင္ ၆ ဦးလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

အရင္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးစာရင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါမယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ခဲ့ေပမယ့္ အခုစာရင္း မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးသာ ပါရွိပါတယ္။

အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ပညာေရး ၊ သမၼတရံုး နဲ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန ၄ ခုကို တာ၀န္ယူမယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

စာေရးဆရာ ေဒါက္တာေဖျမင့္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သူရဦးေအာင္ကိုက သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ႏုိင္သက္လြင္ က တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာေအာင္သူက စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ၾကံ့ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဆြက အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး နဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနေတြဆိုၿပီး လ်ာထားစာရင္းေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္းက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာနနဲ႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္က နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွာ တာ၀န္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA

NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (Photo- NLD chairperson)
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနတခ်ဳိ႕ကို ပူးတဲြကိုင္သြားဖုိ႔ ႐ွိေနပါတယ္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မယ့္ ၀န္ႀကီးစာရင္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ဒီကေန႔ တင္သြင္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ ဥကၠဌ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေၾကညာလိုက္တဲ့ ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ေပမယ့္လည္း ဘယ္သူေတြက ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနကို ကိုင္တြင္မလဲဆိုတာ တရား၀င္ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္တာမ်ဳိးေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။

ဒါေပမယ့္လည္း ထြက္ေပၚေနတဲ့ စာရင္းေတြအရဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာန တခုထက္မနည္းကို တာဝန္ယူသြားဖုိ႔ ႐ွိပါတယ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးတာဝန္ကို ပူးတဲြယူသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္၊ အစုိးရဝန္ႀကီးတာဝန္ေတြကို ယူမယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ပါတီလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ကေနပါ စြန္႔လႊတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကပဲ သမၼတသစ္ဦးထင္ေက်ာ္က လာမယ့္ ၅ႏွစ္တာအတြင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနကို ၂၁ ဌာနထား ရွိဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီကေန႔မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအမည္စာရင္းေတြကို ေၾကျငာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းထဲမွာ NLD ပါတီက ပါတီဝင္ ၆ဦး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ၂ဦး၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက တစ္ဦးနဲ႔ ျပင္ပကပညာရွင္ ၇ ဦး တို႔ပါ၀င္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


နိရဥၥရာ၊ မတ္လ ၂၂

ရခိုင္ျပည္နယ္ မာန္ေအာင္ျမိဳ႕ စမံုတဲေလယာဥ္ကြင္းကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ အတြက္ အိမ္အခ်ိဳ႕ကို ေနရာမွ ဖယ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ ညႊန္ၾကားထားရာတြင္ ေတာင္းဆိုေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား အျပည့္မရသျဖင့္ မဖယ္ရွားဘဲ ဆက္လက္ ေနထိုင္ေနေသာ မိသားစု အခ်ိဳ႕ကို မတ္လ အတြင္း ေနာက္ဆံုးထားျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ထပ္မံ အမိန္႕ထုတ္ထားသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

၎အမိန္႕အား ေက်းရြာ အုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရး အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအာင္မွ လက္မွတ္ေရထိုး ထုတ္ျပန္သျဖင့္ ဦးတင္ေအာင္အား နိရဥၥရာက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ သူက “ ဟုတ္ပါတယ္။ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕ကို ေနာက္ဆံုးထားျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႕ အမိန္႕ထုတ္ထားပါတယ္။ အထက္က ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္က ညႊန္ၾကားခ်က္ဆိုတာ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆီက ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

မာန္ေအာင္ျမိဳ႕ စမံုတဲ့ ေလယာဥ္ကြင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ စမံုတဲေက်းရြာ အုပ္စု၊ ျမတ္မေခ်ာင္ ေက်းရြာရွိ အိမ္ ၁၁ လံုးကို ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာက အမိန္႕ ထုတ္ထားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။


ထိုသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အမိန္႕ထုတ္ရာတြင္ အိမ္ရွစ္ေဆာင္က အာဏာပိုင္မ်ားက ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ သေဘာတူ လက္ခံျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း က်န္ သံုးအိမ္သံုးေဆာင္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပမာဏ နည္းပါးသည္ဟု ဆိုကာ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ျငင္းဆိုရာမွ အာဏာပိုင္မ်ားက ၎ေျမမ်ားမွာ လယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုကာ ထပ္မံအမိန္႕ထုတ္ျပီး ဖယ္ရွားရန္ စီစဥ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧရိယာ (၀.၄၁) ဧက ပိုင္ရွင္ ဦးတင္ႏုက သူတုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ျငင္းဆိုျခင္းမွာ ယခင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟု ကတိကို ေဖါက္ဖ်က္ျပီး ေလ်ာ္ေၾကးကို ေလ်ာ့ ေပးရာမွ လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ႏုက ေျပာသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေနတာက လယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဥယာဥ္ျခံေျမ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံ(၇) မွာလည္း ဥယာဥ္ျခံေျမလို႕ ေရထားပါတယ္။ ဘိုးေဘာင္စဥ္ ေနလာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ရွိပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္ျခံမွာ သံပုရာ၊ မညင္း၊ ဒညင္းပင္၊ သရက္ မာလာကာ အစံုရွိပါတယ္။ ကြမ္းသီးပင္က ၄၃၀ ရွိပါတယ္။ အုန္းပင္က ၂၂ ရွိပါတယ္။ အားလံုး အပင္စုံက ၇၃၀ ရွိပါတယ္။ အစကေတာ့ အပင္လိုက္ ေလ်ာ္မယ္ဆိုျပီး ေနာက္က်ေတာ့ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၈၂ ေပးမယ္ဆိုျပီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က တန္ရာတန္ဖိုး သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ လိုခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးတင္ႏုကဆိုသည္။

ပထမပိုင္းတြင္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕မွ သံပုရာ တစ္ပင္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ၊ သရက္ တစ္ပင္ ႏွစ္ေသာင္း၊ မညင္းတစ္ပင္ ေလးေသာင္းခဲြ စသျဖင့္ ေက်ာ္ေၾကးေပးမည္ ဟု ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္ျပီး သိန္း ၈၂ သိန္းသာ ေလ်ာ္ေတာ့မည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

၎ျပင္ ေလ်ာ္ေၾကးရမည့္ က်ပ္ ၈၂ သိန္းမွာ အိမ္ေျမ တစ္ကြက္ကို ျပန္၀ယ္၍ေတာင္ မရပါေၾကာင္း၊ ၎ျပင္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဥယာဥ္ျခံေျမရိွ သီးပင္၊ စားပင္မ်ားကိုလည္း လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရေတာ့မည္ ျဖစ္၍ ၀င္ေငြ မရွိဘဲ ျဖစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ က်ပ္ ၈၂ သိန္းျဖင့္ မိသားစုမ်ား ရပ္တည္ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးမွာ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္၍ တန္ရာတန္ေၾကးကို ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ႏုက ေျပာဆိုသည္။

အိမ္တန္ရာ တန္ဖိုးကို ရရွိလုိေသာ ဦးတင္ႏု ကုိ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုး ဖယ္ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ တစ္ျခားႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျဖဴသီးခိုင္၊ ဦးတာနီ တို႕ကို မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕ကုိ ေနာက္ဆံုးထားျပီး အိမ္ေနရာမွ ဖယ္ရွားေပးရန္ အမိန္႕စာ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

Arakan State
https://www.facebook.com/NarinjaraNews/

(ျဖိဳဖ်က္ရမည့္ အိမ္မ်ားႏွင့္ ႏို႕တစ္စာ)မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၇၃ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၃၀ ေထာင့္ရိွ မဂၤလာေစ်း တြင္ ယေန ့ညေန၅း၃၀မွစတင္ကာ မီး ေလာင္မႈျဖစ္ပြား ေနျပီး မီး ေလာင္ခ်ိန္တစ္နာရီ ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ျငွိမ္းသတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေသး ေပ။
မဂၤလာေစ်း မီးအရွိန္ျမင့္လာျပီး ေပါက္ကြဲသံမ်ားပါၾကား ေနရ ေၾကာင္း အဆို ေနရာတြင္သတင္းရယူ ေနသည့္သတင္း ေထာက္ကသတင္း ေပးပို႕သည္။

အဆိုပါမီး ေလာင္မႈကို အျမင့္ဆံုး Level ျဖစ္ ေသာ Level 5 အျဖစ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က သတ္မွတ္လိုက္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မီး ေလာင္မႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲ ေက်ာ္ ေနျပီျဖစ္ျပီး မီးျငွိမ္းသတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေသး ေပ။

မႏၱေလးအလင္း ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ
https://www.facebook.com/mandalayahlindailynewspaper


မတ္လ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၆

သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူစယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလီျမစ္တဖက္ကမ္းရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ ထ လူငယ့္ အက်င့္စာရိတၱ ျပဳျပင္ေရး မူယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးေဂဟာ တခုအား တပ္မ ၈၈ ္မွ အင္အားကာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအျပင္ စာရိတၱျပဳျပင္သူ လူ ၆၅ ဦးအားဖမ္းဆီးကာ မူစယ္ၿမိဳ႕ သို႔ ပို႔ေဆာင္ လိုက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းသိရ သည္။

မတ္လ ၂၀ ရက္နံနက္ ၅ နာရီက အစိုးရတပ္မ ၈၈ အင္အား ၆၀ ခန႔္သည္ မူးယစ္ ေဆးျဖတ္ ေပးသည့္ အက်င့္စာရိတၱျပဳျပင္ေရးေဂဟာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွူး စိုင္းခ်စ္ေငြႏွင့္ အတူ ေဆးျဖတ္လူငယ္ ၆၅ ဦး၊ ေဂဟာရွိ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ ၇ ဦး စုစုေပါင္း ၇၂ ဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ေဂဟာတည္ရွိရာ ဆင္တိုက္ရပ္ကြက္သား စိုင္းေကာန္က “ တပ္မေတာ္က ရြာသားေတြကို မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္တယ္ ဆိုၿပီး အင္အား သုံးၿပီးေတာ့ဝင္စီးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီေနရာ ဘိန္းမခ်က္ပါ ဘူး။ ေဆးစြဲလူ ငယ္ေတြကို ေဆးျဖတ္ေပးတာပါ။ လူငယ္ေတြဝင္ေငြရေအာင္လို႔ တ႐ုတ္ရုိးရာ အလွဴေတြ ၊ အသုဘေတြမွာ မီးရွို႔ဖုိ့သုံးတဲ့ ေငြစကၠဴေတြကို လုပ္ေရာင္း ပါတယ္။ ” ဟုေျပာ သည္။

၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အဖမ္းခံရသူမ်ားအား မူစယ္အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားၿပီး၊ ၂၂ ရက္တြင္ တရား႐ုံးတင္ကာ စစ္ေဆးမွုတခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

ေဂဟာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ ၇ ဦးတြင္ အမွတ္ ၃ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး စိုင္းဆမ္ပီး၊ ဆင္တိုက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး စိုင္းအိုက္ေအာင္ႏွင့္ေဂဟာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး စိုင္းခ်စ္ေငြတို႔အျပင္ ၁၉ ရြာအုပ္စုမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါဝင္သည္ဟုသိရသည္။

၁၉ ရြာအုပ္စုသည္ မူစယ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ ၁၀ မိုင္အကြာတြင္ တည္ ရွိပါသည္။


၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုင္းခ်စ္ေငြက “ ေဂဟာကလူေတြကိုအကုန္ လုံးျပန္ လႊတ္ေပး ပါလို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္။ ဒီလူေတြဟာ အက်င့္စာရိတၱေကာင္း မြန္လာေအာင္ ေဂဟာကို ေရာက္လာ တဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အျပစ္မရွိ ဘူး။ က်ေနာ့္ကိုေတာ့ သူတို႔မဖမ္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဂဟာက လူေတြကို သူတို႔ ျပန္မလႊတ္ေပးရင္လည္း က်ေနာ္လည္း ျပန္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟုေျပာသည္။


အဆိုပါ လူငယ့္စာရိတၱျပဳျပင္ေရးေဂဟာကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ကတည္းက စိုင္းခ်စ္ေငြ၊ စိုင္းဆန္ေငါ့၊ စိုင္းဆြယ့္ခမ္းဆမ္ေက်ာ္ ႏွင့္ စိုင္းဆန္ဆမ္တို႔က ၎ပိုင္ဆိုင္သည့္ေငြေၾကးျဖင့္ တည္ေထာင္လာခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ၁၆ ႏွစ္ၾကာ လူငယ္မ်ားအား စာရိတၱျပဳျပင္ေရးလုပ္ေဆာင္ လာနိုင္ ခဲ့သည္မွာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ေဒသခံမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မွု သက္သက္ သာျဖစ္ၿပီး အစိုးရအာဏာပိုင္ မ်ားဘက္မွ ကူညီေထာက္ပံ့မွုတစုံတရာမရရွိ သည့္အျပင္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မွုမွာ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေဒသတြင္း အႀကီးအကဲမ်ား ေျပာဆိုေဝဖန္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္ /ဟြမ္ဟိန္း
Panglong(Burmese)
https://www.facebook.com/Panglong.burmese/


တိဘက္ႏိုင္ငံရိုးရာဓေလ့စရိုက္တခု ျဖစ္ေသာလူေသေကာင္မ်ားကို ေကာင္းကင္တြင္ သၿဂိဳဟ္သည့္ေနရာမ်ားကို ျပန္ လည္ျပုျပင္ရန္နွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ေနာက္ငါးနွစ္တာကာလအတြင္း ယြမ္သန္း ၄၅၀(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္း)သံုးစဲြသြားမည္ဟု ဆိုသည္။


ေကာင္းကင္သခၤ်ဳိင္းဆိုသည္မွာ ေသဆံုးသူကို ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေရာက္ရိွေစရန္ရည္မွန္းျပီး အသားစား ငွက္သတၱ၀ါမ်ားစားေသာက္နိုင္ရန္ သျဂိုဟ္ သည့္အခမ္းအနားျဖစ္သည္။ ယင္းဓေလ့စ ရိုက္ကို တိဘက္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔က်င့္သံုးေနၾကသည္။ တိဘက္ရိွေကာင္းကင္သခၤ်ဳိင္း ၁၅၆ ခုသည္ အစိုးရထံမွ ေထာက္ပံ့ေၾကး အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရိွၾကသည္။


ယခုနွစ္တြင္ ေကာင္းကင္သခၤို်င္း ၄၇ ခုကို ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ယြမ္ေငြ ၁၆၅ သန္းသံုးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိဘက္ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိဘက္ႏွင့္အတြင္းမြန္ဂိုလီးယားေဒသမ်ားတြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ လူေသေကာင္ကို သၿဂိဳဟ္သည့္ ယင္းဓေလ့စရိုက္ ေသဆံုးသူမ်ားကို အပိုင္းပိုင္းခုတ္ျဖတ္ၿပီး လင္းတအစရိွေသာ သားစားငွက္မ်ားစားသံုးေစရန္ ေကြ်းၾက ျခင္းျဖစ္သည္။


တိဘက္ႏွင့္မြန္ဂိုလီးယားအမ်ားစုသည္မဟာယနဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ
မ်ားျဖစ္ၿပီး ၀ိဉာဥ္မ်ားဘ၀ကူး ေျပာင္း၀င္စားမႈကိုယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထြဋ္၀င္းထြဋ္ - ရွင္ဟြာ
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal