ေရႊဘိုႏွင့္ ကုန္းေဘာင္အေမြအႏွစ္မ်ား


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕သည္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၂- ၁၈၈၅) စတင္အေျခတည္ခဲ့သည့္ေနရာအျဖစ္ သမိုင္း စဥ္ဆက္ထင္ရွားခဲ့သည္။ မူလေရႊဘိုသည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မတိုင္မီက အင္းဝဘုရင္မ်ားႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားတို႔၏ လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမျဖစ္ခဲ့သည့္ မုဆိုးဘိုရြာျဖစ္သည္။ ေညာင္ရမ္းေခတ္ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၃ ခုႏွစ္တြင္ မုဆိုးဘိုရြာသူႀကီးဦးေအာင္ေဇယ်သည္ မုဆိုးဘိုရြာကို ကုန္းေဘာင္နန္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ကုန္းေဘာင္၊ ရန္ႀကီးေအာင္၊ ရတနာသိခၤ၊ မုဆိုးဘိုႏွင့္ ေရႊဘိုဟူ၍ အမည္ငါးမ်ိဳးျဖင့္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ငါးမည္ရျပည္ေရႊဘိုကို ''ရန္ႀကီးေအာင္ ကုန္း ေဘာင္ခ၊ ငါးမည္ရျပည္ေရြဘို၊ မုဆိုးဘို၊ ရန္ၿပိဳတဲ့ နာသိဃၤ၊ ဘိုးေတာ္ေဒသ''ဟု မွတ္သားခဲ့ၾကသည္။

အတိတ္ကုန္းေဘာင္

ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ မုဆိုးဘိုအနီးဝန္းက်င္ရွိ ရြာ ၄၆ ရြာကိုစုစည္း၍ ထန္းလုံးခံတပ္ေဆာက္ကာ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကိုထူေထာင္၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၅ ခုႏွစ္ ပထမဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၃ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္)တြင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကိုတည္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕တည္ႏွစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကို ''ဥၾသေအာ္မည္၊ ကုန္း ေဘာင္တည္''ဟု အမွတ္အသားျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့စြယ္စုံ က်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးေအာင္ေဇယ်တည္ေထာင္ ခဲ့သည့္ ကုန္းေဘာင္ေနျပည္ေတာ္ကို အစြဲျပဳလ်က္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၂ ခုႏွစ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ံႈးခဲ့သည့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္အထိ ၁၃၃ ႏွစ္ၾကာရွည္ခဲ့သည့္ကာလကို ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။

ဦးေအာင္ေဇယ်မတိုင္မီက ေရွးမင္းဆက္မ်ားသည္ ရန္သူ တို႔ဖ်က္သျဖင့္ အႏြယ္ျပတ္ခဲ့သည္။ ကမ္းႏွစ္ခုအၾကား ေရျပင္ ကိုေက်ာ္ရန္ ကုန္းေဘာင္ေပၚမွ ျဖတ္ကူးရသကဲ့သို႔ ျပတ္သြား ေသာအႏြယ္မ်ားကို ကုန္းေဘာင္ျဖင့္ျပန္ဆက္သည္ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ ေရႊဘိုကို ကုန္းေဘာင္ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ က ေရႊဘိုၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေတာင္ေျမာက္တန္းေနသည့္ ကုန္း ေဘာင္ေတာင္ကိုအစြဲျပဳလ်က္ ကုန္းေဘာင္ဟု အမည္တြင္ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဆိုၾကသည္။

ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္ကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ မုဆိုးဘိုတြင္ ရတနာအေပါင္း လာေရာက္ စုစည္းသည္ဟု ရည္ညႊန္းလ်က္ ရတနာသိဃၤဟု မွည့္ေခၚခဲ့ သည္။ မုဆိုးဘိုအမည္မွာမူ ေရွးယခင္ကပင္ရွိခဲ့သည္။ ပုဂံ နရပတိစည္သူမင္း တိုင္းခန္းလွည့္လည္စဥ္ မုဆိုးငပိုအား ယခု ေရႊဘိုေဒသ၌ ပိုေျမအပိုင္းအျခားနယ္နိမိတ္ကို ေပးခဲ့ရာမွ ငပိုက မုဆိုးပိုရြာကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ကာလေရြ႕ေလ်ာေသာ အခါ မုဆိုးပိုမွ မုဆိုးဘိုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး မုဆိုးပိုကို နားဝင္ခ်ဳိသာ ေစရန္ ေရႊပိုဟုေခၚဆိုၾကရာမွ ေရႊဘိုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ေဂ်အက္စ္ဖာနီဗဲလ္ႏွင့္ ဦးေဖေမာင္တင္တို႔ တည္းျဖတ္သည့္ ဇမၺဴ႕ဒီပဥေဆာင္းက်မ္းတြင္ ရတနသိဃၤနယ္ ၏ နယ္နိမိတ္ကို ''အေရွ႕ကိုလားေသာ္ စည္လွ အင္ပင္ျမစ္ညာ၊ ေတာင္ကိုလားေသာ္ မလႅာဂီရိ၊ အေနာက္ကိုလားေသာ္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းႀကီး၊ ေျမာက္ကိုလားေသာ္ အကၠပတ္ဌာ ေန''ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘိုးေတာ္ဘုရားဗဒုံမင္းသည္ ၿမိဳ႕ဝန္းအတိုင္းအတာ အမ်ိဳး မ်ိဳးကြဲျပားေနသည့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၇၇ ခုႏွစ္ တြင္ အလုံၿမိဳ႕ဝန္ သီရိဓမၼာေသာက၊ ရတနာသိဃၤၿမိဳ႕ဝန္ ေဇယ် သခၤ၊ ၿမိဳ႕သူႀကီး ေဇယ်မဟာဗိုလ္၊ ၿမိဳ႕စာေရးငေကာင္း၊ ငဝန္၊ စက္ေဘာသစ္ႏွင့္ စာေရးႀကီး ေက်ာ္ထင္နႏၵမိတ္တို႔အား တိုင္း တာေစခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕တိုင္းတာခ်က္အရ ေရႊဘိုၿမိဳ႕သည္ အရပ္တစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ ၁ဝဝ၁ တာရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေလးမ်က္ႏွာသည္ တာဝန္း ၄ဝဝ၄ ရွိသျဖင့္ တာဝန္း ၂ဝဝဝ ရွိသည့္ အမရပူရ ၿမိဳ႕၊ တာဝန္း ၂၄ဝဝ ရွိသည့္ မၲေလးၿမိဳ႕တို႔ထက္ ႀကီးမားက်ယ္ဝန္း ကာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္တည္ခဲ့သည့္ စတုရန္းပုံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။

မင္းေနျပည္ေရႊဘိုသည္ အေလာင္းမင္းတရားဦးေအာင္ ေဇယ် (ခရစ္ႏွစ္၁၇၅၂- ၁၇၆ဝ)ႏွင့္ သားျဖစ္သူ တပယင္းမင္း (ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၆ဝ-၁၇၆၃)တို႔ လက္ထက္တြင္ ဘုရင္နန္းစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း(ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၇၃-၁၇၇၆)သည္ ေရႊဘုိတြင္ ႏွစ္ႏွစ္သာနန္းစံၿပီး ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္းဝသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕နန္းစိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေရႊဘိုသည္ ဘုရင့္နန္းၿမိဳ႕အျဖစ္မွ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ညီညြတ္စြာစုစည္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားကို သမိုင္းပညာရွင္ မ်ားက ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟု သတ္ မွတ္ခဲ့ရာ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည့္ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၂ ခုႏွစ္မွ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္အထိ ၁၃၃ ႏွစ္ ရွည္ၾကာခဲ့သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ အေလာင္းမင္း တရား ဦးေအာင္ေဇယ်မွ သီေပါမင္းအထိ (ေဖာင္းကစား ေမာင္ေမာင္မပါ) မင္း ၁ဝ ပါးအုပ္စိုးခဲ့ရာ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ်က ရွစ္ႏွစ္၊ ေနာင္ေတာ္ႀကီးက သုံးႏွစ္၊ ဆင္ျဖဴ ရွင္ ေျမဒူးမင္းက ၁၃ ႏွစ္၊ စဥ့္ကူးမင္းက ငါးႏွစ္၊ ေဖာင္းကား စားေမာင္ေမာင္က ခုနစ္ရက္၊ ဘိုးေတာ္ဘုရား ဗဒုံမင္းက ၃၇ ႏွစ္၊ ဘႀကီးေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္းက ၁၉ ႏွစ္၊ သာယာဝတီမင္းက ကိုးႏွစ္၊ ပုဂံမင္းက ေျခာက္ႏွစ္၊ မင္းတုန္းမင္းက ၂၆ ႏွစ္ႏွင့္ သီေပါမင္းက ခုနစ္ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာမင္းမ်ားတြင္ စြမ္းရည္သတၱိ၊ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ ျပည့္စုံေသာမင္းမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မင္းသာမာန္မ်ား၊ မင္းညံ့မ်ား လည္း ရွိခဲ့သည္။

ပုဂံဝန္ေထာက္ဦးတင္ ေရးသားခဲ့သည့္ ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ပုံစာတမ္း၊ ဒုတိယတြဲတြင္ ျမန္မာရာဇဝင္၌ ညံ့ဖ်င္းေသာမင္းသုံး ပါး အုပ္စိုးစဥ္ တိုင္းျပည္ပ်က္ခဲ့ရပုံကို အက်ယ္တဝင့္ ေရးသား ထားသည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္မ်ားတြင္ အေလာင္းမင္း တရား၊ ဆင္ျဖဴရွင္ေျမဒူးမင္း၊ ဘိုးေတာ္ဘုရား ဗဒုံမင္းႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းတို႔သည္ ျမန္မာတို႔ဂုဏ္ယူရေသာ မင္းမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကို တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ႏွင့္ ႏိႈင္း စက္ပါက အေလာင္းမင္းတရား ကုန္းေဘာင္ကို စတင္ ထူ ေထာင္ခ်ိန္သည္ ကုန္းေဘာင္ေနထြက္ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ဘႀကီး ေတာ္နန္းတက္ခ်ိန္သည္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ျဖစ္ကာ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူခ်ိန္သည္ ကုန္းေဘာင္ေနဝင္ခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာႀကီးညိဳျမက ကုန္းေဘာင္ရွာပုံေတာ္စာအုပ္တြင္ သုံးသပ္ ခဲ့သည္။

အင္းဝပ်က္ၿပီး ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပ်က္စီးသြားခ်ိန္ တြင္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ မုဆိုးဘိုရြာတြင္ ထန္းလုံးတပ္ တည္ေဆာက္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထူေထာင္ကာ လက္ေရြးစင္ တပ္သား ၆၈ ေယာက္ ျဖင့္ ရန္သူမ်ားကို ေအာင္ ႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ေဒသမွလြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးကို တတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ စည္း႐ံုးထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က စည္းလုံးညီညြတ္မႈျပိဳကြဲကာ တစ္စစီျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တစ္ေပါင္းတည္း ျပန္လည္စုစည္းခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္၏ ဦးကိုင္ပႏၷက္ရွင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကိုထူေထာင္ခဲ့သူ သူရဲ ေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားခဲ့သည္။
အေလာင္းမင္းတရားလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သည္ အေရွ႕ေျမာက္တြင္ ယူနန္နယ္အထိ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဇင္းမယ္အထိ၊ အေရွ႕ေတာင္တြင္ အယုဒၶယအထိ၊ အေနာက္ ေျမာက္တြင္ မဏိပူရ၊ အာသံအထိ က်ယ္ဝန္းခဲ့ေသာ အင္ပါ ယာႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိေရႊဘို

ေရႊဘိုၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၂၂ ဒီဂရီ ၁ဝ မိနစ္ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒီဂရီ ၄၇ မိနစ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ၅၇၁၄ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းသည္။ မၲေလးၿမိဳ႕မွ ၇၉ မိုင္ကြာေဝးၿပီး မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းေပၚ တြင္ တည္ရွိကာ မီးရထား၊ ေမာ္ေတာ္ကားတို႔ျဖင့္ သြားႏိုင္ သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေပၚတြင္တည္ရွိသည့္ ေက်ာက္ေျမာင္း မွ ၁၇ မိုင္၊ မူးျမစ္အနီးရွိ ေရဦးၿမိဳ႕မွ ၂၄ မိုင္ ကြာေဝးသည္။ ၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ ေရႊဘိုတူးေျမာင္းရွိၿပီး ေျမာင္းေဘာင္ေပၚတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ထား ရာ ကာဘိုးဆည္သို႔သြားသည့္လမ္းကို ေျမာက္လက္ဟုေခၚ၍ ဝက္လက္သို႔သြားသည့္လမ္းကို ေတာင္လက္ဟုေခၚသည္။ ယင္းတူးေျမာင္းကို ပုဂံဘုရင္ အေလာင္းစည္သူ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၁၃-၁၁၆ဝ)လက္ထက္က တူးေဖာ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

လက္ရွိေရႊဘိုၿမိဳ႕သည္ ေရႊဘို၊ ခင္ဦး၊ ဝက္လက္ႏွင့္ ဒီပဲယင္း ၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေရႊဘိုခ႐ိုင္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လူဦးေရ ၆၉ဝ၃၆ ရွိကာ ေက်းလက္မ်ားတြင္ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ သည္ ၁၆၆၅ဝ၆ ဦးျဖစ္သည္။

ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ ကုန္းေဘာင္ဆက္မင္းမ်ားတည္ထားခဲ့သည့္ ေစတီပုထိုးမ်ား တည္ရွိေနရာ အေလာင္းမင္းတရား ဦီးေအာင္ ေဇယ် တည္ခဲ့သည့္ ေမာ္ေဓာျမင္သာေစတီေခၚ ၿမိဳ႕ေထာင့္ ေစတီ၊ ေရႊခ်က္သိုေစတီႏွင့္ ေရႊတန္ဆာေစတီတို႔သည္ အထူး ထင္ရွားၿပီး ခ်မ္းသာႀကီး ခ်မ္းသာရ၊ ေရႊသိမ္ဦးႏွင့္ နိဗၺာန္ ဆိပ္ဦး ေစတီတို႔သည္လည္း ေရႊဘိုၿမိဳ႕၏ ထင္ရွားေသာဘုရား မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ေရႊဘိုၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ တစ္မိုင္အကြာတြင္တည္ရွိၿပီး ေရႊဘို ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအား ေရေပးေဝသည့္ မဟာနႏၵာကန္ သည္ အေလာင္းမင္းတရား ဆည္ဖို႕ခဲ့သည့္ကန္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား အနားယူအပန္းေျဖသည့္ သာယာလွပ ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကို ''က်ံဴး၊ ျမိဳ႕၊ နန္းႏွင့္၊ နတ္ကြန္း ပဟိုရ္၊ ေရႊခ်က္သိုက၊ ေရညိဳျမဟန္ နႏၵကန္''ဟု အမွတ္အသားျပဳသည့္အတိုင္း နန္းေတာ္၊ ၿမိဳ႕၊ က်ဳံး၊ နတ္ကြန္း၊ ေရကန္၊ ပဟိုရ္စင္ႏွင့္ ေရႊခ်က္ သိုေစတီဟူသည့္ ၿမိဳ႕နန္းတည္ခုနစ္ဌာနကို တစ္ၿပိဳင္တည္း တည္ခဲ့သည္။

အေလာင္းမင္းတရား နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ စစ္ကိုင္း၊ အမရ ပူရ၊ အင္းဝႏွင့္ မႏၱေလးတို႔သည္ ကုန္းေဘာင္ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည့္တိုင္ ေရႊဘိုသည္ ေအာင္ေျမနင္းရာဌာနအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ကာ ဘိုးေတာ္ဘုရားဗဒုံမင္း၊ သာယာဝတီမင္းႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းတို႔သည္ မင္းသားဘဝမ်ားတြင္ ေရႊဘိုေအာင္ေျမ ကိုနင္းကာ ထီးနန္းကို ႀကံစည္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုတိုင္ ေရႊဘိုတြင္ ေအာင္ေျမကိုးဌာနရွိကာ ေအာင္ေျမလာနင္းၾကသူမ်ားကို ေန႔စဥ္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၾကေပသည္။ ေအာင္ေျမမ်ားသို႔ လာေရာက္ ၾကသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ယုံၾကည္မႈမ်ားအရ ေအာင္ေျမမ်ား တြင္စိုက္ထူထားသည့္ မ႑ိဳင္ကို ကိုးပတ္လွည့္၍ ေျမႀကီးကို နင္းကာ ဆုေတာင္းေလ့ရွိၾကသည္။


ေရႊခ်က္သိုႏွင့္ ပဟိုရ္ ေခါင္းေလာင္း

ေရႊဘိုၿမိဳ႕ႏွင့္အတူ တစ္ၿပိဳင္တည္းတည္ခဲ့သည့္ ေရႊခ်က္သို ေစတီကို အေလာင္းမင္းတရားသည္ ၁၇၅၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ေရႊထီးအထြတ္တင္လွဴခဲ့သည္။ ေရႊခ်က္သို ေစတီသည္ ေရႊခ်က္က်ေစတီဟုလည္း ဘြဲ႕မည္တြင္ခဲ့ၿပီး Óဏ္ ေတာ္ ၆၉ ေတာင္ျမင့္သည္။

ေရႊခ်က္သိုေစတီသည္ ယခုေရႊဘိုၿမိဳ႕ အေနာက္ေစ်း ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေစတီေတာ္တည္ခဲ့သည့္ေနရာသည္ ၁၇၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည့္ အေလာင္း မင္းတရားေလာင္းလ်ာ ေမာင္ေအာင္ေဇယ်၏ ခ်က္ျမႇဳပ္ခဲ့ သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ေရႊခ်က္သိုေစတီေတာ္၏ အေရွ႕ေတာင္ ေထာင့္တြင္ ပဟိုရ္ေခါင္းေလာင္းေတာ္ကို ယေန႔တိုင္ ျမင္ေတြ႕ ၾကရသည္။ ပဟိုရ္ေခါင္းေလာင္းသည္ အေစာက္ သုံးေပ သုံးလက္မ၊ လုံးပတ္ ေျခာက္ေပႏွင့္ အထူ သုံးလက္မရွိကာ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ကို အုတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပဟိုရ္ ေခါင္းေလာင္းစင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ ေခါင္းေလာင္း ေတာ္ကို အေလာင္းမင္းတရားလက္ထက္မွ ေနာင္ေတာ္ႀကီး မင္း၊ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းတို႔လက္ထက္တိုင္ အခ်ိန္ေလွ်ာက္ၾကားရာ တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
အေလာင္းဘုရားဦးေအာင္ေဇယ်မွ သီေပါမင္းအထိ ကုန္း ေဘာင္ဘုရင္မ်ားသည္ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္း အပါအဝင္ သမိုင္းဝင္ေခါင္းေလာင္းႀကီးမ်ားကို သြန္းလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုန္းေဘာင္ဘုရင္ ၁၁ ပါးအနက္ ဘုရင္ခုနစ္ပါးသည္ ေခါင္း ေလာင္းကိုးလုံးကို သြန္းလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ကမၸည္းစာမ်ားေရးထိုး၍ ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့ၾကရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂုံေစတီတြင္ ႏွစ္လုံး၊ မၲေလးၿမိဳ႕ အိမ္ေတာ္ရာေစတီတြင္ ႏွစ္လုံး၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ေရႊခ်က္သိုေစတီ၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမ ေလာကေစတီ၊ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ေရႊဘုံသာေစတီ၊ အမရပူရၿမိဳ႕ မဟာဝိဇယရံသီ ပုထိုးေတာ္ႀကီးေစတီႏွင့္ မင္းကြန္းတြင္ တစ္လုံးစီကို ယေန႔တိုင္ ျမင္ေတြ႕ေလ့လာႏိုင္ၾကေပသည္။

အေလာင္းမင္းတရားႏွင့္ မိဖုရား ေခါင္းေလာင္းေတာ္မ်ား

အေလာင္းမင္းတရားသြန္းလုပ္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္ အေလာင္းမင္းတရား၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီး မယ္ယြန္းစံ လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ေခါင္းေလာင္းတို႔ကို ေရႊခ်က္သိုေစတီ အေရွ႕ ဘက္ရင္ျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ ႏွစ္လုံးကို ေတာင္ေျမာက္ယွဥ္လ်က္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရာ အေလာင္း မင္းတရားေခါင္းေလာင္းေတာ္သည္ အျမင့္၂၈လက္မ၊ အခ်င္း ဝက္ ၂၅ လက္မ၊ အထူ သုံးလက္မရွိၿပီး ေခါင္းေလာင္း လုံးပတ္ သည္ ေအာက္ေျခတြင္ ၇၇ လက္မ၊ ခါးပတ္ေနရာတြင္ ၆၇ လက္မႏွင့္ ထိပ္တြင္ ၅၇ လက္မရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းခ်ိတ္၌ ရွစ္လက္မစီအျမင့္ရွိသည့္ ျခေသၤ့႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္ သြန္းလုပ္ထားသည္။

မိဖုရားေခါင္ ခင္ယြန္းစံ၏ ေခါင္းေလာင္းေတာ္သည္ အေလာင္းမင္းတရား၏ေခါင္းေလာင္းထက္ အနည္းငယ္ ေသးငယ္ကာ အျမင့္ ၂၆ လက္မ၊ အခ်င္းဝက္ ၂၃ လက္မ၊ အထူ ႏွစ္လက္မရွိၿပီး ေခါင္းေလာင္းလုံးပတ္အဝန္းသည္ ေအာက္ေျခတြင္ ၇၅ လက္မ၊ ခါးပတ္ေနရာတြင္ ၆ဝ လက္မႏွင့္ ထိပ္တြင္ ၅၁ လက္မရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းခ်ိတ္၌ ၁၁ လက္မ စီ အျမင့္ရွိသည့္ နယား႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္ႏွင့္ ၁၂ လက္မစီျမင့္သည့္ မႏုႆီဟ႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္ကို သြန္းလုပ္ထားသည္။

အေလာင္းမင္းတရား၏ေခါင္းေလာင္းသည္ အျခားကုန္းေဘာင္ဘုရင္မ်ားလွဴဒါန္းသည့္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားကဲ့သို႔ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို ေတာင္းဆုျပဳသည့္ သဒၵဒါနအလွဴေတာ္ မဟုတ္ဘဲ ေလာကီအက်ိဳးစီးပြားကို ရည္စူးလွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ေခါင္းေလာင္းျဖစ္သည္။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ အတုလ ယသ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇာဂုရု ဘြဲ႕တံဆပ္ေတာ္ရ အတုလ ဆရာေတာ္ အရွင္ယသ၏ အၾကံÓဏ္မ်ားအတိုင္း တိုင္းေရး ျပည္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ ဘုန္းတန္ခိုး အာဏာႀကီးထြား၍ ရန္အေပါင္းကိုေအာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ လ်က္ အတုလဆရာေတာ္၏ ညႊန္ၾကားမႈအတိုင္း ေခါင္း ေလာင္းကို သြန္းလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာႀကီးဦးစိန္ ေမာင္ဦးက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

အေလာင္းမင္းတရား ေခါင္းေလာင္းေတာ္တြင္ သြန္းလုပ္ သည့္သကၠရာဇ္ကို ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း မိဖုရား ေခါင္ႀကီးခင္ယြန္းစံ၏ ေခါင္းေလာင္းတြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၂၈ ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၆ ရက္တြင္ သြန္းလုပ္ လွဴဒါန္းေၾကာင္း ေခါင္းေလာင္းစာ ေရးထိုးထားသည္။ ေခါင္း ေလာင္းမ်ားကို အုတ္တိုင္မ်ားျပဳလုပ္၍ သံတန္းတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားေသာ္လည္း အမိုးအကာမရွိသျဖင့္ ေရရွည္ၾကံ့ခိုင္ေရး အတြက္ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္ေနေပသည္။

ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ အေလာင္းမင္းတရားနန္းေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ က ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ေထာင့္ေစတီ၊ ေရႊတန္ဆာေစတီ၊ ေရႊခ်က္သိုေစတီႏွင့္ ပဟိုရ္နာရီစင္၊ အေလာင္းမင္းတရားႏွင့္ မိဖုရားတို႔၏ အလွဴေတာ္ ေခါင္း ေလာင္းေတာ္ႏွစ္လုံး၊ မဟာနႏၵာကန္တို႔သည္ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ဦး အေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ က်န္ရွိေနရာ သုေတသီမ်ား၏ သုေတသနေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္း ေဘာင္သမိုင္းကို အျပည့္အစုံနီးပါး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ သည္။ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အဦးအစ သမိုင္းအေမြ အႏွစ္မ်ားသည္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနေပရာ ျမန္မာ တို႔၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ က်န္ရွိသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္သာျဖစ္ေပသည္။ ။

ကိုးကား
(၁) ကုန္းေဘာင္ေခတ္လက္ေရြးစဥ္ ေခါင္းေလာင္းစာမ်ား
(ဦးစိန္ေမာင္ဦး)
(၂) ျမန္မာ့ရက္စြဲသမိုင္း၊ကုန္းေဘာင္ဆက္
(ဦးတိကၡဓမၼာလကၤာရ၊ေဒါက္တာသန္းထြန္း)
(၃) ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ႀကီး(ဦးေမာင္ေမာင္တင္)

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.