လူမ်ိဳးစြဲေလးေတြေလ်ွာ့ေစခ်င္သည္ -- သရ၀ဏ္(ျပည္)


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာက္ရုပ္ကိုျမိဳ့တစ္ျမိဳ့တြင္စိုက္ထူမည္ျပဳရာ ထိုျမိဳ့ထိုနယ္ မွ အခ်ိဳ့ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကကန္ ့ကြက္ၾကပါသတဲ့ ။ သူတို ့၏အေၾကာင္းျပခ်က္ကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သူတို ့လူမ်ိဳးတို ့၏ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဟူေသာ သေဘာျဖင့္ ကန္ ့ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ အျခားျမိဳ့တစ္ျမိဳ့ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအထိမ္းအမွတ္ရုပ္တု စိုက္ထူလိုသူမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေပးထာေသာကတိက၀တ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ားအကုန္အစင္ မရေသးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တု သူတို ့ျမိဳ့တြင္ မတည္ရွိသင့္ေသးသလိုလိုေျပာၾကသည္ ။ ျမစ္ကူးတံတားတစ္ခု၏အမည္ကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟုအမည္ေပးဖို့ျပည္နယ္အစိုးရကစီစဥ္သည္ကိုျပည္နယ္သားအခ်ိဳ့ကကန္ ့ကြက္ၾကသည္ဟုၾကားသိရပါသည္ ။ ဤကိစၥအားလံုးအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရံုမ်ွသာမက နိုင္ငံေတာ္အနာဂါတ္အတြက္လည္းရင္ေလးမိပါသည္ ။

လူမ်ိဳးစြဲေဒသစြဲစိတ္သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေကာင္းပါသည္ ။လိုအပ္ပါသည္ ။ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုတိုးတက္ေစခ်င္ေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အျပိဳင္အဆိုင္ၾကိဳးစားၾကျခင္းကား ေကာင္းျမတ္ေပ၏ ။ သို ့ေသာ္ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္လူမ်ိဳးမွလြဲလ်ွင္ အျခားေဒသအျခား လူမ်ိဳးမ်ားအေပါ ္လံုးလံုးမုဒိတာမထားနိုင္ေသာ စိတ္မ်ိဳး ၊ မရွုဆိတ္နိုင္ေသာစိတ္မ်ိဳးကား အစြန္းေရာက္စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို့သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုေလးစားၾကျခင္းမွာ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေန၍ေလးစားျခင္းမဟုတ္ ။ မေကြးတိုင္း နတ္ေမာက္တြင္ေမြးဖြားျခင္းေၾကာင့္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကျခင္းမဟုတ္ ။ သူ၏ စိတ္ဓာတ္နွင့္ နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေၾကာင့္ ၊ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့မွုမ်ားေၾကာင့္သာ နိုင္ငံေတာ္၏မေမ့အပ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ ။ လူမ်ိဳးစြဲျဖင့္မ်က္ေစ့စံုမွိတ္ေထာက္ခံေနျခင္းမဟုတ္ပါေပ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာျဖစ္ေစ ၊ရွမး္ျဖစ္ေစ ၊မြန္ျဖစ္ေစ ၊ရခိုင္ျဖစ္ေစ ၊ ကခ်င္ျဖစ္ေစ က်ြန္ေတာ္တို့ကခ်စ္ေန ေလးစားေန ၾကည္ညိုေနၾကမည္သာျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တစ္ဘ၀လံုးကိုေပးဆပ္၍ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္၍ ဗမာမ်ားေကာင္းစားေအာင္လုပ္မည္ဆိုေသာစိတ္ဓာတ္စိုးေစ့မ်ွမရိွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး ၊တိုင္းရင္းသားအားလံုး လြတ္လပ္ေစလိုေသာ ဆႏၵ ၊ေကာင္းစားေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္သာရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အတိတ္က တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ တေသြးတည္းတသားတည္းရပ္တည္ခဲ့ျခင္းကိုၾကည့္၍သိနိုင္ပါသည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအဂၤလန္သို ့လြတ္လပ္ေရးေဆြးေႏြးရန္ အဂၤလန္နိုင္ငံလန္ဒန္ျမိဳ ့သို ့ေရာက္ေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာတို ့၏ေခါင္းေဆာင္သာျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသားတို ့၏ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ိဳ့က အဂၤလန္သို ့သံၾကိဳးစာပို ့၍ ပြဲဖ်က္ခဲ့ဖူးသည္ ။ သို ့ေသာ္ တိုးတက္ေသာရွမ္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ့နွင့္ ရွမ္းျပည္သူလူထုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုေထာက္ခံေၾကာင္း ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲေတြျခိမ့္ျခိမ့္သဲသဲလုပ္ကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တိုင္းရင္းသားတို့၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သံၾကိဳးထပ္ဆင့္ပို ့ေသာအခါမွထိုကဖ်က္ကယက္လုပ္ရပ္မွာ ကင္းလြတ္သြားဖူးပါသည္ ။

က်ြန္ေတာ္တို့သည္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးတြင္ေနလ်ွင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေမြးနိုင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။သူ ့ေခါင္းေဆာင္ ၊ သူ ့လူမ်ိဳး ၊ငါ့ေခါင္းေဆာင္ ငါ့လူမ်ိဳးစသည္ျဖင့္က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္နွင့္ခ်ဥ္းကပ္ေနလ်ွင္ေရွ ့ကိုေရာက္နုိင္မည္မဟုတ္ပါ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္လုပ္သြားေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အားလံုးကလက္သင့္ခံနိုင္ေသာစိတ္ဓာတ္ရွိရပါမည္ ။ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားၾကီးစ၀္စံထြန္းသည္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအေပါ ္ေက်းဇူးရိွိသျဖင့္အားလံုးကေလးစားၾကသည္သာျဖစ္သည္ ။ ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္ကို ဗမာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးက ေလးစားၾကရမည္သာျဖစ္သည္ ။ ဦးရာဇာတ္ကို မူဆလင္မ်ားသာမက ဗုဒၥဘာသာ၀င္မ်ား ၊ခရစ္ယန္မ်ားကလည္း သူ ့အရည္အခ်င္းအတြက္ေလးစားရမည္သာျဖစ္သည္ ။ ဦးေအာင္ဇံေ၀ကိုရခိုင္မ်ားသာမက အားလံုးကေလးစားသင့္သည္သာျဖစ္သည္ ။ ေစာစံဖိုးသင္၊ေစာဘဦးၾကီး ကို ကရင္မ်ားသာမက အျခားတိုင္းရင္းသားတို့ကလည္းေလးစားသင့္သည္သာျဖစ္သည္ ။ ဘာလူမ်ိဳးညာလူမ်ိဳး ဘာဘာသာ ညာဘာသာ ဆိုသည္မွာ အေပါ ္ယံတြင္ကပ္ထားေသာ တံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္ ။ ထိုတံဆိပ္မ်ားကိုၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္လ်ွင္အေပါ ္ယံေၾကာအမွန္တရားကိုပဲရမည္ ။ ထိုတံဆိပ္မ်ားထက္အေရးၾကီးသည္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ ၊ဘယ္ေလာက္အလုပ္လုပ္ခဲ့သလဲ ၊ဘယ္သူ ့ဘက္ကရပ္တည္ခဲ့သလဲဆိုတာသည္သာ အေလးထားထိုက္ေသာအနွစ္အသားျဖစ္သည္ ။ ဗမာအပါ၀င္ ၁၃၅ မ်ိဳးေသာ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံသားလူမ်ိဳးစုအားလံုးသည္ ၀ါးလံုးေခါင္းထဲတြင္လသာမေနပဲ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေမြးကာ အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ကမၻာကိုၾကည့္ဖို ့ ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကီးကိုၾကည့္ဖို ့အခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.