04/04/16

နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဥပေဒႀကမ္းအား ဧၿပီ၁ရက္ေန႔ တြင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၿပီးမဲခြဲအတည္ၿပဳခဲ႕သည္။ ဥပေဒ၏ အနွစ္သာရမွာအမ်ိဳဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အား နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အၿဖစ္ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ၿဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းနိုင္သည္႔ အတိုင္း တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးသြားခဲ႕ႀကသည္။ ကန္႕ကြက္ေဆြးေႏြသူမ်ားတြင္ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမတ္မာ်းလည္းပါ၀င္သည္။ ANP ပါတီအမတ္က ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ ေထာက္ခံၿပီး ၿပင္ဆင္သင္႔သည္ဟုသူယူဆသည္မ်ားကို တင္ၿပသြားသည္။

ဦးစြာထိုရာထူးသည္ မည္သုိ႕ရာထူးၿဖစ္သည္ကို ေသခ်ာစြာနားလည္ဖို႕လိုသည္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခန္႔အပ္နိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ (Presidential adviser) မ်ား ခန္႔အပ္နိုင္သည္။ ထိုကဲ႕သို႕အႀကံေပး (Adviser) နွင္႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ (Counsellor) ၏ကြာၿခားခ်က္ကို ေသခ်ာစြာနားလည္ရန္လိုသည္။ အႀကံေပး (Adviser) သည္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္/က႑အတြက္သာ အႀကံဉာဏ္ေပးရန္ၿဖစ္ၿပီး အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ (counsellor) သည္ အႀကံေပးသည္႔တာ၀န္ (Advisory role)သာမက ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ ညိွနႈိင္းၿဖန္ေၿဖထိန္းကြပ္ေပးရမည္႔ (facilitator role) တာ၀န္ပါတြဲယူရမည္။ ဥပေဒႀကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ၏ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ အုပ္ခ်ဳဳပ္ေရးနွင္႔ ဥပေဒၿပဳေရးတို႕တြင္ တခ်ိ်န္ခ်ိန္မွာ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားရိွနိုင္သည္။ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုပြတ္တိုက္မႈမ်ားမၿဖစ္ေပၚေစရန္ (သို႔မဟုတ္) သက္သာေလ်ာ႔နည္းေစရန္ အႀကံေပးေဆာင္ရြက္ရမည္႔သူၿဖစ္သည္။ ထိုသုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နွင္႔ ဥပေဒၿပဳေရးမ႑ိဳင္ႀကီး နွစ္ရပ္တို႕ကို ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ အႀကံေပးထိန္းညိွနိုင္ရန္ ႀကီးမားလွသည္႔ တာ၀န္သည္ ထိုမ႑ိဳင္ႀကီးနွစ္ရပ္စလံုးက ေလးစားသူ၊ ႀသဇာသက္ေရာက္နိုင္သူသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ ၿမန္မာ႔နိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ထိုကဲ႕သို႕ ႀသဇာႀကီးလွသူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းၿပီးလွ်င္ သူ၏သမီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္မွလြဲ၍ အၿခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မရိွေသးေပ။ နို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပည္သူလူူထုသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူလိုသၿဖင္႔ တခဲနက္မဲဆႏၵေပးေထာက္ခံခဲ႕ႀကသည္။ အေၿခခံဥပေဒ၏ စံနႈံးမမီသည္႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေႀကာင္႔ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူး မရရိွနိုင္သည္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အား နိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္နိုင္မည္႔ တာ၀န္တစ္ရပ္အားေပးအပ္ရန္မွာ ၿပည္သူလူထုက Mandate ေပးထားသည္႔ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္တာ၀န္ရိွသည္။
ကန္႔ကြက္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားထဲမွ ကန္႕ကြက္ရသည္႔ အေႀကာင္းၿပခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းသတၱဳခ်ၿပၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားအား ၿပန္လည္ေခ်ပသြားမည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အနွစ္ခ်ဳပ္
---------------------------------------------------------------------
အဓိကအားၿဖင္႔ ဥပေဒႀကမ္းပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အေၿခခံဥပေဒနွင္႔ မညီညြတ္ဟု ေထာက္ၿပႀကသည္။
- ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒ ျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခား သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း တို႔ျပဳသည္ ဟူ သည့္ ျပ႒ာန္း ခ်က္ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစျခင္း
- လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္တည္းအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒၿပဳေရးအာဏာ နွစ္ရပ္လံုးအပ္နွင္းၿခင္းသည္ အေၿခခံဥပေဒနွင္႔ မညီညြတ္ၿခင္း
- ၿပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအား တာ၀န္ခံရမည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးျဖစ္သူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိသာ တာ၀န္ခံရန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တာ၀န္ခံရန္ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနၿခင္း
- နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင္႔ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသည္အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းနုိင္သၿဖင္႔ ယခုဥပေဒႀကမ္းသည္ ၿပဌာန္းရန္မလိုေႀကာင္း
- ၿပဌာန္းမည္ဆိုပါက အေၿခခံဥပေဒနွင္႔ ညီညြတ္ေအာင္ၿပင္ဆင္ၿပီးမွၿပဌာန္းသင္႔ေႀကာင္း

ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်က္အနွစ္ခ်ဳပ္
------------------------------------------------------------
- လူပုဂၢိဳလ္အမည္တပ္ေရးဆြဲထားသၿဖင္႔ ဥပေဒတစ္ရပ္၏ အဂၤါရပ္နွင္႔မညီညြတ္ေႀကာင္း၊ဖြဲ႕စည္းပံုနွင္႔ ညီမညီသံုးသပ္ဖို႕လိုသည္႔အတြက္ ခံုရံုးသို႕တင္ၿပအဆံုးအၿဖတ္ခံယူသင္႔ေႀကာင္း
- ယခုကဲ႕သို႕ ဥပေဒအေနနွင္႔မဟုတ္ပဲ အမိန္႔ ညႊန္ႀကားစာၿဖင္႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေႀကာင္း

ေခ်ပခ်က္
-----------
ဥပေဒႀကမ္း၏ အနွစ္သာရသည္ အခန္း(၄)တြင္ေဖာ္ၿပထားသည္႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏တာ၀န္နွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားၿဖစ္သည္။

(က) ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင္႔ မဆန္႔က်င္ေစပဲ နိုင္ငံေတာ္နွင္႔ နိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားေပးရမည္။
(ခ) အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕တာ၀န္ခံရမည္။
(ဂ) အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဥပေဒပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ၿမင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင္႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။

အခန္း(၄)က အရ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔မ်ားခ်မွတ္သူမဟုတ္ပဲ အႀကံၿပဳသူသာ ၿဖစ္သၿဖင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒၿပဳေရးဆိုင္ရာ authoritative power ကိုသံုးစြဲသူမဟုတ္ေႀကာင္း ထင္ရွားသည္။ ထို႕အၿပင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္ေဘာင္အတြင္းကသာၿဖစ္ရမည္ဆိုသည္႔အတြက္ အေၿခခံဥပေဒနွင္႔မကိုက္ညီသည္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင္႔မရိွ။ ဒါကတာ၀န္ပိုင္းၿဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၇ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပ႒ာန္း ခ်က္ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၇ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ ေစဘဲ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၌ တည္ရွိသည္။
ဤစကားရပ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္အား လည္းေကာင္း၊ အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးအားလည္းေကာင္း တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ဟု မမွတ္ယူရ။
ထို႔ျပင္ ယင္းစကားရပ္ေၾကာင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ရပ္အားျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ ပိုင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအားျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္ဟုလည္း မမွတ္ယူရ။ ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ပုဒ္မ၂၁၇အရ ၿပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကဲ႕သို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ ပုဂၢိဳလ္အား ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ တာ၀န္နွင္႔လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားေပးအပ္နိုင္ေႀကာင္း အတိအလင္းၿပဌာန္းထားသည္။ ထို႕ေႀကာင္႔ အေၿခခံဥပေဒနွင္႔ညီမညီမွာ အၿငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမဟုတ္။

တပ္ေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ၿပသည္႔ အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္သည္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္တစ္ခုခုတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည္႔ မည္သူမဆို ၿဖစ္နိုင္ေပမယ္႔ ယခုဥပေဒမွာ ရည္ညႊန္ထားသည္႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္အမ်ားႀကီးအဆင္႔ၿမင္႔ၿပီး ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈရိွတိုင္း လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္႔ တာ၀န္မဟုတ္။

ထိုကဲ႕သို႕ႀကီးမားသည္႔ တာ၀န္သည္ ၿပည္သူလူထုမွေထာက္ခံၿပီး တိုင္းၿပည္အေပၚႀသဇာရိွသူ၊ အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္နိုင္သူကိုသာ ေပးရမည္ၿဖစ္သၿဖင္႔ လူပုဂၢိဳလ္အမည္ အတိအလင္းေဖၚၿပရန္လိုၿပီး သက္တမ္းအားလည္း ကန္႔သတ္ရမည္။ ထို႕ေႀကာင္႔ ANP မွကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ၿပသလို ေရရွည္အတြက္ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး အနိုင္ရပါတီေခါင္းေဆာင္တိုင္းအတြက္ ရည္မွန္းေရးဆြဲရန္မလိုအပ္ေပ။

နိဂံုး
----
ၿပည္သူလူထုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿဖင္႔ သူတို႕၏လိုလားခ်က္မ်ားအား ၿပသခဲ႕ႀကၿပီးၿပီ။ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အသီးသီးကလဲ တိုင္းၿပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဦးေဆာင္သည္႔ အစိုးရအဖြဲ႕နွင္႔ ေဆြးေႏြးစကားေၿပာရန္အဆင္သင္႔ၿဖစ္ေနႀကသည္။ နိုင္ငံတကာမွလည္း အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္အား အားေပးေထာက္ခံေနႀကၿပီ။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနခဲ႕သည္႔ တိုင္းၿပည္အား အလ်င္အၿမန္ၿပန္လည္ဦးေမာ႔လာေစရန္ က႑ေပါင္းစံုအား ညိွနိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အႀကံၿပဳေပးမည္႔ နိုင္ငံေတာ္၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္သည္ တိုင္းၿပည္၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လက္ရိွလိုအပ္ခ်က္ၿဖစ္သည္။

Photo credit: European Parliament

အေရးအသား ‪#‎HaveASay‬

မုံ႐ြာ၊ ဧၿပီ ၃

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ မီးပြိဳင့္မ်ား ႀကဳိတင္စိမ္းမထားဘဲ မီးနီပါက ယာဥ္တန္းအား ရပ္ရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေျပးယာဥ္မ်ားကို ျဖည္းျဖည္းသာ ေမာင္းႏွင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု အမွတ္ (၁၇) ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲမွဴး႐ုံး (မုံ႐ြာ) မွ ယာဥ္ထိန္းရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
“ေရွ႕ေျပး ယာဥ္တန္းကိုလည္း လိုအပ္မွ ေခၚမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အမ်ားနည္းတူ မီးပြိဳင့္ေတြမွာ ရပ္ေစာင့္ဖို႔နဲ႔ ျဖည္းျဖည္းေမာင္းဖို႔ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ကို ေျပာထားပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိက ကိုင္တြယ္မည္ဟုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္က ေျပာၾကားထားသည္။

“အဲလိုၾကားရတာ ဝမ္းသာတယ္။ ျဖစ္လည္းျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ရာထူးႀကီးတဲ့သူကို VIP ဆိုၿပီး လုပ္တာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ ကိစၥပဲ။ မုန္းစရာေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ အာဏာပါဝါျပတာက လူထုကိုေၾကာက္ေအာင္ လုပ္တာ။ အခုဟာကေတာ့ လူထုရဲ႕ေမတၱာနဲ႔ သြားရတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပါ့။ အဲဒီသတင္းစကားကို အတည္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟု မုံ႐ြာၿမဳိ႕ခံ ဘာသာျပန္ စာေရးဆရာႀကီး ဦးရဲခိုင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ယခင္က အစိုးရအဖြဲ႔ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖတ္သန္းသြားပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ား လမ္းေဘးခ်ရပ္ေပးရျခင္း၊ အရွိန္ေလွ်ာ့ ေမာင္းႏွင္ရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား အတြက္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာအသုံးျပဳေသာလမ္းမ်ား မၾကာခဏ ပိတ္ထားခဲ့ရသည္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း မုံ႐ြာၿမဳိ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

The Voice Weekly

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွာ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က သဘင္၊ ဂီတ၊ ရုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ သႀကၤန္က်င္းပမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္။ Photo: Thiha Tun/RFA
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဒီနွစ္မ႑ပ္အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ခြင့္ျပဳထားတာကို အႏုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔  နားလည္မူရွိရွိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးၾကဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးမွာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို စည္စည္ကားကား က်င္းပလိုတာေၾကာင့္ ေနရာတစ္ေနရာထဲမွာ မ႑ပ္ေတြကို စုၿပံဳေဆာက္ခြင့္မျပဳတာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အႏုပညာရွင္ေတြကို ေျပာပါတယ္။

"ဒီကာလကေလးမွာ ဂီတအႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြ၊ တျခားတျခားေသာအသံေတြ သူတို႔ဒီဟာေလးကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ျဖတ္ခ်င္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊ အဲ့ဒီနယ္လိုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေပါ့ဗ်ာ က်ေနာ့္မဲဆႏၵနယ္လိုျဖစ္တဲ့ လွည္းကူးတို႔ ေမွာ္ဘီတို႔ တိုက္ႀကီးတို႔ဆို ဒီရန္ကုန္ကေန သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖႏိုင္သူေတြ ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္၊ အဲ့လိုေနရာမ်ဳိးေတြအထိ က်ေနာ္တို႔ စည္ကားေစလိုပါတယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္နဲ႔ ကန္ပတ္လမ္းနဲ႔ အင္းလ်ားကန္ေဘးေလာက္ကိုပဲ အေျခအေနမ်ဳိးကို က်ေနာ္တို႔ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး"

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွာ သဘင္၊ဂီတ၊ရုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႕ သႀကၤန္က်င္းပမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္း   အင္လ်ားကန္ပတ္လမ္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ ကမၻာေအးဘုရား လမ္းေတြမွာသာ လူစည္ကားတာမ်ိဳးကို မျဖစ္ေစလိုတာေၾကာင့္ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းမွာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ မ႑ပ္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးတာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သႀကၤန္မွာ မ႑ပ္အေရအတြက္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့အတြက္ ပရိ္သတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖၾကမယ့္ အႏုပညာရွင္ေတြ အခက္အခဲ ရွိမယ္ဆိုတာ နားလည္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

အစိုးရက စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မေပးတဲ့အတြက္ လူစည္ကားရာ လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ရွိတဲ့ တခ်ိဳ႕ေနအိမ္ေတြေရွ႕မွာ ေျမေနရာ ငွားရမ္းခ သိန္းေထာင္ခ်ီေပးဖို႔ ေစ်းေခၚေနသူေတြအေနနဲ႔လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခြန္အခေပးရမယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း   ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလမွာ စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မေပးတာဟာ သႀကၤန္ကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး အဲဒီ မ႑ပ္ေတြမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္း၀ယ္သုံးစြဲမႈေတြကို တားဆီးႏုိင္ေရးအပါအ၀င္ ၿပီးခဲ့တဲ့ လပိုင္းေတြအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးမိခဲ့တဲ့ လက္နက္ခဲယမ္းေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္လို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ၈၈မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရိုးစြဲလာတဲ့ သႀကၤန္အစဥ္အလာကို ေျပာင္းလဲခဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈကို ေျဖရွင္းရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမူတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လူငယ္ပိုင္း ဂီတ အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနနဲ႔ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မေပးတဲ့အတြက္ ေရကစားခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


နိရဥၥရာ၊ ဧျပီ ၄

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ယေန႕တြင္ ရခိုင္လူငယ္ ၆ ဦးကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈျဖင့္ ေထာင္ ၅ ႏွစ္စီ အသီးသီး ခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။

သူတို႕ ၆ ဦးစလံုးက ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံသျဖင့္ တရားသူႀကီးက ထိုသို႕ ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီး ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူတို႕အမႈကို ေရွ႕ေနလိုက္ေပးေနသူ ကိုထြန္းလွက နိရဥၥရာ သတင္းဌာနသို ့ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

"သူ ့တို ့ကေတာ့ ေအေအက ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါတယ္။ အဓိကေတာ့ အစိုးရသစ္ လက္ထပ္မွာ သမၼတ လႊတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ျပီး ဝန္ခံလိုက္တာလို ့ျမင္ပါတယ္။ သူတို ့က ၂၀၁၅ ဧျပီလ ေလာက္ ကတည္းက ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆို ခံထားရေပမယ့္ ခုမွ ဝန္ခံလိုက္ၾကတာပါ"ဟု သူကဆိုသည္။

သူတို႕အား မတရား အသင္းဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွင့္ ၁၇ (၂) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ စီ အသီးသီး ခ်မ်တ္လိုက္သည္ဟု ေရွ႕ေန ကိုထြန္းလွက ေျပာသည္။

ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ခ်ခံရသူမ်ားမွာ

၁။ကိုေမာင္ေရႊသီး (ဘ)ပန္းေအာင္ျဖဴ၊ စံဂိုးေတာင္ေက်းရြာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။
၂။ညီညီလိႈင္ (ဘ )ဦးသာဒိုး၊ ရွမ္းရြာရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ ႕။
၃။ကိုဇင္မ်ိဳးေအာင္ (ဘ )ဦးင/လံုးေခ်၊ ဇင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ ့နယ္

၃နွစ္စီ ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားမွာ-

၁။ကိုစံေအးေမာင္ (ဘ )ဦးေမာင္ေအးသိန္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ ့။
၂။ကိုေမာင္ေရႊလံုး(ေက်ာင္းဆရာ) (ဘ) ဦးေရႊေစာေမာင္၊ ငစရိုင္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္။
၃။ကိုစံေမာင္သာ (ဘ) ဦးေအာင္စံေဘာ္၊ လင့္ဇင္ေက်းရြာ ၊ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ ့နယ္ တို ့ျဖစ္သည္။

သူတို႕ ၆ ဦးအား အမႈဆံုးျဖတ္ျပီးေနာက္ စစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္သုိ ့ ပုိ ့ေဆာင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေတြျမိဳ ့နယ္ တရားရံုးတြင္လည္း ေအေအႏွင့္ ဆက္စပ္မႈျဖင့္ ရခိုင္လူငယ္ ၁၃ ဦးကို ယေန႕တြင္ ရံုးထုတ္ စစ္ေဆးေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာင္းျမတ္နိုင္(ေမာင္ေတာ)
Arakan State
https://www.facebook.com/NarinjaraNews


ပံုတြင္ ျမင္ေတြ႔ရေသာ ဘိလပ္ေျမအုတ္စီ၍ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ေနေသာမ႑ပ္မွာ စကိုင္းနက္မ႑ပ္ျဖစ္သည္။ ထုထည္ၾကီးမားျပီး ခန္႔ခန္႔ညားညား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ စကိုင္းနက္မ႑ပ္သည္ လူသြားပလက္ေဖာင္းကိုဖ်က္၍ တည္ေဆာက္ေနျခင္း၊ မ႑ပ္ေအာက္တြင္အခန္းဖြဲ႔စည္းထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။


ယမန္ႏွစ္က ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုံ (၁) တြင္ ေရကစားမ႑ပ္ ၁၀ ခုခန္႔ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္သၾကၤန္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေ႐ႊဧည့္သည္ဟိုတယ္ေ႐ွ႕ရွိ စကိုင္းနက္ေရကစားမ႑ပ္ႏွင့္ ACE ဟိုတယ္ေရွ႕ရွိ ACE ေရကစားမ႑ပ္ ႏွစ္ခုသာလွ်င္ တည္ေဆာက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္သေဘာဟု ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသိုင္းအဝိုင္းမွ ၾကားသိရသည္။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/


၄-၄-၂၀၁၆ ရက္ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္ ေနျပည္ေတာ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနရုံးတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးႏွင့္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား ဦးေခါင္းညြတ္၍ အမည္၊ ရာထူး၊ တာ၀န္မိတ္ဆက္မႈတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးက “ကၽြန္ေတာ္ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္လို သေဘာထားၿပီး ဆက္ဆံပါ။ ဂါရ၀ျပဳဦးညႊတ္ႏႈတ္ဆက္ျခင္း မျပဳပါနဲ႔”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးက “ဌာနအသစ္တခုကို စတင္ကိုင္တြယ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာလုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စတင္ၿပီးေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၿမဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြထဲက ဘာေတြကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာကို တင္ျပေပးပါ။ ညိွႏႈိင္းမႈနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

“အားကစားနဲ႔က်န္းမာေရးဆိုတာ ယွဥ္တြဲေနတာျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ဆိုတာကို လုပ္ေနၾကသူေတြက သိၿပီးျဖစ္ပါမယ္။ ကိုယ့္ကားကို ကိုယ္တိုင္ေမာင္းေနရာက တျခားလူတေယာက္ ၀င္ေမာင္းရင္ ေလာေလာဆယ္အဆင္မေျပသလိုေပါ့ဗ်ာ။ တခုေျပာခ်င္တာက အားကစားလိုက္စားျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစတာမို႔ အေျခခံေက်ာင္းေတြကစၿပီး အားကစား ေလ့လာလိုက္စားမႈရွိလာေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါ။ မေန႔တုန္းက ေျပာခဲ့သလိုေပါ့။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနဆိုၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာမွာပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ၎ကေျပာသည္။

“တခုေျပာခ်င္တာကေတာ့ အားကစားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈေတြကို တခါလာလည္း ရန္ကုန္၊ တခါလာလည္း မႏၱေလးဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစဘဲ အျပင္ကေန အတြင္းကို စုသြားတဲ့ပုံသ႑ာန္ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကာခဏ ဆုံပါမယ္။ အႀကံျပဳတင္ျပပါ”ဟု နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအပါအ၀င္ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိ (၆၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/


ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဧၿပီ ၄

မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားအား ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္
အစည္းအေ၀းတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဌာနႏွစ္ခုတာ၀န္ယူမည့္အေပၚ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳခဲ့ကာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦးမွ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကုိ ကုိင္တြယ္မည့္အေပၚ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ ၀န္ႀကီးဌာနပူးတြဲကုိင္တြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒအရမပါရွိသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းအရ ရွဳပ္ေထြးလာႏိုင္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးမင္းမင္းဦးက ယင္းအေနျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ ေလွ်ာ့ခ်လုိေသာ သေဘာျဖင့္ တာ၀န္ယူျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါကိစၥအား မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမည့္ဌာနႏွစ္ခုအား တုိက္႐ုိက္ကုိင္တြယ္ျခင္းထက္ ႀကီးၾကပ္သြားရန္
သာ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ အဆုိျပဳခံရေသာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး၊ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တုိ႔ အား ကန္႔ကြက္သူမရွိသျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္စာရင္းမွာ
(၁) ဦးမင္းမင္းဦး (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္
လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂) ေဒါက္တာထိန္လင္း (လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃) မင္းထင္ေအာင္ဟန္ (လွ်ပ္စစ္၊ စြမး္အင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၄) ဦး၀ဏၰေက်ာ္ (စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၅) ဦးထြန္းေဌး (စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၆) ေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း (သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန)ႏွင့္
(၇) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝင္းႏိုင္ဦး (လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေရႊျမင့္ (ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး)၊ ေစာေအာင္ျမင့္ခုိင္ (ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး)၊ ေဒၚစံ၀င့္ခုိင္ (ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး)ႏွင့္ ေဒၚေအးေအးမုိ႔ (ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္)တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ယင္းတုိ႔နွင့္အတူ မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚသိန္းသိန္းဦးလည္း က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပံု - သံလြင္တုိင္းမ္
Than Lwin Times
https://www.facebook.com/thanlwintimes9

ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က၀န္ႀကီးသစ္ ၂ ဦးနဲ႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အမည္စာရင္းေတြကို တင္သြင္း (ဓါတ္ပံု- MOI)
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္း အသစ္ခန္႔အပ္မယ့္ ၀န္ႀကီးသစ္ ၂ ဦးနဲ႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အမည္စာရင္းေတြကို သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းပါတယ္။ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အရင္ အစိုးရေဟာင္းမွာ အႀကီးတန္း အရာရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၾကသူေတြ ျဖစ္ၾကတာကို ေထာက္ျပၿပီး လူေဟာင္း မူေဟာင္းနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ အေရး စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ မသိဂၤ ီထုိက္ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔ရဲ႕ ပညာေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ေနာက္ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေဖဇင္ထြန္းတို႔ကို ခန္႔အပ္ဖို႔ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္ကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တင္သြင္းတဲ႔ အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ၂ ဦးနဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔က အရင္ အစိုးရရဲ႕ အႀကီးတန္း အရာရွိႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က အခုလို တုံ႔ျပန္ပါတယ္။

“အေသးစိတ္ေလ့လာၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သမၼတေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ေရာ သူတို႔ အေသးစိတ္ေလ့လာၿပီးေတာ့မွ စီစစ္ၿပီးေတာ့မွ တင္တာျဖစ္တယ္လို႔ အန္ကယ္ ဦး၀င္းထင္ကေတာ့ ခုနတုန္းက ေျပာတယ္ေလ။ ဒါမို႔ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ လက္ရွိရွိေနတဲ့အေျခအေနနဲ႔အကိုက္ညီဆံုး လက္တေလာရင္ဆိုင္ရမယ့္ ေျဖရွင္းရမယ့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ အကိုက္ညီဆံုး ျဖစ္ေအာင္စီစစ္ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္သြားတယ္လို႕ က်ေနာ္တို႔အဲလိုသံုးသပ္လို႔ရပါတယ္ ခင္ဗ်။”

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းတို႔ကို သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး အျဖစ္ အရင္ အစိုးရ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ႔ အႀကီးတန္း အရာရွိေဟာင္းတဦးကို ျပန္လည္ ခန္႔အပ္မယ့္ အေရးေၾကာင့္ မူ၀ါဒေဟာင္း အတိုင္းဘဲ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အေရး စိုးရိမ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေရး လႈပ္ရွားသူ EcoDev အဖြဲ႔က ဦး၀င္းမ်ိဳးသူက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အဲေတာ့ NLD မွာလည္း policy သီးျခားရွိလားဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္မေျပာတက္ဘူး။ လွ်ပ္စစ္ရေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတာေတာ့ ရွိတာေပါ့ ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတဲ့ “How” ဆိုတာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဒီ Manifestation ထဲမွာေတာ့ မေတြ႔မိသလိုပဲေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္ မႈ၀ါဒကိုပဲ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ လာတဲ့လူကလည္း အဲလူမွန္ခဲ့ရင္ေတာ့ အရင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အေဟာင္းနဲ႔ သြားမယ္လို႔ အဲလိုပဲ ခန္႔မွန္းရတာေပါ့။”

လွ်ပ္စစ္ ၀န္ႀကီးသစ္လက္ထက္မွာ အရင္ အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္က ခ်မွတ္ထားတဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မယ့္ မူ၀ါဒကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာမယ့္ အေနအထားမ်ား ရွိလာမလားဆိုတဲ႔ အေပၚမွာလည္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေရး ေဆာင္ရြက္သူေတြၾကားမွာ စိုးရိမ္ခ်က္ ရွိေနတာပါ။ ဦး၀င္းမ်ိဳးသူက အခုလို ဆက္ေျပာပါတယ္။

“သိန္းစိန္မႈ၀ါဒက Energy production ကို က်ေနာ္တို႔ Coal Power ကို က်ေနာ္တို႕ ဒီ ေက်ာက္မီးေသြးကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္တဲ့ ပမာဏကို 20 Percent ေလာက္ထိတင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနေတာ့ ဒါမွမဟုတ္လည္း ဒီေကာင္ကိုပဲ သြားေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၿပီးရင္ေတာ့ တကမာၻလံုးကအခုေရးဆြဲေနတဲ့ ကမာၻ႔ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္တို႔ဒီဟာေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုတယ္ ေဘာင္၀င္ေအာင္။ ကို္ယ္က ေက်ာက္မီးေသြးကိုပဲ ရိႈ႕ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္္ဓါတ္ ယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီေက်ာက္မီးေသြးရိႈ႕တာကို ကမာၻက လက္ခံေအာင္ လို႔ အဲလိုမ်ိဳးတရား၀င္လက္ခံေအာင္လို႔ အဲလိုပဲ လုပ္ၾကရတာေပါ့ဗ်ာ။”

ပညာေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရသူကလည္း ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ႔မႈ အတြင္း ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ တာ၀န္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ႔တဲ႔ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အႀကီးတန္း အရာရွိ တဦး ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးသုတက ေျပာပါတယ္။

“ဒါအရင္သူက စနစ္ထဲမွာ လူႀကီးတေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အရင္စနစ္တုန္းကေတာ့ သူသည္ ေက်ာင္းသားအေပၚမွာေရာ ဆရာ ၊ဆရာမေတြအေပၚမွာေရာ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘူးဆိုတာေတာ့ သိရတယ္။ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ NLD ကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို တာ၀န္ယူခန္႔လိုက္တဲ့အတြက္ သူ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္မလဲဆိုတာေတာ့ ထူးထူးျခားျခားေတာ့ က်ေနာ္တို႔သိပ္ၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရွိဘူးခင္ဗ်။”

လက္ရွိမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တာ၀န္ယူထားတဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာန ေလးခုထဲက ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ခြဲေ၀ေပးဖို႔ အတြက္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ၂ ဦး ထပ္မံ အဆိုျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံထားတဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေတြ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္နဲ႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေတြကိုေတာ့ အဂၤါေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္မယ့္သူ မရွိရင္ အတည္ျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ေလာက္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္ေတြ အျဖစ္ ကတိသစၥာ ျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း လႊတ္ေတာ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာဆိုပါတယ္။

မသိဂႌထုိက္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖြဲ ့အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန ၆ ခု ႏွင့္ ဝန္ႀကီး အေရအတြက္ ၆ ဦး အပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တုိ ့ခန္ ့အပ္ တာ၀န္ေပးႏုိင္ေရး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္အား ယေန ့ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကန္ ့ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္း အပါအဝင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္း ၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ဦးျမင့္ေသာင္း ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာ ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ဦးဟံထြန္း ၊ လွ်ပ္စစ္ ၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ေဒၚနီလာေက်ာ္ ၊ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုး ၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ဦးႏိုင္ငံလင္း တုိ ့ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိ ့ျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဦးဟန္ထူး ၊ တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒၚခင္သန္းလွ တုိ ့အား ခန္ ့အပ္ တာဝန္ေပးရန္ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္အား  ကန္ ့ကြက္သူ မရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com


ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဧၿပီ ၄ ။ ။

မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝယ္ဝကၤရာေက်းရြာဘက္တြင္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က မူးယစ္ေဆးေၾကာင္ေနသူ ဦးယုန္က ဓါးျဖင့္လိုက္လံခုတ္ရာ လူေျခာက္ဦး ေသဆုံးၿပီး ေလးဦး ဒဏ္ရာရကာ ေနအိမ္ေလးလုံး မီး႐ူိ႕ မႈျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ခရုိင္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။


ဝယ္ဝကၤရာေက်းရြာေန ဦးယုန္သည္ ဝယ္ဝကၤရာေက်းရြာအတြင္းရွိ လူမ်ားကို ဓားျဖင့္ခုတ္ သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္ကုိ မီးျဖင့္ရွုိ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာအတြင္းေနထုိင္ေသာရြာသားမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူစစ္တစ္ဦးထံမွ AK 4ေသနတ္အားလုယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါေဆးေၾကာင္ေနသူကုိ သံျဖဴဇ ရပ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နွင့္ (တ.တ.က.၄)နယ္ေျမခံတပ္ရင္းပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ပူးေပါင္းဝင္ေရာက္၍ အေသပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။.

ယင္းမီးေလာင္မွုေၾကာင့္ အိမ္ေလးလံုပ်က္ဆီးကာ ဆံုးရွံုးမွုတန္ဖုိး က်ပ္ ၁၁ သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး သံျဖဴဇ ရပ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက (ပ-၆၄/ ၂၀၁၆ /ျပစ္မွုဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၃၀၂/၄၃၆)ျဖင့္အမွုဖြင့္ထားေၾကာင္း အဆုိပါရဲစခန္းထံမွ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆးရံုသို႔ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းရဲစခန္းထံမွ သိရသည္။

ဓါတ္ပုံ - ကုိႏွင္းေမာင္
Hinthar Media Corporation
https://www.facebook.com/hintharmediacorporation


ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ-၄

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌသစ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္သည္ ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လဘ္မစားဖို႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ အညီလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဥကၠဌကေျပာတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္တယ္၊ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီလုပ္ေဆာင္ေနတာကို တင္ျပၾကတယ္” ဟု ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

ယခင္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ႔တြင္ ဥကၠဌအပါအဝင္ ကိုးဦးရွိၿပီး ယခုအစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ဥကၠဌ တစ္ဦးတည္းကို သာခန္႔အပ္ရေသးသည့္အတြက္ ထပ္မံ၍ ၿမိဳ႔နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္ရွစ္ဦး ခန္႔အပ္ရမည္ ျဖစ္ သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌအျဖစ္ နယ္စပ္စည္ပင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး တာဝန္မွ ေျပာင္းေရႊ႔ကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးဝန္ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႔ေတာ္ဝန္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ ဥကၠဌ တာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးသိန္းညြန္႔ထံမွ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္က လြဲေျပာင္းရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုေပါက္
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ ကို ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: Win Ko Ko Latt/RFA
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္လဲႊေျပာင္းယူခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္ က ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီရံုးမွာ ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ဒီေန႔ ၃ နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီလိုေတြ႔ဆုံရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြ အဂတိတရားကင္းရွင္းဖို႔၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတာေတြ မလုပ္ဖုိ႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ ေနထုိင္ၾကဖု႔ိ မွာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ေတြ႔ဆံုပဲြကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ဆဲျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ကို ေကာင္စီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ထံ တင္ျပခဲ့ၾကတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ရဲ႕  အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ  ေကာင္စီအဖဲြ႔ဝင္ ၈ ဦးကုိ ထပ္မံခန္႔အပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး အ့ဲဒီေကာင္စီဝင္ ၈ ဦးဟာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမထဲက ၈ ၿမိဳ႕နယ္ကို တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီ တာဝန္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွာ ဒကၡိဏသီရိ၊ ဇမၺဴသီရိ၊ ပုဗၺသီရိ၊ ဥတၱရသီရိ၊ ေဇယ်ာသီရိ၊ လယ္ေဝး၊ တပ္ကုန္းနဲ႔ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အရင္က ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌအျဖစ္ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းညြန္႔ က ပူးတဲြတာဝန္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)မ်ားကို Chip ျပား ထည့္သြင္းသည့္စနစ္ ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန’ မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက The Ladies သို႕ေျပာသည္။

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္အတုႏွင့္ အစစ္ အလြယ္တကူ ခြဲျခားႏိုင္ရန္အတြက္ လုံၿခဳံေရး အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ စနစ္ပါ၀င္သည့္ Chip ျပားကို ဇန္န၀ါရီလမွ စ၍ ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စတင္စမ္းသပ္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) မ်ားကို Chip ျပား ထည့္သြင္းသည့္ စနစ္ေျပာင္းလဲ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေတြကို ဧၿပီ ၁ ရက္ ကစၿပီးေတာ့ လံုၿခံဳေရး အဆင့္ျမႇင့္ထားတဲ့ Chip ျပား ထည့္သြင္းတဲ့ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ စတင္လုပ္ေပးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) ေတြကိုပဲ ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကညနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အတု၊ အစစ္ ခြဲျခားစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႕၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားထဲတြင္ ေဆာ့၀ဲမ်ား ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ဟုလည္း အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယခင္ Smart Card လိုင္စင္အစား လုံၿခဳံေရးျမွင့္တင္ထားသည့္ Chip ျပား ထည့္သြင္းသည့္စနစ္ကို သက္ဆိုင္ ရာ ကညနရုံးမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး (က) ႏွင့္ (င)လိုင္စင္ တို႔ကိုလည္း မၾကာခင္ ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္း Chip ျပား အတြင္း ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ ၊ အိႏၵိယ ၊ ထုိင္း သုံးႏုိင္ငံအၾကား ႏုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္သြားလာမႈ၏ စည္းကမ္းမ်ား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္မ်ားအား Chip ပါသည့္ Smart Card ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္သုိ ့ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္ ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Chip ပါသည့္ Smart Card ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္း အားျဖင့္ လုိင္စင္ ကုိင္ေဆာင္သူ တစ္ဦးခ်င္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ထိန္းသိမ္း ေပးႏုိင္ျခင္း ၊ လုိင္စင္ မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးမႈကုိ စစ္ေဆးသည့္ ေနရာတြင္ ခ်က္ျခင္း အတည္ျပဳ ႏုိင္ျခင္း ၊ ယာဥ္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား အမွတ္ေပးေသာစနစ္ Demerit Point System အရ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား အမွတ္ေပး၍ အျပစ္ေပး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္းတုိ့ေၾကာင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္ အတု ကုိင္ေဆာင္မႈ မ်ားအားလည္း အလြယ္တကူ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

(ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ဝင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ ကို ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္) Photo: Win Naung Toe/RFA
ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းႏုိင္ဖို႔ အခ်ိန္တိုးေပးသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ညီရင္ ေထာက္ခံမွာျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ က ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထံ ဒီေန႔ တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မနက္ျဖန္ စာရင္းေပးၾကဖို႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က ေၾကညာရာမွာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ဝင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ က အခ်ိန္တိုးေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္ က လက္မခံပဲ မူလဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းလိုတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ မနက္ျဖန္ ေနာက္ဆံုးထား စာရင္းေပးၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ က ဒီေန႔ တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခန္း ၅ ခန္းပါတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္အားကိုးမႈကို တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တာဝန္ေပးအပ္ဖို႔ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သက္တမ္းအတုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmeseနုုိင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ဟာ ဒုုလႅဘရဟန္းအျဖစ္ သာသနာ့ေဘာင္ကိုု ၀င္လုုိက္ပါတယ္။
ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕က ေဒါက္တာနႏၵာမာလာဘိ၀ံသရဲ႕ ေက်ာင္းတိုုက္မွာလိုု႕ သိရျပီး ဒီကေန႕ သာသနာ့ေဘာင္ကိုု ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese


ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၄

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ (corruption) မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ထိခိုက္ေနသျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈအေလ့အထကို အခ်ိန္တုိကာလအတြင္း လံုးဝေပ်ာက္သြားေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ “လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္” ကို ဗဟိုရံုးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း အစိုးရမ်ားအား ဧျပီလ ၁ ရက္(ေသာၾကာေန႕) ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႕ျဖန္႔ေဝလိုက္သည္။


အဆိုပါလမ္းညႊန္ခ်က္၌ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္တန္ဖိုးရွိသည့္ ပစၥည္းအပါအဝင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ အခမဲ့တည္းခိုခ၊ အခမဲ့စားေသာက္ခ၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေဂါက္သီးအသင္းဝင္ေၾကး စသည္တို႔ အက်ံဳးဝင္ၿပီး မိမိရာထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အက်ိဳးခံစားႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ရပ္ကို လိုလား ေတာင္းခံေသာ အဖြဲ႔အစည္း/ပုဂၢိဳလ္၊ မိမိတာဝန္ယူရေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရေသာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကို္င္ေသာ၊ လုပ္ကိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း/လူပုဂၢိဳလ္၊ မိမိရာထူးတာဝန္အရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥ ရပ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားမႈရွိသြားမည့္ အဖြဲ႔အစည္း/လူပုဂၢိဳလ္၊ မိမိရာထူး တာဝန္အရ လုပ္ ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳသျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသြားမည့္ အဖြဲ႔အစည္း/ လူပုဂၢိလ္ မ်ား ထံမွ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လက္ခံျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္။


က်ပ္ေငြ ၂၅၀၀၀ ထက္ မပိုေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ (အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု/လူပုဂၢိလ္ တစ္ဦးထံမွ လက္ခံ ရယူသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ /- တန္ဖိုး ထက္ မပိုေစရ)၊ မိသားစုဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးခင္မင္မႈအရ (တားျမစ္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္သူမ်ား) ေပးေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်းတြင္ ဂါရဝျပဳေပးအပ္သည့္ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀/- ထက္မပိုေသာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္ခံခြင့္ျပဳထားသည္။

လက္ခံခြင့္မရွိေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လာပါက ေပးအပ္ေသာလက္ေဆာင္ပစၥည္းကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္၊ ပစၥည္းကိုလက္ခံလိုပါက ကာလေပါက္ေစ်းကို ေပးအပ္သူထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ ၾကာရွည္ အထား မခံေသာပစၥည္းျဖစ္ပါက ဌာနတြင္းဝန္ထမ္းမ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးရန္လည္း လမ္းညႊန္ထားသည္။


ႏိုင္ငံျခားအစိုးရက ေပးအပ္ေသာလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ေငြတန္ဖိုး က်ပ္ ၄၀၀၀၀၀/- မပိုေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ တရားဝင္ကိစၥအတြက္ ခရီးသြားလာစရိတ္၊ ပညာသင္ဆု၊ ေဆးဝါးကုသစရိတ္မ်ားကိုသာ လက္ခံႏုိင္ၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ္လည္း လက္ေဆာင္ကိုျငင္းဆန္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္မ်က္ႏွာပ်က္ရမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းကို လက္ခံႏုိင္ၿပီး ယင္းပစၥည္းအား ဝန္ႀကီးဌာန/ဌာနသို႔ ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

အေထြေထြညႊန္ၾကားခ်က္အေနျဖင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ရိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္းခံျခင္းမျပဳရန္၊ မိမိရာထူးတာဝန္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေစမည္ဟု ယူဆရ ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္လက္ေဆာင္ပစၥည္းမွ လက္ခံျခင္း မျပဳရန္၊ လက္ခံခြင့္ရွိေသာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းကိုပင္ အႀကိမ္ႀကိမ္လက္ခံျခင္းမျပဳရန္၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးအပ္လာပါက လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ျငင္းပယ္ သည္ျဖစ္ေစ အထက္အႀကီးအကဲထံ အျမန္ဆံုးတင္ျပရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအား ေပးအပ္ သည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိစၥကို ဦးစီးရံုးမ်ား၏ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ထံ အျမန္ဆံုးတင္ျပရန္ဟု ပါရွိသည္။

(ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး)
Myanmar President Office


ေရလႊမ္းမုိးခံရၿပီးေနာက္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံအေဝးေျပးလမ္းမေပၚတြင္ ခရီးသြားမ်ားပိတ္မိေနပံုအား ေတြ႔ရစဥ္( ဆင္ဟြာ )
    အစၥလမ္မာဘတ္ ၊ ဧၿပီ ၄ ရက္ ( ဆင္ဟြာ )

    ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ရက္က ၂၄ နာရီၾကာ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ အနည္းဆံုး လူေပါင္း ၄၉ ဦးေသဆံုးၿပီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ေရႀကီးမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း Gilgit Baltistan ျပည္နယ္ ၊ ႏုိင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပုိင္း Khyber Pakhtunkhwa ( KPK ) ျပည္နယ္ ႏွင့္ အေရွ ့ေျမာက္ပုိင္း Kashmir ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ KPK ျပည္နယ္ သဘာဝ ေဘးအႏ ၱရာယ္စီမံခန္ ့ခြဲေရးအာဏာ ပုိင္အဖြဲ ့ကေျပာၾကားရာတြင္ ၄င္းတုိ ့ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေသဆံုးသူ ၃၇ ဦး ၊ ဒဏ္ရာရသူ ၂၇ ဦးရွိေၾကာင္း၊ အိမ္ၿပိဳမႈ ျဖစ္စဥ္ ၄၉ ခုႏွင့္ အျခားေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိ ့ျပင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ တံတားမ်ား ႏွင့္ လမ္းမ်ားလည္း ေရဖံုးလႊမ္းခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိဳ ့ေနရာမ်ားစြာ လမ္းပိတ္ဆုိ ့မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ Gilgit Baltistan ျပည္နယ္တြင္ ဒလၾကမ္းစီးဆင္းေနေသာ ေရစီး ႏွင့္ အတူေမ်ာပါရာမွ လူ ၄ ဦးေသဆံုးၿပီး ၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ တစ္ဒါ ဇင္းနီးပါးရွိသည္ဟု သိရသည္။
Karakorum အေဝးေျပးလမ္းမေပၚတြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ Gilgit ႏွင့္ Chilas ၾကားတြင္ ကားလမ္းပိတ္ဆုိ႔ ေနၿပီးခရီးသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္မိေနသည္ဟု  သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။

ပါကစၥတန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နဝတ္ဒ္ရွာရစ္ က ေရႀကီးမႈအတြင္း အသက္ေသဆံုး သြားရသူမ်ားအတြက္ ဝန္နည္းေၾကကြဲေၾကာင္း ဧၿပီလ ၃ ရက္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါး ၊ အစားအစာ ႏွင့္ ယာယီအမုိးအကာမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

အခုတေလာ အငွားယာဥ္ေပၚမွာ မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြကို လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ႐ုပ္ရွင္ေတြ ဖြင့္ျပတာမ်ဳိးေတြရွိတယ္လို႔ လူမႈစာမ်က္ႏွာေတြ မွာ ေတြ႕လာရပါတယ္။
လမ္းမထက္မွာ ကား ၁ဝ စီးေတြ႕ရင္ ငါးစီးေလာက္က အငွားယာဥ္ေတြမ်ား ျဖစ္ေနမလား။ အငွားယာဥ္ေတြ ေပါမ်ားလြန္းလာတဲ့အခါ အငွား ယာဥ္ ေမာင္းသူေတြ ဆိုတာ လည္း ေပါမ်ား လာပါတယ္။ အခုမွ ကားေမာင္း တတ္ခါစသူေတြပါသလုိ ကိုယ္ပိုင္အငွားယာဥ္ေမာင္း သူေတြလည္းပါ၊ ဘတ္စ္ကားေမာင္းဖူးၿပီး အငွားယာဥ္ေျပာင္းေမာင္းတဲ့သူလည္း ပါသလို နယ္ကေနလာၿပီး အငွားယာဥ္ေမာင္းသူေတြလည္း ပါပါတယ္။ အငွား ယာဥ္ေမာင္းသူေတြဟာ နယ္ပယ္စံုကေနၿပီး လူစံုတက္စံုမ်ားျပားလွ ပါတယ္။

အငွားယာဥ္ေမာင္းသူအမ်ဳိးမ်ဳိးဆိုေတာ့လည္း အငွားယာဥ္စီးသူေတြ မွာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္ အေထြေထြနဲ႔ ႀကံဳၾကရေတာ့တယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိႀကံဳႀကံဳ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမႈကုိ အရင္ဦးဆံုးႀကံဳၾကရတာကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါပဲ။ ဘယ္လုိ အေႏွာင့္အယွက္ မ်ဳိးေတြႀကံဳရ သလဲဆုိရင္ အရင္ဦးဆံုး အေသးအဖြဲေလးက စေျပာရမွာပါ။ အေသးအဖြဲလုိ႔သာဆုိရ တယ္ ႀကံဳရသူအမ်ဳိးသမီးေတြမွာေတာ့ အေသးအဖြဲလို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလို႔ မျဖစ္ႏိုင္တာမ်ဳိးပါ။ ကြၽန္မ တို႔မွာ အငွားယာဥ္ရပ္နားရာေနရာလိုမ်ဳိးလည္း သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ေနရာဆုိတာ မရွိေသးေတာ့ အငွားယာဥ္ငွားမယ္ဆုိ ကတည္းက ကုိယ္ေရာက္ေနတဲ့ နီးစပ္ရာ လမ္းေဘး နားမွာ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး အငွားယာဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့တာ။ ဒီလိုေစာင့္ေနတဲ့အခါမ်ား တခ်ဳိ႕ က ကားပဲရပ္ေပးေတာ့မလိုလို၊ တခ်ဳိ႕က ခရီးသည္ကို ေမးသလိုေပမယ့္လည္း သူ႔မ်က္လံုးနဲ႔အမူအရာက မတည္ၾကည္သလုိလုိလည္း ထင္ရတာရွိ တတ္ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြအတြက္မွာ အငွားယာဥ္နဲ႔ေစ်းႏႈန္းညႇိဖို႔ မလုပ္ခင္မွာ ဒီလူတစ္ေယာက္ေမာင္းတဲ့ အငွားယာဥ္ေပၚကို လိုက္သြား သင့္ရဲ႕လားဆုိတာကို ကိုယ့္အေပၚေမးျမန္းလာတဲ့ သူ႔အမူအရာ စကားေတြ ကိုၾကည့္ၿပီး အျမန္ဆံုးျဖတ္ရတာပါ။ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ၿပီးမွသာ ကားေပၚကုိ တက္ဝံ့ေတာ့တာပါ။

အငွားယာဥ္တစ္စီးေပၚ ထုိင္လိုက္သြားရတာဟာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္အတြက္ ခရီး လမ္းေၾကာင္း အခ်ိန္ခဏတာဆိုေပမယ့္ ကံဆုိး ကံေကာင္းသြားရသလိုပါ။ အငွားယာဥ္ေပၚ ထိုင္လုိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ အငွားယာဥ္ ေမာင္းသူရဲ႕ လက္ခုပ္ထဲကေရလိုပါပဲ။ သူဘယ္လို ပံုစံနဲ႔ေမာင္းေလမလဲ။ တခ်ဳိ႕မ်ား ေမာင္းလိုက္တာ၊ ေဒါသတႀကီး ကားေတြကိုေက်ာ္ျဖတ္ အနား ကကားေတြကို လွမ္းၿပီးဆဲဆိုတဲ့အခါ ေနာက္မွာ ပါလာတာအမ်ဳိးသမီးလား ဘာလားဆုိ တာလည္း လံုးဝအေလးထား ပံု မေပၚပါဘူး။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ လည္း တမင္ေလလား၊ အက်င့္ေလပဲလား၊ ပုဆိုးဝတ္ထားတာမုိ႔ ေပါင္ေပၚ ေအာင္လွန္တင္လို႔ ဒူးေပၚ၊ ေပါင္ေပၚနဲ႔ ကားေမာင္းပါေတာ့တယ္။ ကိုယ့္မွာ ေရွ႕တည့္တည့္ကားလမ္းကုိၾကည့္ရင္း မလႊဲသာ မေရွာင္သာျမင္ေနရတဲ့ျမင္ကြင္းကို စိတ္မသက္မသာနဲ႔ျမင္ေနရေတာ့တာပါ။ ဘယ္လိုမိန္းကေလးက ေရာ ရွင့္ပုဆုိးႀကီးခ်ထားလိုက္ပါလုိ႔ ေျပာထြက္ပါ့မလဲေလ။

ခရီးေလးနည္းနည္းရွည္ရင္ေတာ့ ေမာင္းသူနဲ႔စီးသူစကားစျမည္ေျပာ ၾကဆိုၾကရွိလာပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ေမာင္းသူက စကားစလာ ေတာ့တာ။ တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ လည္း ေမာင္းသူဆီက အေတြ႕အႀကံဳ စကားေလးေတြေဝမွ်ၾကားရလုိ႔ ဗဟုသုတျဖစ္ရသလုိ အစ္မ၊ ညီမေခၚၿပီး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေျပာလာသူေတြေတြ႕ရေတာ့လည္း စိတ္ခ်မ္းသာရပါ တယ္။ တခ်ဳိ႕မ်ားက်ေတာ့လည္း ေျပာတဲ့စကားေတြကိုက ကုိယ့္ကုိအကဲစမ္း သလိုလုိ၊ လမ္းေတြကိုလည္း သူကခ်ည္းျပန္ေမးလုိ႔ ကုိယ္ကလမ္းမွန္မေျပာ ႏုိင္ရင္ဘဲ မဟုတ္ တဲ့ေနရာေတြေခၚသြား ခံရေတာ့ မလုိလို စိတ္တထင့္ထင့္နဲ႔ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ လုိက္လာရ ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း တကယ္ကုိ သူကလမ္းမသိ၊ ကုိယ္ကလမ္းမညႊန္တတ္ရင္ လမ္းမွာ ခ်ာလည္ခ်ာလည္နဲ႔ အခ်ိန္ေတြ မကုန္သင့္ဘဲကုန္ျပန္ပါေတာ့တယ္။

အခုတေလာ အငွားယာဥ္ေပၚမွာ မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြကို လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ႐ုပ္ရွင္ေတြ ဖြင့္ျပတာမ်ဳိးေတြရွိတယ္လို႔ လူမႈစာမ်က္ႏွာေတြ မွာ ေတြ႕လာရပါတယ္။ ဒီလုိႀကံဳရတဲ့ မိန္းကေလးေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ စိတ္မွာ ထိခိုက္ေၾကာက္ရြံ႕လိုက္မလဲ။

သူေမာင္းေနတဲ့ကားေပၚဆိုေတာ့ ေဒါသတႀကီး ေျပာဆိုလို႔ ကိုယ့္ကုိကား မရပ္ေပး ဘဲ ေမာင္းေခၚသြားရင္ေရာလို႔ တစ္ဖက္ ကလည္း ပူပင္ရ၊ တစ္ဖက္ ကလည္း ရွက္ေဒါသနဲ႔ ခရီးတစ္ေၾကာင္း စာအတြင္းမွာ ေတာ္ေတာ့္ကုိ ပူပင္ေနရပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္တုိင္လည္း တစ္ခါတေလမွာေတာ့ စိတ္အခန္႔မသင့္စရာ ေတြ႕ႀကံဳရဖူးပါတယ္။

စကားေရာေဖာေရာအတင္းလာလုပ္ၿပီး ကုိယ္က စကားမတံု႔ျပန္တဲ့အခါ မထိတထိလုိလုိ သီခ်င္းဆုိသလုိလို ဒီလိုလည္းရွိ တတ္ျပန္ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔အမ်ဳိးသမီးဆုိင္ရာ သင္တန္းေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးတို႔ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ အေၾကာင္းကို သင္ၾကားေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတည္းက လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္ခ်င္းျဖစ္ေနရင္ေတာင္မွ အဲဒီအမ်ဳိးသားရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးအေပၚ မ႐ိုး သားေစာ္ကားခ်င္တဲ့ အၾကည့္တစ္ခ်က္ကလည္း လိင္မႈဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္ ေစာ္ကားမႈမည္ပါသတဲ့။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေန႔စဥ္အငွားယာဥ္ေတြစီးၿပီးသြားေန ၾကရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ကုိယ့္ပိုက္ဆံ ကုိယ္ေပးၿပီး လိင္မႈဆုိင္ရာေစာ္ကား ခံေနရတာ ကို ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ခံေနၾကရတယ္ဆို တာ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္က သိေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး ေတြက မေျပာရဲ ေျပာမထြက္၊ မတုိင္ရဲမျပဳရဲျဖစ္ေနၾကတာကို အခြင့္ ေကာင္းယူၿပီး အႏုိင္မက်င့္ၾကပါနဲ႔လုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ကုိယ္စားေျပာ လိုက္ခ်င္ ပါတယ္။ အငွားယာဥ္ ေမာင္း သူ အမ်ဳိးသားအေပါင္း ကုိယ့္ရဲ႕ခရီး သည္အမ်ဳိးသမီးေတြကို ခရီးတစ္ေၾကာင္းစာမွာေတာ့ ေဖးမ ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ေျပာပါရေစရွင္။

ခင္ဘုန္းသြယ္
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar


မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြကို အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

၁။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး (စည္ပင္သာယာေရးနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ပူးတဲြ)

၂။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္နဲ႔ စက္မႈဝန္ႀကီး - ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္

၃။ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး - ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း

၄။ လူမႈေရးဝန္ႀကီး- ေဒါက္တာထိန္လင္း

၅။ ဘ႑ာေရးနဲ႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီး - ဦးဝဏၰေက်ာ္

၆။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး- ဦးထြန္းေဌး

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေတြထဲမွာ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီက ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ပါဝင္ၿပီး က်န္တဲ့ ၄ ဦးက အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္ရဲ႕ နယ္စပ္ေရးရာနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝင္းႏုိင္ဦးကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ထားပါတယ္။

Photo: Kyaw Lwin Oo/RFA
RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese


ယေန႔ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၁) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ အဆုိျပဳသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၆ ခု

- လုံျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန
- စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာ
- စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန
- လွ်ပ္စစ္ ၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
- စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန
- လူမႈေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းေသာ အမည္စာရင္းမ်ားမွာ

-ဦးျမင့္ေသာင္း - လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း (ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဦးစီးဌာန)
-ဦးဟန္ထြန္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (အၿငိမ္းစား) (ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း)
-ေဒၚနီလာေက်ာ္ - အႀကီးတန္းလုိင္စင္ရ ဗိသုကာပညာ႐ွင္
-ဦးေမာင္ေမာင္စုိး - အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡ (အသုံးခ် ေဘာဂေဗဒဌာန ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္)
-ဦးႏုိင္ငံလင္း - သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
-တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးဟန္ထူး ဒု-ၫႊန္မွဴး ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး
-တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒၚခင္သန္းလွ (စာရင္းကုိင္ေဟာင္း)
(ေငြစာရင္းဌာန သမုိင္းခ်ည္မ်ဥ္ႏွင့္ အထည္စက္႐ုံ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

လင္းလင္းေအာင္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ သူ၏အစုိးရ အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ႏွစ္ေနရာအတြက္ နာမည္စာရင္းကုိ ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသည္။

 အဆုိပါ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားမွာ ယခင္ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိင္တြယ္သြားမည္ဟု ဆုိေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ ျဖစ္သည္။

 ယခုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းေသာႏွစ္ဦး အနက္ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိန္းႀကီး သည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ ကုိင္တြယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးေဖဇင္ထြန္း သည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနကုိ ကုိင္တြယ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိင္ တြယ္မည့္ ၀န္ႀကီးဌာနေလးခုထဲမွ အထက္ပါႏွစ္ခုကုိ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေျပာင္းလဲခန္႔ထားေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သမၼတရုံး၀န္ႀကီး ႏွစ္ေနရာသာ ထမ္းေဆာင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 ၄င္းအျပင္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးထြန္းထြန္းကုိ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးေမာ္သန္းကုိ နာမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။

 တာ၀န္သိျပည္သူ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ကေလးၿမိဳ႕၌ လက္နက္မ်ားဖမ္းဆီးရမိ
ကေလး ဧၿပီ ၃

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီ ၃ ရက္နံနက္ ၃ နာရီခြဲခန္႔က သႀကၤန္အႀကိဳကာလ မႈခင္းေလ်ာ့နည္းေရး လွည့္ကင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္ အတြင္း ေသနတ္မ်ားကိုင္ၿပီး ဝင္ထြက္သြားလာေနေၾကာင္း တာဝန္သိျပည္သူ အခ်ဳိ႕က သတင္းေပးလာ၍ တူမီးလက္နက္ႏွင့္အဆင့္ျမင့္ ခါးခ်ဳိးေသနတ္ မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေလးဦးကို ကေလးၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစပ္၌ရွိသည့္ ႐ႈခင္းသာရြာသြားလမ္းမေပၚရွိ ေအာင္ရြာအနီး ၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ လက္လုပ္တူမီးေသနတ္မ်ားတြင္ ယမ္းထုိး ေသနတ္တစ္လက္ပါရွိၿပီး က်န္သုံးလက္မွာ ကိုက္ ၂ဝဝ အကြာအေဝးထိ ထုိးေဖာက္ပစ္ခတ္ႏုိင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ခါးခ်ဳိးက်ည္ေတာင့္ထည့္ေသနတ္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိ နယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ ေသနတ္ေလးလက္ႏွင့္အတူ လက္ပန္ေခ်ာင္းရြာေန မန္ထားလြယ္၊ လား လမ္းလွ်န္၊ ဒါလ္းေနကားႏွင့္အတူ ဗ်က္ဆြမ္းအမည္ရွိ အမ်ဳိးသားေလးဦးကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါေလးဦးကို ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရား စြဲဆုိႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ေနမင္း
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

အကယ္ဒမီေပးပြဲတက္ မင္းသားတခ်ိဳ႕ကို ျမင္ရပုံ
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ နဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေတြ အတြက္ ႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီ ဆုေပးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Myanmar Event Park မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး ႐ုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ ဆုကို ဝိုင္းက ကၽြန္မက ႏွင္းဆီပါေမာင္ ဇာတ္ကားနဲ႔ ဆြတ္ခူး ရရွိသြားပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ေဆာင္ဆုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ေနတိုးက နကၡတ္ မွားတဲ့ တိုက္ပြဲ ဇာတ္ကားနဲ႔ ဆြတ္ခူး ရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ေျပတီဦးက ႏွလုံးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ ဇာတ္ကားနဲ႔ ဆြတ္ခူး ရသြားပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ေဖြးေဖြးက က်မက ႏွင္းဆီပါေမာင္ ဆိုတဲ့ ကားနဲ႔ ဆြတ္ခူး ရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ခိုင္သင္းၾကည္က ေကာင္းက်ိဳး ကိုယ္၌ တည္ေစမင္း ဇာတ္ကားနဲ႔ ဆြတ္ခူး ရသြားပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ပို႔ဆုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ေဗလုဝက ဤအရာကို အခ်စ္ဟု ေခၚသလား ဇာတ္ကားနဲ႔ ဆြတ္ခူးရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ဇင္ဝိုင္းက ႏွလုံးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ ဇာတ္ကားနဲ႔ ဆြတ္ခူးရသြားပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ပို႔ဆုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ ဂြမ္းပုံက ဤအရာကို အခ်စ္ဟု ေခၚသလား ဇာတ္ကားနဲ႔ ရရွိခဲ့ၿပီး၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြက္ ဝတ္မွုန္ေရႊရည္က ႏွလုံးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ ဇာတ္ကားနဲ႔ ဆြတ္ခူး ရသြားပါတယ္။

အဲဒီပြဲမွာ ႐ုပ္ရွင္နယ္က ပညာရွင္ ေတြနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ေနၾကသလို အကယ္ဒမီ တက္ပြဲ ဖက္ရွင္ေတြကလည္း ရင္သပ္ ရွုေမာဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ NLD အစိုးရအဖဲြ႕က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပဲြ တက္ေရာက္လာစဥ္ (မတ္လ ၃၀ ရက္)
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ NLD အစိုးရအဖဲြ႕က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပဲြ တက္ေရာက္လာစဥ္ (မတ္လ ၃၀ ရက္)

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ အင္န္အယ္လ္ဒီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဟာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီဆီကေန အစိုးရအာဏာ လဲႊေျပာင္းရယူခဲ့ပါတယ္။ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အဆင့္ တစ္ခုအျဖစ္ ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပကပါ လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲ ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အစိုးရ တာ၀န္ရယူျပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဧျပီ ၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တပ္မေတာ္သား အမတ္ေတြနဲ႔ ျပည္ခုိင္ျဖိဳး အမတ္ေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတဲ့တုိင္ ဥပေဒၾကမ္းကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳေပးလိုက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒကေတာ့ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္မယ့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ဇ။္ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း” ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ဘာေတြ ေဖာ္ျပထားသလဲ၊ ဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ ဆုိလိုရင္းဟာ ဘာလဲ၊ တပ္မေတာ္သား အမတ္္ေတြက ဘာကို အေၾကာင္းျပျပီး ကန္႔ကြက္ၾကသလဲ၊ ဒီ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမွဳ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာျပသနာေတြ ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္မလဲ ဆုိတာ ဒီတစ္ပါတ္ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားပါ့မယ္။

ဥပေဒၾကမ္း ဆိုလိုရင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ သမၼတရံုး၊ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန ေလးခုကို တာ၀န္ယူထားျပီးသူ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားလို႔ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ ၀င္ မပါရေတာ့ေပမယ့္ ပါတီဥကၠဌ အေနနဲ႔ ဆက္ရွိေနေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အစိုးရ၀န္ၾကီးျဖစ္ျပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ကေနလည္း ႏွဳတ္ထြက္ျပီးသား ျဖစ္သြားပါျပီ။ ဒီလို အေနအထားေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီဘူး ဆိုျပီး ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ဥပေဒၾကမ္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးမွဳ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေပမယ့္ တပ္မေတာ္သား အမတ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေအး ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ကေတာ့ လိုရင္းကို ေရာက္တာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ သူက ပထမ ဦးဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ဇ။္ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ဆိုတာေၾကာင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္” ဆိုတာကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ “ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ကို ဆိုလိုသည္” ဆိုျပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေအးက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၇ ကို ကိုးကားျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတာ ဥပေဒျပဳမွဳ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္ လည္းေကာင္း က်င့္သံုးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ဒါမွမဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္ကို ဆိုလိုတယ္ ဆုိျပီး ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံ ဆိုတဲ့ စကားရပ္ဟာ ဥပေဒျပဳမွဳ အခြင့္အာဏာကိုျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အခြင့္အာဏာ ကိုျဖစ္ေစ ႏွစ္မ်ိဳးစ လံုးကို က်င့္သံုးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ဒါမွမဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံ လို႔ အဓိပၸါယ္ေကာက္ရမယ္ ဆိုျပီး ရွင္းျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေအးက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က) ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို ကိုးကားျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရဲ႕ ခက္မ သံုးျဖာ ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ တို႔ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ ျပဳတယ္ ဆိုတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမွဳ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္ ဆိုျပီး တင္ျပပါတယ္။ သူ႔ဆိုလိုရင္း တစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုၾကည့္ရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ေဖာ္ျပမထားေပမယ့္ ဒီကိစၥ ဥပေဒျပဳမယ္ ဆို ျပဳလို႔ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခု ဥပေဒၾကမ္းမွာ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားပံုေတြဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ မကိုက္ညီလို႔ ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲျပီးမွ သာ ျပဌာန္းသင့္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အင္န္အယ္လ္ဒီ ဘက္က ၾကိဳတင္ ေျပာဆိုထား သလို ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာလ်င္ စြာ ျပဌာန္းႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားမယ္ ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔အညီ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဒီလို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳရာမွာေတာင္ အရင္ ဥပေဒၾကမ္းေတြမွာ လုပ္ခဲ့သလို၊ ဥပေဒၾကမ္းနာမည္၊ အမည္နဲ႔ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တာ၀န္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ရပိုင္ခြင့္၊ အေထြေထြ အခန္းတိုင္းမွာပါတဲ့ အပိုဒ္ တစ္ခုခ်င္းစီ အလုိက္ အတည္ျပဳတာမ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ပဲ၊ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ အပိုဒ္ တစ္ခုကိုပဲ သီးသန္႔ မဲခြဲျပီး၊ က်န္တာအားလံုးကို သေဘာတူ မတူ စုေပါင္း မဲခြဲတဲ့ စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းဟာ ေထာက္ခံသူ ၁၄၀ နီးပါး၊ ကန္႔ကြက္သူ မဲ ၇၀ နဲ႔ အတည္ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ျပီးရင္ ဒီ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘက္ကို ေရာက္ပါ မယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဘက္ကလည္း အခု အတိုင္းဆို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အတည္ျပဳေပးလိုက္တယ္ ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဘက္ကိုလည္း ျပန္ ပို႔ေပးစရာ မလုိေတာ့ပဲ အတည္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါကို သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က လည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လက္မွတ္ထိုးေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုသီတင္းပတ္ အတြင္း ဥပေဒ အတည္ျဖစ္ျပီး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ ၀န္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားတဲ့ အေနအထားကေန ဥပေဒျပဳေရး ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကို အၾကံေပးႏိုင္တဲ့၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္တဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ ဒါကို ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ မညီဘူးလို႔ ေျပာ ထားေလေတာ့ ဘာဆက္လုပ္ႏုိင္ပါသလဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုးကို တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမွဳေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ဘက္က ဘယ္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ ခံုရံုးကို တုိက္ရိုက္ ေစာဒက မတက္ႏိုင္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုခုထဲက အမတ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းကသာ အဲဒီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကေန တ ဆင့္ ေစာဒက တက္ႏုိင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္က အဲဒီနည္းအတိုင္း ေစာဒ က တက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ခံုရံုးက ဒီဥပေဒကို ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ညီတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ ရင္ ျဖစ္ေစ၊ မညီဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ရင္ ျဖစ္ေစ တုိင္းျပည္အတြက္ သိပ္ေကာင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုန႔ဲ မညီဘူး ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဘက္က ၾကိဳးပမ္းသမွ် သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္မွာပါ။ ညီတယ္ ဆိုရင္ အနည္းဆံုးအဆင့္ တပ္မေတာ္ဘက္နဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီဘက္ မေက်လည္မွဳေတြ ထပ္ျဖစ္ၾကပါဦးမယ္။ သိပ္မၾကာေသးခင္တုန္းကပဲ ၅၉(စ) ဆုိင္းငံ့ေရးကိစၥ၊ တပ္ခ်ဳပ္ဘက္ကေန တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ (၄) ေနရာ ေတာင္းတဲ့ ကိစၥ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အဖုအထစ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွာ တပ္မေတာ္က သူ႕ဖာသာသူ စစ္အာဏာသိမ္းႏုိင္တဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ မပါပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပရင္ ေရွ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေပါင္း မ်ားစြာမွာ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္ VOA

[youtube src="glyD57NRnsM"/]
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြျပန္စမယ့္အေျခအေန၊ အၾကံျပဳခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖၚေရး ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာထား၊ အဲဒီေဒသကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ၿပီး VOA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ ဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္း တင္ျပထားပါတယ္။

VOA Burmese
http://burmese.voanews.com

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ ကာလ ျမင္ကြင္းတခု။ ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၁၅။
ဒီႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အတာသၾကၤန္ဟာ အေျပာင္းအလဲတရပ္အတြက္ ပထမဦးဆံုးေပၚလာမယ့္ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ၾကရပါမယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။ လံုျခံဳေရးကို တိုးျမႇင့္ သြားမွာျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒါက လူထုအတြက္ အေၾကာက္တရား အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားပါမယ္လို႔လည္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အခိုင္အမာေျပာပါတယ္။ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေျခအတင္ေျပာေနၾကတဲ့ မ႑ပ္ႀကီးေတြ ခ်မေပးတဲ့ကိစၥ ဗီြအိုေအက ေမးတာကို ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အခုလို စေျဖပါတယ္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း။ ။ သၾကၤန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခအေနေပၚမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕၊ မိဘေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ က်ေနာ္တို႔ႏုိ္င္ငံမွာျဖစ္ေနခဲ့တာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာျဖစ္ေနခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ၊ အရက္ေသစာေတြ၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတဲ့ အေျခအေနေတြအတြက္ အသက္အရြယ္ ႀကီးတဲ့ အေမေတြက သားသမီးေတြနဲ႔ အတူတူ ေရပက္ခံ ထြက္ေနရ သလိုေတာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ မဟာသၾကၤန္ပြဲအတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးႀကီးျဖစ္ခဲ့တာ ႏွစ္အတန္ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီ အေျခအေနကို က်ေနာ္တို႔ ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏုိ္င္ဖို႔နဲ႔ ျမန္မာ့႐ိုးရာသၾကၤန္ကို တကယ့္ကို ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေစခ်င္ တယ္။ ေနာက္တခ်က္က ဒီႏွစ္မွာ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုဒဏ္ရဲ႕ ဆိုးက်ဳိး ေတြ ရွိတယ္၊ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ ဂံုးေက်ာ္တံတား အသစ္ေတြ ေဆာက္ လိုက္တဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ traffic ေတြ ေတာ္ေတာ္ ထပ္ျဖစ္လာႏိုင္ စရာေတြရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ကို အခက္အခဲျဖစ္ႏုိင္စရာ အေျခအေနေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီအေျခအေနေတြကို တားဆီးဖို႔ အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္လိုက္တာပါ။

ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း။ ။ ဒါေပမဲ့ တဘက္မွာက်ေတာ့ ဒီလုိလုပ္တာက ႐ုတ္တရက္ ႀကီး ျဖဳန္းဆို လုပ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ျပင္ထားဆင္ထားတဲ့ လူေတြ ရွိတယ္၊ ျပင္ေနဆင္ေနတဲ့လူေတြရွိတယ္ေပါ့ေလ၊ ခါတိုင္းႏွစ္ေတြ လိုပဲ ျဖစ္လိမ့္ မယ္ဆိုၿပီးေတာ့၊ ဆိုေတာ့ ေ၀ဖန္သံေတြကိုလည္းပဲ ဦးၿဖိ်းမင္းသိန္း ကိုယ္တိုင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကားၿပီးပါၿပီ။ ဒီလိုမ်ဳိး ႏွစ္စဥ္ စည္ကားခဲ့တဲ့ေနရာေတြမွာ မ႑ပ္ႀကီးေတြ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ခါတိုင္း ႏွစ္ေတြလိုပဲ လူတိုင္းေပ်ာ္ႏုိင္ေအာင္၊ စည္ကားေအာင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတို႔ ဘယ္လိုလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါသလဲ။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း။ ။ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ သၾကၤန္ဟာ ေနရာႏွစ္ခုေလာက္မွာပဲ စည္ကား ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ႏွစ္ အတန္ၾကာ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ အင္းလ်ားကန္ေဘးနဲ႔ ကန္ေတာ္ႀကီး ပတ္လမ္းေလာက္မွာပဲရွိၿပီး တျခား ေနရာေတြက တျဖည္းျဖည္း ေျခာက္ေသြ႔သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီေနရာေတြ မွာပဲ စီးပြားျဖစ္လုပ္တဲ့ သၾကၤန္မ႑ပ္ႀကီးေတြနဲ႔ ကၾကခုန္ၾကဆိုေတာ့ ကားေတြ ကားေတြအားလံုးက အဲဒီလမ္းေက်ာထဲကို ၀င္ဖို႔ပဲ စုျပံဳၿပီး တိုးေနၾကရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။ အခု က်ေနာ္တို႔ ဒီဘက္ႏွစ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ အားလံုး ေနရာတိုင္း မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရြင္ျဖစ္ဖို႔ အတြက္ ဒီသၾကၤန္ကို ျပည္သူလူထုရဲ႕ သၾကၤန္ျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားမွာ ပါ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သၾကၤန္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဒီ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ႑ပ္ကို မဟာသၾကၤန္ ဗဟိုမ႑ပ္အျဖစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ဗဟိုမ႑ပ္အျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္သြားမွာပါ။ အစိုးရအဖြဲ႔မ႑ပ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ခ႐ိုင္ အလိုက္ ေလးခုေလာက္ ေပၚလာမွာပါ၊ တကယ့္ ခ႐ိုင္အလို္က္ မ႑ပ္ႀကီးေတြ။ အဲဒီကေနမွတဆင့္ ခ႐ိုင္အလိုက္အတြင္းမွာ ေနရာေဒသတိုင္းဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရႏုိင္တဲ့ ဒီ ႏွစ္သစ္အခါကို ျဖတ္သန္းႏုိင္တဲ့ အေျခအေနတခုျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ႀကိဳးစားမွာပါ။

ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း။ ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွာေရာ ဒီ့အတြက္ ရန္ပံုေငြ ဘ႑ာေငြ အလံုအေလာက္ရွိပါရဲ႕လားခင္ဗ်။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း။ ။ က်ေနာ္တို႔က ဒီသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔ သံုးစြဲမယ့္အစီအစဥ္ အလြန္မတန္ကို နည္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒီ က်င္းပမယ့္သၾကၤန္ပြဲေတာ္ဟာ ျပည္သူလူထုကက်င္းပတဲ့ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လည္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အေနနဲ႔ ယခင္ေပါ့ေနာ္ အစိုးရကေနၿပီး စီစဥ္ခဲ့တဲ့ ခ႐ိုင္လိုက္ေပါ့ ေပးထားတဲ့ ရန္ပံုေငြေလးေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီ ခ႐ိုင္အလိုက္ေပးထားတဲ့ ရန္ပံုေငြေလးေတြကေန ဒီပြဲကို က်ေနာ္တို႔ က်င္းပသြားမွာပါ။ လာမယ့္သၾကၤန္ ဟာ တကယ့္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အေျပာင္းအလဲတရပ္အတြက္ ပထမဦးဆံုးေပၚလာမယ့္ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ၾကရမွာပါ။ ေနရာေဒသအသီးသီးမွာ သံခ်ပ္ေတြ၊ ဒီသံခ်ပ္ေတြေပၚမွာလည္း သံခ်ပ္စိစစ္မႈေတြ မလုပ္ေတာ့ဘဲ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ အမုန္းစကားေတြ မရွိႏုိင္တဲ့ သံခ်ပ္မ်ဳိးေတြ၊ အလွ အက ပုံသဏၭာန္မ်ဳိး ေတြနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ မဟာသၾကၤန္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း။ ။ လံုျခံဳေရးပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာ၊ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ သၾကၤန္ပြဲမွာ စိတ္ခ်လက္ခ် ဘယ္လို စုိးရိမ္ေၾကာင့္က် ပူပန္စရာမွမရွိဘဲ နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ႐ိုးရာသၾကၤန္ ႏွစ္သစ္ကူးႏုိင္မယ့္အေျခအေန ရွိပါရဲ႕လားခင္ဗ်ာ။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း။ ။ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေတာ္ေတာ့္ကို ဂ႐ုတစို္က္ က်ေနာ္ တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈ က ျပည္သူေတြကို အေၾကာက္တရား မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ျပည္သူေတြအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ လံုျခံဳေရး ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးေတြကိုပဲ က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုျခံဳေရးအေျခအေနအတြက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တိုးျမႇင့္ထားပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဒီအခ်ိန္ ကာလဟာ က်ေနာ္တို႔ ဒီေရွ႕မွာျဖစ္ ထားတဲ့ မႈခင္းေတြ အေနအထားအရ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမ်ားဆံုး မိထားတဲ့ ကာလ တခုျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီအေျခအေနေတြကို ထိန္းႏုိင္ဖို႔၊ ဒီ မူးယစ္ေဆး၀ါး နဲ႔အတူ လက္နက္ေတြပါ၀င္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီ အေျခအေနေတြကို ထိန္းႏုိ္င္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ လံုျခံဳေရးအဆင့္ကိုေတာ့ တိုးျမႇင့္ထားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီ လံုျခံဳ ေရးတုိးျမႇင့္ထားမႈဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေၾကာက္တရား အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာပါ။

ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Myanmar Event Park ၌ ယေန႔ (ဧၿပီ ၃) ရက္ ညပိုင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ထူးခၽြန္ဆု ၁၀ ဆုႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ထူးခၽြန္ဆု ၈ ဆု တို႔ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

၁။ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရွင္အသံဆု - ၾကည္မင္းသိန္း (မာယာပေရာဂ်က္)

၂။ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရွင္ေတးဂီတဆု - ခင္ေမာင္ႀကီး (ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌ တည္ေစမင္း)

၃။ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရွင္တည္းျဖတ္ဆု - ေသာ္ဇင္ (ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌ တည္ေစမင္း)

၄။ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းဆု - ေဇာ္ျမင့္ဦး (ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌ တည္ေစမင္း)

၅။ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရွင္ဓာတ္ပံုဆု - တိုး၀င္း ျပည္စိုး (အဆံုးမဲ့ အခ်စ္)

၆။ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ပို႔ဆု - ၀တ္မႈန္ေရႊရည္ (ႏွလံုးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္)

၇။ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ပို႔ဆု - ဇင္၀ိုင္း (ႏွလံုးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္)

၈။ အေကာင္းဆံုး ဇတ္ကားဆု - ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌ တည္ေစမင္း

၉။ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ေဆာင္ဆု - ခိုင္သင္းၾကည္ (ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌ တည္ေစမင္း)

၁၀။ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ေဆာင္ဆု - ေျပတီဦး (ႏွလံုးသားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္)

■ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

၁။ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရွင္ေတးဂီတဆု - လွဆန္းဦး (ေမာင့္အိမ္သူ)

၂။ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရွင္တည္းျဖတ္ဆု - ေဇာ္မင္း(ဟံသာေျမ)
(ခ်စ္စံအိမ္ ၂၀၂၈)

၃။ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရွင္ဓာတ္ပံုဆု - ေဇာ္ျမင့္ (က်ဴးပစ္ရဲ႕ ေက်းကၽြန္မ်ား)

၄။ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ပို႔ဆု - တကၠသိုလ္ဂြမ္းပံု
(ဤအရာကို အခ်စ္ဟုေခၚသလား)

၅။ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ပို႔ဆု - ေဗလု၀
(ဤအရာကို အခ်စ္ဟုေခၚသလား)

၆။ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာဆု - ၀ိုင္း (ကၽြန္မကႏွင္းဆီပါေမာင္)

၇။ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ေဆာင္ဆု - ေဖြးေဖြး (ကၽြန္မကႏွင္းဆီပါေမာင္)

၈။ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ေဆာင္ဆု - ေနတိုး (နကၡတ္မွားတဲ့ တိုက္ပြဲ)

ဓာတ္ပံု - ထက္ရိႈင္း ၊ ေအာင္ေက်ာ္ထက္
Eleven Media Group

[youtube src="i1K0H4lIdGM"/]
DVB Debate:What should the new cabinet fix first? (Part A)
"အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဘာေတြ အရင္စလုပ္သင့္လဲ" ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းဘယ္လို သိသာတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ႏိုင္မလဲ ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
၃.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီြဘီ ရုပ္သံသတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားခဲ့သည့္ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္
[youtube src="XdAX9QjKLZk"/]

[youtube src="y2uUN95JYZs"/]


၈ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား ခ်ီတက္ၾကစဥ္။ (ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၄)
၈ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား ခ်ီတက္ၾကစဥ္။ (ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၄)

၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုက ထြက္ေပၚလာတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရေခတ္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၈ ႏွစ္က အာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ရင္း ၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမွာ က်ဆံုး၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူေတြရဲ႕ သမိုင္းမွတ္တမ္းကို အခုိင္အမာျပဳစုၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ေစလိုတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြက တိုက္တြန္းေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ ၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအတြင္း ေပ်ာက္ဆံုး သြားသူေတြနဲ႔ ေတာတြင္းမွာ က်ဆံုးသြားသူေတြရဲ႕ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ က်ဆံုးေပ်ာက္ဆံုးျဖစ္စဥ္ေတြကို သက္ဆုိင္တဲ့ မိသားစုေဆြမ်ိဳး ညီအကိုေမာင္ႏွမ မိဘျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ၈ ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မတုိင္ခင္ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေရး ဆက္သြယ္ ေပးပို႔ၾကဖို႔လည္း ႏိုးေဆာ္ေနပါတယ္။ အေသးစိတ္ မဆုမြန္ တင္ျပထားပါတယ္။

အခုလာမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ေန႔ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ တစ္ပါတီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ႏုိင္ငံတဝွမ္း ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္းသားျပည္သူေတြ လွည္းေန၊ ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ တြန္းလွန္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတဲ့ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ၂၈ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ေရာက္ရွိ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို တႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုကို စစ္တပ္ဘက္က လက္နက္နဲ႔အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပရင္းအသက္ဆံုးရံႈး ေသဆံုးေပ်ာက္ဆံုး က်ဆံုးခဲ့ရသူ ျပည္သူေတြ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆႏၵျပရင္းလမ္းေပၚမွာ ေသဆံုးခ့ဲရတာ၊ အဖမ္းခံရလို႔ ေထာင္တြင္းမွာ ေသဆံုးခဲ့တာေတြအတြက္ တခ်ိဳ႕ မိသားစုက အေလာင္းျပန္ရခဲ့တာ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္က လာေရာက္ အေၾကာင္းၾကားတာေတြရွိေပမဲ့လို႔ တခ်ိဳ႕ ဘယ္လိုမွ ဆက္သြယ္စံုစမ္းလို႔မရပဲ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူေတြ က်ဆံုးသြားသူေတြအတြက္ အေထာက္အထားခိုင္လံု တိက်တဲ့စာရင္းအေရအတြက္ မရွိခဲ့လို႔ ၈ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအတြင္း မည္ေရြ႔မည္မ်ွ ေသဆံုးခဲ့ရတယ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတယ္ဆိုတဲ့ စာရင္းအတိအက် ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ သမုိင္းမွတ္တမ္းရွိေစခ်င္တယ္လို႔ အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြ ေပါင္းစုရာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔က ဆႏၵရွိၾကပါတယ္။

၈ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုက အေျခတည္ေပၚေပါက္လာတဲ့ NLD ပါတီ အစိုးရဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်ဆံုးေပ်ာက္ဆံုးစာရင္းကို သမုိင္းဝင္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳေစလိုတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြက အခုလို သမုိင္းမွတ္တမ္းျပဳစုဖို႔ ေတာင္းခံေနၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ သတင္းျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ကိုသက္ဦးက ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

"သမိုင္းမွတ္တိုင္တခုအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ စာရင္းျပဳစုၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနတာ။ အမွန္ေတာ့ အစိုးရသစ္ကလည္း ပူပူေႏြးေႏြး ကာလျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကလည္း စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ္ေပါ့။ အဲ့လိုျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္က်ဥ္းအဖြဲ႔အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တတ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ အလုပ္တခုကို စၿပီး လုပ္တာေပါ့ေလ။

အဲ့ဒီ့ကေနမွတဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔မွာလည္း ႏုိင္က်ဥ္းေတြ ပါေနတယ္။ ပါေနေတာ့ ဒါေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ မလုပ္ႏုိင္တာေတာင္ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ သႏိၷဌာန္ခ်ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တာပါ။"

၈ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကို သိမီွ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အေရးေတာ္ပံုအတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူေတြနဲ႔ ေတာတြင္းမွာ က်ဆံုးသြားသူေတြရဲ႕ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ က်ဆံုးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ ေနရာၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္စဥ္ေတြကို သက္ဆုိင္တဲ့ မိသားစုေဆြမ်ိဳး ညီအကိုေမာင္ႏွမ မိဘျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ၈ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မတုိင္ခင္ သမိုင္း မွတ္တမ္းတင္ေပးၾကဖို႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ကို လာေရာက္ဆက္သြယ္ၾကဖို႔ ႏိုးေဆာ္ေနတယ္လို႔ ကိုသက္ဦးက ဆက္ေျပာပါတယ္။

"အဲ့ဒီ့တုန္းက က်ဆံုးသြားတဲ့သူေတြမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေထာင္ဂဏန္း၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေသာင္းဂဏန္း၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း သိန္းဂဏန္းေပါ့။ ေယဘူယ်ဆန္တယ္ေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ အဲ့ဒီ့ကာလတုန္းက လမ္းမေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္က်ဆံုးခဲ့လဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုက်ဆံုးခဲ့လဲေပါ့။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ကို ဒီလိုစာရင္းေတြ ေပးတုိင္း ျပန္ၿပီးေတာ့ Confirm လုပ္မွာပါ ။ လုပ္ၿပီးေတာ့မွ
ဒါေတြကို ထုတ္ျပန္မွာပါ။"

ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြဘက္က တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ စာရင္းျပဳစုမွတ္တမ္းရယူေနတာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔မွာ ရယူႏုိင္ခဲ့တဲ့ စာရင္းကို စနစ္တက် ေသခ်ာစိစစ္စံုစမ္းၿပီးမွ ထုတ္ျပန္ၿပီး သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္သြား မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကေျပာပါတယ္။

ဦးေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ မဆလ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကေန ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ေပၚလာေရး ႏုိင္ငံတဝန္း ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ တပါတီစနစ္ျပဳတ္က်ၿပီး ၁၉၉၀ မွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက်င္းပခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ NLD ပါတီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ မလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ကပဲ ဆက္ၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာကေန ၂၀၁၀မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး အရပ္သားအစိုးရအသြင္ ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ အတုိက္အခံပါတီ NLD က ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကေန လႊတ္ေတာ္ထဲ စေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ၁၉၉၀ တုန္းကလိုပဲ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲ အျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏုိင္ရခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို တရားဝင္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံယူထားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

မဆုမြန္/VOA
VOA

(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီလ ၃ရက္)။ ။ ဧၿပီလ ၄ရက္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္လ်ာထားသူ ႏွစ္ဦး၏ အမည္စာရင္းကို လႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကျငာမည္ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

"ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးမ်ိဳးသိန္းႀကီးကို တာဝန္ေပးမွာ။ သူက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ညႊန္ခ်ဳပ္နဲ႔ ပါခ်ဳပ္တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ေနာက္ စြမ္းအင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ကေတာ့ ဦးေဖဇင္ထြန္း၊ ဦးေဖဇင္ထြန္းကေတာ့ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္မွာ သူက အတြင္းဝန္ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္" ဟု ဦးဝင္းထိန္က ဧၿပီလ ၃ရက္၊ ညပိုင္းတြင္ မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ပညာေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပးမည့္သူႏွစ္ဦးမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပူးတြဲတာဝန္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

"အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ တာဝန္ေတြမၿပီးျပတ္ေသးလို႔ အရင္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ တာဝန္ေပးတဲ့အခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တြဲကိုင္ထားတာ။ အခုေတာ့ အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုင္စရာမလုိေတာ့ဘူးေပါ့" ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနေလးခုမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဦးမ်ိဳးသိန္းႀကီးႏွင့္ ဦးေဖဇင္ထြန္းတို႔ကို တာဝန္ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကိုသာ တာဝန္ယူေတာ့မည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအစီအစဥ္၏ အမွတ္စဥ္(၉)တြင္ "ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အဆိုျပဳတင္ျပေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသင့္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္း" ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။
Mizzima - News in Burmese


pharkant-landslide-620.jpg
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆြတ္ေအာင္ေက်းရြာအနီးက စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ရွာေဖြၾကစဥ္။
Photo: Kyaw Myo Min/RFA

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေဝွခါေက်းရြာအုပ္စု လဂူးေခ်ာင္ေမွာ္ရြာက ေျမစာပံုအနီးက ေနအိမ္ ၄၀ ေက်ာ္ဟာ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီေတြရဲ့ အလြန္အကၽြံေက်ာက္တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခ့ဲတာေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ရြာသားႏွစ္ရာေလာက္ဟာ မေန႔ကစၿပီး ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္။

ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေျမစာစြန္႔ပစ္တဲ့ ကားေတြ ျဖတ္သန္းသြားရာလမ္းေတြမွာ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆႏၵျပ ရာမွာပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးညႊန္႔ေရႊ က ေျပာပါတယ္။

"၂ လပိုင္း ၁၉ ရက္ေန႔ကေနစၿပီး ေျမစာအက္ပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခါ ၃ လပိုင္း ၂ ရက္ေန႔မွာ ၁၅ ေပေလာက္ပ်က္က်သြားတယ္၊ အဲ့ထဲမွာအိမ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပါသြားတယ္၊ ဒီလိုပဲတစ္ဆတစ္ဆ နဲ႔ ေျမေတြၿပိဳေနတဲ့အခါမွာ အိမ္ေတြ ၄၈ လံုးေလာက္ရွိေနၿပီ၊ မိုးသာဆက္ရြာေနဦးမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေတြပါစရာ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္၊ အကုန္လံုးအက္ေၾကာင္းေတြလိုက္ေနတဲ့အတြက္ မေန႔ကမိုးလည္း ရြာေနေတာ့ ဘယ္ခ်ိန္ၿပိဳမလဲလို႔ က်ေနာ္တို႔လည္း ဘုရားတေနရတာ၊ အဲ့အိမ္ကလူေတြလည္းမအိပ္ရဲဘူး၊ သူတို႔နဲ႔နီးစပ္တဲ့အိမ္မွာ သြားအိပ္ေနၾကတာ"

ရြာသားေတြေနထိုင္တ့ဲ ေျမစာပံုမွာ ေနၾကာရတနာ၊ စိမ္းကမၻာ၊ ေက်ာက္စိမ္းမင္း စတဲ႔ ကုမၸဏီ ၆- ခုက ေျမစာေတြ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ပါတယ္။

အဲဒီေျမစာပံုမွာ ရြာသားေတြ အေျခခ်ေနထိုင္ေနတာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီး ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္းက စက္ယႏၱရားေတြနဲ႔ စတင္တူးေဖာ္ရာမွာ အက္ေၾကာင္းေတြကေန တဆင့္ ေျမၿပိဳမႈေတြျဖစ္တာလို႔ ဆႏၵျပသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔ကစၿပီး မတ္လအထိ ၄၈ အိမ္ၿပိဳက်ပ်က္စီးခ့ဲသလို ရြာတစ္ဝိုက္က ေခ်ာင္းေတြလည္း တိမ္ေကာလာပါတယ္။

စက္ယႏၱရားေတြနဲ႔ တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ မူလ ေဝွခါေက်းရြာဟာ ေျမစာပံုထဲနစ္ျမဳပ္ ပ်က္စီးခဲ႔ၿပီး အခုဆိုရင္ ရြာဟာ မူလေနရာမွာ သီးျခားမရွိေတာ့ ပဲ ေမွာ္သစ္ကုန္းေက်းရြာဘက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ထားရပါတယ္။

ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းနယ္ေျမမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ကေန ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူအမ်ားစုဟာ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုေတြ အနီးမွာ ရြာတည္ၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုဆႏၵျပေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လဂူးေခ်ာင္ ရြာသား ဦးညႊန္႔ေရႊ ကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးမင္း က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။
RFA

စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာ သန္းျမင့္
အစိုးရသစ္လက္ထက္ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ကုန္စည္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔၊ ျပည္ပနဲ႔ကုန္သြယ္ေရးမွာ ပိုၿပီး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္ေပၚမွာပဲ မွီခိုအားထားေနရတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးကေန ေစ်းကြက္ကိုျဖန္႔ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကူးလူးဆက္ဆံႏုိင္ေရးေတြကို ဦးစားေပးလုပ္ သြားမယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဗီြအိုေအနဲ႔ သီးျခား ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္းမွာ ေျပာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔ထားၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ဗီြအိုေအ ရန္ကုန္႐ံုးခြဲတာ၀န္ခံ ေဒၚခင္စိုး၀င္းက ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ကို ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားတာပါ။

ေဒၚခင္စိုး၀င္း။ ။ စီးပြား၊ ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္ က်မ နားလည္သေလာက္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးရာ ကိစၥေတြမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြလည္းရွိမွာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ဆရာ ဒီ စီးပြား၊ ကူးသန္း၀န္ႀကီးတေယာက္ျဖစ္လာတယ္၊ တာ၀န္ယူရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘာကိုမ်ား ဦးစားေပးၿပီးေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါသလဲရွင့္။

ေဒါက္တာ သန္းျမင့္။ ။ ဦးစားေပးမွာ က်ေနာ္တို႔ ၃ မ်ိဳးေလာက္ရွိပါတယ္။ တမ်ိဳးကေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးေပါ့။ ဒီမွာ ယေန႔ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ ျပႆနာက ထုတ္လုပ္သူကလည္း အထူးသျဖင့္ လယ္သမားေပါ့။ အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေပါ့ဗ်ာ။ သူက ထုတ္လုပ္ခ်င္ရင္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းႏွဳန္း သူက ရမွာေပါ့ေလ ။ တဘက္က က်ေနာ္တို႔ ဒါကို end point အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စားသံုးသူ ကလည္း သင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းႏွဳန္းသူေပးရမွာေပါ့ေလ။ ပို႔ကုန္က်ေတာ့လည္း သင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းႏွဳန္းနဲ႔ ေပးရမွာေပါ့ ။

ဒီမွာ ၾကည့္ရတာ ဘာျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ထုတ္တဲ့ ေစ်းနဲ႔ တဘက္က စားသံုးသူေစ်းနဲ႔ အင္မတန္ ကြာဟေနတယ္။ ၄ ဆ ၊ ၅ ဆ ၊ ၆ ဆ ေလာက္ကြာတဲ့အခါက်ေတာ့ သေဘာကေတာ့ ထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူလယ္သမား ေစ်းႏွဳန္းကေတာ့ အင္မတန္ နိမ့္ၿပီးေတာ့ စားသံုးသူက ပိုမ်ားေနတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ trade ေပါ့ ျဖန္႔ခ်ီေရးဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီမွာက supply chain ေပါ့ ျဖန္႔ခ်ိေရးအပိုင္းမွာ ေခ်ာေမြ႔မႈ မရွိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကိုက်ေနာ္တို႔က trade route ေပါ့။ အဓိက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပါသလို အျခားဆက္သြယ္ေရး၊ အျခားအရာေတြလည္း ပါတယ္ေပါ့ဗ်ာ။

ဒီအထဲမွာ ျပည္နယ္၊ ျပည္မ ဆိုတဲ့ ျဖန္႔ခ်ီေရး ဒီေတြလည္း ပါတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔က ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ စားသံုးသူၾကားထဲမွာ က်ေနာ္တို႔က သင့္ထိုက္မွ်တတာရေအာင္ က်ေနာ္တို႔က supply chain ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာပဲ။ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ေကာင္းဖို႔တို႔ ၊ အတားအဆီးတို႔ ၊ မလိုအပ္ေသာဥပေဒတို႔ ဒါျပည္တြင္းမွာရွိတာေပါ့ေလ။ ေနာက္တခု က်ေနာ္တို႔က ျပည္ပနဲ႔ ဆက္ဆံမယ့္အခါ က်ေတာ့လည္း ျပည္တြင္းကလည္း ယေန႔အထိ သဘာ၀အေျခခံမွာ ထုတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြက ပို႔ကုန္က ပို႔ေနရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါလည္း အတက္အက် ရွိတယ္ေပါ့။ ေနာက္တခုလည္း က်ေနာ္တို႔က ဒီကုန္သြယ္ေရးမွာလည္း ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၊ ၂ ႏိုင္ငံ ေပၚမွာ လံုး၀မွီခိုေနရတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တိုင္းျပည္က ပြင့္လင္းလာတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေစ်းကြက္ကို ျဖန္႔ၿပီးေတာ့ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကူးလူးဆက္ဆံဖို႔ကလည္း အဓိက ျပႆနာျဖစ္တယ္ေပါ့။

ေဒၚခင္စိုး၀င္း။ ။ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ဒီႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳေပါ့ေနာ္ ကုလသမဂၢ မွာလည္း ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးတယ္ဆိုေတာ့ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ကိုေပါ့ေနာ္ ဆရာ ဘာကိုဦးစားေပးၿပီးလုပ္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ စဥ္းစားထားပါသလဲရွင့္။

ေဒါက္တာ သန္းျမင့္။ ။ အဲဒါေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီက ဆရာမ ေစာေစာ ကေျပာသလိုေပါ့ေနာ္ ျပည္သူက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာရင္ေတာ့ ခါးစည္းခံခဲ႔ရတဲ့အခါက်ေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ လိွဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ဆိုရင္ အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ က်ေနာ္က အဲဒီကလာေတာ့ ပိုသိတာေပါ့ေနာ္။ ဒီလိုပဲ ျပည္နယ္၊ ျပည္မ မွာေတြ ခ်င္းေတာင္တို႔ ရခိုင္တို႔ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတို႔မွာလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ျပည္သူရဲ႕လိုအပ္ခ်က္က အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ၊ သြားေရး လာေရး ၊ လံုၿခံဳေရး ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ခုန တဘက္က အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မွာျဖစ္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စသျဖင့္ အမ်ားႀကီးလိုအပ္တဲ့အခါ တက္လာတဲ့ အစိုးရကို အင္မတန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒါကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အဆင့္ဆင့္ပဲ က်ေနာ္တို႔က လုပ္ေပးရမွာေပါ့။

ဒါလည္း က်ေနာ္တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြပါ။ တဘက္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရသစ္တက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ အရည္အေသြးဆိုတာကလည္း ဒါလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရတာေပါ့ေလ။ ေနာက္တခ်က္ကလည္း က်ေနာ္တို႔က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက က်ေနာ္တို႔ ႀကိက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ဒါကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို အကန္႔သတ္တခုျဖစ္ေနတယ္ခင္ဗ်။ ဒီေဘာင္အတြင္းကပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ တဘက္ကလည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရးေတြက အစိုးရဘက္ကပဲ အားလံုးေဆာင္ရြက္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အစိုးရရဲ႕ policy လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ၀န္ထမ္းနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ရေတာ့ ၊ ၀န္ထမ္းေတြအရည္အေသြးျမႇင့္ဖို႔တို႔ ၊ ဥပေဒလိုက္နာမႈတို႔ ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကလည္း စိန္ေခၚမႈျဖစ္တယ္။

ဒါေတြကို ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာ။ တဘက္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ က ဘားဂ်က္ေပါ့ေလ sources ေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒါ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတို႔ ၊ မီးတို႔၊ လ်က္စစ္တို႔ ၊ ေရတို႔ တဘက္ကလည္းinstitutional infrastructure ေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း ၊ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ေပါ့ဗ်ာ ။ တဘက္ကလည္း က်ေနာ္တို႔လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ခုနေျပာတဲ့ ေစတနာရွင္အဖြဲ႔နဲ႔ သူတို႔စြမ္းရည္ကလည္း က်ေနာ္တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေပါ့။

ကန္႔သက္ခ်က္က က်ေနာ္တို႔ ဘက္ဂ်က္၀င္ေငြေပါ့။ အရာရာမွာက်ေနာ္တို႔က အစိုးရ ဘက္ဂ်က္အရပဲ လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီဘက္ဂ်က္ကလည္း သိတဲ့အတိုင္းပဲ က်ေနာ္တို႔မွာက လိုေငြဘက္ဂ်က္ အမ်ားႀကီးျပေနေတာ့ ဒီဘားဂ်က္ကို ရဖို႔ကို က်ေနာ္တို႔က ႀကိဳးစားပမ္းစား ရေအာင္ရွာေဖြ၊ သံုးတဲ့အခါ စီစီစစ္စစ္သံုးမယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို နည္းပညာျဖစ္ေစ ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕မႈလည္း က်ေနာ္တို႔မ်ားမ်ားပိုရမယ္လို႔ေတာ့ ဒါနဲ႔ေပါင္းစပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ေရာ ၊ ၀န္ထမ္းေရာ ၊ ျပည္သူ႔ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေရာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ေစတနာနဲ႔ ကူညီမႈနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါက က်ေနာ္တို႔ မလြဲမေသြေအာင္ျမင္မွာပါ။

ေဒၚခင္စိုး၀င္း။ ။ဟုတ္ကဲ႔ပါ။ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ အဂတိတရားကင္းစင္ေရးေပါ့ေနာ္ ။ ဒီစီးပြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနဆိုတာလည္း အဂတိတရားလိုက္စားတဲ့အေပၚမွာ နည္းနည္းေလးလည္း နာမည္လည္းႀကီးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဥပမာ ကားပါမစ္ထုတ္ေပးတဲ့ ေခတ္ဆိုတုန္းကဆိုရင္ ဒီေခါင္ကအစ မိုးမလံုခဲ့လိုေပါ့ေလ ေတာ္ေတာ္ေလးကို နာမည္ပ်က္ ခဲ့တာပါ။ အဲေတာ့ ၀န္ႀကီးလက္ထက္မွာေရာ အဂတိလိုက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာေတြမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ စဥ္းစားထားပါသလဲရွင့္။

ေဒါက္တာ သန္းျမင့္။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သတင္းမီဒီယာေတြလည္း အမ်ားႀကီးေထာက္ျပပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း ဒါေတြကို သိရွိရတာေပါ့ေလ။ က်ေနာ္တို႔ ဥကၠ႒လည္း အျမဲေျပာပါတယ္။ အဂတိတရားေလးပါးမွာ ကိုယ္ကိုတိုင္က တာ၀န္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကအစ အစိုးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးေတြအားလံုးကင္းစင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဂတိတရားဆိုတာ ေငြေရးေၾကးေရးတို႔ အဆင္းရဲေတာ့ ခံႏိုင္ရမယ္။ ခ်မ္းသာမႈကိုလည္း ခံႏိုင္ရမယ္ေပါ့ေနာ္။ ေလာကဓံ ၈ ပါးကိုလည္း ခံႏိုင္ရမယ္။ ထားပါေတာ့ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔က ဒီလိုဟာမ်ိဳးကို ကင္းစင္မယ္ဆိုရင္ တဘက္ ကလည္း ဟိုတုန္းက ခရိုနီတို႔ ၊ အဂတိဆိုတာက တဘက္က အုပ္ေခ်အဖြဲ႔နဲ႔ တဘက္က ကုန္သည္မ်ားေပါင္းလုပ္တာေပါ့ ။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က အုပ္ေခ်အဖြဲ႔က သို႔မဟုတ္အစိုးရအဖြဲ႔က ကင္းစင္သြားမယ္ဆိုရင္ တ၀က္ေတာ့ ေလွ်ာ့သြားတာေပါ့ဗ်ာ။ က်န္တဲ့ဟာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြင္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ေအာက္ေျချပည္သူမ်ားရဲ႕ ပါ၀င္ေစာင့္ၾကည့္မႈ ၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ေစာင့္ၾကည္႔မႈဆိုရင္ေတာ့ အဂတိတရားကေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္ အေတာ္ႀကီးကို ေလွ်ာ့နည္းသြားမွာပါ။ ေလ်ာ့နည္းေအာင္လည္း က်ေနာ္တို႔လုပ္ပါ့မယ္။

ေဒၚခင္စိုး၀င္း။ ။ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင့္။

ေဒါက္တာ သန္းျမင့္။ ။ ေကာင္းပါၿပီခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com