ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၏ အဓိက စိန္ေခၚမႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေျပာႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ
    ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (CSR:_ Civil Service Reform) အတြက္ အဓိက အက်ဆုံး စိန္ေခၚမႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္ MICC II တြင္ ယေန ့ နံနက္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံံ့ ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနား အဖြင့္ မိန္ ့ခြန္းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

“CSR မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ဟာ ကၽြန္မတို ့ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို ့ မရြံ ့ ပါဘူး၊ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြအနက္ အဓိက အက်ဆုံးကေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ အဂတိ လိုက္စားမႈဟာ တိုင္းတာဖို ့ ခက္သလို သတိျပဳမိဖို ့လည္း ခက္ပါတယ္” ဟု သူမက ေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ ့ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဝင္းသိမ္း မိန္ ့ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
အဂတိခိုက္စားမႈသည္ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား အယုံအၾကည္ရွိမႈ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူ ့ ဝန္ထမ္း ယႏၱရားႀကီး တစ္ခုလုံး၏ ဂုဏ္ရွိမႈတို ့ကို တိုက္စား ဖ်က္ဆီးေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္းသည္ လူအနည္းငယ္၏ အက်ိဳးကို အမ်ားအက်ိဳး အထက္တြင္ ထားရွိျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ ဗဟိုမူ ျဖစ္သည့္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိပါးေစပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္တြင္ ျပည္သူ ့ဝန္ထမ္း က်င့္ဝတ္ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေရး ႏွင့္ အဂတိ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈမ်ား ေပးရန္၊ တိုင္ၾကားေရးႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရား ထိေရာက္မႈ ရွိရန္၊ အဆင့္ျမင့္ ရာထူးရာခံ ရွိသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို နည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ ပံ့့ပိုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း သူမက ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ UNDP Country Director Mr. Peter Batchelor မိန္ ့ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

 ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ထို ့အျပင္  “အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းဟာ CSR မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္တစ္ခုလုံးရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ျပည္သူ ့ ဝန္ထမ္း အဖြဲ ့ အစည္းေတြနဲ ့ မိမိတို ့ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ လူ ့ေဘာင္ အဖြဲ ့အစည္းၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈကို လည္း တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာမွာ သိကၡာရွိရွိေနတတ္ဖို ့၊ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းဖို ့ ၊ မိမိအလုပ္နဲ ့ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူမႈ ရွိဖို ့ လိုအပ္ပါတယ္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အမ်ား ျပည္သူဘက္ကလည္း ျပည္သူ ့ ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ေလးစားမႈနဲ ့ ယဥ္က်းပ်ဴငွါစြာ ဆက္ဆံဖို ့ လိုပါတယ္၊ ဒီလိုမ်ိဳး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈကို အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က လမ္းညႊန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း တိုင္ပင္ျပီး လေပါင္း မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့ရသည့္ အဆိုပါ CSR မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပည္ ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ ့ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ၀င္းသိမ္းက ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထို ့အတူ အခမ္းအနား သို ့ တက္ေရာက္လာသည့္ UNDP Country Director Mr. Peter Batchelor ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလာလာေသာ အေျခအေနႏွင့္ CSR စီမံခ်က္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ CSR မဟာဗ်ဴဟာ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန ့အထိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1323,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,9,health,33,history,2,international,7728,interview,221,knowledge,9,Live,8,LocalNews,16360,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,155,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၏ အဓိက စိန္ေခၚမႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေျပာ
ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၏ အဓိက စိန္ေခၚမႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေျပာ
https://3.bp.blogspot.com/-Qb0_R7YuMpw/WWNF9uuZAPI/AAAAAAABQNI/-M1o7-je4v4dQOE23-6AgTKgI943Em0wgCLcBGAs/s400/1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Qb0_R7YuMpw/WWNF9uuZAPI/AAAAAAABQNI/-M1o7-je4v4dQOE23-6AgTKgI943Em0wgCLcBGAs/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_845.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/07/blog-post_845.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy