အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား သတင္း -၂


အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲကင္း၊ ရဲစခန္းမ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္း တိုက္ခိုက္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၈ ဦး၊ ဒုလဝကမွဴး ၁ ဦး ေပါင္း ၉ ဦးက်ဆုံး၊ လက္နက္ငယ္ ၆ လက္ ၊ လက္ကိုင္ ဆက္သြယ္ေရးစက္ ၁ လံုး ဆံုးရွံဳး ၊ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၆ ေလာင္း ရရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္ အာရုဏ္တက္တြင္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ရဲစခန္းတစ္ခုအား လက္လုပ္မိုင္း မ်ားျဖင့္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းသမားမ်ားက တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ေနရာအမ်ားအျပားရွိ ရဲကင္းမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ျပဳိင္တည္း တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည္။


ေမာင္ေတာေဒသရွိ ရဲကင္းစခန္းမ်ားအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နယ္ေျမ ရဲစခန္းမ်ားအား လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
(၁) နံနက္ ၄ နာရီခြဲတြင္ နယ္ေျမ (၂) ရွိ တမန္းသားစခန္းအား အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ သမားအင္အား (စိစစ္ဆဲ) မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္။
(၂) နံနက္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၃) ရွိ နံ႔သာေတာင္စခန္းအား အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမားအင္အား (စိစစ္ဆဲ) မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ရာ ရဲတပ္သား ညီညီလြင္ က်ဆံုးၿပီး အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁ ဦး ေသဆံုးခဲ႔သည္။
(၃) နံနက္ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၃) ရွိ သေဘၤာေကြ႔စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမား အင္အား ၁၀၀ ဦးခန္႔ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁ ဦး ေသဆံုးခဲ႔သည္။
(၄) နံနက္ ၅ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၃) ရွိ က်ီးကၽြန္း ကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား အင္အား (စိစစ္ဆဲ) မွ လာေရာက္ဝိုင္းဝန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ရာ စခန္းမွဴး အပါအဝင္ ၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔ၿပီး နံနက္ ၅ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားၾကသည္။
(၅) နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ နယ္ေျမ (၃) ရွိ မီးတိုက္ေခ်ာင္းဝကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားအင္အား (စိစစ္ဆဲ) မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ရာ မီးတိုက္ေခ်ာင္းဝ ကင္းစခန္းအတြင္းထိ ဝင္၍ ဓားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းခုတ္ခဲ႔သျဖင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ ရဲျမင့္၊ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ သက္ႏုိင္ထြန္း က်ဆံုးခဲ႔၍ လက္နက္ ၃ လက္ ပါသြားကာ နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၄၅ တြင္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားၾကသည္။
(၆) နံနက္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္ တြင္ နယ္ေျမ (၄ )ရွိ နတ္ေခ်ာင္းကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား အင္အား (စိစစ္ဆဲ) မွ လာေရာက္ဝိုင္းဝန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္။
(၇) နံနက္ ၄ နာရီခြဲတြင္ နယ္ေျမ (၄) ရွိ ဇီးပင္ေခ်ာင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမား အင္အား ၁၅၀ ဦးခန္႔ လာေရာက္ ဝိုင္းၿပီး ကင္းစခန္းအတြင္းထိ ဝင္၍ ဓားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ခုတ္ခဲ႔သျဖင့္ ရဲတပ္သား မင္းသူရႏုိင္ က်ဆံုးခဲ႔ကာ လက္ကိုင္ဆက္သြယ္ေရးစက္ ၁ လံုးႏွင့္ တစ္လံုးထိုုး ေသနတ္ (၁) လက္ ပါသြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။
(၈) နံနက္ ၃ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၅) ရွိ ေလာင္းဒံု စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ႔ရာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ ထိခို္က္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိခဲ႔ေပ။
(၉) နံနက္ ၁ နာရီတြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ ေမာင္းနီ ကင္း စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။
(၁၀) နံနက္ ၄ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ သီဟိုဠ္ ကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား ၁၀၀ ဦးခန္႔ လာေရာက္ ဝုိင္းဝန္းခဲ့၍ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ခဲ႔သျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔သည္။
(၁၁) နံနက္ ၄ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ ဇင္ပိုင္ညာ စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမားအင္အား (စိစစ္ဆဲ)မွ လာေရာက္ဝိုင္းခဲ႔သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ နံနက္ ၄ နာရီ ၃၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔သည္။
(၁၂) နံနက္ ၇ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား (စိစစ္ဆဲ) မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ႔သည္။
(၁၃) နံနက္ ၀၀၅၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၇) ရွိ ပဒင္းေခါင္းတကာ ကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ႔သည္။
(၁၄) နံနက္ ၁ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ နယ္ေျမ (၇) ရွိ ပေညာင္ပင္ႀကီး ကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ လာေရာက္ဝုိင္းဝန္း၍ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ ခဲ႔သည္။
(၁၅) နံနက္ ၄ နာရီတြင္ နယ္ေျမ (၇) ရွိ ေရႊရင္ေအး စခန္းအား လူအုပ္မ်ားတက္လာသည္ဟု သတင္းရရွိခဲ႔သည္။
(၁၆) နံနက္ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၇) ရွိ သေရကုန္းေဘာင္ ကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား ၁၀၀ ဦးခန္႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ သတင္းအရ လူ၊ လက္နက္မ်ား ရြာအတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ႔ရသည္။
(၁၇) နံနက္ ၄ နာရီတြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ခ်ိန္ခါလီ စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ သမားအင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။
(၁၈) နံနက္ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ျမင္းလြတ္စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔က လာေရာက္ဝုိင္းဝန္းတိုက္ခိုက္သျဖင့္ ရဲမွဴး ဟိန္းထက္ေက်ာ္ ၊ ရဲတပ္သား ဝင္းထုိက္တို႔ ႏွစ္ဦး က်ဆံုးခဲ႔ၿပီး ဘီေအ ၉၄ (၁) လက္ ၊ ပြိဳင့္ ၃၈ ေျခာက္လံုးျပဴး (၁) လက္ ပါသြားခဲ႔သည္။
(၁၉) နံနက္ ၄ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ အလယ္သံေက်ာ္ စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ ဒုလဝကမွဴး ဇာေမာင္း က်ဆံုးခဲ႔ၿပီး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမား မ်ားမွာ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔သည္။
(၂၀) နံနက္ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ဥေဒါင္း(နတလ) စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား ၁၀၀ မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားမွာ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔သည္။
(၂၁) နံနက္ ၇ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ႏွာေခါင္းတို ေခ်ာင္းဝကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္။
(၂၂ ) နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ နယ္ေျမ (၉) ရွိ သဝန္ေခ်ာင္း စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား ၁၀၀ ဦးခန္႔က လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္။
(၂၃) နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ နယ္ေျမ (၉) ရွိ ကိုးတန္ေကာက္စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ရာ နံနက္ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ တပ္မေေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား ၆ ဦး ေသဆံုးခဲ႔သည္။
(၂၄) နံနက္ ၃ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ နယ္ေျမ (၁၀ ) ရွိ ေတာင္ဘဇာရဲကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္း ဖက္သမားအင္အား ၁၀ ဦးခန္႔က လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႔ရာ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား အေလာင္း ၅ ေလာင္းရရွိခဲ႔ၿပီး နံနက္ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားသည္။
(၂၅) နံနက္ ၄ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၁၀) ရွိ ေဖာင္ေတာ္ျပင္စခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားအင္အား(စိစစ္ဆဲ)မွ ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ ဒုရဲအုပ္ ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ ဒုတပ္ၾကပ္ စိုးဝင္းတို႔ ၂ ဦး က်ဆံုးခဲ႔ရကာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သျဖင့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား ၂ ဦး ေသဆံုးခဲ႔သည္။


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ပတ္လည္ရွိ ရဲစခန္း ရဲကင္းမ်ားအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
(၁) နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ ရပ္ကြက္ ၅ ရဲကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားအင္အား အလံုးအရင္းအျဖစ္ ေအာ္ဟစ္ဝုိင္းလာသျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ထပ္မံပစ္ခတ္ခဲ႔ရသည္။
(၂) နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ ရြာသစ္ေက ရဲကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား ၅ ဦးက လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
(၃) နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ ၿမိဳ႕ဝင္တံတား ရဲကင္းစခန္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ သမား ၅ ဦး က ေသနတ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
(၄) နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ နတလ ရဲကင္းမ်ားအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အခ်ိန္ကိုက္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ရာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္သျဖင့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔သည္။
(၅) နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲရံုး ႏွင့္ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုးမ်ားအတြင္းသို႔ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဓာတ္ဆီပုလင္း ( လက္လုပ္ဗံုး) ျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ရာ ယာဥ္ထိန္းရဲရံုး ေရွ႕ ျမက္ခင္းမီးေလာင္ခဲ႔သည္။
(၆) နံနက္ ၈ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ ေက်ာက္ပႏၱဳရြာအနီးရွိ အရွည္ ၈ ေပ၊ အက်ယ္ (၁၀) ေပရွိ ကြန္ကရစ္တံတားေဟာင္းအား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခဲ႔ သည္။

ထုိသုိ႔ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဦး ၊ ဒုလဝကမွဴး ၁ ဦး စုစုေပါင္း ၉ ဦး ေသဆံုးခဲ႔ရၿပီး လက္နက္ငယ္ ၆ လက္ ၊ လက္ကိုင္ ဆက္သြယ္ေရးစက္ ၁ လံုး ပါဆံုးခဲ႔ကာ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၆ ဦး ေသဆံုးခဲ႔သည္။
တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေမာင္းေတာေဒသအတြင္း နယ္ေျမ စိုးမိုးႏိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္မွ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက်င္းပမည့္အခ်ိန္တုိ႔ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဖန္တီးကာ တိုက္ကြက္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္။

ထပ္မံရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအား ဆက္လက္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ)
https://www.facebook.com/MyanmarSCOInfoCom/

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8555,interview,223,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17528,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,193,statement,59,technic,59,translate,34,video,1073,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား သတင္း -၂
အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမား သတင္း -၂
https://4.bp.blogspot.com/-ngs3_F5scO8/WaAGDv7uSLI/AAAAAAABUUs/EJ2s2rmIPKYBxaNOCRSLUIK-iQ15FTBIACLcBGAs/s400/24.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ngs3_F5scO8/WaAGDv7uSLI/AAAAAAABUUs/EJ2s2rmIPKYBxaNOCRSLUIK-iQ15FTBIACLcBGAs/s72-c/24.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/08/blog-post_441.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/08/blog-post_441.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy