ရုပ္လုံး ၾကြ လာေတာ့မည့္ ျမန္မာ စက္မႈ ကုန္ထုတ္ က႑


အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ မႈ အဆုံးသတ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ အတူ ေစ်းေပါေသာ အလုပ္သမား အင္အားစု မ်ား ရွိေနျခင္း မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္လာရန္ တာစူလ်က္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏူိင္ငံအတြင္း လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ ရွိေသာ ဂ်ပန္ အထည္အလိပ္ ကုမၸဏီ ၾကီး Honeys မွ ဆုိလ်င္ ယခင္က ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္ ၅ လုိင္း သာ ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကုိင္ေနရာမွ ၂ ႏွစ္အတြင္း ၂၄ လုိင္း အထိ တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ စက္ရုံၾကီးက ဂ်ပန္သုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ ရွပ္အက်ီ နဲ့ ဂ်ာကင္အက်ီ မ်ား ထုတ္လုပ္ေနျပီး အလုပ္သမား အင္အား ကုိ ၃၀၀၀ မွ: ေနာက္ထပ္ ၂၆၀၀ တုိးခ်ဲ့ ခန္႔ ထားခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အလုပ္သမား မ်ား၏ ကၩမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြး လည္း တုိးျမွင့္လာျပီ ျဖစ္၍ ဒူးဆစ္ ဖုံးေသာ အေပၚ ကုတ္ အက်ီ မ်ားကုိ ပါ ထုတ္လုပ္ႏူိင္လာျပီ ဟု ရန္ကုန္ ရွိ ကုမၸဏီအၾကီးအကဲ အီဂူခ်ီ က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ယခင္က ၂၀၀၀ ခုႏွစ္:အေက်ာ္ ကာလမ်ားက အဆုိပါ ကုမၸဏီ သည္ တရုတ္ျပည္တြင္ လုပ္ကုို္င္ေနရာ မွ ၂၀၁၂ တြင္ တရုတ္မ်ားကုိ ေပးရေသာ လုပ္ခ ၏ ေလးပုံတပုံသာ ေပးရေသာ ျမန္မာသုိ႔ ေရႊ႕ ေျပာင္း လုပ္ကုိင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ယခုအခါ စက္ရုံ ၂ ရုံအထိ တုိးခ်ဲ႔ လုပ္ကုိင္လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ စက္ရုံ တရုံကုိပင္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ့ရန္ စီစဥ္ေနျပီ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏူိင္ငံ မွ တေန႔လ်င္ အ၀တ္အထည္ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏူိင္သျဖင့္ ၎တုိ႔ ၏ ဂ်ပန္ ေစ်းကြက္တြင္ ၂၀% မွ ၃၀% အထိ ပင္ ျမန္မာမွ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္တ အည္အလိပ္ က႑ တြင္ ျမန္မာ အလုပ္သမားတေယာက္၏ လစာသည္ ၁၄၇ ေဒၚလာသာ ရွိေနျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တုိုထ႔ က္ပင္ နည္းပါးလ်က္ ရွိဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ျပည္ပမွ အထည္အလိပ္ ကုမၸဏီ မ်ားက လုပ္အားခ သက္သာမႈ ကုိ အသုံးခ်ႏူိင္ေရး ျမန္မာႏူိင္ငံသုိ႔ အလုံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာေနျပီး ယခုအခါ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ျဖစ္လာေနျပီလုိ႔ ျမန္မာ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း စာရင္းဇယားမ်ား အရ သိရပါတယ္။ အခုလုိ တုိးတက္လာျခင္းသည္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ မႈ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အ၀တ္အထည္မ်ား အဓိက တင္သြင္းသည့္ အေမရိကန္ ေစ်း ကြက္သည္ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင္း အေရး အခင္း ျဖစ္ပြားျပီး ေနာက္ ျမန္မာႏူိင္ငံမွ သြင္းကုန္မ်ား ကုိ လုံး၀ ပိတ္ပင္ ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ ဥေရာပ ႏူိင္ငံ အေျမာက္အျမား ကလည္း ကုန္သြယိေရး အထူး အခြင့္အေရး ႏူိင္ငံ အဆင့္အတန္းကုိ ရုတ္သိမ္းျခင္း အပါအ၀င္ အေရးယူမႈ အေျမာက္အျမား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။

ဒီေနာက္ပုိင္း ျမန္မာမွ အ၀တ္အထည္မ်ားကုိ ဂ်ပန္ နဲ့ ေတာင္ကုိရီယား သုိ႔သာ တင္ပုိ႔ ႏူိင္ပါေတာ့တယ္။

၂၀၁၃ ေနာက္ပုိင္းမွသာ ဒီမုိကေရစီ ျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပ ႏူိင္ငံမ်ားက ကုန္သြယ္ေရး အထူး အခြင့္အေရး ေပး ႏူိင္ငံ အဆင့္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ က ၂၀၁၆ မွ ျပန္ေပး ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ေတာင္ကုိရီယား ႏွင့္ တရုတ္ မွ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေစ်းကြက္ တုိးခ်ဲ့ႏူိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏူိင္ငံကုိ အလုအယက္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ Hennes & Meuritiz တုိ႔ လုိ အ၀တ္အထည္ ကုမၸဏီ ၾကီးမ်ားက လည္း ျပည္တြင္း ကန္ထရုိက္တာေတြ ရွာေဖြႏူိင္ဖုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ျပနိပါတယ္။

၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွာ ခ်ဴပ္လုပ္ျပီး အ၀တ္အထည္ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ဖုိး ျပည္ပကုိ တင္ပုိ႔ ႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းသည္ ဗီယက္နမ္ မွ အလားတူ ပုိ႔ ကုန္ ပမာဏ၏ ၁၃ ပုံ တပုံ နဲ့ ကေမၻာဒီယား၏ ၆ ပုံ တပုံသာ ရွိပါေသးတယ္။ သုိ႔ ေသာ္လည္း ျမန္မာသညည္ အ၀တ္အထည္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာ သိရပါတယ္။အဓိက ႏူိင္ငံ အျဖစ္ တေျဖးေျဖး နဲ့ ေရာက္ရွိလာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစုိးရ မွ ေရနံ နဲ့ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား တင္ပုိ႔မႈ အေပၚ အလြန္ အကၩံ မွီခုိေနရမႈကုိ တေျဖးေျဖး ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အေျမာက္အျမား ဖန္တီးေပးႏူိင္ျပီး ျပည္ပကုိ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ႏူိင္မယ့္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း မ်ား တုိးျမွင့္လာေရး ကုိ အားသန္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အထည္ အလိပ္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းသည္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျခင္းေၾကာင့္ ပထမဆုံး တာထြက္မယ့္ လုပ္ငန္းၾကီး ျဖစ္လာေနပါတယ္။

ဤမ် ႏွင့္ အားရ ေက်နပ္ေန၍ မျဖစ္ေသးပဲ နည္းပညာ မ်ား တင္သြင္းျပီး အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးႏူိင္မည့္ စက္မႈ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပါ တုိးခ်ဲ့ႏူိင္ေရး အေရးတၾကီး လုိအပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏူိင္ငံ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳ ပ္ ဦးေအာင္ႏူိင္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အားတက္ဖြယ္ လကၡဏ မ်ား အျဖစ္ လ်ပ္စစ္ စက္ယႏၱာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အာရွရွိ GE မွ တုိးတက္ လုိအပ္လာေသာ လ်ပ္စစ္ ပမာဏ ကုိ ျဖည့္ဆီးရန္ လ်ပ္စစ္ ထရန္စေဖာ္မာ စက္ရုံၾကီးတရုံ တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္ေပးေနျပီး ၂၀၁၃ မွာ ထုတ္လုပ္မူ သုံးဆ တုိးျမွင့္ ႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၈ မွာ ယခုလက္ရွ်ိထက္ ႏွစ္ဆ ထုတ္လုပ္ျပီး အလုံး ၈၀၀ အထိ တုိးခ်ဲ့ ကာ ျပည္ပ သုိ႔ တင္ပုိ႔ ႏူိင္ရန္ပါ ရည္ရြယ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဖီလစ္ပုိင္ကုိ အလုံး ၂၀၀ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ ရွိေနတဲ့ အတြက္ ယင္းသည္ ျမန္မာႏူိင္ငံမွ ျပည္ပသုိ႔ အၾကီးစား စက္ပစၥည္းမ်ား ပထမဆုံး တင္ပုိ႔ ႏူိင္ျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ပုံတြင္ရႈ႕)

FPT လုိ႔ ေခၚတဲ့ ဗီယက္နမ္ ရဲ့ အၾကီးဆုံး IT ကုမၸဏီ ၾကီးမွ ရန္ကုန္ တြင္ စင္တာတခု ဖြင့္လွစ္ျပီး ေဒသအတြင္း နည္းပညာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိရာ လက္ရွိ အင္ဂ်င္နီယာ ၂၀၀ မွ ၁၀၀၀ ခန္႔ အထိ တုိးျမွင့္ ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

၁၉၉၀ လြန္ ႏွစ္မ်ားက တရုတ္ျပည္မွ လုပ္အားခ ေစ်းနဲနဲ သာ ေပးရေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားကုိ ျပည္ပ ကုမၸဏီ မ်ားက ငွားရမ္း အသုံးျပဳေနရာမွ တရုတ္ျပည္တြင္ လုပ္အားခမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သျဖင့္ ဖီလစ္ပုိင္ ႏွင့္ အျခား အာရွ ႏူိင္ငံမ်ားသုိ႔ IT လုပ္ငန္းမ်ား ေရႊ႕ ေျပာင္း လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၁ ရာစု ၀င္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ဗီယက္နမ္ ၏ FPT သည္ အင္ဂ်င္နီယာ ေပါင္း တေသာင္းခန္႔ ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ အာရွရွိ အၾကီးဆုံး ကုမၸဏီ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ၏ အၾကီးဆုံး IT ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ ACE Data System မွ CEO ျဖစ္သူ ဦးသိန္းဦးမွ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပည္ပမွ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ ထိေတြ႔ႏူိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ တီထြင္ ၾကံဆႏူိင္သည့္ အခြင့္အလန္းမ်ား ရရွိလာခဲ့ျပီး FTP ကုိ အတုယူကာ အမွီလုိက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိပါတယ္။

Ace Data System သည္ ယခုအခါ ATM စက္မ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ ဂ်ာမဏီမွ Wincor Nixdorf အျပင္ ရန္ကုန္ စေတာ့ ေစ်းကြက္အတြက္ ကြန္ျပဴတာ စနစ္ ပံ့ပုိးေပးေနေသာ ဂ်ပန္ Daiwa Institute of Research တုိ႔ နဲ့ ပူးတဲြ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။

လာမယ့္ သုံးႏွစ္ အတြင္း အင္ဂ်င္နီယာ အင္အားကုိ ၆၀၀ ခန္႔ အထိ တုိးျမွင့္ျပီး စကၤာပူ ေစ်းကြက္ကုိ ၀င္ေရာက္ႏူိင္ဖုိ႔ ၾကံရြယ္ေနသည္ဟု ဦးသိန္းဦးက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အျခားသတင္းတရပ္ အျဖစ္ ယမန္ႏွစ္က သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ တင္ပုိ႔ မႈ မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၈၂ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ျပီး ယခု ႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ကမ္းလြန္ အကြက္ ၃၇ ကြက္ကုိ ႏူိင္ငံျခား ကုမၸဏီ မ်ားကုိ ခ်ေပးလုိက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပသုိ႔ ပဲတင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်မႈ သည္ မႏွစ္က ၉ လ အတြင္း တန္ခ်ိန္ တသန္း ေရာင္းခ်ႏူိင္ခဲ့ျပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီံယံ ခန့္ ရရွိ ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယမန္ႏွစ္ကထက္ တန္ခ်ိန္ တသိန္းခဲြ ပုိမုိ တင္ပုိ႔ ႏူိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္

ကုိးကား။ ။ Nikkei Asian Review / Xinhua News Agency

HSW
BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.