ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ေနေသာ္လည္း အႏၲရာယ္မ်ားရိွေနေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပ


ကမာၻ႔ဘဏ္က ဇန္န၀ါရီလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အႏၲရာယ္မ်ားအၾကားမွ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္တိုးတက္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈနႈန္းသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္္းနွင့္ လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း တႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရိွမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တနွစ္လွ်င္ နွစ္ၾကိမ္ထုတ္ျပန္ေသာ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ''ျမန္မာ့စီးပြားေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ''က ခန္႔မွန္းထားသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈနႈန္းအရ ေရွ႕အလားအလာသည္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ေနေသာ္လည္း ထိုတိုးတက္မႈနႈန္းကို တည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းထားနိုင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အနၱရာယ္ႀကီးမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ေစ်း ကြက္သို႔ တံခါးဖြင့္လွစ္စနိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနိမ့္ပါးေနျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းအားျမင့္မားသည့္ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္သို႔ တိုး၀င္ေနရျခင္း၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္ျခင္းနွင့္ ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူေနရေသာ ကုန္စည္ေဈးနႈန္းမ်ား ျမင့္တက္နိုင္ျခင္း စသည့္အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အႀကီးတန္းေဘာဂ ေဗဒပညာရွင္ Mr. Habib Rab က ဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနႈန္းထားသည္ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ တိုးတက္လာခဲ့ရာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာနွစ္၏ စက္တင္ဘာလတြင္ အျမင့္ဆံုး ၈ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင္နႈန္းအထိရိွခဲ့ရာ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ တနွစ္ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနႈန္းသည္ ၇ ဒသမ ၀၂ ရာခိုင္နႈန္းရိွခဲ့သည္။ လာမည့္ သံုးနွစ္အတြင္း ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းမႈ၊ ဗဟိုဘဏ္မွ အစိုးရလိုေငြ ျဖည့္တင္းေပးမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ယခု ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ကာလနွင့္ နိႈင္းယွဥ္ လွ်င္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဖိအားက်ဆင္းသြားမည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

''အစိုးရသစ္ တာ၀န္စယူၿပီး ပထမေျခာက္လ အတြင္းမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ မလြယ္ကူတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေတြကို သတိထားကိုင္တြယ္ခဲ့ရတယ္။ ဘ႑ာေငြ သတိထားသံုးစဲြတဲ့ ေျခလွမ္းေတြ ကို ခ်မွတ္ျပီးေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အစိုးရက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးက႑ေတြမွာ ဆက္လက္တိုးျမွင့္ေထာက္ပံ့ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ပထမေျခာက္ လအတြင္းမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက အျမင့္မွာပဲ ရိွေန ခဲ့တယ္''ဟု Mr. Habib Rab က ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကာလတြင္ ေႏွးေကြးသြားခဲ့ရာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈနႈန္းသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ ၇ ဒသမ ၃ ရာခိုုင္နႈန္းရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်လာသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းသို႔ ေလ်ာ့က်လာရျခင္းအေၾကာင္း အရင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑သည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္စည္မ်ားအေပၚ အဓိကမီွခိုေနရသျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းမ်ား က်ဆင္းေနျခင္းသည္ အဓိကအခ်က္တခုျဖစ္သည္။ ထို႔ အျပင္ အစိုးရသစ္တာ၀န္စယူရသည့္ ပထမဆံုးႏွစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ နိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထင္သေလာက္ ၀င္မလာျခင္းမွာလည္း အျခားအေၾကာင္းအရင္းတခုအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္္အတြင္း နိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံ အထိသာ ၀င္ေရာက္နိုင္ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ ပမာဏထက္ ေဒၚလာနွစ္ဘီလီယံခန္႔ ေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
''ဒီဘ႑ာနွစ္က အစိုးရသစ္ရဲ႕ မူ၀ါဒအသစ္ေတြကို ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အခုက ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ ဥပေဒ လည္း ထြက္လာျပီး နည္းဥပေဒကလည္း ေနာက္ နွစ္လေလာက္ဆို ထြက္လာေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ လာမည့္ ဘ႑ာနွစ္မွာေတာ့ ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွမႈေတြ သိသိ သာသာ၀င္လာနိုင္ပါတယ္''ဟု ဦးေအာင္နိုင္ဦးက ေျပာ သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ (၁၂)ခ်က္ကို ဇူလိုင္လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထို့ျပင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ မ်ားကို ပံုမွန္ထုတ္ျပန္လ်က္ရိွရာ ယင္းသို့ ထုတ္ျပန္ေပး မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာေစနိုင္ျပီး ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွသူမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တိုးေစသည့္အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား ရမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္က တိုက္တြန္းထားသည္။

''ျမန္မာ့စီးပြားေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာက ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိးစီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူ၀ါဒေတြကို က်င့္သံုးသြားရမယ္ဆိုတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုထည့္သြင္းၿပီးေတာ့မွ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ့ဆိုင္တဲ့ အကူအညီေပးတဲ့အခါမွာ ပေရာဂ်က္ေတြအေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြေတြေပးတာအျပင္ ေနာက္အေရးႀကီးတဲ့ဟာက အသိပညာဗဟုသုတေတြ ေလ့လာသံုးသပ္မႈေတြေပးတာကလည္း ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းက႑ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ဘဏ္ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ အဗၺဒူလာေရဆက္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနနွင့္ စီးပြားေရးပန္းတိုင္တခုကို ခ်မွတ္၍ စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား အေျခခိုင္ရန္နွင့္ ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွသူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္ ကာလတို စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားနွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ပံုမွန္ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းနွင့္ လာမည့္နွစ္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို တြက္ခ်က္ စိစစ္သံုးစဲြျခင္းနွင့္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခဲ်႕ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအၾကား ထိန္းညိႇမည့္ မဟာ ဗ်ဴဟာတရပ္ခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနနွင့္ ကာလလတ္ ဘ႑ာေရးမူေဘာင္ကို ေရးဆဲြသင့္ေၾကာင္္း အစီရင္ခံစာက အၾကံျပုထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ ကမာၻေပၚရိွ အႀကီးမားဆံုး ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအနက္တခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ နွင့္အ၀န္းရိွ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားအား ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား အဓိကေပးလ်က္ရိွေသာ အဖဲြ့ အစည္းတခုျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုကို အဖဲြ႕အစည္းငါးခုျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ယင္းအဖဲြ႕အစည္းငါးခု မွာ (၁) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (၂) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ့ (၃) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပို ေရးရွင္း (၄) နိုင္ငံစံု အက်ဳိးတူ ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွမႈ အာမခံေရး ေအဂ်င္စီ (၅) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွမႈ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးဌာနတို႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အေနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားသို႔ အတိုးနွင့္ေခ်းေငြမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆိုး၀ါးဆံုးရင္ဆိုင္ေနရေသာ နိုင္ငံမ်ားသို႔ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြမ်ား ေထာက္ပံ့လ်က္ရိွသည္။

ေဆြလဲ့မြန္
News Watch
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.