ဘာေတြ ျပင္ၾကမွာလဲ -သရ၀ဏ္(ျပည္)


ျမန္မာနိုင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ စဥ္းစားသည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလည္းပါသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုလွ်င္ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ ဆင္ေရးလည္းပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က NLD သည္ ျပည္သူလူထု လက္မွတ္ငါးသန္းေကာက္ခံၿပီး ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္အထည္ေပၚမလာခဲ့။ ပုဒ္မ ၄၃၆ သည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရေရးဆဲြျပ႒ာန္းသြားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ သည္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေမ်ာက္ဘုရင္ စြန္း၀ူခံုးႏွင့္အဖဲြ႕ မဇၥိ်မေဒသသို႔ ပိဋကတ္သံုးပံု သြားေရာက္သယ္ယူသည့္ Journey To The West ခရီးစဥ္ထက္ ပိုမိုခက္ခဲေသးသည္။

စြန္း၀ူခံုးႏွင့္အဖဲြ ့ ေတာအထပ္ထပ္ေတာင္အသြယ္သြယ္ အတားအဆီးအခက္အခဲေပါင္းစံုကို ျဖတ္ေက်ာ္ရသလို ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ အတားအဆီးအခက္အခဲေတြ မ်ားလွသည္။ ပုဒ္မတခုကို ျပင္ခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ ပုဒ္မ ၄၃၃(က)နွင့္ ၄၃၄ အရ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအဆိုကို ဥပေဒမူၾကမ္းအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းရမည္။

ဒါက ပထမအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယေျခလွမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထိုေျခဥျပင္ဆင္ေရးအဆိုကို ေထာက္ခံသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၀ ရာခိုင္နႈန္းရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ လူ ၁၃၂ ေယာက္ကေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ခ်က္သည္ ဒုတိယလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ လူ ၁၃၂ ေယာက္က မေထာက္ခံခဲ့လွ်င္ ျပင္ဆင္ဖို႔မဆိုထားနွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ပင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မအမ်ားစု (စစ္အစိုးရက မျပင္ေစလိုသည့္ ပုဒ္မေပါင္း) ၉၄ ခုတိတိကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြသည့္အခါ အနည္းဆံုး ၇၅ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲရရမည္။

ဤကား တတိယအတားအဆီးျဖစ္သည္။ စတုတၳအတားအဆီးက ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပရမည္ဟူသတည္း။ နိုင္ငံတကာတြင္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆနၵခံ ယူရာတြင္ မဲရံုသို့ေရာက္လာေသာ မဲစုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ရရိွသည့္အဆိုကို အတည္ယူၾကစျမဲျဖစ္သည္။ (ဥပမာ-ျဗိတိန္တြင္ ဥေရာပ သမဂၢမွ ခဲြထြက္၊ မထြက္ လူထုဆႏၵခံယူျခင္း)။ မဲ႐ံုသို႔ မဲလာမေပးၾကသူမ်ားမွာ မိမိနိုင္ငံအေရးကို စိတ္၀င္စားၾကသူမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ ထိုသို႔ မဲလာမေပးသူမ်ား၏ အေရအတြက္ကိုထည့္သြင္း ေရတြက္ၾကျခင္း မရိွတာ ကမာၻ႔ထံုးစံျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေတာ့ ဦးသန္းေရႊၾကိုးကိုင္ ၍ ဦးသိန္းစိန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ (၁၉၉၃ ဇန္န၀ါရီ ၉ မွ ၂၀၀၈ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ အထိ ၁၅ နွစ္ၾကာ) ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆံုး အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီးက ထူးဆန္းေထြလာ ခ်မွတ္လိုက္သည္မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ မဲေပးခြင့္ရိွသူအားလံုး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံရမည္ဟူသတည္း။

မဲ႐ံုသို႔ ေရာက္မလာေသာသူမ်ား၏ မဲမ်ားကိုပါ No အျဖစ္ ဆႏၵထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေသာနည္းျဖစ္၍ အင္မတန္ညစ္ပတ္ထားေသာနည္းျဖစ္သည္။ မလာသူ၏မဲကို ကန္႔ကြက္မဲအျဖစ္ယူသည္ဆိုလွ်င္ ကန္႔ကြက္မဲထည့္လိုသူမ်ားသည္ မဲ႐ံုသို႔ပင္လာစရာ မလိုေတာ့ေခ်။ ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ ထိုင္၊အိပ္ ေန႐ံုျဖင့္ ကန္႔ကြက္မဲေပးၿပီးသားျဖစ္သြားမည္မွာ မည္သို႔မွ် ယုတၱိယုတၱာ မရိွေသာကိစၥျဖစ္သည္။ ဤသို႔ လုပ္ထားေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြမွာ ငါးခုေျမာက္အတားအဆီး ျဖစ္သည္။

ဘာနွင့္တူသလဲဆိုလွ်င္ ကတုတ္ က်င္းနွင့္ဘန္ကာ အခိုင္အမာ ငါးထပ္ကာထားေသာ စည္း႐ိုးအေနာက္တြင္ ၀င္ထိုင္ေနၿပီး လမ္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္ဟုလာခဲ့ပါဟု ေျပာေနသူမ်ားႏွင့္ တူလွေပသည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံနွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္လို႔မရေအာင္ ဤသို႔ ညစ္ခဲ့အကြက္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

စစ္အစိုးရ အတြက္ သိပ္အေရးမပါေသာ အခ်ဳိ႕ေသာပုဒ္မမ်ားကိုမူ လူထုဆႏၵခံယူပဲြအထိသြားစရာမလိုဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္သားအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္သည္ဟု ၄၃၆(ခ)တြင္ ေရးထားပါသည္။ အေရးပါေသာ ပုဒ္မ ၉၄ ခု ကို တံတိုင္း(၅)ထပ္၊ သိပ္အေရးမပါေသာ က်န္ပုဒ္မမ်ားကို တံတိုင္း ၄ ထပ္ျဖင့္ ကာရံထားျခင္းျဖစ္သည္။ စတုတၳတံတိုင္းမွာ တပ္ မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အနည္းဆံုးတေယာက္၏ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ဘာမွျပင္ဆင္ခြင့္မရေအာင္ လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ညစ္ကြက္ကေတာ့ ေထာင့္ေစ့ေပ၏။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ညစ္ထားသည့္ၾကားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာနိုင္ေသာ ပုဒ္မတခုပါ၀င္ေနေသးရာ သူတို႔ဆဲြထားေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လုပ္လို႔ရသေလာက္ လုပ္ခြင့္ရိွေသာ အခ်က္မ်ားကို ရွာရမည္ျဖစ္သည္။
အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။

အနည္းဆံုးေတာ့ျပင္ ဆင္ရန္ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္သည္ဆိုျခင္းကို NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သေဘာေပါက္လက္ခံၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးလႊမ္းမိုးေသာ လႊတ္ေတာ္က ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႔မ်ားက ျပည္သူမ်ားသိရိွနိုင္ရန္ သတင္းစာတြင္ ေၾကညာထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသို႔အေျခခံဥပေဒကို ဦးေရႊမန္းနွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ထိုစဥ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕က လိုလားနွစ္သက္ျခင္းမရိွပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေျပာရသနည္းဆိုမူ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာဟူသည္မွာ အစိုးရ၏ အာေဘာ္ကို အဓိကထားေဖာ္ျပေလ့ရိွေသာ သတင္းစာမ်ားျဖစ္သည္။

အစိုးရျဖစ္ေစ ခ်င္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေၾကးမံု၊ ျမန္မာ့အလင္းစေသာ သတင္းစာ မ်ားက ပံုေဖာ္ေရးသားေပးရသည္။ ထိုစဥ္က နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီး ဘယ္လိုေကာင္းေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမဲ ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္နႈန္းက ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦး၊ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၇ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးကိုယ္စားလွယ္ ၂၁၅ ဦး၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ၉၃ ဦး၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ၄၈ ဦး၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၁ ဦး၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္ ၉၂ ဦး၊ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၇ ဦး စုစု ေပါင္းအစုအဖဲြ႕ ၈ ဖဲြ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀၂ ဦးနဲ႔ စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ရႊန္းရႊန္းေ၀ေရးသားခဲ့တာကိုေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အစိုးရထံုးစံအတိုင္း အရည္အခ်င္းထက္ အေရအတြက္ကို အဓိကထား လူမ်ားၿပီးေရာ လက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္သမားေတြကို နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ေပးၿပီး ညီ လာခံထဲမွာ လူ ၇၀၂ ေယာက္ ေလွ်ာက္ထည့္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္ ၉၂ ဦးဆိုတာကိုပဲ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ သိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ အလုပ္ျပဳတ္မွာေၾကာက္ရေသာ၊ အစိုးရက အျပစ္ရွာကာ အခိ်န္မေရြးအေရးယူနိုင္ ေသာ ေနွာင္ႀကိဳးႏွင့္လူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထိုသူမ်ားက အမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ စစ္အစိုးရကို အလိုမရိွေၾကာင္း မည္သို႔မွ် အႀကံျပဳရဲမည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရနွင့္ ပလဲနံပသင့္ေနေသာ ေလာက္ကိုင္ေဒသမွ ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ပင္လွ်င္ အစိုးရက ဖိတ္ၾကားသျဖင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ တက္လုပ္ ေနေခ်သည္။

ျပည္သူလူထုက တကယ္ မဲေပးေရြး ခ်ယ္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနိုင္ရခဲ့ သည့္တျပည္လံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ၁၀၇ ဦးပဲပါသည္။ လူ ၇၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သာပါသည္ကို ၾကည့္သည္နွင့္ ဘယ္အခ်ဳိးခ်ဳိးေတာ့မည္ဆိုတာ သိေနႏုိင္ေသာျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုညီလာခံႀကီးက ၁၅ နွစ္ အခ်ိန္ဆဲြကာ သူတို႔စိတ္တိုင္းက်အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြ။

လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄သန္းပဲရိွသည္ဟု ကုလသမဂၢသန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္သည့္အဖဲြ႕က ေျပာထားသည့္နိုင္ငံတြင္ လူ ၅၈ သန္းရိွသည္ဟု စာရင္းျပကာ ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္နႈန္းေသာ ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံသည္ဟု လုပ္ခ်ခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒႀကီးျဖစ္သည္။ ထားေတာ့ ဆိုလိုရင္းက ဦးေရႊမန္းနွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအခ်ဳိ႕သည္ ပင္လွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ၂၀၁၅ နွစ္လယ္ပိုင္းက ႀကိဳးစားခဲ့ၾကဖူးပါသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမ်ားက သေဘာမက်ၾကပါ။ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးတြင္ ဦးေရႊမန္း နိုင္မလား၊ ဦးသိန္းစိန္နိုင္မလားဆိုတာ တပ္မေတာ္က ဘယ္ဘက္ကရပ္မလဲဆိုတာအေပၚ မူတည္ပါသည္။

ထိုဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာအခါ ျပင္ဆင္ခ်က္ အမ်ားစုကို တပ္မေတာ္က ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဦးေရႊမန္း၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အားထုတ္မႈက် ဆံုးခဲ့ရကာ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြဥပေဒၾကမ္းမွာလည္း လူထုဆႏၵခံယူပဲြပင္က်င္းပသည့္ အေျခသို႔ မဆိုက္လိုက္ဘဲ နိ႒ိတံခဲ့ရေလ၏။

ႏိုင္ငံတိုးတက္ခ်င္လွ်င္ လက္ရိွကေပါက္တိ ကေပါက္ခ်ာျဖစ္ေနေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုပါအခ်က္မ်ားကို ျပင္ရမည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုသည္ဘုရား မဟုတ္သျဖင့္ နိုင္ငံတိုင္းမွာျပင္ၾကသည္။ တခါေရးဆဲြထားျပီးသည္နွင့္ တသက္လံုးတည္ၿမဲေနေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒဆိုသည္ မရိွပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားက ထင္ေနသည္မွာ ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံကို အဖ်က္လုပ္ငန္းလုပ္ေနသလိုလို ထင္ေနၾကသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ နား မလည္ေသာေၾကာင့္ ေျပာေနထင္ေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ ပိုေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ျပင္သင့္တာ ျပင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ရာတြင္အယူ အဆနွစ္ရပ္ျဖစ္ေန၏။

ပထမအယူအဆမွာ ယခုအခါ ဒုတိယပင္လံု ညီလာခံေခၚယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနေသာ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အစစအရာရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူလက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားခ်က္၊ တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ မည့္အပိုင္းေရာက္လာပါမွ မိမိလိုလားခ်က္မ်ားကိုပါေရာ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးမွ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ေစလိုသည့္ အယူအဆျဖစ္သည္။

ထိုအယူအဆေၾကာင့္ပဲ NLD သည္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကို ဘာမွေျခလွမ္းမစေသးသည္ လားမသိေပ။ ေနာက္အယူအဆတရပ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြပဲြဆိုသည္မွာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရိွ ၾကာရွည္သည္။ ဟိုကတေပါက္ သည္ကတေပါက္ ဟိုအဖဲြ႕ကတမ်ဳိး၊ သည္အဖဲြ႕က တမ်ဳိး၊ ဟိုအစည္းအေ၀းကဟိုလို၊ သည္အစည္းအေ၀းက သည္လိုနွင့္ မၿပီးႏိုင္၊ မစီးႏိုင္ေတာ့။ ဒါေတြအားလံုးၿပီးစီးမွေရာ၍ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ သိပ္ေနာက္က်သြားလိမ့္မည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြကို သီးျခားစီ ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းနွင့္ ကိုယ္ေမာင္းႏွင္ေနရမည္ဆိုသည့္ အယူအဆ ျဖစ္သည္။ ထိုအယူအဆကို စာေရးသူေထာက္ခံသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသည္မွာ ေကာင္းပါ၏။

သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ ဥံဳဖြ-ဆိုၿပီး အားလံုးေျပလည္ မသြားႏိုင္။ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးကေတာ့ရိွေနမည္၊ အနာဂတ္သို႔ သြားေနမည္သာျဖစ္သည္။
ျပင္မည္ဆိုလွ်င္ ဘာေတြျပင္မည္နည္း။
ဘာေတြျပင္လွ်င္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္က မကန္႔ကြက္မည္နည္း။ ႀကံ့ခိုင္ေရးလက္ထက္က ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္ႀကီး ၃၀။ အေသးစိတ္အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္။ တပ္မေတာ္နွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခင္စစ္အစိုးရအာဏာရိွသူမ်ားကို လည္းေကာင္း နစ္နာမသြားေစနိုင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်က္မ်ားကိုေတာ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္မည္မထင္ေပ။

ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါကလည္း တိုင္းသိျပည္သိျဖစ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သူသည္ အေျပာင္းအလဲကို အဟန္႔အတားျပဳေနသည္ကို သဲကဲြရွင္းလင္းစြာ ကမာၻက သိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးကတင္ခဲ့ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျပာင္းအလဲ အဆိုျပဳခ်က္တြင္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္ ေလးခ်က္ပါ၀င္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔ထားျခင္းကို လက္ရိွစနစ္ သမၼတကတိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည့္အစား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ မဲေပးေရြးခ်ယ္ေစဖို႔ ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္ကို တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ခံသည္ဟုဆို၏။ ဤသို႔ လုပ္လွ်င္ ေကာင္းကြက္ဆိုးကြက္ေရာေနသည္။ သတၱိရိွရိွ ဆံုးျဖတ္ၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကြက္မွာ မိမိျပည္နယ္၊ မိမိတိုင္းေဒသႀကီးမွ လိုလားသူကို တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ေရြး ခ်ယ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ရခိုင္တြင္ ရခိုင္ပါတီ အမတ္ေနရာအမ်ားစုရေသာ္လည္း ရခိုင္ပါတီမွ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ခန္႔ခြင့္မရ။

ဒီမိုကေရစီပိုဆန္လာေပမည္။ အားနည္းခ်က္မွာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ပါ၀င္ခြင့္အခ်ဳိးမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မ်ားကာ ၃၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္နႈန္း (သံုးပံုတပံု) အထိ စစ္တပ္က ယူထားျခင္းျဖစ္သည္ (ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၁ /ဃ)။ ထိုအခါ စစ္တပ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ လိုလို ျဖစ္ေနေသာပါတီမ်ားအဖို ့ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၈ ရာခိုင္နႈန္းအင္အားရိွသည္နွင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ ေပါင္းကာ ၅၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္နႈန္းျဖင့္ ျပည္နယ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ ႀကံ့ခိုင္ေရးလိုပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ တြင္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမရိွေသာ္လည္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရိွလွ်င္ပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီငယ္မ်ားကို စည္း႐ံုး၍ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျဖည့္ၿပီး တပ္မေတာ္ ၃၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သူတို႔ပါတီလိုလားေသာ ျပည္နယ္အစိုးရတရပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတရပ္ေပၚထြန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားပါ၀င္မႈပင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွရာ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားက်မွ အဘယ္ေၾကာင့္ ၃၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေန သလဲဆိုတာ စဥ္းစား၍ မရေပ။ လိုတာထက္ပိုေသာ အသာစီးရယူမႈျဖစ္၍ ထိုအခ်က္ကိုအရင္ျပင္သင့္သည္။ ေနာက္မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္က ေရြးေသာစနစ္ကို ျပ႒ာန္းသင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုးျပင္ဆင္ခ်က္ တၿပိဳင္နက္တက္သင့္သည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးမွ ျပင္ဆင္တင္သြင္းသည့္အထဲမွ ဒုတိယသတိထားမိေသာ အခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရား သူႀကီးမ်ား၊ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္တရား သူႀကီးမ်ား၏ ရာထူးသက္တမ္းကို အသက္ရွစ္ဆယ္ အထိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားျခင္းအား ငါးႏွစ္သက္တမ္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကိစၥသည္လည္း အဆိုးအေကာင္းရိွ၏။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို အသက္ ၈၀ အထိ ရာထူးတာ၀န္ ေပးထားျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားသူႀကီးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုေၾကာက္စရာမလိုဘဲ မိမိတာ၀န္ကို စိတ္ေအးလက္ေအးထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရန္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ ဥပေဒျပဳေရးသည္ တရားစီရင္ေရးကို မလႊမ္းမိုးရန္၊ အေၾကာက္တရားကင္းကင္းနွင့္ တရားေရးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ေသာ သမာသမတ္က်ေသာႏိုင္ငံ၊ ဥပေဒစိုးမိုးသည့္နိုင္ငံတြင္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ေကာင္း၏။ အလုပ္ျဖစ္၏။

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းသည့္နိုင္ငံမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈမရိွသည့္ နိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားသူႀကီးတေယာက္သည္ အသက္ရွစ္ဆယ္ေရာက္သည္အထိ တာ၀န္ ေပးထားလွ်င္ ရာထူးရထားတာၾကာလာေသာအခါ အာဏာနွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ယစ္မူးသာယာလာတတ္ၾကသည္မွာ လူ႔သဘာ၀ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္မည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို NLD က စဥ္းစားျပင္ဆင္ရန္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးမွ တင္ျပခ်က္ တတိယအခ်က္မွာ နာမည္ေက်ာ္ပုဒ္မ ၄၃၆ နွင့္ ဆိုင္သည္။ ၄၃၆ တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္လိုေသာအခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံရမည္ဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းမပါဘဲ ျပင္၍မရေအာင္ လုပ္ထားသလိုျဖစ္ေနသည္။ ဤအခ်က္ကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္နိုင္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို တင္သည္။

ထို့အျပင္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြတြင္ မဲေပးခြင့္ ရိွသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ေထာက္ခံမဲျဖင့္ ဆိုေသာအခ်က္အစား ဆႏၵမဲေပးသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ျပင္ဆင္ရမည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ နွင့္ပတ္သက္၍ ဤအဆိုျပဳခ်က္မွာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ျပည္သူလူထုေရြးခ်ယ္ထားသူ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္နႈန္းသာရိွရာ ၇၀ ရာနႈန္း ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵအမ်ားစုအစစ္အမွန္ပင္ ျဖစ္ ေလသည္။ ဤအဆိုကို ထိုစဥ္က မဲခဲြဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေလ၏။ ဘယ္သူေတြက ကန္႔ကြက္မဲေပးၾက သလဲဆိုတာ ေျပာစရာလိုမည္ မထင္ေပ။
စတုတၳအေရးႀကီးေသာျပင္ဆင္ခ်က္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရိွဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမွာ စည္ပင္သာယာအလုပ္ေလာက္၊ မီးေသြးဖုတ္ေသာလုပ္ငန္းေလာက္သာရိွေလၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရိွသေလာက္နည္း၏။

ႀကံ့ခိုင္ေရးက တင္ျပေသာ ျပင္ဆင္ေရးအဆိုတြင္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရ အား ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒဇယား ၂ မွ အရင္းအႏွီး၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ ျပည္ပမွေခ်းေငြယူျခင္း၊ ျပည္ပမွေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့ရယူျခင္း၊ ဟိုတယ္နွင့္ တည္းခိုခန္း လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စာခု်ပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ပင္လယ္ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ မိုးေလ ၀သလုပ္ငန္း၊ မိမိေဒသတြင္းမွသယံဇာတမ်ားကို အခ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ေပးေရး စသည္ျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္သည္။

လိုရင္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုခြင့္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားကို အာဏာခဲြေ၀ေရး၊ သယံဇာတ ခဲြေ၀ေရးျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေနၾကသည္မွာလည္း အနွစ္ခု်ပ္လိုက္လွ်င္ အာဏာပိုရဖို႔ သယံဇာတေတြ ျပည္နယ္သားေတြ ေဒသခံေတြ လက္ထဲမွာ သံုးခြင့္ရဖို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒမ်ား ေရွ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုကျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီဆိုသည့္ စကားလံုးႀကီးပါ၀င္ေနျခင္းကို ကြ်န္ေတာ္ သေဘာမက်။

ေပးကားေပး၏မရဆိုသလို ျဖစ္လာနိုင္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားလြတ္လပ္စြာ ဥပေဒျပ႒ာန္း ပါေစ။ အျငင္းအခုန္ျဖစ္လာလွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ပါေစ။ ဘာမွအာဏာနွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွေသာ ႐ုပ္ျပအစိုးရအျဖစ္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကင္းေ၀းပါေစ။
လိုရင္းအခ်ဳပ္ကိုေျပာရလွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို NLD က စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးလက္ထက္ကပင္ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးေသးရာ ျပည္သူလူထု၏ ျေညိေအန အျပည့္ရထားေသာ ပါတီအေနျဖင့္ တံု႔ဆိုင္းမေနသင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္မည္ဆိုေသာ စကားကိုနားေယာင္မေနဘဲ မိမိလုပ္စရာရိွတာကို ျပည္သူႏွင့္အတူ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့လုပ္နိုင္ ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

COMMENTS

Name

art,1,article,1303,cartoon variety,22,crime,66,culture,1,documentary,7,Entertainment,8,health,32,history,2,international,7348,interview,220,knowledge,8,Live,8,LocalNews,15702,news,2842,opinion,765,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,140,statement,59,technic,56,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဘာေတြ ျပင္ၾကမွာလဲ -သရ၀ဏ္(ျပည္)
ဘာေတြ ျပင္ၾကမွာလဲ -သရ၀ဏ္(ျပည္)
https://3.bp.blogspot.com/-AvMUUWN3dRg/WR-ukxRkxOI/AAAAAAAAcLU/_o4HdJTvNigR_feekhqrKglAzeeRkPcogCLcB/s400/q1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-AvMUUWN3dRg/WR-ukxRkxOI/AAAAAAAAcLU/_o4HdJTvNigR_feekhqrKglAzeeRkPcogCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/05/blog-post_159.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/05/blog-post_159.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy