လူမ်ိဳးစြဲေလးေတြေလ်ွာ့ေစခ်င္သည္ -- သရ၀ဏ္(ျပည္)


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာက္ရုပ္ကိုျမိဳ့တစ္ျမိဳ့တြင္စိုက္ထူမည္ျပဳရာ ထိုျမိဳ့ထိုနယ္ မွ အခ်ိဳ့ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကကန္ ့ကြက္ၾကပါသတဲ့ ။ သူတို ့၏အေၾကာင္းျပခ်က္ကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သူတို ့လူမ်ိဳးတို ့၏ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဟူေသာ သေဘာျဖင့္ ကန္ ့ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ အျခားျမိဳ့တစ္ျမိဳ့ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအထိမ္းအမွတ္ရုပ္တု စိုက္ထူလိုသူမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေပးထာေသာကတိက၀တ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ားအကုန္အစင္ မရေသးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တု သူတို ့ျမိဳ့တြင္ မတည္ရွိသင့္ေသးသလိုလိုေျပာၾကသည္ ။ ျမစ္ကူးတံတားတစ္ခု၏အမည္ကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟုအမည္ေပးဖို့ျပည္နယ္အစိုးရကစီစဥ္သည္ကိုျပည္နယ္သားအခ်ိဳ့ကကန္ ့ကြက္ၾကသည္ဟုၾကားသိရပါသည္ ။ ဤကိစၥအားလံုးအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရံုမ်ွသာမက နိုင္ငံေတာ္အနာဂါတ္အတြက္လည္းရင္ေလးမိပါသည္ ။

လူမ်ိဳးစြဲေဒသစြဲစိတ္သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေကာင္းပါသည္ ။လိုအပ္ပါသည္ ။ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုတိုးတက္ေစခ်င္ေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အျပိဳင္အဆိုင္ၾကိဳးစားၾကျခင္းကား ေကာင္းျမတ္ေပ၏ ။ သို ့ေသာ္ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္လူမ်ိဳးမွလြဲလ်ွင္ အျခားေဒသအျခား လူမ်ိဳးမ်ားအေပါ ္လံုးလံုးမုဒိတာမထားနိုင္ေသာ စိတ္မ်ိဳး ၊ မရွုဆိတ္နိုင္ေသာစိတ္မ်ိဳးကား အစြန္းေရာက္စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို့သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုေလးစားၾကျခင္းမွာ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေန၍ေလးစားျခင္းမဟုတ္ ။ မေကြးတိုင္း နတ္ေမာက္တြင္ေမြးဖြားျခင္းေၾကာင့္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကျခင္းမဟုတ္ ။ သူ၏ စိတ္ဓာတ္နွင့္ နိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေၾကာင့္ ၊ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ ့မွုမ်ားေၾကာင့္သာ နိုင္ငံေတာ္၏မေမ့အပ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ ။ လူမ်ိဳးစြဲျဖင့္မ်က္ေစ့စံုမွိတ္ေထာက္ခံေနျခင္းမဟုတ္ပါေပ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာျဖစ္ေစ ၊ရွမး္ျဖစ္ေစ ၊မြန္ျဖစ္ေစ ၊ရခိုင္ျဖစ္ေစ ၊ ကခ်င္ျဖစ္ေစ က်ြန္ေတာ္တို့ကခ်စ္ေန ေလးစားေန ၾကည္ညိုေနၾကမည္သာျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တစ္ဘ၀လံုးကိုေပးဆပ္၍ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္၍ ဗမာမ်ားေကာင္းစားေအာင္လုပ္မည္ဆိုေသာစိတ္ဓာတ္စိုးေစ့မ်ွမရိွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး ၊တိုင္းရင္းသားအားလံုး လြတ္လပ္ေစလိုေသာ ဆႏၵ ၊ေကာင္းစားေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္သာရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အတိတ္က တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ တေသြးတည္းတသားတည္းရပ္တည္ခဲ့ျခင္းကိုၾကည့္၍သိနိုင္ပါသည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအဂၤလန္သို ့လြတ္လပ္ေရးေဆြးေႏြးရန္ အဂၤလန္နိုင္ငံလန္ဒန္ျမိဳ ့သို ့ေရာက္ေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာတို ့၏ေခါင္းေဆာင္သာျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသားတို ့၏ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ိဳ့က အဂၤလန္သို ့သံၾကိဳးစာပို ့၍ ပြဲဖ်က္ခဲ့ဖူးသည္ ။ သို ့ေသာ္ တိုးတက္ေသာရွမ္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ့နွင့္ ရွမ္းျပည္သူလူထုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုေထာက္ခံေၾကာင္း ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲေတြျခိမ့္ျခိမ့္သဲသဲလုပ္ကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တိုင္းရင္းသားတို့၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သံၾကိဳးထပ္ဆင့္ပို ့ေသာအခါမွထိုကဖ်က္ကယက္လုပ္ရပ္မွာ ကင္းလြတ္သြားဖူးပါသည္ ။

က်ြန္ေတာ္တို့သည္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးတြင္ေနလ်ွင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေမြးနိုင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။သူ ့ေခါင္းေဆာင္ ၊ သူ ့လူမ်ိဳး ၊ငါ့ေခါင္းေဆာင္ ငါ့လူမ်ိဳးစသည္ျဖင့္က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္နွင့္ခ်ဥ္းကပ္ေနလ်ွင္ေရွ ့ကိုေရာက္နုိင္မည္မဟုတ္ပါ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္လုပ္သြားေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အားလံုးကလက္သင့္ခံနိုင္ေသာစိတ္ဓာတ္ရွိရပါမည္ ။ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားၾကီးစ၀္စံထြန္းသည္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအေပါ ္ေက်းဇူးရိွိသျဖင့္အားလံုးကေလးစားၾကသည္သာျဖစ္သည္ ။ ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္ကို ဗမာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးက ေလးစားၾကရမည္သာျဖစ္သည္ ။ ဦးရာဇာတ္ကို မူဆလင္မ်ားသာမက ဗုဒၥဘာသာ၀င္မ်ား ၊ခရစ္ယန္မ်ားကလည္း သူ ့အရည္အခ်င္းအတြက္ေလးစားရမည္သာျဖစ္သည္ ။ ဦးေအာင္ဇံေ၀ကိုရခိုင္မ်ားသာမက အားလံုးကေလးစားသင့္သည္သာျဖစ္သည္ ။ ေစာစံဖိုးသင္၊ေစာဘဦးၾကီး ကို ကရင္မ်ားသာမက အျခားတိုင္းရင္းသားတို့ကလည္းေလးစားသင့္သည္သာျဖစ္သည္ ။ ဘာလူမ်ိဳးညာလူမ်ိဳး ဘာဘာသာ ညာဘာသာ ဆိုသည္မွာ အေပါ ္ယံတြင္ကပ္ထားေသာ တံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္ ။ ထိုတံဆိပ္မ်ားကိုၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္လ်ွင္အေပါ ္ယံေၾကာအမွန္တရားကိုပဲရမည္ ။ ထိုတံဆိပ္မ်ားထက္အေရးၾကီးသည္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ ၊ဘယ္ေလာက္အလုပ္လုပ္ခဲ့သလဲ ၊ဘယ္သူ ့ဘက္ကရပ္တည္ခဲ့သလဲဆိုတာသည္သာ အေလးထားထိုက္ေသာအနွစ္အသားျဖစ္သည္ ။ ဗမာအပါ၀င္ ၁၃၅ မ်ိဳးေသာ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံသားလူမ်ိဳးစုအားလံုးသည္ ၀ါးလံုးေခါင္းထဲတြင္လသာမေနပဲ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေမြးကာ အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ကမၻာကိုၾကည့္ဖို ့ ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကီးကိုၾကည့္ဖို ့အခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

COMMENTS

Name

art,1,article,1293,cartoon variety,22,crime,63,culture,1,documentary,7,Entertainment,5,health,30,history,2,international,6933,interview,212,knowledge,7,Live,8,LocalNews,15037,news,2842,opinion,757,photos,202,poem,115,satires,38,song,12,speech,12,sports,132,statement,59,technic,52,translate,33,video,1065,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: လူမ်ိဳးစြဲေလးေတြေလ်ွာ့ေစခ်င္သည္ -- သရ၀ဏ္(ျပည္)
လူမ်ိဳးစြဲေလးေတြေလ်ွာ့ေစခ်င္သည္ -- သရ၀ဏ္(ျပည္)
http://2.bp.blogspot.com/-ZPaBbPDBGS0/VgedbDdAGII/AAAAAAAAyrw/7vMDpDlmTqQ/s1600/a.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ZPaBbPDBGS0/VgedbDdAGII/AAAAAAAAyrw/7vMDpDlmTqQ/s72-c/a.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/02/blog-post_978.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/02/blog-post_978.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy