H1N1 လူနာ ၂ ဦးထပ္မံေသဆံုး
ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (Seasonal Influenza A(H1N1) pdm09) ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္စဥ္ (၈)

ရက္စြဲ - (၃၁-၇-၂၀၁၇)

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ ရာသီတုပ္ ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A(H1N1) pdm 09 ႏွင့္ပတ္သက္၍ (၁) အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (၂) ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း (၃) ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ (၄) ကုသမႈေပးျခင္းႏွင့္ (၅) က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ (၃၀-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ (၁၄:၀၀) နာရီမွ (၃၁-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ (၁၄:၀၀) နာရီအထိ သံသယလူနာ (၂၁) ဦးအား ထပ္မံဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာ Seasonal Influenza A(H1N1) pdm09 အတည္ျပဳလူနာ (၁၁) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

(၃၀-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၄း၀၀) နာရီမွ (၃၁-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၄း၀၀) နာရီ အထိ သတင္းရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား အတည္ျပဳခ်က္အရ Seasonal Influenza A(H1N1) pdm09 – positive ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ လူနာမ်ားအနက္ ရန္ကင္းကေလး ေဆး႐ုံ၌ (၂၈-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ေနသာ လူနာ (၁) ဦးႏွင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ အထူးကု ေဆး႐ုံႀကီး (ေဝဘာဂီ) သို႔ လႊဲေျပာင္းကုသမႈေပးခဲ့ေသာ လူနာ (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း လူနာ (၂) ဦး ထပ္မံ ေသဆုံးခဲ့ၾကပါသည္။

(၂၁-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၃၁-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ (၁၄:၀၀) နာရီအထိ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္း အတာျဖင့္ရရွိေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ လတ္တေလာျပင္းထန္ အသက္ရႉလမ္း ေၾကာင္းပိုးဝင္ေရာဂါ (Severe Acute Respiratory Infection) ျဖင့္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသသူ စုစုေပါင္းလူနာ (၂၁၃) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm09 positive လူနာ စုစုေပါင္း (၆၂) ဦး၊ ေသဆုံးသူ (၁၂) ဦးရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လတ္တေလာျပင္းထန္ အသက္ရႉလမ္း ေၾကာင္းပိုးဝင္ေရာဂါ (Severe Acute Respiratory Infection) ေဆး႐ုံတက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းမွာ (၅.၆) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လတ္တေလာျပင္းထန္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ေရာဂါလူနာမ်ားကို ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ့မႈ လ်င္ျမန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္အတြက္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထူးကုေဆး႐ုံ (ေဝဘာဂီ) တြင္ ဦးစားေပး ပို႔ေဆာင္ကုသေပးလ်က္ရွိရာ (၃၁-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၂:၀၀) နာရီအထိရရွိေသာ ေဆး႐ုံတက္ ေရာက္လူနာစာရင္းအရ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm09 အတည္ျပဳလူနာ (၄) ဦး တက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။

(၃၁-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မွ ဦးေဆာင္၍ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ အစည္းအေဝးမွ H1N1 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ အခ်ိန္မီျဖန္႔ျဖဴး နိုင္ေရး၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ့မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးပညာေပးဗီဒီယိုမ်ား ျဖန္႔ေဝနိုင္ေရး၊ ေဆး႐ုံမ်ားမွ သတင္းေပးပို႔မႈ ျမန္ဆန္သြက္လက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီ အစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေရး၊ ေရာဂါကုသမႈႏွင့္ ေဆး႐ုံဆင္းမႈတို႔အတြက္ တိက်သည့္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ေရးတို႔ အား ေဆြးေႏြးအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီး၌လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးမ်ားဦးေဆာင္ ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ကာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ေန႔စဥ္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္လူနာမ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အားလည္းေကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ျပည္သူလူထုအား လည္းေကာင္း ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအသိပညာျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အရွိန္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနခြဲမွလည္း တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ား၌ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါသံသယျဖင့္ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔မွ ယေန႔အထိ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္း အတိအက်ကို စုေဆာင္းလ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွ သုံးသပ္လ်က္ရွိကာ ယခုျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ၏ အတိမ္၊ အနက္ႏွင့္ ေရွးအလားအလာကိုခန္႔မွန္း၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ႏွိုးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို အေရးတယူလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားပါက ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A(H1N1) pdm09 ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီတုပ္ေကြးဆန္ေသာ လကၡဏာမ်ား၊ ျပင္းထန္ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားသည္ ဟုထင္မွတ္ပါက နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပးပို႔ ေဆးကုသမႈခံယူပါက အသက္အႏၲရာယ္ ဆုံးရႈံးရမႈမ်ားမွ ထိေရာက္စြာကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေန၊ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၊ Myanmar CDC facebook စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားအျပင္ ျပည္သူလူထုအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိနိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီဆက္လက္သတင္းထုတ္ျပန္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
.
မန္​း​ေလးၿမိဳ႕​ေတာ္​ဝန္​

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,35,history,2,international,8450,interview,223,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17349,news,2842,opinion,780,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,193,statement,59,technic,59,translate,34,video,1073,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: H1N1 လူနာ ၂ ဦးထပ္မံေသဆံုး
H1N1 လူနာ ၂ ဦးထပ္မံေသဆံုး
https://4.bp.blogspot.com/-iCdMmmzEak0/WX9PzDLt-iI/AAAAAAAAdCg/M0XEC_OL3eQbEANaxcrCT6HBIquNVVksACLcBGAs/s640/q1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-iCdMmmzEak0/WX9PzDLt-iI/AAAAAAAAdCg/M0XEC_OL3eQbEANaxcrCT6HBIquNVVksACLcBGAs/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2017/08/h1n1_47.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2017/08/h1n1_47.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy