ေရေဘးအႏၲရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးနိႈးေဆာ္ျခင္း


၁။ ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး႐ုံးမ်ားမွရရွိသည့္ ေျမျပင္သတင္းမ်ား၊ Social Media မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရလည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိ အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန္႔ ခြဲမႈဗဟိုဌာန (EOC) မွလည္း နိုင္ငံတကာ Website မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ မိုးရြာသြန္းနိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျမစ္ေရအေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေစေရး အသိေပးလ်က္ရွိပါသည္။


၃။ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္အခ်ိန္ကာလသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ပုံမွန္ေရႀကီး ေရလၽွံျခင္းမ်ိဳးသာမက မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းရာမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ လၽွပ္တျပက္ေရႀကီးျခင္းမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းသတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၊ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းပါကေတာင္က်ေရမ်ာက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ လၽွပ္တျပက္ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚလာနိုင္သည္ကိုအထူးသတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္လည္းေရေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳတင္စီမံျပင္ဆင္ ထားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားနိုင္ပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္-
(က) မိုးေလ၀သသတင္းမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္နားေထာင္ပါ။ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္နိုင္မည့္ ဖုန္းမ်ား၊ အေရးေပၚဆက္သြယ္နိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ား အဆင္သင့္ရွိေနပါေစ။
( ခ) မိသားစုမ်ား၊ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕နိုင္ရန္ေနရာ၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဆုံရပ္ကို ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားပါ။
( ဂ) ေရစိုပ်က္စီးနိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕၍ ျမင့္ေသာေနရာတြင္ထားရွိပါ။
(ဃ) ေသာက္သုံးေရမ်ား ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားပါ။
( င) ေျမနိမ့္ေဒသ၊ ခ်ိဳင့္၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းအစရွိသည့္ ေရလႊမ္းမိုးပါကအႏၲရာယ္ျဖစ္နိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ျမင္သာေသာ အမွတ္အသားထားရွိပါ။
( စ) အသက္ကယ္အကၤ်ီ၊ ေဘာကြင္း၊ ေလလုံပိတ္ေရပုံးအလြတ္၊ ငွက္ေပ်ာတုံး၊ သစ္တုံး၊ ကားတာယာ ကၽြတ္ အစရွိသည့္ အေရးေပၚအသက္ကယ္ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။
(ဆ) ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၊ ေခ်ာင္းဖ်ား၊ ျမစ္ဖ်ားမ်ားတြင္ မိုးႀကီးပါက ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ လၽွပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးျခင္းမ်ားျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။
( ဇ) မိသားစု၀င္မ်ား ကြဲကြာသြားပါက ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ အမည္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕ ဆက္သြယ္ရမည့္သူစသည္တို႔အား ေရးသားၿပီး မိသားစု၀င္တိုင္း ယူေဆာင္ ထားပါ။
( ဈ) သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ရရွိပါက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဘးလြတ္ရာေနရာသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ခိုလႈံပါ။
(ည) ေရႀကီးေသာေဒသမ်ားတြင္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းကမ္းပါးတိုက္စားၿပီး ၿပိဳက်တက္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းကမး္ပါးမ်ားအနီးသို႔ မသြားပါႏွင့္။
( ဋ) ေရထဲတြင္ မလိုအပ္ဘဲ ေရကူးျခင္း၊ လမး္ေလၽွာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
( ဌ) ေရစိုေနေသာ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္။
( ဍ) ယခုကာလတြင္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအနီး၊ ေတာင္က်ေခ်ာင္းမ်ားအနီးႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္သည့္ေနရာမ်ားမွ ေခတၱေရွာင္ရွားေနထိုင္ပါ။ လၽွပ္တျပက္ေရႀကီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္ကို သတိ ျပဳပါ။ လၽွပ္တျပက္ေရႀကီးျခင္းသည္ ေရွာင္တိမ္းရန္ အခ်ိန္အလြန္နည္းပါသည္။ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုမိုဂ႐ုျပဳ ေနထိုင္ပါ။
( ဎ) မလႊဲမေရွာင္သာ ေရထဲျဖတ္ေလၽွာက္ရပါက တုတ္ျဖင့္ စမ္းေထာက္ၿပီးသြားပါ။
(ဏ) ေႁမြႏွင့္အဆိပ္ရွိေသာသတၱ၀ါမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို သတိျပဳပါ။

၄။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွိုးေဆာ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္၊ အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္လည္း သဘာ၀ေဘးျဖစ္ပြားပါက အလ်င္အျမန္တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိရာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္းပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက Hotline ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၀၆၇-၄၀၄၆၆၆)ႏွင့္ (၀၆၇-၄၀၄၇၇၇)မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ အကူအညီရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ အသိေပးႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန
Relief and Resettlement Department - Myanmar
https://www.facebook.com/rrdmswrr/

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7728,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16360,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ေရေဘးအႏၲရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးနိႈးေဆာ္ျခင္း
ေရေဘးအႏၲရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးနိႈးေဆာ္ျခင္း
https://3.bp.blogspot.com/-OtlxpQtVQGk/WUJmpC6ZueI/AAAAAAABN58/Mlk9LmXoW084RDD15lTzrGW9qNmKPtl5gCLcBGAs/s400/7.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-OtlxpQtVQGk/WUJmpC6ZueI/AAAAAAABN58/Mlk9LmXoW084RDD15lTzrGW9qNmKPtl5gCLcBGAs/s72-c/7.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/06/blog-post_122.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/06/blog-post_122.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy