ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြမွသည္ စုစည္းညီညြတ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဆီသို႔ || စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္ ||


(၁) ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္မႈေတြ

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ ပါရိွၿပီး တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ နဲ႔ ျပည္စံုလံုေလာက္ ခိုင္မာ အားေကာင္းတဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္မႈေတြ ရိွဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမားက ၂၀၁၄ ခုနစ္က ဒီမိုကေရစီ ဂ်ာနယ္ရဲ႕ စကား၀ိုင္းမွာ ဆိုတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ( State ) လို႔ ဆိုလာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ Accountability တာ၀န္ခံမႈ ၊ တာ၀န္ယူမႈ ရိွျခင္း ပါလာၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရိွ အေျခအေနကေတာ့ ( Nation Building ) အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈအတြက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး မတူကြဲျပား မႈေတြ ရိွေနမႈအၾကား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနရတဲ႔ အခ်ိန္ျဖစ္သလို ( တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္မွန္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ဖို႔ ) ၊ တစ္ဖက္မွာလည္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ( State Building ) လုပ္ငန္းကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ႔ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ STATE မွာေတာ့ ဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒ ၊ ထိုဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အစိုးရ ၊ လံုၿခံဳေရး စတဲ႔ က႑ေတြလို တာ၀န္ေပးထားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံ သားေတြဆိုၿပီး ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ေတာ့ အားလံုးက အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလည္း အက်ံဳး၀င္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အစိုးရ အၾကားက ကြဲျပားမႈ အခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ - ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ႔ ေနရာမွာ အစိုးရ သက္သက္သာ မဟုတ္ ျပည္သူပါ ပါ၀င္မႈ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတည္သေရြ႕ ရိွရမွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရဆိုတာ ယာယီ သေဘာေဆာင္မႈ ၊ အစိုးရဆိုတာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ နည္းလမ္း သေဘာသာ ေဆာင္တတ္တာ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ လူပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရ အဖြဲ႔မွာ လူပုဂၢိဳလ္သေဘာေဆာင္တာ ( သို႔မဟုတ္ ) လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတည္းကို အမွီျပဳတာေတြ ျဖစ္ေနတတ္တာ ( သို႔မဟုတ္ ) ဘက္လိုက္မႈေတြ ရိွေနတတ္တာ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ အနည္းဆံုး သီအိုရီသေဘာအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေကာင္းက်ဳိးကို အၿမဲရည္ရြယ္တဲ႔ သေဘာရိွေပမယ့္ အစိုးရဆိုတာ ပါတီ၊ အုပ္စု အစြဲ သေဘာေတြ ပါတတ္တာ ကိုေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္အရနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တည္မႈ အားေကာင္းျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈေတြမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြ မ်ားျပား လာခဲ့ရိွၿပီဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက မေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်႐ံႈးႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ဖို႔ နီးစပ္လာၿပီ (သို႔မဟုတ္) က်႐ႈံးႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္သြားမွာ ကေတာ့ မလဲြဧကန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ႔ ကိစၥကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူသာ အဓိက ျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ အျခား အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ယိုယြင္းေနၿပီ ဆိုရင္ေတာင္ ျပည္သူ႔ညီညြတ္မႈအားနဲ႔ တည့္မတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကမယ္ဆိုရင္ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာျဖစ္သလို ယိုယြင္းေနတဲ႔ စနစ္ေတြ ဖာေထးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလို႔ ဆိုကတည္းက ျပည္သူကေန လာတဲ့ စနစ္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက တာ၀န္ယူမႈ ၊ တာ၀န္ခံမႈ ကင္းမဲ့ၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ခ်ဳိ႕ယြင္းခဲ့ရင္လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ညီညြတ္မႈနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ တြန္းတင္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ( ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းေနမႈ) ဟာ ကြာဟတဲ႔အတြက္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ အေရးပါတာမွန္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖစ္ ဖို႔ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟာ အဆင့္တစ္ဆင့္မွ်သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေသာမတ္ (စ ) က႐ိုသာက ဆိုပါတယ္။ သူကပဲ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ အေတြးမွား၊ အယံုမွား၊ အစြဲမွား၊ အထင္မွားမႈေတြနဲ႔ အရိပ္အေယာင္လွည့္စားမႈေတြ မရိွဘူးလို႔ ဆိုထားပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အယံုလြယ္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈေတြမပါဘဲ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေတြးေခၚ မႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မႈေတြက ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ႔ ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) လတ္တေလာ ေလဆိပ္က လုပ္ႀကံမႈ နဲ႔ ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္ေစေရး မဟာဗ်ဴဟာ

လတ္တေလာ ကာလမွာပဲ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ႔ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ ကို ေသနတ္နဲ႔ လူပံုအလယ္မွာ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေတြဟာ လူထုကို ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္ေစဖို႔နဲ႔ မလံုၿခံဳမႈကို ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္တာလို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡနယ္ေျမေတြနဲ႔ ကင္းေ၀းရာျဖစ္တဲ႔ ရန္ကုန္ဟာ ဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ပဲ မလံုၿခံဳဘူးဆိုတာ ကမၻာကို အတိအလင္း ေၾကညာသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေတာ္ကို တာသြားလွတဲ့၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားႏိုင္တဲ႔ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အားနည္းမႈ ၊ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ရိွသူေတြရဲ႕ လစ္ဟာမႈေတြကို ဒီကိစၥမွာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ တာ၀န္ယူတတ္၊ တာ၀န္ခံတတ္၊ တာ၀န္သိတတ္တဲ႔ ျပည္သူေတြေၾကာင့္ပဲ ေသနတ္သမားကို ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီ ေသနတ္သမားကိုသာ ေသနတ္ကိုင္ ထားတဲ႔ အတြက္ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ တကၠစီသမားေတြက လိုက္မဖမ္းခဲ့ဘူးဆိုရင္ အမႈ ကြင္းဆက္ ျပတ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး တရားခံ လြတ္ေျမာက္သြားမွာ ျဖစ္သလို အျခား မလိုလား အပ္တာေတြလည္း မ်ားစြာ ေပၚလာႏိုင္တဲ႔ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံနည္းက် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ မႈနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ႔ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ အားနည္းမႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္မႈမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ႔ ျပည္ သူေတြက ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူမႈကို ေတြ႔ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖူကူယားမားေျပာခဲ့တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္မွာ အေရးပါတဲ႔ အခ်က္ သုံးခ်က္နဲ႔ တိုင္းတာမယ္ဆိုရင္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ အားနည္းမႈနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းအေပၚ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္သူေတြက အခြင့္ေကာင္း ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြျဖစ္တဲ႔ တကၠစီသမားေတြက လုံၿခံဳေရးေတြ ထမ္းရမယ့္တာ၀န္ကို ၀င္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ ဖမ္းဆီးမႈေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ မႈေတြ အေပၚ ျပည္သူေတြက စိတ္၀င္စားေနတာ၊ ျပည္သူအခ်ဳိ႕အေနနဲ႔ သတင္းသဲလြန္စေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေနတာ၊ သတင္းမီဒီယာ အခ်ဳိ႕အေနနဲ႔ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈေတြ လုပ္ၿပီး အမႈကြင္းဆက္ေတြ ေဖာ္ ထုတ္ေပးေနတာေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အဓိက အေရးပါတဲ႔ ယႏၱရားေတြ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနခ်ိန္ ျပည္သူေတြနဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္း အခ်ဳိ႕က ၀င္ေရာက္ ေထာက္ကူေပးေနမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

( ၃) မေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ စုစည္းညီညြတ္မႈ

ေၾကာက္ရႊံ႕ ထိတ္လန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ၊ လူေတြအၾကား ေသြးကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြဟာ ကိုလုိနီစနစ္နဲ႔ အာဏာရွင္ စနစ္ေတြမွာ ေတြ႔ရေလ့ရိွတဲ႔ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘယ္လို အာဏာရွင္မ်ဳိး မဆိုပါ လူထု ညီညြတ္မႈေတြ ရိွရင္ ၿပိဳက်စၿမဲပါပဲ။

လြတ္လပ္မႈဆိုတာ တာ၀န္ယူမႈေတြနဲ႔ ဒြန္တြဲေနသလို ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ဆိုတာက အျပန္အလွန္ တာ၀န္ယူမႈေတြ ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈေတြနဲ႔ အာမခံခ်က္ ျပဳရတာပါ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ႔လာခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို က်င့္သံုးေျပာဆိုမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးရိွေစမယ့္ ျပည္သူ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ အတြက္ သတင္းေဖာ္ထုတ္ တင္ဆက္မႈေတြဟာ အႏၱာရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ လတ္တေလာမွာပဲ သတင္းမီဒီယာ သမားျဖစ္တဲ႔ ကိုစိုးမိုးထြန္းနဲ႔ ထား၀ယ္က တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ဳိးသမီး အသတ္ခံရတဲ႔ ကိစၥေတြက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အားနည္းမႈကိုသာမက ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေရးပါတဲ႔ ေဒါက္တိုင္ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈဆိုတာ ျပသေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခု ဦးကိုနီ ေသဆံုးမႈကေတာ့ က်န္တဲ႔ ကိစၥေတြထက္ ပိုၿပီး တာသြားႏိုင္တဲ႔ အေနအထား ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ေၾကာက္ရႊ႔ံ ႔စရာ ေတြနဲ႔ ႀကံဳလာရင္ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းၿပီး ကိုယ့္အစား ေျပာေပးမယ့္ သူရဲေကာင္းကို ရွာတတ္တာဟာ ဓမၼတာ ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ခါ ကိုယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ႔ သူရဲေကာင္းကို ျပန္လည္ထိန္းေပးဖို႔ ေမ့ေန တတ္တာေတြက လည္း ျဖစ္တတ္တဲ႔ ကိစၥေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၆၆ ကိုဆက္ထားခဲ့တဲ႔ ကိစၥကေန ဦးကိုနီ ေသဆံုးခဲ့မႈအထိ ကိစၥေတြက လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမွာ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေခ်ာက္ခ်ား ေနတတ္ေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ ေနေရာ့ လားလို႔ ေတြးစရာ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံသမား တစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ ဦးမင္းဇင္က ဦးကိုနီ ေသဆံုးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာကေန စာစုအျဖစ္ ေရးသားရာမွာ ထည့္သြင္း ေရးသား ထားပါတယ္။ ေရငံုႏႈတ္ဆိတ္မႈေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ သို႔ေလာ သို႔ေလာျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အစိုးရ ယႏၱရားေတြရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈ ေႏွးေကြးျခင္း ဟာလည္း မလိုလားအပ္တာေတြကို ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ႏိုင္တာ သတိခ်ပ္သင့္တဲ႔ အရာပါ။ တေလာက ကေနဒါက ကီြဘက္ျပည္နယ္ ဗလီေက်ာင္းထဲ ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္ေတာ့ ဒါဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္တယ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း သြားမယ္၊ ပစ္ခတ္မႈအတြင္း ေသဆံုး ဒဏ္ရာရခဲ့သူေတြ အတြက္ ၀မ္းနည္းမိတယ္ လို႔ ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ျပည္သူေတြကို ေျပာၾကားခဲ့တာဟာ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ စာနာမႈကို ျပသရာေရာက္ပါတယ္။

ေၾကာက္ရႊ႔ံ ႕ထိတ္လန္႔စရာ ကိစၥရပ္ေတြျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့မႈေတြက ဦးကိုနီ ေသနတ္ပစ္ခံရမႈ၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ပစ္ခတ္မႈေတြနဲ႔အတူ ရိွေနေပမယ့္ မေၾကာက္ရြံ႕တဲ႔ ျပည္သူေတြကေတာ့ ဦးကိုနီနဲ႔ တကၠစီဆရာ ဦးေန၀င္းတို႔ရဲ႕ စ်ာပန အခမ္းအနားေတြကို အံုလိုက္က်င္းလိုက္ လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္မႈ၊ အမႈ ကြင္းဆက္ေတြ လိုက္လံ ေဖာ္ထုတ္ေပးမႈေတြနဲ႔ အတူ သူတို႔ရဲ႕ တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ယူတတ္မႈကို ျပသေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးကိုနီရဲ႕ စ်ာပန အခမ္းအနားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူမ်ဳိးစံု၊ ဘာသာစံု ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ႔ ျပည္သူေတြ တက္ေရာက္တာ ေတြ႔ရသလို ဦးကိုနီက NLD က ျဖစ္ေပမယ့္ NLD နဲ႔ ဆက္ဆံေရး အတန္ငယ္ ေအးစက္ေနတဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေတြပါ ၀န္းရံခဲ့ၾကတာကို ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခုရက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ႔ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ရဲရဲတင္းတင္း တာ၀န္ယူ ရပ္တည္ျပတဲ႔သူေတြ ရိွေနတာဟာ ေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္ ေျခာက္ လွန္႔ေန႐ုံနဲ႔ ေၾကာက္လန္႔သြားမွာ မဟုတ္ဆိုတဲ႔ အင္အားစုေတြ ျပည္သူေတြ ရိွေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပသရာေရာက္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း စ်ာပန အခမ္းအနားမွာ ျပသခဲ့တဲ့ သတၱိေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ တာ၀န္ ၀င္ယူတတ္မႈေတြ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုအခ်ဳိ႕ရဲ႕ စုစည္းမႈေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လစ္ဟာေနတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ၀င္ေရာက္ ျဖည့္ဆည္းဖို႔ စိတ္အား ထက္သန္ေနတယ္၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈနဲ႔ အေရးႀကံဳရင္ ေသြးစည္း ညီညြတ္မႈေတြ ရိွေနဆဲျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ျပသေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း ဒီစုစည္းမႈအင္အားကို အခ်ိန္အတန္ၾကာ ဘယ္လို ဆက္ထိန္းၾကမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥကလည္း အေရးပါလာပါတယ္။

ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြေန႔မွ တစ္ဆင့္ စုစည္းညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ခိုင္ မာအားေကာင္းတဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ကို ဦးတည္ၾကပါစို႔….။

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္
The Ladies News

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7728,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16360,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြမွသည္ စုစည္းညီညြတ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဆီသို႔ || စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္ ||
ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြမွသည္ စုစည္းညီညြတ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဆီသို႔ || စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္ ||
https://4.bp.blogspot.com/-EnkEaiSpc2I/WJcos3Ve9zI/AAAAAAAAbAQ/eI1k_dBqbgovgO4TUnZAQd36cWXrLrdxQCLcB/s320/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-EnkEaiSpc2I/WJcos3Ve9zI/AAAAAAAAbAQ/eI1k_dBqbgovgO4TUnZAQd36cWXrLrdxQCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/02/blog-post_730.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/02/blog-post_730.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy