ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေၾကြးၿမီစာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ကို ေပးရမည့္ ေၾကြးၿမီ အမ်ားဆံုးျဖစ္


၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ဘီလီယံနီးပါး(၈,၉၈၉,၈၇၉,၅၄၀ဒႆမ ၃၂) ရွိေနၿပီး ေၾကြးၿမီမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ေပးဆပ္ရမည့္ ပမာဏမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္အထိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီအရပ္ရပ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ဘီလီယံနီးပါး ရွိေနၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ေပးဆပ္ရန္က်န္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဘီလီယံနီးပါး(၃,၉၅၅,၆၉၇,၅၇၇ဒႆမ ၅၉)အျဖစ္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေၾကြးၿမီစာရင္းကို ဇန္နဝါရီ ၃၀ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးဆိုင္ရာခန္႔မွန္းေျခစာရင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေပးဆပ္ရန္က်န္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဘီလီယံနီးပါး(၁,၉၉၈,၆၆၁,၅၀၆ဒႆမ ၈၅)ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၆ႏွစ္ကုန္အထိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၆,၃၃၄ဘီလီယံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀,၆၅၃ဘီလီယံ ရွိေနသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေၾကြးၿမီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက “ေၾကြးၿမီခံႏုိင္ရည္ရွိမႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ ခိုင္မာ အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေၾကြးၿမီ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ေၾကြးၿမီ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း” ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

===========

Mizzima - News in Burmese

http://www.mizzimaburmese.com/article/23008
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.