04/06/16

ဒီေန႔ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဥပေဒႀကမ္းနွင္႔ပတ္သက္ၿပီး သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈအၿပည္႔ၿဖင္႔ ရင္ဖိုသည္းလိႈက္ဖြယ္ေဆြးေႏြးသြားႀကတယ္။ အဲဒီမွာ စစ္ဖက္-အရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးရဲ႕အနာေဖးမ်ားဟာ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားေႀကာင္႔ ဒါဏ္ရာအသစ္ၿပန္ၿဖစ္လာတာကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္တံုးက တပ္ကလာတဲ႕သမၼတနွင္႔ တပ္ကလာသူအမ်ားစုပါတဲ႕ ကက္ဘိနက္၊ တပ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္တဲ႕ အာဏာရပါတီႀကီးစိုးသည္႔ လႊတ္ေတာ္နွင္႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ အကိုႀကီးညီေလးဆက္ဆံေရးနွင္႔ သူ႕လူနွင္႔သူ႕ဘက္သားအခ်င္းခ်င္း ၿဖစ္ခဲ႕ေတာ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း စစ္ဖက္-အရပ္ဖက္ ပြတ္တိုက္မႈဟာ ၄၃၆ၿပင္ဆင္ေရးအဆို ေဆြးေႏြးသည္အထိ သိပ္တင္းတင္းမာမာမရိွခဲ႕ေပ။ ယခုေတာ႔နွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ အရပ္သားႀကီးစိုးသည္႔ အစိုးရအဖြဲ႕နွင္႔ လႊတ္ေတာ္ၿဖစ္လာသည္႔အခါ စစ္တပ္၏ အရပ္ဖက္ေပၚတင္းမာသည္႔ သေဘာထားဟာ လယ္ၿပင္မွာ ဆင္သြားသလို ထင္းထင္းႀကီးေပၚလာပါေတာ႔တယ္။

ယေန႔စစ္တပ္ဖက္က ေဆြးေႏြးကန္႔ကြက္မႈမ်ားရဲ႕ အမ်ားစုဟာ

၁) အေၿခခံဥပေဒနဲ႕ မညီညြတ္သၿဖင္႔ဟု အေႀကာင္းၿပကာ စကားလံုးအသံုးအႏႈံးမ်ားအား အေၿခခံဥပေဒနွင္႔ ညီေအာင္ၿပင္ဆင္လိုပါသည္ဟု တင္ၿပၿခင္း

၂) ကပ္တီးကပ္ဖဲ႕ စကားကပ္ၿပီး ဥပေဒ၏အနွစ္သာရနွင္႔ တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္သည္႔ စကားလံုးမ်ားကို ၿဖဳတ္ခိုင္းၿပင္ခိုင္းၿခင္း

၃) ဥပေဒမူႀကမ္း ၿဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိက အေၿခခံအခ်က္ၿဖစ္သည္႔ အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္ ၂၁၇ပါၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး မိမိတို႕အလုိုရိွသည္မ်ားကိုသာ ငါ႔စကားႏြားရ ေၿပာဆိုၿခင္း

၄) နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ၏ အခန္းက႑အား နို္င္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပးအဆင္႔သို႕ အတင္းဆြဲခ်ကာ ေသးသိမ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းၿခင္း

၅) ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္၊ ဗိုလ္မႈးႀကီးနွစ္ေယာက္ၿဖင္႔ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကို ထပ္ခါတလဲလဲ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ ေဆြးေႏြးသည္႔အေႀကာင္းအရာ အနွစ္သာရမ်ားမွာ အတူတူၿဖစ္ေနၿခင္း

စတာေတြ ေတြ႕ရွိရတယ္။

အေၿခခံဥပေဒနွင္႔ ညီညြတ္ေအာင္ ၿပင္ဆင္လိုသည္ဟု တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကဆိုေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် အေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၇ၿပဌာန္းခ်က္ပါေပးထားခ်က္မ်ားကို တို႕ထိေဆြးေႏြးၿခင္းမရိွပဲ မဆိုင္သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားနွင္႔သာထပ္ကာတလဲလဲ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ႕ႀကတယ္။ ဥပမာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတကို တာ၀န္ခံရမည္ဟု ၿပင္ဆင္လိုေႀကာင္းေၿပာႀကသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၂၁၇တြင္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုသာ တာ၀န္ခံရမည္ဟု အတိအလင္းေဖၚၿပထားသည္။ ထိုအခ်က္ကို မသိက်ိဳးက်င္ၿပဳၿပီး ထပ္ခါတလဲလဲ ကန္႔ကြက္ႀကသည္။ ၿပန္လည္ေဆြးေႏြးသည္႔ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒႀကမ္းေကာ္မတီမွတာ၀န္ရိွသူသည္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တို႕ ကန္႕ကြက္သည္႔အခ်က္မ်ားအား တူညီသည္႔ အေၿခခံဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္ကိုခဏခဏ ကိုးကားၿပီးၿပန္ေၿဖရ၍ထင္သည္ တိုတိုတုတ္တုတ္သာေၿဖေတာ႔သည္။

ဥပေဒ၏အနွစ္သာရအားတိုက္ရုိက္လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈမရိွသည္႔ ဖက္ဒရယ္၊ တခဲနက္မဲေပး စသည္႔စကားလံုးမ်ားကိုပင္ ၿဖဳတ္ပယ္ၿခင္းၿပဳလိုသည္။ လူထုမွတခဲနက္ မဲေပးလိုက္သည္႔ ဆိုသည္႔အစား တခဲနက္ကိုၿဖဳတ္ေပးပါဟုေတာင္းဆိုသည္။ အေႀကာင္းမွာ NLDသည္ မဲအေရအတြက္ ၈၀%နီးပါးသာရ၍ဟု ကေလးကလားအေႀကာင္းၿပသည္။ ဒါဟာ အာဏာကိုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ဳပ္ကိုင္လာသည္႔ စစ္တပ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၿပည္သူလူထုမွတင္ေၿမွာက္ထားသည္႔ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို လက္မခံလိုသည္႔တင္းမာေသာသေဘာထားကိုၿပေနသည္။ အဆိုးဆံုးက အေၿခခံဥပေဒနွင္႔မညီဟု ေထာက္ၿပေနႀကသည္႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ သူတို႕ဆႏၵနွင္႔ဆန႔္က်င္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုေတာင္ မလိုက္နာခ်င္ႀကသူမ်ားၿဖစ္သည္။ သူတို႕ၿပင္ခ်င္သည္႔အတိုင္း ၿပင္မေပးရင္ မဲမေပးဟုအႀကပ္ကိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနွင္႔ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေလသံတင္းတင္းနွင္႔ ဆက္ဆံသည္။

လႊတ္ေတာ္အၿပီးတြင္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က " သူတို႕ဟာ ဒီမိုကေရစီ အနိုင္က်င္႔ခံရတာပါ" မီဒီယာမ်ားသို႕ေၿပာႀကားခဲ႕သည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာတရားသည္ အမ်ားစု၏ဆႏၵကိုလိုက္ေလ်ာရၿခင္းၿဖစ္သည္။ လူနည္းစု၏ဆႏၵကိုလည္း ေလးစားရမည္ဆိုေသာ္လည္း လူနည္းစုသည္ သူတို႕လိုသလိုမလုပ္ရင္ကန္႔လန္႔တိုက္မည္ဟု လုပ္ခြင္႔မရိွ။ လူမ်ားစုကတေလးတစား နားေထာင္လာေအာင္ၿပဳလုပ္ရမည္။ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ စစ္တပ္မဟုတ္။ တိုက္ပြဲေၿမၿပင္မဟုတ္။ လႊတ္ေတာ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒမ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ၿပည္သူလူထု၏ ဆႏၵ၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရိွ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ ဆႏၵကိုလက္မခံခ်င္လွ်င္ ဘယ္သူကမွေရြးေကာက္မထားသည္႔တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ထြက္ခြာသြားႀကဖို႕ပဲရိွသည္။

အေရးအသား ‪#‎HaveASay‬

Have A Say - ဆိုေရးဆိုရာ

ဧၿပီ ၅ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသည္ စစ္တပ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား
၏ လူထုဆႏၵႏွင့္ေသြဖီေသာမယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမူမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအားတႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ တုိက္ရိုက္ထုတ္ေဖာ္ ျပသပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က၎တို႔အေပၚလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုထင္ထင္ရွားရွား ျပသလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ တင္သြင္းကတည္းက စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွလက္မခံေၾကာင္းႏွင့္
ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကို အတိအလင္းျပဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဤတြင္ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။
လႊတ္ေတာ္သည္ စစ္တပ္ မဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္သည္ အင္အားျပရာ မဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္သည္ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္အစိုးရကိုထိန္းေက်ာင္းေရးရာမ်ားကို
ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရာေနရာျဖစ္သည္။ မဲခြဲရန္ လိုအပ္ပါက မဲခြဲၿပီး အဆုံးအျဖတ္ျပဳသည္။

မဲခြဲ၍ရႈံးေသာ္ လူမုိက္ညာဥ္ႏွင့္ ခ်မလားဟု စိ္န္ေခၚ၍ မရေသာေနရာမွာ
လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ပညာဥာဏ္ႀကီးေသာႏွလုံးလွသူတို႔၏ ေနရာျဖစ္သည္။

မၾကာမီကပင္ လူထုတခဲနက္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ တက္လာေသာ ``အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသစ္၏ပထမရက္ ၁၀၀ အတြင္းမည္သည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္လဲ`` ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
DVB ဒီဘိတ္တခုကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဒီဘိတ္၌အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကို အေခ်အတင္ေျပာၾကသည္။ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သုံးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက လႊတ္ေတာ္တြင္းေျပာဆိုေနေသာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စကားတို႔သည္စစ္တပ္ကိုမည္၍မည္မွ်ကိုယ္စားျပဳသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးျမေအးကလည္း ၎၏အေတြ႕အႀကဳံအရ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏုံခ်ာေသာ စစ္တပ္မိသားစုမ်ား၊ရဲတပ္ရင္းမိသားစုမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

စစ္တပ္သည္ အမွန္ေတာ့ ျပည္သူမ်ားၾကားမွ ေပါက္ဖြား၍ ျပည္သူကို
မ်က္ႏွာမူဖို႔ ေကာင္းသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵသည္ စစ္တပ္၏ဆႏၵျဖစ္ရန္လိုသည္။
ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္မည္သို႔ရွိေစ ဒို႔ကိုဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုပုံရသည့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားမဆို
ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ပစ္ရမည္ဟု တရားေသဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးျဖင့္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အင္မတန္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေသာ မယဥ္ေက်းေသာရူးမိုက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏လာရာကို ျပန္ၾကည့္သင့္သည္။
ျပည္သူလူထုလိုလားလက္ခံမႈ မရွိဘဲႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ၿပီး
ယခုစစ္တပ္၏ အႀကီးအမွဴးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တစုသည္
စိတ္တိုင္းက်အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲၿပီး အဓမၼအႏိုင္က်င့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ မေပးခဲ့ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလိုက္တုိင္း တခဲနက္ႏိုင္တတ္သည္ကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားက
ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ သူ႔ကို
သမၼတျဖစ္ခြင့္မရေစရန္ ဆိုးယုတ္ေသာအႀကံျဖင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို
ထည့္ထားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရထားသည့္
အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကသည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရေအာင္တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္းခံရသျဖင့္ သမၼတနီးနီးအဆင့္ႀကီးေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးတခုကို ဖန္တီးယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုရာထူးယူႏိုင္ေအာင္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ေရးထားေသာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥေပဒပါ ပုဒ္မ ၂၁၇ က ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ ယင္းမွာကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္တတ္ၾကသည္။ မည္သူမျပဳ မိမိမႈပဲျဖစ္သည္။သူေတာ္ေကာင္းနတ္ေကာင္းမသည္ဟုလည္း ေျပာဆို၍ရသည္။

အမွန္စင္စစ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသာမယုတ္ပတ္ထားပါက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရထားေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ ဥကၠ႒
လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ က်ိန္းေသေပါက္ လူထုသမၼတျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေက်နပ္ဖြယ္မရွိေသာ ပိတ္ဆို႔မႈကို ဘာမွေျပာမေနဘဲ
ေဘာင္အတြင္းမွ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ျပခဲ့သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ဥာဏ္ပညာႀကီးမားသူ ႏွလုံးလွသူဆိုသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာအရည္အခ်င္းမ်ဳိးကို ေခၚသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အသက္ေပးကာကြယ္ရန္
ႏႈိးေဆာ္ထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ပင္ ကစားျပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္း လာထိုင္ေနသည္ကုိ
ျပည္သူလူထုမွာ လုံး၀မႀကိဳက္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ကို
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေစခ်င္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္
စစ္အာဏာရွင္မ်ား ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ ေခါင္းေပၚတင္ထားေသာ္လည္း လူထုအတြက္မူစကၠဴစုတ္မွ်သာ တန္ဖိုးရွိေသာ (၀ါ) မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာျပင္ဆင္ရန္ အလွ်င္အျမန္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံဥပေဒပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္သည္ စစ္တပ္ မဟုတ္ပါ၊
စစ္တပ္တြင္းမွာကဲ့သို႔ ဟန္ပန္၊ မာန္႒ာန္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္လည္း
မရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမိမည္ဆိုလွ်င္
လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ဧၿပီ ၅ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏တုံ႔ျပန္ျပဳမူပုံသည္ လႊတ္ေတာ္ကို အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစၿပီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကိုလည္း ႀကီးစြာေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း
ရုပ္သံမွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ေနသူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတိုင္း သိသာျမင္သာသည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားသည္၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သူတို႔လည္း မေရြးေကာက္၊သူတို႔ဆႏၵႏွင့္လည္း အၿမဲလိုလို ဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳၿပီး ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္ေနသည့္စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည္ကို ၿပဳံးၿပဳံးႀကီး
ထိုင္ၾကည့္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။

အနိမ့္ဆုံးေမတၱာပို႔သ၊ျမည္တြန္ေတာက္တီးၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းသို႔ထပ္မံ ျပဳလုပ္လာပါကလူထုႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ပို၍သာေ၀းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ စစ္တပ္ျပဳသမွ်ကို အရပ္ဖက္က ႏုရမည္မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို စစ္တပ္က လိုက္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

စစ္တပ္သည္ ျပည္သူကေပါက္ဖြားသည္ မွန္လွ်င္ ျပည္သူကို မေစာ္ကားရပါ။ အထူးအားျဖင့္ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားအပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုမေစာ္ကားရပါ၊ မထီမဲ့ျမင္ မလုပ္ရပါ။ လႊတ္ေတာ္၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ေသာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို သာ၍ပင္ အရိုအေသေပးရပါသည္။

လႊတ္ေတာ္၏မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေက်နပ္၍ဆုိကာ
ရမ္းကား၍ မရပါ၊ သို႔ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏
ဒဏ္ခတ္ျခင္းကိုလည္း မလြဲမေသြခံရလိမ့္မည္။

မ်ိဳးသာထက္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

 rakhine-parliament-620.jpg ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္
Photo: Min Thein Aung/RFA

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ NLD ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ ပညာရွင္ ၃ ဦးနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု က လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ထံ တင္သြင္းထားေၾကာင္း ဒီေန႔ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးစံေက်ာ္လွ က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တင္သြင္းထားတဲ့ ၀န္ႀကီး အမည္စာရင္းကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

"ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ ရက္စြဲပါစာျဖင့္ အဆိုျပဳတင္သြင္းလာပါတယ္၊ နံပါတ္ ၁ ဦးေက်ာ္လြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရး သစ္ေတာနဲ႔သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ရမ္းၿဗဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျဖစ္ပါတယ္"

ANP အေနနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ မရရိွခဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ပါဝင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိထားေပမယ့္ လာမယ့္ အစိုးရအဖဲြ႕မွာ ၁ ဦးပါ၀င္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရး သစ္ေတာနဲ႔သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးအျဖစ္ အဆုိျပဳခံထားရတဲ့ ANP ပါတီ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္က လူမ်ဳိးအက်ဳိး အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

"လူထုက က်ေနာ္တို႔ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ လုပ္တာ၊ ကိုင္တာ၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕စြမ္းအင္သတၱိကိုလည္း သည္းခံၿပီးေတာ့ လူႀကီးေတြေစာင့္ၾကည့္ေပးပါ၊ က်ေနာ္တို႔သည္ လူမ်ိဳးအက်ိဳးတြက္လုပ္မလား၊ ပါတီအက်ိဳးတြက္လုပ္မလား၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးတြက္လုပ္မလား၊ ကိုယ့္အတၱတြက္ လုပ္မလား၊ ဒါကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ကိုေထာက္ျပပါ၊ အျမဲတမ္းသတၱိရွိရွိနဲ႔ ရင္ဆိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီေလာကကိုဝင္တည္းက က်ေနာ္စီးပြားေရးနဲ႔ အတၱကိုေဘးဖယ္ၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးတြက္လုပ္မလို႔ ဝင္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္႔ကိုပါတီက လူႀကီးေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားေဘာင္ အတြင္းက စဥ္းစားေပးမယ္လို႔ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"

အလားတူ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔မွာ ျပင္ပပညာရွင္ ၁ဦး၊ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ဦး နဲ႔ ဖဲြ႔စည္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းတာ ကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဦး၊ NLD ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး၊ ပညာရွင္ ၁ ဦးကို ျပည္နယ္၀န္ႀကီးေတြအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္မယ့္အေပၚ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို NLD ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊ ၾကံ့ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရး ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊ ပညာရွင္ ၂ ဦး တုိ႔နဲ႔ ဖဲြ႔စည္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

RFA


snld-conference-april-5-620.jpg
SNLD ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးကို ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနစဥ္
Photo: Kan Thar/ RFA

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီရဲ႕ ၃ ရက္ၾကာ ညီလာခံကေန ဦးခြန္ထြန္းဦးကို ဥကၠဌအျဖစ္ နဲ႔ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ က်ားငါးေကာင္တိုင္းရင္းေဆးတိုက္မွာ ဧၿပီလ ၃ ရက္ကေန ၅ ရက္ ေန႔ ဒီေန႔အထိ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့တဲ့အခမ္းအနားမွာ ေရြးခ်ယ္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ပါတီရဲ႕ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ၁ ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာပါတယ္။

"ပါတီဥကၠဌကေနစၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ဆံုးဗဟိုေကာ္မတီဝင္ထိေပါ့ေနာ္၊ ပါတီဥကၠဌ ကေန ဗဟိုအလုပ္ မႈေဆာင္ထိဆိုရင္ ၂၅ ေယာက္ရွိပါတယ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ မွာက ၇၅ ေပါ့ေနာ္၊ ၇၅ ေယာက္ကေနမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ၂၅ ကိုျပန္ေရြးတာပါ၊ အဲ့မွာျပန္ေရြးေတာ့ ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဒုဥကၠဌ ၁ ကေတာ့ ဦးစိုင္းေစာေအာင္၊ ဒုဥကၠဌ ၂ ကေတာ့ အရင္ေတာင္ႀကီးဥကၠဌ ဦးစိုင္းခမ္းဟုမ္ဖ ေခၚ ဦးစိုင္းခင္ေမာင္ညြန္႔ေပါ့ေနာ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးကေတာ့ အရင္လူ ပါပဲ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္ပါ"

SNLD ပါတီရဲ႕မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမရွိပဲ လက္ရွိစိုးရသစ္နဲ႔လည္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမယ္ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ပါတီဥကၠဌကေန ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ၂၅ ဦးရွိၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၇၅ ဦးရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အဲဒီပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၇၅ ဦးထဲကမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။
RFA

[youtube src="dODzcTfCNCs"/]
ဒီမိုကေရစီ အႏုိင္က်င့္ဟု တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

"အမ်ားစုနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအႏုိင္က်င့္တဲ့သေဘာျဖစ္ေနလို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနနဲ႔ မဲမေပးဘူး။"
(႐ိုက္ကူး- ေနသာ)

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာဥပေဒႀကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ မဲမေပးခဲ့ျခင္းမွာ ဒီမုိကေရစီအႏုိင္က်င့္ မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ ယေန႕(ဧၿပီ ၅ရက္)လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းစာ မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳေသာ၊ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး သည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက်မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အမ်ားစု၏အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးသတ္ပင္ျဖစ္ သည္။ အမ်ားစုသည္ အနည္းစု၏သေဘာထားကို အသိအမွတ္ျပဳ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အနည္းစုသည္ အမ်ားစု၏အဆံုးအျဖတ္အတိုင္းလိုက္ ပါေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈ ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳသံုးႏႈန္းျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမဟုတ္ေသာ တပ္မ ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာသူမ်ားမဟုတ္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ သည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုက မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမရွိသူမ်ား က လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၀င္ထုိင္ေနျခင္းကသာ အကယ္စင္စစ္ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပၿပီး၊ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္သာ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္ မႈျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး မ်ားပိတ္ပင္ခံထားရၿပီး၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားလြတ္လပ္မႈမရွိ၊ လြတ္ လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမရွိသည့္အေျခအေနတြင္ ျပည္ လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပကာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးလံုးလံုး မသိသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းက ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္မႈႀကီးျဖစ္ ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေလးစားလ်က္- ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

ၿပည္သူလူထုက ေရႊးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ ထားၿခင္းမရွိတဲ႔
တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကန္႔ကြက္ခဲ႔တဲ႔ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ၿပည္သူလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးၿဖတ္ၿပီး အတည္ၿပဳလိုက္တဲ႔အေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္ၿပီးလို႔ မီဒီယာေတြ က တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို
ေမးေတာ႔ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ဒီမုိကေရစီအႏုိင္က်င့္မႈေၾကာင့္ ဆိုၿပီး 7 day
မီဒီယာကို ေၿဖႀကားသြားပါတယ္ ( မွတ္ေတာင္ထားရအံုးမယ္ )


=၅..၄..၁၆-ၿပည္သူလူထုက ေရႊးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ ထားၿခင္းမရွိတဲ႔တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကန္႔ကြက္ခဲ႔တဲ႔ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ၿပည္သူလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးၿဖတ္ၿပီး အတည္ၿပဳလိုက္တဲ႔အေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္ၿပီးလို႔ မီဒီယာေတြ က တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေမးေတာ႔ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ဒီမုိကေရစီအႏုိင္က်င့္မႈေၾကာင့္ ဆိုၿပီး 7 dayမီဒီယာကို ေၿဖႀကားသြားပါတယ္ ( မွတ္ေတာင္ထားရအံုးမယ္ )-ၿပီးခဲ႔တဲ႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္တုန္းက ေအာက္ေၿခသိမ္း အလုပ္သမားေတြအတြက္ ေငြသံုးေထာင္ပိုေပးဖို႔ အဆိုေတြ ပညာေရး ဥပေဒ မူႀကမ္းအဆိုေတြ ၿပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးၿပဳတဲ႔အဆိုမွန္သမၽ လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးၿဖတ္တိုင္း ရွံဳးခဲ႔တာေရာ႔ မွတ္မိအံုးမယ္ ထင္ပါတယ္-၅၉ ( စ ) ၿပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးၿဖတ္ တုန္းက ရွံဳးခဲ႔တုန္းက လႊတ္ေတာ္ႀကီး ကြဲထြက္မတတ္ လက္ခုပ္တီးလိုက္တဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ေတာင္ လွည္႔ႀကည္႔ခဲ႔ရတာေရာ႔ မွတ္မိေသးပါတယ္ ( ေနာ္ )-ၿပည္သူေတြ ေရႊးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ၿခင္းမရွိဘဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ အရွက္မရွိ ၀င္ထိုင္ေနတဲ႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၿပည္သူေတြ ေရႊးခ်ယ္တင္ေၿမာက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနတဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ရဲ႔ အဆိုကို ဘုကတ္လန္႔ထတိုက္တဲ႔ အၿပင္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႔ ဥပေဒ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းအတိုင္း မဲခြဲဆံုးၿဖတ္ အတည္ၿပဳ တာကို ဒီမုိကေရစီအႏုိင္က်င့္ ခံရပါတယ္တဲ႔ - ( အို- အရပ္ကတို)================ဧပရယ္ေမာင္ေမာင္
Posted by April Maung Maung on Tuesday, April 5, 2016
-
ၿပီးခဲ႔တဲ႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္တုန္းက ေအာက္ေၿခသိမ္း အလုပ္သမားေတြ
အတြက္ ေငြသံုးေထာင္ပိုေပးဖို႔ အဆိုေတြ ပညာေရး ဥပေဒ မူႀကမ္းအဆိုေတြ
ၿပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးၿပဳတဲ႔အဆိုမွန္သမၽ လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးၿဖတ္တိုင္း
ရွံဳးခဲ႔တာေရာ႔ မွတ္မိအံုးမယ္ ထင္ပါတယ္
-
၅၉ ( စ ) ၿပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးၿဖတ္ တုန္းက ရွံဳးခဲ႔တုန္းက လႊတ္ေတာ္ႀကီး ကြဲထြက္မတတ္ လက္ခုပ္တီးလိုက္တဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ေတာင္ လွည္႔ႀကည္႔ခဲ႔ရတာေရာ႔ မွတ္မိေသးပါတယ္ ( ေနာ္ )
-
ၿပည္သူေတြ ေရႊးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ၿခင္းမရွိဘဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ အရွက္မရွိ ၀င္ထိုင္ေနတဲ႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၿပည္သူေတြ ေရႊးခ်ယ္တင္ေၿမာက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနတဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ရဲ႔ အဆိုကို ဘုကတ္လန္႔ထတိုက္တဲ႔ အၿပင္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႔ ဥပေဒ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းအတိုင္း မဲခြဲဆံုးၿဖတ္ အတည္ၿပဳ တာကို ဒီမုိကေရစီအႏုိင္က်င့္ ခံရပါတယ္တဲ႔ - ( အို- အရပ္ကတို)
================
ဧပရယ္ေမာင္ေမာင္
https://www.facebook.com/aprilmaungmaung.2?fref=ts

ဒီမိုကေရစီမဲ့မဲ့ အႏိုင္က်င့္ခဲ့တဲ့သူေတြခမ်ာ ခုေတာ့ ဒီမိုကေရစီျပည့္ျပည့္ အႏိုင္က်င့္ခံရရွာပါေရာလား။
အႏိုင္က်င့္ခံရပါမ်ားလို႔ စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ စြန္႔လႊတ္ ထြက္ခြါသြားမယ့္ ရက္ေတြကို ျပည္သူေတြက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနမိပါေၾကာင္း ရယ္ရႊင္ဘြယ္သေဘာနဲ႔ သတင္းေပးပါရေစ။

တကယ္ဆိုရင္..
အၾကံဉာဏ္ကလဲ မယွဥ္ႏိုင္ၾကရွာ
ေစတနာပိုင္းကလဲ ဟန္ေဆာင္ရံုဘဲလုပ္တတ္ေနၾကတာကိုေတာ့ သူတို႔ေတြ ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္ ရိပ္မိေနပါလိ္မ့္မယ္။

ဒါ့အျပင္ ဆန္႔က်င္တာမွန္သမွ်ကို အမိန္႔အာဏာနဲ႔ဘဲ ႏွိမ္နင္းတတ္ေလ့ရွိခဲ့တာအျပင္ အခု ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳရမယ့္ ေနရာမ်ိဳး အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ျပည္သူအႀကိဳက္ေပၚ ေစတနာထားပါဝင္ခ်င္စိတ္ မဲ့ေနတဲ့ သေဘာထားေတြကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ေနရာယူထားၾကျပန္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ပါဘဲ။ အခုလို မိမိနဲ႔ မဝင္ဆန္႔တဲ့ေနရာမွာ အတင္းမလြတ္တမ္း ဝင္လုထိုင္ၿပီးမွ မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္နဲ႔ ဒီထိုင္ခံုကိုဘဲ လက္နက္တခုပမာ အသံုးခ်ေနတယ္လို႔ ျပည္သူက အျမင္မတိမ္းေအာင္ ထိန္းသိမ္း ဂ႐ုစိုက္သင့္ပါၿပီ။

တကယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဖ်က္အႏၲရာယ္ဆိုတာဟာ ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ ေတာခိုပုန္းေအာင္းေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဒီလူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲ အစြဲထဲမွာသာ အတၱနဲ႔ေတာခိုၿပီး ဖံုးကာပုန္းေအာင္ေနၾကတာပါ။ ျပည္သူကိုဇြတ္အတင္း အႏိုင္က်င့္ခ်ဳပ္ကိုင္ ေနခ်င္တဲ့ ညာဥ္ေတြကို အျမန္ဆံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းႏိုင္လွ်င္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဖ်က္အႏၲရာယ္ ေတြကို ႏွိမ္နင္းရာ ေခ်မႈန္းရာ တကယ္ ေရာက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ေခတ္စနစ္သစ္ကို ေရာက္ေနၿပီ မဟုတ္ပါလား။

-ကိုရန္-

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ၀မ္ယီတို႔ ယေန႔ ၄ နာရီခန္႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ပင္ မဖတ္ရေသး၍ ျပည္သူမ်ား အား ခ်ျပရန္ အခက္အခဲရွိဟု သတင္းမီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “စာခ်ဳပ္ကုိ ကၽြန္မေတာင္ မဖတ္ရေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူကုိ ျမစ္ဆံုကိစၥ ခ်ျပဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ေတြ႕ဆံုမႈက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထူးထူးေထြေထြ ေဆြးေႏြးတာ မရွိပါဘူး။ အခုေတြ႕ဆံုမႈက အစိုးရသစ္ကုိ ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ဖုိ႔လာျခင္းျဖစ္ပါ တယ္”ဟု သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ၀မ္ယီက
“အစိုးရသစ္ကုိ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ဖုိ႔ လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေနထုိင္မႈဘ၀ ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အစီအမံေတြရွိပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။အစိုးရသစ္ေျပာင္းေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားတဲ့ ေပၚလစီေျပာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ မိတ္ဖက္ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလုိက္နာၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား လုိက္နာရန္မွာၾကားထား ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ၀မ္ယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

[youtube src="DimiIiJtSu8"/]
ဒီေန႔ ညေန ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာျပဳလုပ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ပူးတဲြသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ “ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ကို က်မေတာင္ မဖတ္ရေသးဘူး။ ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပဖို႔ ခဲယဥ္းပါလိမ့္မယ္”လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္
DVB TV News


တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Wang Yi နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု (ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၆)
တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Wang Yi နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု (ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၆)

ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရိွလာတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Wang Yi ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီကေန႔ေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာနဲ႔တရုတ္အၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမစ္ဆံုလို တရုတ္စီမံကိန္းေတြ ျပန္စႏိုင္ဖို႔ ကိစၥကိုေတာ့ ေဆြးေႏြးျခင္း မရိွေသးဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ ကိုမိုးေဇာ္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဟာ ဒီေန႔ ေန႔ခင္းပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ကို ေရာက္ရိွခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ၅ ရက္အၾကာမွာ ပထမဆံုးျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ေရာက္ရိွလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၂ ရက္ၾကာ လာေရာက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Wang Yi တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဒီကေန႔ ညေန ၄နာရီခဲြအခ်ိန္ေလာက္ သတငး္စာရွင္းလင္းပဲြက်င္းပရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရသစ္သက္တမ္း တပတ္ကာလအတြင္းမွာ အခုလိုလာေရာက္တာဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္တာျဖစ္ေၾကာငး္ ေျပာဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က သေဘာထားကို အခုလုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိပါတယ္။

“က်မတို႔က အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တာႏွင့္အမွ် က်မတို႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံေရးအရပဲမဟုတ္ဘူး ၊ လူမႈေရးအရ စီးပြားေရးအရလည္း အမ်ားႀကီးအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအေရးႀကီးမႈကိုလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳတယ္လို႔ပဲ က်မတို႔ ဒီလိုပဲျမင္ပါတယ္။ က်မတို႔အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံံျခားေရးမူ၀ါဒဆိုလို႔ရွိရင္ တကမာၻလံုးနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ က်မတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလို က်မတို႔ တကမာၻလံုးနဲ႔ ပိုမိုခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လူသားမ်ားရဲ႕ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ က်မတို႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကလည္းပါ၀င္ၿပီးေတာ့ အတူလက္တြဲၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္လို႔လည္း က်မ ယံုၾကည္ပါတယ္။”

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးကလည္း တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို အေလးထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ျပည္သူလူထု ဘ၀ျမွင့္တင္ေရးအတြက္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုလည္း ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္းထည့္သြင္း ေျပာၾကားပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာျပည္မွာ အၾကီးစား စီမံကိန္းေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ တာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းအေပၚမွာေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Wang Yi က ေျဖဆုိတာကို ဘာသာျပန္သူက အခုလုိ ျပန္ၾကားပါတယ္။

“အဲဒီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တခ်ိဳ႕စီမံကိန္းမွာ တခ်ိဳ႕ကိစၥ ေပၚေပါက္လာတာလည္း သဘာ၀က်တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုနက က်ေနာ္နဲ႔ ျမန္မာ၀န္ႀကီး က်ေနာ္တို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနတဲ့ကိစၥကို ဒီခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့နည္းလမ္းမွတဆင့္ အားလံုးေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္လို႕ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။”

တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အိမ္နီးခ်ငး္ေကာင္းအျဖစ္နဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတာေတြ ျမွင့္တင္ဖုိ႔ ရိွသလို အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရး၊ စက္မႈက႑၊ လယ္ယာနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းက႑ေတြမွာ ကူညီဖို႔ ရိွေၾကာင္းလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးက ထည့္သြင္းေျပာဆုိပါတယ္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ တရုတ္ျမန္မာအၾကားခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ ေမးျမန္းတာေတြကိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ေျဖဆုိပါတယ္။

“စာခ်ဳပ္က က်မေတာင္မွမဖတ္ရေသးဘူး။ အဲေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပဖို႔ဆိုတာ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ထူးထူးေထြေထြ က်မတို႔ ဒီကိစၥကို ၀န္ႀကီးကေတာ့ ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဘာမွေတာ့ ထူးထူးေထြေထြမေဆြးေႏြးခဲ့ပါဘူး။ အခု၀န္ႀကီးကလာတယ္ဆိုတာ က်မတို႔အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔ ေနာက္ က်မတို႔ ႏိုင္ငံ ၂ ႏိုင္ငံၾကားမွာ ရင္းႏွီးမႈကို ေဆာက္တည္ဖို႔ ဒါေတြကို အေလးထား ၿပီးေတာ့ ေျပာခဲ့တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါအတြက္လာတာပါ။ ဒီလို တျခားကိစၥေတြကို ဘာမွ အေသးစိတ္မေဆြးေႏြးခဲ့ပါဘူး။”

ဒီကေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တရုတ္အစိုးရ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အေျခအေနေတြကိုေတာ့ ဒီေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ တာမရိွသလို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ေတြ ဘက္က ေမးျမန္းခဲ့တာလည္း မရိွခဲ့ပါဘူး။

သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို ညေန ၅နာရီမွာ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ့ တရား၀င္ဖိ္တ္ၾကားခ်က္ အရ တရုတ္ႏိုင္ငံကို၅ရက္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ကိုမိုးေဇာ္
VOA

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အသက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ ကက္ဘိနက္တြင္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား ဘာေၾကာင့္ မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရတာလဲ။ အဓိကကေတာ့ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ႏုိင္ငံေရး ေလ့က်င့္ကြင္း ေပ်ာက္ဆံုးေနလုိ႔ပါပဲ။ ဒီေလ့က်င့္ကြင္းသည္ကား ေက်ာင္းသားသမဂၢသာ ျဖစ္သည္။ သမဂၢႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပလုိသည္။

( ၁ )
“ေက်ာင္းေတြနဲ႔ တကၠသုိလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ လုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီနဲ႔ တူတယ္”
ကုိဘသစ္က အစမရွိ အဆံုးမရွိ တံုးတိတိ ေျပာခ်လုိက္သည္။ ဒါက သူ႕၀ါသနာပါပဲ။ သူ ဆက္ေျပာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေခတ္ကုိ မီခဲ့ပါတယ္”
“အဲဒီတုန္းက ကုိဘသစ္ ဘယ္အရြယ္ေလာက္ကလဲ”
“ကၽြန္ေတာ္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားဘ၀မွာေပါ့။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေတြ လာၿပီးေဟာေျပာတယ္။ ေဆြးေႏြးတာေတြကုိ နားေထာင္ရတယ္။ အေတာ္ေကာင္းတယ္”
“ဟုတ္ကဲ့ ေျပာပါဦး၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢက ဘယ္လုိ အက်ဳိးျပဳလဲ”
“ေက်ာင္းသားသမဂၢမွာ ျမန္မာ့အေရးေတြ ၊ ကမၻာ႔ အေရးေတြ ေဆြးေႏြးတယ္။ ေနာက္ ဆရာက ကမၻာ႔ရာဇ၀င္သင္ေတာ့ ဆက္စပ္ နားလည္ သေဘာေပါက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆေတြ အမ်ားႀကီး ယူဆမိတယ္”
“ဘာကုိလဲ”
“အဲဒီအခ်ိန္က ဂ်ာမနီေခါင္းေဆာင္ ဟစ္တလာက အဂၤလိပ္ကုိ ရဲရဲႀကီးေတာ္လွန္တယ္။ ဒါကုိ အားက်လုိ႔ စၾကာတံဆိပ္ေတြကုိေတာင္ လက္ေမာင္းမွာပတ္ၾကတယ္”
“ဟစ္တလာဟာ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္ဆုိတာ ေနာက္ ဘယ္ေတာ့ေလာက္မွ သိလဲ”
“အထက္တန္းေလာက္မွာပါ။ ဒါလည္း အေတာ္ခက္တယ္။ အဲဒီေခတ္က အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္တုိ႔ဟာ တစ္ကမၻာလံုးကုိ ကုိလုိနီစနစ္ေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ထားတယ္”
“ကၽြန္ျပဳတာပဲ”
“ဒီစနစ္ကုိ တြန္းလွန္တဲ့ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္နဲ႔ အီတလီတုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားက်တယ္”
“ဒါလည္း ဟုတ္တာပဲ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေတာင္ ဂ်ပန္ကုိသြားၿပီး အကူအညီေတာင္းခဲ့ေသးတာပဲ”
“ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဂ်ပန္ကုိသြားတာ သမုိင္းတြင္တဲ့ကိစၥပါ။ ေနာက္ဆံုး ဂ်ပန္ကုိ ျပန္တုိက္ထုတ္တာပဲ”
“ဒါႏုိင္ငံေရးေပါ့”
“ဟုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးခ်င္တာက ေက်ာင္းေနတာဟာ စာသင္တာတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ လူမႈဆက္ဆံေရးေတြ ႏုိင္ငံေရးေတြကုိ နားလည္ေအာင္ ႀကဳိးစားရတာေတြ ပါတယ္”

( ၂ )
၁၉၂၀ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ တည္ေထာင္သည္။ ထုိကာလ ကတည္းက University Act ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား ကန္႔ကြက္ၾကသည္။
“ဆႏၵျပတာလား”
“မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေခတ္က ဆႏၵျပတယ္လုိ႔ မေခၚဘူး။ သပိတ္ေမွာက္တယ္လုိ႔ ေခၚတယ္။ သေဘာမတူ လက္မခံတာကုိ Boycott လုပ္တယ္လုိ႔ သံုးႏႈန္းတယ္။ ကၽြန္ပညာေရးကုိ လက္မခံဘူး။ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းေတြ ေပၚလာတယ္။ အဲဒီ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းေတြက ဦးသန္႔၊ ဦးႏု၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္တယ္”
“ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား သမဂၢရွိသင့္တယ္ ေျပာတာလား”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ဦးသန္႔ဆုိရင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆုိလည္း အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္၊ ဦးႏုဆုိရင္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း အစားထုိးႏုိင္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ပါပဲ။ သူတုိ႔တစ္ေတြဟာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာပဲ ပညာသင္ၾကတယ္ မဟုတ္လား။ သူတုိ႔ရတဲ့ပညာဟာ ကၽြန္ပညာေရးပဲ မဟုတ္လား”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ပညာေရးလုိ႔ ေျပာရင္ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဟာ သူခုိင္းစားလုိ႔ရတဲ့ ပညာကုိသာ သင္ေပးတာကုိး”
“ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာက တကၠသုိလ္ရဲ႕ ပညာေရးအေျခခံမႈေၾကာင့္ပဲ ဒီလုိေခါင္းေဆာင္ေတြ ထြက္ေပၚလာတာပဲ”
“ဆုိပါဦး”
“အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပခ်င္တယ္။ ပထမခ်က္က လြတ္လပ္တယ္။ တကၠသုိလ္မ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္။ အမွတ္မ်ားမွာ ေဆးသြား၊ စက္မႈသြားဆုိတာမ်ဳိး မရွိဘူး။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္း ရွိတယ္။ အဓိကက ေက်ာင္းသားသမဂၢ (Student Union) ေပါ့။ ေက်ာင္းသားတုိင္းဟာ သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေဆာင္ေတြမွာလည္း သဟာယနဲ႔ စာဖတ္အသင္း (S & R ) လုိ႔ေခၚတဲ့ ( Social and Reading Club) ေတြရွိတယ္”
“ေက်ာင္းသားသမဂၢက ဘာလုပ္လဲ”
“လုပ္တာေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဘာသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ၊ အသင္းေတြအမ်ားႀကီးပဲ”
“ႏုိင္ငံေရးေကာ မလုပ္ဘူးလား”
“ေက်ာင္းသားသမဂၢမွာ အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖုိ႔ပါပဲ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ကုိ ၾကည့္ေပါ့။ သမဂၢမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြရွိတယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရး ေလ့က်င့္ကြင္းႀကီး ျဖစ္ေနတယ္”
“ဒီလုိျဖစ္တာ ေကာင္းေကာေကာင္းရဲ႕လား”
“မိဘေတြကေတာ့ သေဘာမက်ၾကဘူး။ သူတုိ႔ သားသမီးေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မဆက္ႏႊယ္ေစခ်င္ဘူး။ ေနာက္လာမယ့္ ပညာေရးဥပေဒမွာ သမဂၢမဖြဲ႕စည္းရတာမ်ဳိးေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရ ဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖုိ႔လုိတယ္”
“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သမဂၢစတဲ့ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရရင္ ဒီဥပေဒကုိ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယူဆတယ္”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢဟာ ဒီမုိကေရစီပညာေရးမွာ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ သမဂၢကေန ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္ဟာ တကၠသုိလ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္ရပါမယ္။ Senate အဖြဲ႕ေပါ့။ Senate ထဲမွာ ဆရာကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးေတြလည္း ပါရတယ္”
“အင္မတန္ေကာင္းတာပဲ။ Senate ကေန ေက်ာင္းသားအေရးကုိ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ တုိင္ပင္တာ အင္မတန္သင့္ေတာ္ပါတယ္။ သမဂၢဟာ ေနာက္ ဘာလုပ္ေသးလဲ”
“ကၽြန္ေတာ္ ေစာေစာကေျပာသလုိ လူမႈေရးကိစၥေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ အဓိကက်တာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္တာပဲ”
“ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္လုိ႔ ျဖစ္ပါ့မလား။ ဒါက ပါတီႏုိင္ငံေရး မဟုတ္လား”

( ၃ )
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေခတ္က ပါတီႏုိင္ငံေရးသည္ အေတာ္႐ႈပ္ေထြးခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာခုိကာ ေတာထဲမွာ အသတ္ခံၾကရသည္။ သမဂၢသည္ ႏုိင္ငံေရး၀ါဒမ်ား မိႈင္းတုိက္ရာေနရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
“ခင္ဗ်ားတုိ႔က ပါတီႏုိင္ငံေရးကုိ ျမင္ေနၾကတာကုိး။ သမဂၢအ၀န္းအ၀ုိင္းထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈေတြ မလုပ္ရဘူး။ အဲဒီ ႏုိင္ငံေရးေတြ မလုပ္ရတာပါ။ ႏုိင္ငံေရးပညာကုိ သင္ၾကားခြင့္ရွိတယ္။ ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တကၠသုိလ္တက္တုန္းက Debate ေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္တာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလန္မွာ ေက်ာင္းတက္စဥ္က ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္တယ္။ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အသင္းမွာ အတြင္းေရးမွဴးလုပ္တယ္။ ဒါနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီးေတာ့ သမဂၢမွာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ တက္ေလ့ရွိတယ္။ အပတ္စဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ရွိတယ္။ သူတုိ႔က ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတာ မဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ ေတာင္အာဖရိကမွာ လူျဖဴ၊ လူမည္း ခြဲျခား ဆက္ဆံတဲ့ဥပေဒကုိ Debate လုပ္တာမ်ဳိး၊ ဆင္းရဲတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကုိ အေၾကြးေတြေပးရင္ ပုိၿပီး ၀န္ပိမပိ Debate လုပ္တာမ်ဳိးေတြကုိ ေတြ႕ရတယ္”
“အင္း အေတာ္ေကာင္းတာပဲ”
“ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေလ့က်င့္ကြင္းႀကီးေပါ့။ ၿဗိတိသွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတဲ့ မာဂရက္သက္ခ်ာဆုိရင္ ဒီလုိ ေက်ာင္းသမဂၢကေန Conservative Party ပါတီထဲ ၀င္ေရာက္သြားၿပီး သက္တမ္း သံုးဆက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္”
“ဟုတ္တယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ တကၠသုိလ္မွာ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရဘူးဆုိတာကုိ အဓိကထား ေျပာေနၾကတယ္”
“မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရး ဘာသာသင္ယူခြင့္ရသလုိ ႏုိင္ငံေရး ေလ့က်င့္ၿပီး မိမိရဲ႕ဘ၀ကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲေစမယ့္ ပါတီမဲဆြယ္တာမ်ဳိးေတြ ပါ၀င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးေတြကုိ မလုပ္ရတာဘဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္”
“အင္း၊ ခင္ဗ်ားေျပာသလုိ သမဂၢဖြဲ႕လုိ႔ရမယ္၊ ႏုိင္ငံေရး Practice လုပ္လုိ႔ရမယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိ မယံုၾကဘူး”
“မွန္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံထားရတဲ့ လူေတြဟာ ဘာကုိမဆုိ အလြယ္တကူ မယံုၾကဘူး။ တကယ္လည္း ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔လည္း လုိတယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ခုလည္း တကၠသုိလ္မ်ားမွာ Coordination လုပ္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းမယ္တဲ့။ အားလံုးက အရင္တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိေကာင္စီနဲ႔ အတူတူပဲ။ အဆင့္ျမင့္ ပညာ ဦးစီးဌာန(အဆည)လုိ အဖြဲ႕ပဲလုိ႔ ယူဆေနၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ တကၠသုိလ္ေတြကုိ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလုိက္ရင္ ဒီအဖြဲ႕ဟာ မွတ္ပံုတင္အဖြဲ႕ေလာက္ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့မယ္”
“ဘယ္လုိ မွတ္ပံုတင္တာလဲ”
“ေက်ာင္းအလုိက္ သင္႐ုိးေတြကုိ တင္ျပျခင္း မိမိေပးမယ့္ ဘြဲ႕ေတြကုိ တင္ျပျခင္းတုိ႔ပါပဲ”
“ဆရာ အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြေကာ”
“ဆရာေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ ခန္႔ထားႏုိင္တယ္။ ျဖဳတ္လည္းျဖဳတ္လုိ႔ ရတယ္။ ဆရာေတြဟာ တကၠသုိလ္ေတြမွာ လစ္လပ္တဲ့ေနရာ အတြက္ကုိ မိမိသေဘာနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္။ အေျပာင္းအေရႊ႕လည္း မရွိဘူး”
“စာအုပ္ေတြေကာ”
“သင္႐ုိးကအစ လြတ္လပ္စြာ ျပ႒ာန္းႏုိင္တယ္။ မိမိတုိ႔ တကၠသုိလ္မွာ ဘာေတြ သင္ေနတယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိေတာ့ ဗဟုိအဖြဲ႕မွာ မွတ္ပံုတင္ထားလုိ႔ရတယ္”

( ၄ )
“တကယ္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆရာေတြ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဖမ္းဆီးတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖုိ႔လုိတယ္”
“တကယ္ လုပ္ေပးမယ္ဆုိတာ မယံုၾကည္လုိ႔ေပါ့ ဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္ေလ။ အရင္က စံနမူနာေတြ ရွိတယ္ေလ”
“ဒါေတြက mind - set ေပါ့ဗ်ာ။ အားလံုး နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကၿပီး တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လုိတယ္”
“ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႕ခြင့္ျပဳရမွာေပါ့ ဟုတ္လား”
“ေမွ်ာ္လင့္ရတာေပါ့ဗ်ာ”
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ
The Ladies News Journal


တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Wang Yi နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု (ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၆)
တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Wang Yi နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု (ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၆)
အစိုးရသစ္သက္တမ္း ရက္သတၱတစ္ပတ္ခန္႔သာ ရွိေသးခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာဝမ္ရိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တာနဲ႔အမွ် ကၽြန္မတို႔ဆက္ဆံေရးဟာ အင္မတန္မွအေရးႀကီးပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးအရတင္မဟုတ္ဘူး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအရ အမ်ားႀကီး အေရးႀကီးပါတယ္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အသိ အမွတ္ျပဳတယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ဒီလိုပဲ ျမင္ပါတယ္” ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအၿပီး မီဒီယာမ်ားကို ၄င္းကေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ လာေရာက္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚ ရပ္တည္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသလိုသည္ဟု မစၥတာဝမ္ရိ ကဆိုသည္။

“တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရး ျမင့္တင္ႏိုင္ ရန္ ဆႏၵလည္းရိွပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကို ေတြ႔ဆံုရာမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုထားတဲ့ ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ေပၚလစီကို အေလးထားပါတယ္” ဟု ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ယင္းေနာက္ “တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႀကီးစားစီမံကိန္း ေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာ ရွိပါတယ္၊ ဒီလိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာကလည္း တရုတ္ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ ေရးကို ျပတာပဲျဖစ္ပါတယ္၊ တရုတ္ကုပၼဏီ လုပ္ ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြကလည္း ေဒသခံျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းဌာနတစ္ခုက ေမးျမန္းရာတြင္ “စာခ်ဳပ္က ကၽြန္မေတာင္မဖတ္ရ ေသးဘူး၊ ျပည္သူကိုခ်ျပဖို႔ခက္ပါလိမ့္မယ္၊ ဝန္ႀကီးလာတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔၊ ကၽြန္ မတို႔ရဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးမႈေဆာက္တည္ဖို႔ ဒါေတြအေလးထားၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္၊ အဲ့ဒီအတြက္လာတာ ပါ၊ ဒီလိုအျခားကိစၥေတြကို အေသးစိပ္ဘာမွ မေဆြးေႏြးခဲ့ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းျပသည္။

ကိုေပါက္
The Ladies News Journal

ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း Donald Trump.
ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း Donald Trump.

Wisconsin ျပည္နယ္မွာ အဂၤါေန႕ က်င္းပမယ့္ အေမရိကန္ သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီက အမည္ တင္သြင္းႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာေရးအတြက္ အေရးပါတာ ျဖစ္္ပါတယ္။ ကုေဋႂကြယ္သူေဌးႀကီး Donald Trump ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီရဲ႕ အမည္တင္သြင္းခံရသူ ျဖစ္မလာေအာင္ ဟန္႔တားဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ရီပတ္ဘလီကန္ ပါတီဝင္ေတြအတြက္ ဒီျပည္နယ္ဟာ အဓိက စမ္းသပ္ခံ ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး Cleveland ၿမိဳ႕မွာဂ်ဴလိုင္လမွာ က်င္းပမယ့္ ရီပတ္ဘလီကန္ ပါတီညီလာခံ မတုိင္ခင္ သူ႔ကို ေထာက္ခံတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁,၂၃၇ ရရွိႏုိင္ဖို႔ Trump ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း အရွိန္ ေလ်ာ့ေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Trump အေနနဲ႔ ပါတီရဲ႕ သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ဇူလိုင္လမတုိင္မီ သူ႔ကိုေထာက္ခံတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ အလံုအေလာက္ မရခဲ့ရင္ Cleveland မွာ က်င္းပမယ့္ ရီပတ္ဘလီကန္ ပါတီညီလာခံမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ျပန္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမယ့္ အေျခအေန ဆိုက္ႏုိင္ပါတယ္။ Trump ကို ေထာက္ခံသူေတြကေတာ ဒီလိုအေျခဆိုက္ျခင္းက ေရွာင္ရွားလိုၾကပါတယ္။ Wisconsin မွာ ေကာက္ခံတဲ့ ေနာက္ဆံုး စစ္တမ္းေတြအရ Trump ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ Ted Cruz က အသာစီးရေနၿပီး Ohio ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး John Kasich ကေတာ့ ေနာက္မွာ အမ်ားႀကီး ျပတ္က်န္ေနပါတယ္။

ဒီမိုကရက္ ပါတီဘက္မွာလည္း Wisconsin ျပည္နယ္ဟာ စမ္းသပ္ခံရမယ့္ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး ေနာက္ဆံုးေကာက္ခံတဲ့ လူထုစစ္တမ္းေတြအရ လက္ရွိထိပ္ကေျပးေနတဲ့ Hillary Clinton ဟာ ၿပိဳင္ဘက္ Bernie Sanders ရဲ႕ေနာက္က လိုက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာခင္ရက္ပိုင္းေတြအတြင္း မစၥက္ Clinton အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဦးစားေပးမႈကို Senders နဲ႔ ရီပတ္ဘလီကန္ဘက္က Donald Trump တို႔ကို ပိုၿပီး အေလးေပးလာခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဧၿပီလ ၁၉ ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ နယူးေယာက္ အႀကိဳေရြးေကာက္ပြဲေတြ မတုိင္ခင္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမွာမစၥက္ Clinton က သူ႔အေနနဲ႔ Donald Trump ထက္ မဲ တစ္သန္း ပိုရေနၿပီး Bernie Sanders ထက္ မဲ ႏွစ္သန္းခဲြေက်ာ္ ပိုရေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ Sanders ကေတာ့ ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ Wisconsin မွာ အႏုိင္ရခဲ့ရင္ နယူးေယာက္မွာ Clinton နဲ႔ မဲကြာဟမႈ ပို နည္းလာလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
VOA


ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္ကေနစလို ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကမွ နိုင္ငံေရးအေႀကြးေတြတင္ရွိေနဆဲမွာ ဒုလႅဘရဟန္းခံသြားခဲ့တဲ့ ဦးဇင္းႀကီးဦးသိန္းစိန္တို ့စစ္ေဘာင္းဘီခၽြတ္အစိုးရလက္ထက္တိုင္ေအာင္ တိုင္းရင္းသား ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြဟာ မတရားအနိုင္က်င့္ခံရယံုသာမက အနိုင္က်င့္သူေတြ က လက္နက္နဲ ့အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳလို ့ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မွဳ့ကို ထပ္ဖန္တလဲလဲခံခဲ့ၾကရတာပါ။

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ ့ျပည္သူေတြယံုၾကည္ကိုးစားတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အနိုင္ရၿပီးလို ့အစိုးရဖြဲ ့ခဲ့တာ ရက္ပိုင္း ေလးသာရွိေသးေပမဲ့ ဦးဇင္းႀကီးဦးသိန္းစိန္ထားရစ္ခဲ့တဲ့ လတ္တေလာအေရးတႀကီးေျဖရွင္းရမဲ့ မတရား အဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားေတြနဲ ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥေတြအပါအ၀င္ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ဟာ ပူေလာင္ျပင္းျပစြာေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲပါ။

တခ်ိန္ထဲမွာဘဲ ႏွစ္ရွည္လမ်ားအနိုူင္က်င့္ခံမိဘျပည္သူေတြကလည္း သူတို ့ခ်စ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြနဲ ့အတူ ႀကီးမားတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေထြးပိုက္ရင္း ေလးလံတဲ့ႏွလံုးသားဆႏၵေတြကို မ်ိဳသိပ္ေအာင့္အီးေစာင့္ဆိုင္းလို ့ေနပါၿပီ။

လူငယ္လူရြယ္၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဆိုတာ တိုင္းျပည္ရဲ့အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တာမို ့ အဖိုးတန္ ရတနာေတြလို ့တင္စားခိုင္နိုင္းရမွာပါ။ ရတနာဆိုတာ ရတနာနဲ ့ထိုက္တန္တဲ့ေနရာ ျမင့္ျမတ္စြာထားအပ္၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္အပ္ေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ကေတာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာနဲ ့တူတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ေတြကို သူခိုးဂ်ပိုးလက္အပ္ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးလို ့အမွိဳက္ပံုး၊ မစင္ပံုးနဲ ့တူတဲ့ ေထာင္ဆိုတဲ့အရပ္မွာ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ဖိႏွိပ္အနိဳင္က်င့္ခဲ့ၾကတာမဟုတ္လား။

တကယ္ေတာ့ ပညာေရးဥပေဒအတြက္ဆႏၵျပခဲ့လို ့သားေရကြင္းလို ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့စြဲခ်က္တင္ၿပီး ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ေနွာင္ခံေနရတဲ့ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ေနရတဲ့ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးဟာ ေထာင္ဆိုတဲ့အရပ္မွာ တေန ့တရက္ မေျပာနဲ ့တမိနစ္၊ တစကၠန္ ့ေတာင္မထားသင့္ မထားအပ္ပါဘူး ဘာေၾကာင့္လို ့လည္းဆိုေတာ့ သူတို ့အားလံုးဟာ ရာဇ၀ါတ္မွဳ့တခုမွ မက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့အျပင္ တိုင္းျပည္ကို လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ရွိေအာင္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူ ့အဖိုးတန္ ရတနာေတြျဖစ္လို ့ပါဘဲ။

စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာေတာ့ တာ၀န္ခံမွဳ့တာ၀န္ယူမွဳ့ေတြနဲ ့အတူ ျပည္သူအမ်ားကိုအႏၱရာယ္မျပဳ၊ မထိခိုက္ ေစဘဲ မိမိယံုၾကည္ရာဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာေဖၚထုတ္တယ္ဆိုတာ နိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ ေမြးရာပါအေျခခံ ရပိုင္ခြင့္တရပ္ျဖစ္လို ့တန္ဘိုးထားေစာင့္ေရွာက္အပ္သလို ၊ တိုင္းျပည္အတြက္၊ နိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်တတ္ဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ဒီေနရာမွာ သတိခ်ပ္ရပ္မဲ့အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဖြဲ ့ခြင့္ရခဲ့တဲ့ အစိုးရဟာ (၁၀၀) ရာနွဳန္းျပည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ မဟုတ္ေသးဘူးဆိုတာ ပါဘဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ ဘာကိုဘဲၾကည့္ၾကည့္ အာဏာသံုးရပ္လံုးကိုပိုင္ဆိုင္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ၂၅% နဲ ့ျပည္သူ ့အစိုးရ ၇၅% ေပါင္းထားတဲ့ သံုးမတ္သားဒီမိုကေရစီအစိုးရလို ့ဘဲေျပာရမွာပါ။

အယင္အေျခအေနထက္စာရင္ တိုးတက္လာၿပီေျပာရမွာျဖစ္ေပမဲ့ သံုးမတ္သားဒီမိုကေရစီအစိုးရအေနနဲ ့နိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေတြကို ျပည္သူေတြစိတ္တိုင္းက်ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္လာနိုင္ဖို ့ဆိုတာ အထူးဂရုတစိုက္ နိုင္ငံေရးပရိယာယ္ၾကြယ္ၾကြယ္နဲ ့အေပးအယူလုပ္ညွိနွိဳင္းအေျဖရွာရမွာပါ။

ဖမ္းဆီးခံသပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား ေတြနဲ ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးေရးကိစၥ အေၾကာင္းေျပာလာရင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီးဆိုသူဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ ့အမိန္ ့ကိုနာခံေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးဆိုတာ ေမ့ထားလို ့မရသလို၊ တမတ္သားစစ္ဗိုလ္ေတြဖက္ကလည္း ဒီကိစၥဟာ မိဘျပည္သူ အမ်ားစုရဲ့ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵဆိုတာသာမက၊ တိုင္းျပည္အနာဂါတ္အေရးဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ ၾကဖို ့လိုပါတယ္။

ေနာက္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က လက္ရွိကာခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ မ်ိဳးဆက္သစ္စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြဟာ အယင္စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြလို ႀကီးမားတဲ့ အျပစ္က်ဴးလြန္မထားခဲ့ေသးဘူးဆိုတာရယ္၊ အခုခ်ိန္ဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရနဲ ့ပူးေပါင္းလက္တြဲလို ့ ျပည္သူေတြလိုလားေတာင့္တေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲကိုေဖၚေဆာင္ၿပီး သမိုင္းေကာင္းကိုေရးထိုးကမၺည္းတင္ နိုင္မဲ့အခြင့္ေကာင္းအခ်ိန္အခါဆိုတာ ေခါင္းေအးေအးထားစဥ္းစားရမဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္။
သမိုင္းဆိုးေရးထိုးလို ့လူ ့ဂ်ပိုးစစ္ဂ်ပိုးဘ၀ခံယူမလား၊ သမိုင္းေကာင္းေရးထိုးလို ့ျပည္သူ ့သားေကာင္း သူရဲေကာင္းဘ၀ ခံယူမလားဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သားသားေရြးခ်ယ္ရမဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အစိုးရအေနနဲ့ကေတာ့ အခုခ်က္ျခင္းလႊတ္ခြင့္ရရင္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို အခုခ်က္ျခင္း လႊတ္ေပးဖို ့ဆႏၵရွိၾကမယ္ဆိုတာ သံသယ၀င္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဘာလို ့လည္းဆိုေတာ့ သူတို ့ကိုယ္တိုင္ သိပ္မၾကာေသးခင္အခ်ိန္က နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘ၀နဲ ့ေထာင္က်ခဲ့ရ ဒုကၡဆင္းရဲႀကီးစြာ ခံစားခဲ့ရတာေၾကာင့္ပါဘဲ။

ဒီေဆာင္းပါးကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ တိုင္းျပည္ရဲ့အဖိုးတန္ရတနာေတြနဲ့တူတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္းဟာ မလုပ္သင့္မလုပ္အပ္ပါဘူး။ အခုခ်ိန္ခါ သမယဟာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို ့ႏွစ္သစ္ကိုကူးေျပာင္းေတာ့မဲ့ မဂၤလာရွိတဲ့အခါသမယလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအထြဋ္အျမတ္ထားက်င္းပၾကတဲ့ ႏွစ္ေဟာင္းကအညစ္အေၾကးေတြ ေဆးေၾကာလို ့ ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုၾကတဲ့ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကလည္းနီးကပ္လို ့လာေနပါၿပီ။

ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ “အတာ” လို ့ေခၚတဲ့ ႏွစ္တႏွစ္ရဲ့ ေနာက္ဆံုးကာလမွ “ကူးေျပာင္းျခင္း”, “ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း” လို ့ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ပါဠိဘာသာ “သကၤႏၲ” ၊သကၠတဘာသာနဲ ့ “သႀကၤႏၲ” သႀကၤန္ကို ေစာင့္ႀကိဳတဲ့ အေနနဲ ့ သႀကၤန္အႀကိဳေန ့မွာ (၇)ရက္သားသမီးေတြအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ပန္း ၇-မ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ အၫြန္႔၇-မ်ိဳးျဖစ္ေစ သႀကၤန္အိုးမွာ ထိုးေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ စစ္မွန္တဲ့ေျပာင္းလဲမွဳ့၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ေျပာင္းလဲမွဳ့ေတြျဖစ္တည္ေနတယ္ဆိုတာ ျပသနိုင္ဖို ့ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတဲ့ (၇)ရက္သားသမီး ပန္းပြင့္ ပန္းညႊန္ ့ေတြကို အက်ဥ္းခ်ထားရာက သႀကၤန္ရက္မေရာက္ခင္ အခ်ိန္မွီလႊတ္ေပးျခင္းဆိုတဲ့ အတာအိုးနဲ ့ မဟာသႀကၤန္ကိုႀကိဳဆိုၾကဖို ့အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို မဂၤလာရွိရွိ၊ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ဒီႏွစ္သႀကၤန္ကိုႀကိဳနိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိုးေပၚကသိၾကားမင္းႀကီး ပင္နီတိုက္ပံု၀တ္လို ့ ဒီမိုကေရစီျမင္းစီးၿပီး ဆင္းလာလို ့အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္စြာ ႏွစ္သစ္ကိုေပြ ့ဖက္နိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
(မင္းေကာင္းခ်စ္)
ဧၿပီလ (၅) ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္[full-post]

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားသံရံုးေရွ႕ လံုၿခံဳေရးထားရွိပံု (ေဖဖ၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၆)
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားသံရံုးေရွ႕ လံုၿခံဳေရးထားရွိပံု (ေဖဖ၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၆)

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ ပဲ့ထိန္းတပ္ဒံုးက်ည္ အစီအစဥ္ေတြေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက ေနာက္ဆံုးခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ပိုမိုျပင္းထန္တဲ့ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈသစ္ေတြနဲ႔အညီ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ စီးပြားေရးအရ ကန္႔သတ္မႈတခ်ိဳ႕ ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။

မဟာမိတ္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေလယာဥ္ ဆီ တင္ပို႔တာ ရပ္မယ့္အျပင္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရႊ၊ titanium နဲ႔ တျခား ရွားပါး ဓာတ္သတၳဳ တင္ပို႔တာေတြကိုပါ ရပ္မယ္လုိ႔ တ႐ုတ္အစိုးရက ဒီကေန႔ ေၾကညာလိုက္တာပါ။ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား ဒါမွမဟုတ္ မစ္ဇိုင္းဒံုးလက္နက္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ မဆက္စပ္တဲ့ အရပ္ဘက္သံုးဖို႔ရည္ရြယ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ ကန္႔သတ္မႈေတြကေန ခၽြင္းခ်က္ထား ခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ပိုပိုျပင္းထန္တဲ့ ဒဏ္ခတ္မႈေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ လကပဲ အတည္ျပဳ ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။

ဒီအထဲမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ အ၀င္အထြက္လုပ္တဲ့ ကုန္တင္ယာဥ္အားလံုးကို မျဖစ္မေန စစ္ေဆးတာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ေတြ အတြက္ ၀င္ေငြရွာေပးေနတဲ့ တြင္းထြက္ပစၥည္း ပို႔ကုန္အမ်ားစုကို ပိတ္ပင္တာေတြ ပါပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလထဲ ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈတခု လုပ္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာလည္း တာေ၀းပစ္ေရာ့ကတ္ဒံုးက်ည္ ပစ္လႊတ္တာေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကုလသမဂၢ ခုလို ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြ တိုးျမင့္ခ်မွတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
VOA

 ျခင္ကေနတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ဇီကာ-ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး
ျခင္ကေနတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ဇီကာ-ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ျခင္ကေနတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ဇီကာ-ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ခံရသူ လူနာ ၂ ဦးရွိေနၿပီလို႔ ဗီယက္နမ္အစိုးရ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

တဦးကေတာ့ Nha Trang ပင္လယ္ကမ္းေျခက အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တဦးကေတာ့ ဟုိခ်ီမင္းၿမဳိ႕က အသက္ ၃၃ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး တဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ဦးစလုံး မ်က္လံုးဖူးေယာင္၊ ယားယံတာေတြနဲ႔ အဖ်ားတက္ၿပီးေတာ့ မတ္လကုန္ပုိင္း ေဆး႐ုံတင္လာခ်ိန္တုန္းက စမ္းသပ္မႈအရ ဇီကာ-ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး လကၡဏာေတြ႔ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အသက္၃၃ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးဟာ ကုိယ္၀န္သည္ျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရသတင္းဌာက ေျပာပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးစလုံး ခုေတာ့ သက္သာလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဇီကာ-ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ခံရသူအမ်ားစုဟာ ေရာဂါလကၡဏာ သိိသိသာသာ ျပေလ့မ႐ွိေပမယ့္ ဇီကာ-ပိုးစြဲကပ္ထားတဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြ ကေလးေမြးလာတဲ့အခါ ဦးေနာက္ေသးတဲ့ေရာဂါနဲ႔ ကေလးမ်ဳိး ေမြးလာတတ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလကစလို႔ ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွာ ဇီကာ-ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူနာ ၄ ေထာင္ေက်ာ္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဇီကာ-ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကုိ အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO အဖြဲ႔က ေၾကညာထားပါတယ္။

VOA

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ဓါတ္ပံု-MOI)
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ဓါတ္ပံု-MOI)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တာဝန္ယူထားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ၄ ခုထဲက ၂ ခုုျဖစ္တဲ့ ပညာေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးေတြအတြက္ ဝန္ႀကီးေတြကို ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ပါၿပီ။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ဦးေဖဇင္ထြန္းတို႔ကို ခန္႔အပ္ဖို႔ ကန္႔ကြက္သူမ႐ွိတာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးနဲ႕ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ပါေမာၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေမာ္သန္းတို႕ကို ခန္႔အပ္ဖုိ႔လဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာတဲ့ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးဟာ ပညာေရးေလာကသားေတြအၾကားမွာေရာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအၾကားမွာပါ အျငင္းပြားစရာ ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ သမၼတဦးသိန္းအစိုးရလက္ထက္ အမ်ိဳသားပညာေရးဥပေဒေပၚေပါက္ေရးနဲ႕ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္တာတာမို႔၊ ပညာေရးေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခဲ့သူတဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ေက်ာင္းသားေတြ အျခားပညာရွင္ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေျပ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ့မလား စိုးရိမ္မႈေတြရိွပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုရွ႕ေနခ်ဳပ္ျဖစ္လာတဲ့ ဦးထြန္းထြန္းဦးဟာဆိုရင္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ စစ္တပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးအထိ တာ၀န္ထမ္းခဲ့သလို၊ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

VOA

[youtube src="wAbK1qFj65g"/]
ျမန္မာအစိုးရသစ္ကို ပထမဆံုးလာေရာက္ေတ႔ြဆံုတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ အျငင္းပြားစရာ စီမံကိန္းေတြကိစၥကို တိတိက်က် မေဆြးေႏြးျဖစ္ဘူးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ထားရွိမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းကို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားကေန ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ မဲခြဲအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
VOA

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း မဲရလဒ္ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း မဲရလဒ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံထားမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အတည္ျပဳလိုက္ပါၿပီ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း အတည္ျပဳေရးေဆြးေႏြးၾကရာမွာေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြဦးေဆာင္တဲ့ ႀကံခိုင္ေရးပါတီကပါ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသတင္းအျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ မေမခသတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

NLD ပါတီကေနတင္လာတဲ့ ဒီ ဥပေဒပါ အခန္း ၈ ခန္းမွာ ၇ ခန္းစလံုးကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြဘက္က ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရြးေကာက္ခံေတြနဲ႔ ခန္႔အပ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအၾကား အႀကီးမားဆံုး ပြတ္တိုက္မႈတရပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဖက္က မဲေပးျခင္းမရိွသလို၊ မဲရလဒ္အရ အတည္ျပဳဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာလည္း စစ္တပ္ဖက္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းလို႔ ေခါင္းစဥ္ကအစ ျပင္ဆင္ဖို႔အပါအ၀င္၊ အခ်က္အေတာ္မ်ားမာ်းကို အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးလိုတယ္လို႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘက္က တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္တဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေတာ့ ဒီ ဥပေဒဟာ တည္ဆဲဖဲြ႔စည္းပံုကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္မႈရိွတယ္လို႔ သတိေပး ေျပာသြားပါတယ္။

“တည္ဆဲဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိျခင္း၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကိုအားနည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြဟာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေက်ာ္လြန္တာရွိေနေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုသံုးသပ္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမျပဳဘဲ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ပုဒ္မေတြကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့မွ အတည္ျပဳမႈမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ေတာ့ မဲေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။”


ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းကေတာ့လက္ရွိတင္ျပထားတဲ့ ဥပေဒဟာ တခါသံုးဥပေဒျဖစ္ေန တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္တုန္းကေတာင္ ဥပေဒတခုေရးဆြဲ မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဥပေဒေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ျပင္ပ လႊတ္ေတာ္ပညာရွင္မ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ဆံုကာ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္တြင္းေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အစဥ္အလာရိွေပမယ့္၊ အခု ဒီဥပေဒၾကမ္းကိစၥမွာေတာ့ ဒီလို လုပ္ေဆာင္မႈမရိွတဲ့အတြက္ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲက က်ေနာ္တို႔ တင္ျပတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီနဲ႔ ၂ ဦး က်ေနာ္တို႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္တဲ့အေနအထားမွာ ယေန႔ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ဒီလိုတင္ျပခဲ့ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ ျပင္ဆင္ရမွာေတြမရွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က တင္ျပခဲ့တဲ့ အတိုင္း အတည္ျပဳဖို႔သာ တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ဥပေဒပါ ပုဒ္မတခုခ်င္းဆီအလိုက္ မဲခြဲကာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုမဲခြဲတာမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ဘယ္တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မွ မဲမေပးခဲ့ပါဘူး။

ဒီျပင္ ဥပေဒကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကေၾကျငာလိုက္စဥ္မွာလဲ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြေကာ ႀကံ႕ခိုင္ ေရးကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘက္ကေကာ မတ္တပ္ရပ္ကာ ထပ္မံကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ေရြးေကာက္ခံ နဲ႔ ခန္႔အပ္ခံ မ်ား အၾကား က အႀကီးမားဆံုး ပြတ္တိုက္မႈတခုျဖစ္လာခဲ့တဲ့အေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည္႔ေလ့လာေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ကေတာ့ ခုလို သံုးသပ္လိုက္ပါတယ္။

“လက္ရွိ ဒီဥပေဒကို ျပဌာန္းဖို႔ အျမန္လုပ္ေနတဲ့သေဘာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီအေပၚမွာ ဒါႏိုင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈတရပ္အေနနဲ႔ စိန္ေခၚခ်က္ သေဘာမ်ိဳးသက္ေရာက္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ အႏိုင္ရပါတီရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ အလားအလာမေကာင္းဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ျမင္ရမွာျဖစ္တယ္။”

တပ္မေတာ္နဲ႔ NLD ၾကားက ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမႈဟာ NLD ဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္စတင္ခ်ိန္ထဲက စတင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ NLD ပါတီကေန ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ဒုသမၼတနဲ႔ အျခားေသာအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ေရြးလိုက္သူေတြကို ကန္႔ကြက္တာေတြလည္း လႊတ္ေတာ္စတင္ထဲက တပ္မေတာ္ဘက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီ တႀကိမ္ကေတာ့ NLD ပါတီ ကပထမဆံုးတင္တဲ့ ဥပေဒမွာ ထပ္မံထိပ္တိုက္ေတြ႔တာပါ။

ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကပါအတည္ျပဳလိုက္တာေၾကာင့္ သမၼတထံ ဆက္လက္ေပးပို႕မွာ ျဖစ္ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္ ဥပေဒအတည္ျဖစ္ပါၿပီ။ အာဏာရ NLD ပါတီ က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို သမၼတတင္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ထားေပမယ့္ ကန္႔သတ္ခံထားရတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ ပံုစံတမ်ိဳးနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဒီကိစၥကို စီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာဆိုေန တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း သမၼတ ျဖစ္ဖို႕ တားဆီးထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္ခဲ့ပါက သမၼတအထက္မွ ေနမယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ကတည္းက ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆိုထား ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေမခ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခံရစဥ္ (မတ္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၅)
အစိုးရသစ္ လက္ထက္ သမၼတသစ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ကာလံုနဲ႔ညိႇႏိႈင္းၿပီး အဖမ္းဆီးခံ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို သမၼတသစ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ နဲ႔ အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးေစလိုပါတယ္ လို႔ ေက်ာင္းသားမိဘေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဝန္းရံျပည္သူေတြကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္လို႔ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးဖို႔ အစိုးရသစ္ကို အခုလို ေတာင္းဆိုေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံု မဆုမြန္ စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။

သာယာဝတီ အက်ဥ္းေထာင္မွာ အထိန္းသိမ္းခံ ထား ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ဒီေန႔ဧၿပီလ ၅ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔ သာယာဝတီခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွာ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးၿပီး ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔ ႐ံုးခ်ိန္းျပန္ခ်ိ္န္းထားပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး မႏၱေလးကေန ရန္ကုန္အထိ သပိတ္ေမွာက္ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပရင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕မွာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံရလို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔ကစလို႔ ဖမ္းဆီးထားၿပီး သာယာဝတီတရား႐ံုးအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က တရား႐ံုးေတြမွာ တရားရင္ဆိုင္လာခဲ့ရတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရေဟာင္းအာဏာမလႊဲခင္ ေက်ာင္းသားေတြကို လႊတ္ေပးခဲ့ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သလုိ အာဏာလႊဲေျပာင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာလည္း အဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားေတြကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ေက်ာင္းသားမိဘေတြကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာပါ။

ခ်က္ျခင္းျပန္လႊတ္ေပးမယ္လို႔ ယံုၾကည္မႈ မရွိေပမဲ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာေတာ့ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ သမာသမတ္ က်က် ဆံုးျဖတ္ၿပီး လႊတ္ေပးလုိက္မယ္လို႔ ထင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ဦးေဆာင္သူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းေသြးသစ္ရဲ႕မိခင္ ေဒၚခင္ယုကေျပာပါတယ္။

“မိဘေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူး မတိုင္ခင္ လႊတ္လိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့ေနာ္။ တမင္သက္သက္ေလ သက္သက္ ယုတ္မာၿပီးေတာ့ ေလးပြင့္ဆိုင္ ကတိေတြလည္း သူတို႔ခ်ိဳးဖ်က္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက ေအးေအးေဆးေဆးအဖမ္းခံပါ့မယ္လို႔ ေျပာထားတာကိုလည္းပဲ မတရား႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးၿပီးေတာ့ သားဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ေသၿပီ လို႔ေတာင္ သတင္းထြက္တာေလ ကံေကာင္းလို႔ အသက္မေသပဲနဲ႔ အခုအခ်ိန္မွာဆို သူတို႔ ႐ိုက္ႏွက္ထားတဲ့ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ အတြင္းေၾက ဒဏ္ရာေတြရၿပီး အတြင္းေၾကဒဏ္ရာေတြရွိတယ္။ ေရာဂါေတြက သူတို႔မွာ ရွိေနၾကတယ္ေလ။ တစ္ႏွစ္လည္း ေက်ာ္လာၿပီ။ မိဘေတြမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကို ခံစားရတာေပါ့ေနာ္။

အန္တီတို႔မိဘေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကေတာ့ ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသလိုျဖစ္မလာလို႔ရွိရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ခံစားရမွာမို႔လို႔ အန္တီအေနနဲ႔ကေတာ့ ယံုၾကည္ခ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တအားေတာ့ မထားဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ သမာသမတ္ မွ်တတဲ့ သမၼတေတြ အစိုးရေတြ တက္ေနၿပီ။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေနၿပီဆိုေတာ့ အန္တီတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ပထမအစိုးရထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အားကိုးတယ္။ အားထားတယ္ေပါ့ေနာ္။”

အထိန္းသိမ္းခံ ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မဟန္နီဦးရဲ႕ ဖခင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးထြန္းဦးကေတာ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြအေပၚ နားလည္ေပမဲ့လို႔ ေက်ာင္းသားေတြ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါတယ္လို႔ အခုလိုေျပာပါတယ္။

“အစိုးရသစ္ကေတာ့ဗ်ာ ႏွစ္ငါးဆယ္လံုးလံုး အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က လြတ္ေျမာက္စပဲရွိေသးတယ္ေလ။ ျပည္သူအစိုးရ အေနနဲ႔ အခုမွ စကာစ ဆိုတာေတာင္မွ ေမြးကာစ ကေလးေလးလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔မရေသးတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာရွိေတာ့ သူ႔ကို က်ေနာ္တို႔ အမ်ားႀကီးျပဳစုၿပီးေတာ့ အရြယ္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ရဦးမယ့္ သေဘာမွာ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေလးေတြက အားနည္းခ်က္ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္တယ္ေလ။ အဲ့ဒီ့အတြက္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က နားလည္မႈ ေပးရမွာေပါ့ဗ်ာ။

ဒါေပမဲ့ ျပည္သူလူထု အစိုးရတရပ္ျဖစ္လာၿပီးေတာ့ ပထမဆံုး လုပ္သင့္တာကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို ဦးစားေပး ပထမဦးဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းကာသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သမုိင္းကို စမယ္လို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရတရပ္ကို ပိုၿပီး အားျပဳႏုိင္မယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။”

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္ သမၼတသစ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ကာလံုနဲ႔ညိႇႏိႈင္းၿပီး အဖမ္းဆီးခံ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို သမၼတသစ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနဲ႔ လြတ္ေအာင္ လုပ္ေပးေစလိုပါတယ္လို႔လည္း ဒီမိုကေရစီပညာေရးသပိတ္ ေက်ာင္းသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီက ဦးေဇာ္ရမ္းကလည္း ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဆႏၵအရေတာ့ ခ်က္ျခင္း လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မေတြအရလည္း သမၼတ က လႊတ္ခြင့္ရွိတယ္ေပါ့။ ေနာက္တခုက ကာလံုေပါ့။ ကာလံုနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီးလည္း လႊတ္လို႔ရတယ္ေပါ့။ အဲ့တာက လႊတ္လို႔ရတဲ့ အခင္းအက်င္း တခုေပါ့၊ ေနာက္တခုက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေထြေထြနိမ့္က်ေနတဲ့ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေတာင္းတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႔မွ ဒီအခ်ိန္မွာ ထိန္းသိမ္းထားတာ၊ ဖမ္းထားျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လုိမွ အက်ိဳးမရွိပါဘူး။ ဒီေက်ာင္းသားေတြကို တစ္မိနစ္ ဖမ္းထားတာကို တစ္မိနစ္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳး မရွိပါဘူး။ လႊတ္ေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။”

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူေတြ ၊ NNER တာဝန္ရွိသူေတြ သေဘာတူထားတဲ့ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ေတြ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္(၁၁) ခ်က္ေတြ ရရွိေရးကိုလည္း ေက်ာင္းသားေတြက ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးကို အတည္ျပဳခန္႔အပ္လိုက္တဲ့အေပၚ ေပညာေရးေလာကသားေတြအၾကားမွာေရာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အၾကားမွာပါ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ သူဟာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ အမ်ိဳသားပညာေရး ဥပေဒေပၚေပါက္ေရးနဲ႕ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္တာတာမို႔၊ ပညာေရးေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခဲ့သူတဦးျဖစ္ပါတယ္။

မဆုမြန္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၅

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ယေန႕ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ တယ္လီဖုန္းဆက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ျခင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ကူညီ ပံ့ပိုုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္အၾကာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ယုံၾကည္မႈရွိသည္ကို ျပသျခင္း လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူထု၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္လည္း မ်ားျပားပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အားလုံးပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ေကာင္းမြန္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ေစရန္ အားေပးလိုပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ေရး မူ၀ါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ျခင္း တုိ႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ မိမိႏွင့္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအား ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးအပ္သြားမည္ဟု အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ မိမိအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေရာက္ဖူးေသာ္လည္း မၾကာေတာ့ေသာအခ်ိန္တြင္ ထပ္မံ၍ အလည္အပတ္လာေရာက္ခြင့္ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ လာမည့္ အာဆီယံအစည္းအေ၀းမ်ား တြင္ျဖစ္္ေစ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ခရီးလာေရာက္၍ျဖစ္ေစ ေဆာလ်င္စြာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ပို႔သပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကလည္း မိမိအား ယခုကဲ့သုိ႔ ေႏြးေထြးစြာ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေျပာၾကားသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ကူညီပံ့ပိုုးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို မ်ားစြာ တန္ဖိုးထားပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတိုးျမႇင့္ကာကြယ္ေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

Myanmar President Office
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/


ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ-၅။

 ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ တြင္လစ္လပ္(၄)ေနရာျဖည့္စြက္မႈတြင္ NLDဗဟုိေကာ္မတီ ဦး၀င္းထိန္ အား ထည့္သြင္းဖဲြ႔စည္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀း(၁၇)ရက္ေျမာက္ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္တြင္အဖဲြ႔၀င္(၄)ဦး နုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပျခင္းႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္အသစ္(၄) ဦးထည့္သြင္းဖဲြ႔စည္းျခင္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကမွ ေကာ္မရွင္တြင္ လစ္လပ္သြားသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းဖတ္ၾကား ခဲ့ၿပီး ယင္း လစ္လပ္သြားေသာေနရာမ်ား အစားထုိး အမည္စာရင္းအား ဖတ္ၾကားရာတြင္္NLDဗဟုိေကာ္မ တီဦး၀င္းထိန္ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

 ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္မ်ားအနက္မွ အဖဲြ႔၀င္ (၄)ဦးမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ(၃၁)ရက္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖဲြ႔ အစည္း၀င္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသျဖင့္ ၎တုိ႔ဆႏၵအရ နုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ၎တုိ႔မွာေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ (ဒုတိယဥကၠ႒-(၂)၊ေဒါက္တာျမင့္ေထြးအဖဲြ႔၀င္၊ ဦးစုိးရယ္အဖဲြ႔၀င္ႏွင့္ဦးေအာင္ျမင့္အဖဲြ႔၀င္တုိ႔ျဖစ္ၾက ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔နုတ္ထြက္ခဲ့ေသာေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ေနရာမ်ားတြင္အဖဲြ႔၀င္ အသစ္အျဖစ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ မႏၱေလးတုိင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ဦး၀င္းထိန္ (လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း)၊ ဦးညီထြန္းအဖဲြ႔၀င္(၀န္ထမ္္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္-ၿငိမ္း)၊ ဦးဘုိ၀င္း (ညြန္ၾကား ေရးမွဴး-ၿငိမ္း၊ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔အားလည္းေကာင္း ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာထား ေတာင္းခံရာ သေဘာတူသျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဖုိးသားႀကီး
china.com Myanmar
https://www.facebook.com/china.com.mm


ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၅

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ယခင္အစိုးရက ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ ေျဖ႐ွင္းသည့္နည္း လမ္းမ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ထိခိုက္ေစ သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အရပ္သားအစိုးရ သစ္ အေနျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳေစခ်င္သည္ ဟု လိႈင္သာယာ ေရႊသံလြင္ဝန္းတြင္ေနထိုင္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူမ်ားက က ဧၿပီလ၅ရက္က လႈိင္သာယာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အၾကမ္းဖက္ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ လူမိုက္မ်ား ငွါးရမ္းကာ ေျဖ႐ွင္းျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ကုိ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေစၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား လည္း ေနစဥ္ႏွင့္အမ်ွစိုးရိမ္စိတ္မ်ားဝင္ေနရေၾကာင္း၊သုိ႔ေသာ္ ယခုအာဏာရလာသည့္ NLD အစိုးရသည္ က်ဴးေက်ာ္ျပသနာမ်ားကို အေကာင္း ဆံုး ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဧရာဝတီတုိင္းမွေျပာင္းေရြ႔လာသူ ေဒၚေအးမိုးခိုင္က ဆိုသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳနယ္ ေရြသံလြင္ဝင္းေန က်ဴးေက်ာ္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ားက ၄င္းတုိ႔ကုိ က်ဴးေက်ာ္ဟု ထင္ျမင္ေနသည့္ အျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစေရး အတြက္ သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္စြာေနထိုင္ေရးအတြက္ အမိႈက္မ်ားကို ႐ွင္းလင္းေနၿပီး အမိႈက္ပစ္ရန္ ေနရာသတ္မွတ္ေပးရန္ ႏွင့္ အမိႈက္သိမ္းဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။အဆိုပါ ရပ္ကြက္႐ွိ က်ဴးေက်ာ္အမ်ားစုသည္ ဧရာဝတီတုိင္း မွ လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေျခေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိၿပီး လူဦးေရ ၅၀၀၀ေက်ာ္လက္ရွိ ေနထိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေသာ္ၿဖိဳး
photo credit: Tike zin
china.com Myanmar
https://www.facebook.com/china.com.mm


The Moscow TimesApr. 05 2016 12:08

ရုရွေ တာင္ပိုင္း Dagestan တာကစၥတန္ နိုင္ငံ မွ နဘန္း သမား ဂိုရိုဒိုဗီကိုဘာ နဲ ့အဖြဲ ့က ကယ္မိုင္ကီရား ဗုဒၶေက်ာင္းေတာ္ကို အလည္အပါတ္သြား ခဲ့စဥ္မွာ ရုပ္ပြားေတာ္ တဆူ ရဲ ့မ်က္နွာေတာ္ ကိုေျခေထာက္နဲ ့ကန္ေနသည့္ပံုကို သူ ့ရဲ ့ ကိုယ္ပိုင္ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္နွာမွာ တင္ခဲ့ေၾကာင္း ရုရွ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြ မွာေဖၚျပေနပါတယ္။

ယခုလုပ္ရပ္ေၾကာင္ ရုရွမွာရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ စုရံုးခဲ့ၾကျပီး သူတည္း ခိုေန တဲ့ ေနရာကိုင္း ၀ိုင္းပိတ္ ျပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

လူအုပ္ၾကီးက အဆိုပါ နဘန္း သမားGorodovikova ဂိုရိုဒိုဗီကိုဘာ ကို ေဟာ္ တည္အျပင္ဘက္ တရြတ္တိုက္ ဆြဲထုတ္လာၾကျပီး ထူးေထာက္ ေတာင္းပန္ ခိုင္းခဲ့ၾကပါတယ္ ေနာက္ပိုင္း မွာ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္ေတြက အေျခအေန ကို၀င္ေရာက္ ထိမ္းသိမ္းခဲ့ရတယ္လို ့ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ခုလိုဘာသာေရးကို ေစာ္ကားတဲ့လုပ္ရပ္အတြက္ နဘန္းျပိဳင္ပြဲ အတြင္း ၀င္ေရာက္ ယ်ဥ္ျပိဳင္မယ့္ ပြဲစဥ္ေတြကို ပိတ္ပင္လိုက္ျပီး ဆက္လက္စံု စမ္းစစ္ေဆးေနရာမွာ အဆိုပါ နဘန္းအုပ္စုဟာ ဆီးရီးယား နိုင္ငံတြင္းက ISIS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့နဲ ့အဆက္အသြယ္ရွိေနတယ္ လို ့လည္း ေမာ္စကိုတိုင္းသတင္းမွာေဖၚျပ ထားပါတယ္။

hemoscowtimes
Social Action for Women - SAW
https://www.facebook.com/Social-Action-for-Women-SAW


NLD အစိုးရသစ္ဟာ တာ၀န္ယူတာ တစ္ပတ္ၾကာျမင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ လာေရာက္ဂုဏ္ျပဳတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ က်င္းပတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး မစၥတာ ၀မ္ယီ Wang Yi နဲ႔ ပူးတဲြသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒဟာ တကမၻာလံုးနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံေရး၊ လူသားအားလံုး တိုးတက္ေရး ဆုိတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္အရ ခ်မွတ္ထားတာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာပါတယ္။

တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး က ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးဟာ ခ်စ္ၾကည္ေရးေပၚလစီအျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိသြားမွာျဖစ္ၿပီး တည္ၿငိမ္မႈရွိတဲ့ ခ်စ္ၾကည္ေရးအျဖစ္ စကားျပန္ကတဆင့္ ေျပာၾကားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးက႑ ဖံ႔ြၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ဘ၀ျမွင့္တင္ေရးေတြမွာ တရုတ္အစိုးရက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၃/၂၀၁၆
၁၃၇၇ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္
(၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္ )
 ဒုတိယဝန္ၾကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း 


 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ခဲ့တာက အစိုးရသစ္ကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔ အဓိကထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က မီဒီယာေတြကုိေျပာ ပါတယ္။
သူမက"ကြ်န္မတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔လာတာပါ၊ တျခားထူးထူးေထြေထြ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးတာ ဘာမွမရွိပါဘူး၊" ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း စာခ်ဳပ္ကုိ သူမကိုယ္တိုင္မဖတ္ ရေသးတာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုထံ ခ်ျပဖုိ႔ ခက္ခဲတယ္လို႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ မီဒီယာေတြကို ေျပာပါတယ္။

“စာခ်ဳပ္က ကြ်န္မေတာင္မွ မဖတ္ရေသးဘူး အဲဒီေတာ႔ ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပဖို႔ဆိုတာ ခက္ပါလိမ္႔မယ္။ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလာတာက အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔၊ ဒါေတြကို အေလးထားၿပီးေျပာဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျခားကိစၥေတြကို အေလးထားၿပီး ေဆြးေႏြးတာမရွိပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႔ကိစၥေတြကို ထည္႔ေျပာသြားတာပဲရွိပါတယ္၊ ေဆြးေႏြးတာမရွိပါဘူး"လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ၀မ္ယီ တိဳ ့သည္ေန႔ညေန ၃နာရီခန္႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာမွာအခုလိုေတြေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

Author/photo -ေဖသက္ထက္ခင္
Kumudra
https://www.facebook.com/newsKumudra


ဧၿပီ ၄ ရက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ႏွင့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢတို ့သည္ ဧၿပီ ၄ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရံုးခန္းတြင္ ေတြ ့ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထိုသို႔ေတြ ့ဆံုရာတြင္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မွ ဥကၠ႒ ကိုမင္းသုခ ၊ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံ ကိုျပည့္ၿဖိဳးေမာင္တို႔ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဒဂံုတကၠသိုလ္႐ွိ ကန္တင္းစားေသာက္ကုန္မ်ား ေစ်းျမင့္မားေနမူအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏူန္း ျမင့္မားေနမူကို ေျဖ႐ွင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္႐ွိ စားေသာက္ဆိုင္ ခန္း ငွါးရမ္းမူစနစ္ကို ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ား ၊ ကန္တင္းပိုင္႐ွင္မ်ား၏ ဆႏၵ အတိုင္း အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ေလလံစနစ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေျဖ႐ွင္းခ်က္ေပးရန္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွေဌး ႏွင့္ အဆည တာဝန္႐ွိသူမ်ားကို ေခၚယူထားသည္ဟု ၄င္းကထပ္မံေျပာဆိုေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Photo- ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း
The Street View
https://www.facebook.com/The-Street-View

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
အမိန္႔အမွတ္၊ ၂၂/၂၀၁၆
၁၃၇၇ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္
(၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္ )

 ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းပခုကၠဴၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး အေနာက္ဘက္တန္းရွိ ေရႊဆုိင္ တစ္ဆိုင္မွ ေရႊဆြဲႀကိဳးမ်ားအား ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးမွ လုယူထြက္ေျပးခဲ့မႈ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁း၃၀ က ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳး၊ အသက္(၄၀)ႏွစ္၊ အမွတ္ ၉ ရပ္ကြက္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ေနသည္ ၎ပိုင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး အေနာက္ ဘက္တန္း ရံု ၅ ၊ ဆိုင္ခန္းအမွတ္ ၁ ရွိ ျမင့္သစၥာ ေရႊဆုိင္တြင္ ဆုိင္၀န္ထမ္း ၃ ဦးႏွင့္အတူ ေရႊေရာင္း၀ယ္ေရး ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အမည္မသိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ေရႊဆြဲႀကိဳး ၀ယ္ယူလိုေၾကာင္း လာေရာက္ ေျပာၾကားသျဖင့္ ေကာင္တာအတြင္း ဆြဲႀကိဳး ၅ ကံုး၊ စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္ ၅ က်ပ္ ၁ ပဲ ၁၀ ေရြးတစ္ျခမး္၊ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ၄၁၄၃၂၀၀ ခန္႔အား ထုတ္ယူျပ သေနစဥ္ အမည္မသိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ပိုင္ရွင္အလစ္တြင္ ခိုးယူထြက္ေျပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးမွ ဆြဲႀကိဳးမ်ား ခိုးယူထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း အနီးပတ္၀န္းက်င္သို႔ ေအာ္ဟစ္ အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ရာ ေစ်းလံုၿခံဳ ေရးတာ၀န္က် ရဲဒုတပ္ၾကပ္ ေနဇာမင္း၊ ရဲတပ္သားတင့္လြင္ဦးတို႔မွ ျပည္သူ ၂၀ ဦးခန္႔ျဖင့္ လုိက္လံဖမ္းဆီးရာ ေစ်းေတာင္ဘက္ ေဖာင္ေတာ္ဦးလမ္းမွ ၾကယ္စိန္စတိုးဆိုင္ အနီးတြင္ ေရႊဆြဲႀကိဳး ၅ ကံုးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုးယူထြက္ေျပးသူအား ပခုကၠဴၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးေက်ာ္စိုးမွ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎သည္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ခလရ (၂၅၂)မွ ၾကည္း ၆၀၈၃၅ ဗိုလ္ႀကီးစိုးေက်ာ္ေက်ာ္၊ အသက္(၃၃)ႏွစ္၊ တပ္ေထာက္ တာ၀န္ခံျဖစ္ၿပီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးသိရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဖမ္းဆီးရမိတရားခံက ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကြးေတြမ်ား ေနလို႔ လုပ္မိတာပါလို႔ ေျပာပါတယ္“ ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဒုရဲမွဴးေက်ာ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပက္သက္၍ ေရႊဆြဲႀကိဳးအား ခိုးယူ ထြက္ေျပးသူ ဗိုလ္ႀကီးစိုးေက်ာ္ေက်ာ္အား အေရးယူေပးပါရန္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးမွ တရားလိုျပဳလုပ္ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ (ပ) ၁၁၅/၂၀၁၆ ၊ ပုဒ္မ-၃၈၀ အရကနဦး အမႈဖြင့္ကာ အမႈစစ္ရဲအုပ္သိန္းေဌးမွ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္္။

MMK
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀န္ၾကီးဌာန ၇-ခုနွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ား တာ၀န္ေပး အပ္

ဧျပီ ၅ ။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ၾကီးဌာန(၆)ခုအတြက္ တာ၀န္ေပး ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိုယေန႔ နံနက္ ၉-နာရီကျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေ တာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဒႆ မေန႔) တြင္ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့ျပီး စုစုေပါင္း၀န္ၾကီးဌာန ၇-ခုရွိေၾကာင္းသိရသည္။

တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနအပါအ၀င္ ၀န္ၾကီးဌာနေပါင္း၇-ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၀န္ၾကီးဌာန(၆)ခုတြင္တာ၀န္ ယူမည့္ ၀န္ၾကီးမ်ားက က်မ္းသစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာ လံုျခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန (ဗိုလ္မွဴးၾကီး မ်ိဳးမင္းေအာင္)၊ စည္ပင္ သာယာေရး၀န္ၾကီးဌာန (ေဒါက္တာ ရဲလြင္)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီး ဌာန(ေဒါက္တာ စိုးသန္း)၊ သယံဇာတနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန (ဦးမ်ိဳးသစ္)၊ လ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္နွင့္ဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန(ဦးဇာနည္ေအာင္)၊ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန(ဦးျမတ္သူ)နွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန(ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ) တို႔ျဖစ္သည္။

Mandalay News


 ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္ အဆိုျပဳတဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဥပေဒခ်ဳပ္ တို႔ကို ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တဲ႔ ဦးေဝလင္း၊ ဦးေနဝင္း၊ ဦးျမသိန္း၊ ဦးဝင္းညြန္႔၊ ဦး H လေအာင္ နဲ႔ ျပင္ပက ေဒါက္တာ သင္းလြင္ တို႔ကို ဝန္ႀကီးေတြအျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ႔တာပါ။ ေနာက္ၿပီး ျပည္နယ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အရင္အစိုးရလက္ထက္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူျဖစ္တဲ႔ ဦးတူးဂ်ာကိုပဲ တာဝန္ေပးခဲ႔တာပါ။

ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ကိုေတာ႔ ဦးဒီဆင္ရမ္နဲ႔ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးတင္လွိဳင္ တို႔ကို အတည္ျပဳခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ႒ာနေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ ေၾကညာျခင္းမရွိေပမဲ႔ ဦးေဝလင္းကို စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာဝန္ႀကီး၊ ဦးေနဝင္းကို စည္ပင္ သာယာေရးဝန္ႀကီး၊ ဦးဝင္းညြန္႔ကို စက္မႈလက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ ဦးျမသိန္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး နဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊ ဦးHလေအာင္ ကို သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး၊ ပညာရွင္ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာသင္းလြင္ ကို လူမႈေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ လ်ာထားတယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနပါတယ္။

အဲ႔ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ လာမယ့္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ကတိသစၥာျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese


ဧၿပီ ၅ (စစ္ေတြ)

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ မွထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၁/ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂/၂၀၁၆ တို႔အား လိုက္နာမႈမရွိဘဲ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ ဝန္ႀကီးေနရာအား လက္ခံပါက ပါတီ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥမ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး နဝမေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးမ်ားအမည္စာရင္းအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့ရာ၌ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္အား ဘ႑ာ၊အခြန္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

“ဝန္ႀကီးစာရင္းမွာ ပါရင္လဲ၊ ဦးေက်ာ္လြင္ရဲ႕ သေဘာထားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔မသိရေသးပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ သူက ျငင္းဆိုခဲ့ရင္ ဘာမွမျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္လို႔ ဦးေက်ာ္လြင္ဟာ ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ထုတ္ျပန္ထား တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ေတြကိုထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဝန္ႀကီးေနရာလက္ခံခဲ့ရင္ေတာ့ ပါတီနဲ႕ ေျဖရွင္းရမဲ့ကိစၥေတြေပၚေပါက္လာမယ္လို႔ယူဆတယ္။” ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္လြင္၊ ဘ႑ာအခြန္၊စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္၊ လ်ွပ္စစ္၊စက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးေက်ာ္လွထြန္းအားလည္းေကာင္း၊ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚယဥ္ယဥ္လွတို႔အား အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဆိုအား ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား ကန္႔ကြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုျပဳျခင္းခံရသူ ဦးေက်ာ္လြင္အား ဖုန္းဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရွိခဲ့ပါ။

Development Media Group
https://www.facebook.com/DevelopmentNJ


နိရဥၥရာ၊ ဧၿပီ ၅

ယေန႕ ဧျပီလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု လက္မွတ္ေရး ထိုးေပးပုိ႕ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးေလာင္းမ်ား စာရင္းထဲတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၎လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္ ျဖစ္ျပီး သူ႕အား စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး အျဖစ္ အဆိုျပဳ တင္သြင္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္ (၇) ဦး အား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု လက္မွတ္ ထုိး၍ ယေန႔(ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔) က်င္းပသည့္ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန႔တြင္ ေပးပုိ႔ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ျခား အမည္စာရင္းေပးပုိ႔ျခင္းခံရသည့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေလာင္းမ်ားမွာ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ NLD ပါတီမွ ဦးမင္းေအာင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာ ခ်မ္းသာ၊ ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးေက်ာ္လွထြန္းႏွင့္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေဒၚယဥ္ယဥ္လွ တုိ ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဦးေဆာင္ခြင့္ မရပါက ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕တြင္မပါဝင္ဘဲ အတုိက္အခံ အျဖစ္ရပ္တည္သြားမည္ဟု ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP)က ထုတ္ျပန္ထားသျဖင့္ ယခု စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္းေပးပုိ႔ျခင္းခံရသည့္ ဦးေက်ာ္လြင္မွာ ANP ပါတီမွျဖစ္ေန၍ ပါတီက မည္သို႕ သေဘာထားပါသလဲဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ အား ေမးျမန္းရာ သူက “ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေလာင္း အျဖစ္အမည္ စာရင္း ေပးပုိ႔ခံရတဲ့ ဦးေက်ာ္လြင္ရဲ႕ သေဘာဆႏၵကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မသိရေသးဘူး။ ပါတီ စည္းမ်ဥ္းအရ ၁/၂ဝ၁၆ ေၾကညာ ခ်က္ကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ ပါတီရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ လက္ခံရင္ေတာ့ ပါတီအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ့္ အေန အထားေတြ ျဖစ္လာမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးေက်ာ္လြင္အား နိရဥၥရာက ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ မရခဲ့ပါ။

ယခုစာရင္းတြင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္တုိ႔မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ ျပင္ပမွ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အဆုိပါဝန္ႀကီးေလာင္းမ်ားအား ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရန္ ရွိပါက ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီေနာက္ဆံုးကန္႔ကြက္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္းႏွင့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးပုန္ေဘြတုိ႔ကို အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

မာန္ယုေက်ာ္ (ေရႊဝေျမ)
Arakan State
https://www.facebook.com/NarinjaraNews