ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၀၀ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္(ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အစုိးရ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္။)
နိရဥၥရာ၊ ေမ ၂၅

စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာရးက႑တြင္ အလြန္နိမ့္က်ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၀၀ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ယင္းသို႔ ေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ လိုက္ရာတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၂၁ ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ၁၆ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈၈ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ ၅၇ ေက်ာင္း၊ မူလတန္းလြန္ ၇၁ ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၂၀ ႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းခြဲ ၂၇ ေက်ာင္းရွိသည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ တိုးခ်ဲ႕လိုက္ရာတြင္ စစ္ေတြခရိုင္၌ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလက ၂ ေက်ာင္း၊ အလက ခြဲ ၁ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၃ ေက်ာင္း၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထကခြဲ ၂ ေက်ာင္း၊ အလက ၅ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၁ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၃ ေက်ာင္း၊ အမက ၁ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၂ ေက်ာင္း၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၂ ေက်ာင္း၊ အလက ၁၆ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၃ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၁၉ ေက်ာင္း၊ အမက ၂ ေက်ာင္းႏွင့္ အမကခြဲ ၂ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၄၄ ေက်ာင္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၁ ေက်ာင္း၊ အထက ခြဲ ၃ ေက်ာင္း၊ အလက ၄ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၁၀ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၃ ေက်ာင္း၊ အမကခြဲ ၁ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂၂ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးခရိုင္၌ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၁ ေက်ာင္း၊ အထက ခြဲ ၃ ေက်ာင္း၊ အလက ၈ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၇ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၇ ေက်ာင္း၊ အမက ၃ ေက်ာင္း၊ အမကခြဲ ၂ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၃၁ ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၂ ေက်ာင္း၊ အထက ခြဲ ၂ ေက်ာင္း၊ အလက ၁၂ ေက်ာင္း၊ အလက ခြဲ ၄ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၅ ေက်ာင္း၊ အမက ၁ ေက်ာင္း၊ အမကခြဲ ၁ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂၇ ေက်ာင္း၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၃ ေက်ာင္း၊ အထကခြဲ ၂ ေက်ာင္း၊ အလက ၉ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၈ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၉ ေက်ာင္း၊ အမက ၁ ေက်ာင္း၊ အမကခြဲ ၁ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၃၃ ေက်ာင္း၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၃ ေက်ာင္း၊ အထကခြဲ ၁ ေက်ာင္း၊ အလက ၃ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၃ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၂ ေက်ာင္း၊ အမကခြဲ ၁ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၃ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာခရိုင္၌ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၁ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၁ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂ ေက်ာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၂ ေက်ာင္း၊ အလက ၂ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၂ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၁ ေက်ာင္း၊ အမက ၁ ေက်ာင္း၊ အမကခြဲ ၂ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၀ ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္၌ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၁ ေက်ာင္း၊ အလက ၁၂ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၈ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၈ ေက်ာင္း၊ အမက ၂ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၃၁ ေက်ာင္း၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၁ ေက်ာင္း၊ အလက ၇ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၃ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၂ ေက်ာင္း၊ အမက ၁ ေက်ာင္း၊ အမကခြဲ ၁ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၅ ေက်ာင္း၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထကခြဲ ၂ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၂ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၄ ေက်ာင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၁ ေက်ာင္း၊ အထက ခြဲ ၁ ေက်ာင္း၊ အလက ၁ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၄ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၄ ေက်ာင္း၊ အမက ၁ ေက်ာင္း အမကခြဲ ၁၁ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂၃ ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

သံတြဲ ခရိုင္၌ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလက ၄ ေက်ာင္း၊ အမက ၁ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၅ ေက်ာင္း၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၁ ေက်ာင္း၊ အလက ၃ ေက်ာင္း၊ အလကခြဲ ၁ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၂ ေက်ာင္း၊ အမက ၃ ေက်ာင္း၊ အမကခြဲ ၂ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၂ ေက်ာင္း၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက ၂ ေက်ာင္း၊ အလက ခြဲ ၂ ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၃ ေက်ာင္း၊ အမက ၃ ေက်ာင္း၊ အမကခြဲ ၃ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း စုစုေပါင္း ၁၃ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

အထကအဆင့္ တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အထကခြဲ ဒုကၠံေခ်ာင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕ အထက ခြဲ အေရွ႕ပိုင္း၊ မင္းျပား အထကခြဲ အလက ၂၊ ဘူးသီးေတာင္ အထကခြဲ အလက ၁၊ ေက်ာက္ေတာ္ အထက ခြဲ ၀ဲႀကီးေထာင့္၊ ေျမပံု အထက ခြဲ သဲတန္း၊ ေျမပံု အထက ခြဲ ရက္ေခ်ာင္း၊ ေျမပံု အထက ခြဲ ငပုန္သုန္၊ ေမာင္ေတာ အခက ခြဲ ခေမာင္းဆိတ္၊ ဘူးသီးေတာင္ အထက ခြဲ ေစတီေတာင္၊ ေပါက္ေတာ အထက ခြဲ သေျပကန္၊ ရမ္းၿဗဲ အထက ခြဲ ေျမပံု၊ မင္းျပား အထက ခြဲ စြန္ရဲ၊ ေတာင္ကုတ္ အထက ခြဲ ဆားျပင္၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထက ခြဲ ေအာက္မေဒးကၽြန္း၊ ရေသ့ေတာင္ အထက ခြဲ ဇီးကိုင္း၊ မင္းျပား အထက ခြဲ မင္းဖူး၊ ဂြ အထက ခြဲ ဘုိကေလး၊ ေပါက္ေတာ အထက ခြဲ ေက်ာက္ေတာင္၊ ေျမာက္ဦး အထက ခြဲ ေညာင္ပင္လွ၊ ဂြ အထက ခြဲ ေတာင္ေပါက္တို႔ ျဖစ္သည္။

အထက ခြဲ အဆင့္ တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာက္ေတာ္ အလက နဂူေမ၊ ရေသ့ေတာင္ အလက ဘာထေလ၊ ေက်ာက္ေတာ္ အလက ခြဆံု၊ ရေသ့ေတာင္ အလက ေရစိုးေခ်ာင္း၊ ပုဏၰားကၽြန္း အလက သင္ပုန္းတန္း၊ မာန္ေအာင္ အလက ရဲကၽြန္း(ေျမာက္)၊ မင္းျပား အလက ေတာင္ရွည္ျပင္၊ ေျမပံု အလက ေမာင္ရွင္၊ မင္းျပား အလက ေက်ာက္ခုတ္၊ ပုဏၰားကၽြန္း အလက ေအာင္ျဖဴျပင္၊ အမ္း အလက ပဒဲေၾကာ၊ ေျမာက္ဦး အလက သင္ပုန္းကိုင္း၊ ေျမာက္ဦး အလက ထိပ္၀ျပင္၊ ရေသ့ေတာင္ အလက ကပ္ေခ်ာင္း၊ ေျမာက္ဦး အလက သခ်ၤပ္ေတာင္ႏွင့္ မာန္ေအာင္ အလက သဂၤဇာတို႔ ျဖစ္သည္။

“ေက်ာင္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္လိုက္တာကေတာ့ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာေတြပါ၊ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ပိုၿပီးေျပာခ်င္တာက ေရလမ္းခရီးမွာ ေရယာဥ္ တိမ္းေမွာက္ ေသဆံုးမႈေတြ ရခိုင္ျပည္မွာ ရွိခဲ့တယ္။ အခုလို ေက်ာင္းေတြကို ျမစ္ကူး ေခ်ာင္းကူး သြားေနရတဲ့အတြက္ ျဖစ္ေနရတာပါ။ တစ္ကမ္းတဲ့ က်တဲ့ ေနရာေတြမွာ ေက်ာင္းသစ္ေတြ ေပၚလာရင္ေတာ့ ျမစ္ကူး ေခ်ာင္းကူး နည္းလာၿပီးေတာ့ ကေလးေတြ ခရီးသြား လံုၿခံဳေရးလည္း ရွိလာမွာပါ”ဟု အထက္တန္းျပ ဆရာေဟာင္း ဦးသန္းထြန္းက နိရဥၥရာ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။


ယင္းသို႔ ေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းအျပင္ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာ၌ ေက်ာင္းအဆင့္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိမည့္ ဆရာဆရာမမ်ား အရည္အခ်င္းကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ရွိေနၿပီးသား ေက်ာင္းေတြထဲမွာ ရခိုင္ျပည္အႏွံ႔မွာ ေက်ာင္းဦးပဓိရုပ္ ယိုယြင္းေနတာေတြ အေတာ္ေလး ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ရမည္ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ေက်ာင္းမွာ ကေလးေတြ ေနေပ်ာ္ေအာင္ အေဆာက္အဦေကာင္းေကာင္း၊ အေနအထား ေကာင္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေကာင္း တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ”ဟု ဆရာဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အသစ္တိုးခ်ဲ႕လာသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း အသစ္တိုးလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္းအသစ္ အဆင့္ျမင့္ လာေစရန္အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အခန္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ နဂိုရွိသည့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦေဟာင္း၌ပင္ ျပြတ္သိပ္ထိုးၿပီး မထားသင့္ဟု ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည္။

“ဒီလို တိုးခ်ဲ႕လာေပမယ့္ အဆင့္မီ ဆရာဆရာမေတြ ျပည့္စံု လံုေလာက္မႈ မရွိေသးတဲ့အတြက္ ဆရာ ဆရာမ အသစ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေဆာက္အဦ မေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းေတြအတြက္လည္း အေဆာက္အဦ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါေသးတယ္”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက နိရဥၥရာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္မွ ပညာေရးကို ေလ့လာလိုက္စားႏိုင္မည္ ဆိုေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အားကစားကြင္းမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႕ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။

စံေမာင္သန္း၊ စစ္ေတြ
Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjara
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.