အမ်ားပုိင္ယာဥ္မ်ားစတင္ ေျပးဆြဲမည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ရွင္းလင္း။


အမ်ားပုိင္ယာဥ္လုိင္း မ်ားစတင္ေျပးဆြဲမည့္ေန႔မတုိင္မီ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္ကစ၍ မထသကို အၿပီးတုိင္ဖ်က္သိမ္းမည္
ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖဲြ႕၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအားလုံးကို ႏုိင္ငံေတာ္က ဆက္လက္တာ၀န္ယူကုိင္တြယ္မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ားပုိင္ယာဥ္မ်ားစတင္ ေျပးဆြဲမည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအ စုိးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၆ရက္ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ ၿပီး မထသဖ်က္သိမ္းမည့္အစီအ စဥ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘မထသရဲ႕စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအာဏာပုိင္ အဖြဲ႕က လႊဲေျပာင္းရယူသြားေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ မထသလက္ေအာက္ ေျပးဆြဲတဲ့ယာဥ္ေတြဟာလည္း ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ကစၿပီး စနစ္အသစ္နဲ႔ေျပးဆြဲၾကရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ယင္းအဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္း ဘတ္စ္ကားမ်ားစည္း ကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားနည္းသည္ ဆုိကာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ပုိမ်ားလာ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိ၌ ယာဥ္လုိင္းေပါင္းသုံးရာေက်ာ္ရွိ ၿပီးအမ်ားပုိင္ယာဥ္မ်ားေျပးဆြဲပါ က ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ၅၈ခုသာ ထားရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအာ ဏာပုိင္အဖြဲ႕က သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အမ်ားပိုင္ယာဥ္မ်ား ေျပးဆဲြပါက သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းအလိုက္ ယာဥ္လိုင္းနံပါတ္အသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆဲြၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအ သံုးျပဳေနေသာ ယာဥ္လိုင္းအမည္ မ်ားႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းနံပါတ္မ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳေတာ့မည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ယာဥ္လုိင္းအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ္လည္း ယာဥ္ စီးေရႏွင့္ခရီးသည္မ်ားလက္ရွိ သြားလာေနသည့္လမ္းေၾကာင္း မ်ားႏွင့္သိသာစြာကြာျခားမည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးကေျပာ သည္။

‘‘အခု ဆြဲထားတဲ့ လမ္း ေၾကာင္း ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကလက္ရွိ လမ္းေၾကာင္းေတြကိုပဲ အေျခခံဆြဲ ထားတာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လက္ရွိေရးဆြဲထား ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ ၿမိဳ႕ တြင္းသို႔တုိက္႐ိုက္ဦးတည္ေျပးဆြဲ ေသာ ဘတ္စ္ကားရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ လွည့္ပတ္ ေျပးဆြဲမည့္ယာဥ္လုိင္းသုံးလုိင္းကို သီးျခား သတ္မွတ္ေပးထား ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ားပိုင္ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ရန္ အဆိုျပဳေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၂၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔အား စိစစ္၍ကုမၸဏီရွစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားပိုင္ယာဥ္လိုင္းကုမၸဏီရွစ္ခုကို အတည္ျပဳၿပီးပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔စိတ္တုိင္းက် ျခယ္လွယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရက ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ပိုေသာ ရွယ္ယာ၀င္ေရာက္မည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕က ဘတ္ဂ်က္ ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၆၀ ခန္႔ သံုးစဲြရန္ လ်ာထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခုအခါ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား က ထုတ္ျပန္ထားေသာ လမ္း ေၾကာင္းမ်ားထဲမွ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ရာလမ္းေၾကာင္းသို႔ အဆုိျပဳေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ရွယ္ယာ၀င္၍ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္လည္း ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆုိ သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိစုေပါင္းေျပးဆဲြသည့္စနစ္ သံုးလျပည့္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီရွစ္ခုအနက္တစ္ခုခု၏ေအာက္၌ အတည္တက်၀င္ေရာက္ ေျပးဆဲြၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ အရည္အေသြး၊ ေျပးဆဲြမႈဆုိင္ရာ နည္းပညာပိုင္းမ်ားကိုလည္း ျမႇင့္တင္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

‘‘သံုးလတစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး အဆင့္ ျမႇင့္တင္တာေတြ အဆင့္ဆင့္ ျပဳ လုပ္မွာပါ။ ပထမသံုးလမွာေတာ့ ယာဥ္လုပ္သားေတြက ပိုက္ဆံ ေကာက္တဲ့စနစ္မ်ိဳးနဲ႔ ဆက္လက္ သြားႏုိင္ဦးမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ တစ္ဆင့္မွာေတာ့ ခရီးသည္က စီး သေလာက္ပဲ က်သင့္ေစမယ့္ ဘယ္ကားစီးစီး အတက္အဆင္း ကတ္႐ိုက္ေငြေပး စီးရတဲ့စနစ္မ်ိဳး လုပ္သြားပါ့မယ္’’ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

စတင္ေျပးဆဲြစဥ္တြင္ ယာဥ္ စီးခ ႏႈန္းထားကို အပိုင္းလိုက္ ေကာက္ခံေစမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္ အစ/အဆံုးကို က်ပ္ ၃၀၀ ထက္ ပိုမ်ားေစမည္မဟုတ္ဘဲ ည ၁၀ နာရီခန္႔အထိ ေျပးဆဲြေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အမ်ားပိုင္ယာဥ္လိုင္းစနစ္ ေျပးဆဲြရာတြင္ စုေပါင္းပါ၀င္ေျပး ဆဲြလိုသည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္မွစ၍ ၁၀ ရက္အထိ မွတ္ပံုတင္ အဆိုျပဳလႊာ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကို လက္ခံ မည္ျဖစ္ကာ ၁၁ ရက္တြင္ သတ္ မွတ္လမ္းေၾကာင္းအလိုက္ ေျပး ဆဲြမည့္ ယာဥ္စီးေရကုိ ထုတ္ျပန္ မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီ လာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယာဥ္လုပ္သားမ်ားလည္း ထိုေန႔မွစ၍ လာေရာက္မွတ္ပံုတင္ ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေနရာမ်ားအ တြက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးခဲြ ျခားျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေစမည္ ဟု ဆုိသည္။

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ယာဥ္လိုင္းနံပါတ္ အ တြက္သာ ၀န္ထမ္းသက္ေသခံ စမတ္ကတ္ ကိုုင္ေဆာင္၍ ေမာင္း ႏွင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားယာဥ္လိုင္း နံပါတ္သို႔ ကူးေျပာင္းေမာင္းႏွင္ ခြင့္မရွိဟု ၎က ေျပာသည္။

၀န္ထမ္းသက္ေသခံစမတ္ ကတ္ကို မွတ္ပုံတင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ထုတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုလွ်င္ ယာဥ္စီးေရမည္မွ်အသုံးျပဳမည္ ကို ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚအေျခခံ ၍ တြက္ခ်က္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပ ညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အစီးေရ မည္မွ် အသုံးျပဳရမည္ႏွင့္ ယာဥ္ တစ္စီးႏွင့္တစ္စီး မည္မွ်အကြာ ထြက္ခြာရမည္တုိ႔ကို လ်ာထား တြက္ခ်က္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု က ရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ကဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ အမ်ားပုိင္ဘတ္စ္ကား စနစ္ကို ကူးေျပာင္းရျခင္းမွာ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာေနၾက သည့္ ခရီးသည္မ်ားအဆင္ေျပစြာ သြားလာႏုိင္ေရး၊ ဘတ္စ္ကားမ်ား စနစ္တက ေျပးဆြဲႏုိင္ေရးႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေစရန္တို႔အတြက္ ျဖစ္ သည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာ သည္။

ယင္းစနစ္စတင္ေျပးဆြဲမႈအ ေပၚ ခရီးသြားမ်ားႀကိဳတင္သိရွိေစ ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႕က ၎၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ တုိ႔တြင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ရွင္း လင္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္မည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ Call Center ထားရွိျခင္း၊ ဘတ္စ္ ကားမွတ္တုိင္မ်ားတြင္ ယာဥ္လမ္း ေၾကာင္းေျမပုံမ်ားျပသထားရွိျခင္း ႏွင့္ မထသစနစ္၌ ရွိခဲ့သည့္ ယာဥ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္ အဖြဲ႕မ်ားကို ခရီးသည္မ်ားအားကူ ညီေဆာင္ရြက္လမ္းၫႊန္ေပးမည့္ သူမ်ားအျဖစ္ထားရွိျခင္းမ်ားလုပ္ ေဆာင္သြားမည္ဟုသတင္းရရွိ သည္။

ထုိသုိ႔အမ်ားပုိင္ယာဥ္စနစ္ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲမည့္အစီအစဥ္ ကို ၂၀၁၆ ဇြန္လကတည္းကစ တင္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အစပုိင္းတြင္ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ အမ်ားစုက ပူးေပါင္း ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆန္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းယာဥ္ ပုိင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုတ႐ုတ္ ေလးကေျပာသည္။

‘‘အခုေတာ့ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံ လာၾကပါၿပီ။ တခ်ဳိ႕စီးပြားေရး လက္၀ါးအုပ္ခ်င္သူ တခ်ဳိ႕ေတြလည္းေရာပါလာတာမ်ဳိးေတြ ေတြ႕ရတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

7 Day.

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7728,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16360,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အမ်ားပုိင္ယာဥ္မ်ားစတင္ ေျပးဆြဲမည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ရွင္းလင္း။
အမ်ားပုိင္ယာဥ္မ်ားစတင္ ေျပးဆြဲမည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ရွင္းလင္း။
https://1.bp.blogspot.com/-gqpaZz2o798/WHBfb4sGaOI/AAAAAAAAapA/z8iTfkpVqskrFI4BYJu8HmdXP_7aQS0SgCLcB/s400/q1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-gqpaZz2o798/WHBfb4sGaOI/AAAAAAAAapA/z8iTfkpVqskrFI4BYJu8HmdXP_7aQS0SgCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/01/blog-post_157.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/01/blog-post_157.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy