ေရေဘးအႏၲရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးနိႈးေဆာ္ျခင္း


၁။ ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး႐ုံးမ်ားမွရရွိသည့္ ေျမျပင္သတင္းမ်ား၊ Social Media မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရလည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန္႔ ခြဲမႈဗဟိုဌာန (EOC) မွလည္း နိုင္ငံတကာ Website မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ မိုးရြာသြန္းနိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျမစ္ေရအေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေစေရး အသိေပးလ်က္ရွိပါသည္။


၃။ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္အခ်ိန္ကာလသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ပုံမွန္ေရႀကီး ေရလၽွံျခင္းမ်ိဳးသာမက မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းရာမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ လၽွပ္တျပက္ေရႀကီးျခင္းမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းသတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၊ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းပါကေတာင္က်ေရမ်ာက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ လၽွပ္တျပက္ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚလာနိုင္သည္ကိုအထူးသတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္လည္းေရေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳတင္စီမံျပင္ဆင္ ထားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားနိုင္ပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္-
(က) မိုးေလ၀သသတင္းမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္နားေထာင္ပါ။ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္နိုင္မည့္ ဖုန္းမ်ား၊ အေရးေပၚဆက္သြယ္နိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ား အဆင္သင့္ရွိေနပါေစ။
( ခ) မိသားစုမ်ား၊ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕နိုင္ရန္ေနရာ၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဆုံရပ္ကို ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားပါ။
( ဂ) ေရစိုပ်က္စီးနိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕၍ ျမင့္ေသာေနရာတြင္ထားရွိပါ။
(ဃ) ေသာက္သုံးေရမ်ား ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားပါ။
( င) ေျမနိမ့္ေဒသ၊ ခ်ိဳင့္၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းအစရွိသည့္ ေရလႊမ္းမိုးပါကအႏၲရာယ္ျဖစ္နိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ျမင္သာေသာ အမွတ္အသားထားရွိပါ။
( စ) အသက္ကယ္အကၤ်ီ၊ ေဘာကြင္း၊ ေလလုံပိတ္ေရပုံးအလြတ္၊ ငွက္ေပ်ာတုံး၊ သစ္တုံး၊ ကားတာယာ ကၽြတ္ အစရွိသည့္ အေရးေပၚအသက္ကယ္ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။
(ဆ) ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၊ ေခ်ာင္းဖ်ား၊ ျမစ္ဖ်ားမ်ားတြင္ မိုးႀကီးပါက ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ လၽွပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးျခင္းမ်ားျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။
( ဇ) မိသားစု၀င္မ်ား ကြဲကြာသြားပါက ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ အမည္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕ ဆက္သြယ္ရမည့္သူစသည္တို႔အား ေရးသားၿပီး မိသားစု၀င္တိုင္း ယူေဆာင္ ထားပါ။
( ဈ) သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ရရွိပါက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဘးလြတ္ရာေနရာသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ခိုလႈံပါ။
(ည) ေရႀကီးေသာေဒသမ်ားတြင္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းကမ္းပါးတိုက္စားၿပီး ၿပိဳက်တက္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းကမး္ပါးမ်ားအနီးသို႔ မသြားပါႏွင့္။
( ဋ) ေရထဲတြင္ မလိုအပ္ဘဲ ေရကူးျခင္း၊ လမး္ေလၽွာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
( ဌ) ေရစိုေနေသာ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္။
( ဍ) ယခုကာလတြင္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအနီး၊ ေတာင္က်ေခ်ာင္းမ်ားအနီးႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္သည့္ေနရာမ်ားမွ ေခတၱေရွာင္ရွားေနထိုင္ပါ။ လၽွပ္တျပက္ေရႀကီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္ကို သတိ ျပဳပါ။ လၽွပ္တျပက္ေရႀကီးျခင္းသည္ ေရွာင္တိမ္းရန္ အခ်ိန္အလြန္နည္းပါသည္။ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုမိုဂ႐ုျပဳ ေနထိုင္ပါ။
( ဎ) မလႊဲမေရွာင္သာ ေရထဲျဖတ္ေလၽွာက္ရပါက တုတ္ျဖင့္ စမ္းေထာက္ၿပီးသြားပါ။
(ဏ) ေႁမြႏွင့္အဆိပ္ရွိေသာသတၱ၀ါမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို သတိျပဳပါ။

၄။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွိုးေဆာ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္၊ အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္လည္း သဘာ၀ေဘးျဖစ္ပြားပါက အလ်င္အျမန္တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိရာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္းပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက Hotline ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၀၆၇-၄၀၄၆၆၆)ႏွင့္ (၀၆၇-၄၀၄၇၇၇)မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ အကူအညီရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ အသိေပးႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန
Relief and Resettlement Department - Myanmar
https://www.facebook.com/rrdmswrr/
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.