အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠဌ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Nationwide Ceasefire Agreement လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (၂)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ေန႕ အခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း


အခု ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ၂ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားအားလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလုိခ်င္ၾကတဲ့ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အားလံုးကိုယ္စား ကၽြန္မအေနနဲ႔ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ ဒီလုိႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္း အနားေတြလုပ္တယ္ဆုိတာ အတိတ္ကမေမ့သင့္တဲ့ကိစၥမ်ားကို ကၽြန္မတုိ႔ သတိရၿပီး ေတာ့ ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္မွာ လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥမ်ားကို သတိျပဳမိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္မတို႔ ဒီေန႔မွာဆုိရင္ အတိတ္ကတုန္းက ကၽြန္မတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ဘယ္လိုႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ကိစၥကို အခ်ဳိ႕တင္ျပသလုိ ေနာင္အနာဂတ္ အတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ဘယ္လိုဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးပမ္းဖုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသလဲဆုိတာ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ဟာဆိုရင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Nationwide Ceasefire Agreement-NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာ (၂)ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႕အစိုးရ ႏုိင္ငံ့တာဝန္ ရယူထမ္းေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ရွိေနပါျပီ။ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးသား တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ NCA အရ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခိုင္မာေအာင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ Joint Monitoring Committee-JMC နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေန သလို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲဝိုင္းေတြ ေပၚလာေအာင္ ျပည္ ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ Union Peace Dialogue Joint Committee-UPDJC ကေန တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။ JCM ဘက္မွာ အရပ္သားျပည္သူေတြ ပါဝင္မႈ ျမွင့္တင္ျပီး ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္အထိ ေစာင့္ၾကည့္မႈယႏၱရားေတြ စနစ္တက်ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဘက္မွာ ဆိုရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီး ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ သေဘာတူညီခ်က္ (၃၇) ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီ ခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း(၁)အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္တဲ့ အဆင့္အထိ ခရီးေရာက္ခဲ့ပါ တယ္။

NCA နဲ႔ပတ္သက္လို႕ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ကၽြန္မတို႔အားလုံး သတိျပဳသင့္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြလည္း မ်ားစြာ ရွိေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ နယ္ေျမေဒသေတြမွာ ပဋိပကၡေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ျပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ လူမႈ-ဘဝေတြဟာ သိသိသာသာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြအျဖစ္ လက္ရွိကာလမွာ ရရွိခံစားေနရတာက ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ JMC ဟာ ျပီးျပည့္စုံတဲ့ ယႏၱရား မဟုတ္ဘူး ဆိုေပမယ့္လည္း JMC ရွိျခင္းကိုက လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြအၾကား အျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္ေပၚလာရင္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းတဲ့ ယဥ္ေက်း မႈကို တစ္ဆင့္တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလို (၂)ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္တဲ့ကာလမွာ JMC ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈ ယႏၱရားေတြ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး လုိအပ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ UPDJC ဟာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ ထိုက္တဲ့ သူေတြနဲ႕ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း CSO ေတြ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံကို ေအာင္ျမင္စြာ စႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးေနာက္ပိုင္း ဒီကေန႔ အထိ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ပါလီမန္အစိုးရေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရတုိ႔ေခတ္၊ ျပီးခဲ့တဲ့ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ေခတ္၊ လက္ရွိ ကၽြန္မတို႕ အစိုးရေခတ္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ ေခတ္ဘယ္အခါကမွ မေရာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ကၽြန္မတို႕ လက္ထက္မွာ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အတိတ္က အေတြ႕အၾကဳံေတြ၊ သင္ခန္းစာေတြကို ရယူခဲ့ၾကျပီးတဲ့ေနာက္ ကၽြန္မတို႕ေခတ္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲဝိုင္းေတြ စတင္ႏိုင္ခဲ့တာ အေလးအနက္ ထားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဟာ ျပီးျပည့္စုံျပီလားေမးရင္ မျပည့္စုံေသးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါဝင္ဖို႕ လိုအပ္ပါေသးတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၁)ရာစုပင္လုံ၊ ဒုတိယအစည္းအေဝးျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ကၽြန္မတို႕ဘက္မွာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္မွာ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြဘက္မွာ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီးေတာ့ အားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႕ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ယႏၱရားေတြ၊ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႕ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လာခဲ့ျပီ ဆိုေပ မယ့္ ပထမဆုံး အေတြ႕အၾကဳံျဖစ္တဲ့အတြက္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပဳျပင္ျပီး ပိုမိုခိုင္မာ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျပီး သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရွိႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း ဒီပထမဆုံး အေတြ႕အၾကဳံကို အေျခခံျပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္၊ ပိုမိုျပည့္စုံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကၽြန္မ တို႕အားလုံး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႕အစိုးရအေနနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႕ ညွိႏႈိင္းဆဲအဖြဲ႕ေတြ ရွိေနသလို အျခား တစ္ဖက္မွာလည္း NCA ကို လက္မခံႏိုင္ေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ရွိေနခဲ့ ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးဖြင့္လွစ္ထားျပီး လက္ကမ္းၾကဳိဆိုလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲေတြမွာ အားလုံး လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီး ေဆြးေႏြးညွိ ႏႈိင္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ မထိုးဘဲ က်န္ေနေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြ အားလုံးအေနနဲ႕လည္း အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူေတြ ခ်မွတ္ တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႕ အစဥ္အျမဲ ဖိတ္ေခၚ ထားပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ NCA ဆိုတာ ကၽြန္မတို႕ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရဲ႕ စတင္မႈတစ္ရပ္လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ NCA ဟာ လမ္းဆုံးခရီး မဟုတ္ပါဘူး။ NCA ကေန ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ တက္လွမ္းမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတံခါးကို ဖြင့္လွစ္ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ဒီကေန႕ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ တစ္ဆက္ တည္းမွာပဲ NCA ထြက္ေပၚလာေအာင္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႕တကြ အျခားပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာပါရေစ။

NCA ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့စဥ္က ကၽြန္မတို႕အစိုးရနဲ႕ ညွိႏႈိင္းခဲ့တာ မဟုတ္ေပ မယ့္လည္း ကၽြန္မတို႕ အစိုးရျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ NCA ကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရ တစ္ရပ္ရဲ႕ တာဝန္ယူမႈနဲ႕ လက္ခံရရွိတဲ့ အေနအထားကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ေနသူေတြနဲ႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျပီးမွ ေရွ႕ဆက္မယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ အိမ္ မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ အုတ္ျမစ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး

အခုဆုိရင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာ (၂)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သလိုပဲ ကၽြန္မတို႕ အစိုးရ လက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ က်င္းပခဲ့တာ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပီးစီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတစ္ၾကိမ္ က်င္းပဖို႕ ရွိပါေသးတယ္။ မၾကာခင္ ကာလမွာ (၂၁)ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႕ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ညီလာခံမွာ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိေသးတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရဦးမွာ ျဖစ္သလို ေနာက္ထပ္ အေျခခံမူေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႕လည္း ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျပီးရင္ လာမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂)ၾကိမ္ က်င္းပဖို႕ လည္းရွိပါတယ္။

လာမယ့္ညီလာခံ(၃)ၾကိမ္ေျမာက္မွာ ကၽြန္မတို႕အေနနဲ႕ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြ အျပီးအျပတ္ ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့ အထိ ရည္မွန္းခ်က္ထား ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကဖို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ အေျခခံမူေတြ ထြက္ေပၚလာျပီးရင္ အေသးစိတ္မူေတြ ဆက္လက္ျပီး ေဆြးေႏြးဖို႕ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ ျပည္နယ္ေတြအၾကား အာဏာ ခြဲေဝမႈ၊ သယံဇာတခြဲေဝမႈ၊ အခြန္အေကာက္ ခြဲေဝမႈ၊ ၾကြင္းက်န္ အာဏာဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြ၊ ေျပာရရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြ ဆက္လက္ျပီး ေဆြးေႏြးၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္လိုခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္ၾကမလဲ ဆိုတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီလာခံ(၃) ၾကိမ္အတြင္းမွာ အေျခခံမူေတြကို အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးလို႔ ျပီးျပတ္သြားျပီ ဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ခိုင္မာတဲ့ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာျပီလို႔ ဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ႏုိင္ငံေရး နည္းနဲ႕ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ၾကလို႔ ဆိုတာကို အားလုံးက လက္ခံထားၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ မေျပလည္ မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းလက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ ေတြရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္အားလံုးဟာ အားလုံးလက္ခံ သေဘာတူညီႏိုင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သေဘာတူၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႕ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ေရးတာ၀န္ဟာ အခု ကၽြန္မတို႔ အားလုံးရဲ႕လက္ဝယ္ကို ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖက္ အားလုံး အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈနဲ႕ ညွိႏႈိင္းေဆြး ေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ အေရးၾကီးလွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚ လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပီးခဲ့တဲ့ ဒုတိယအစည္းအေဝး မွာရရွိခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း(၁)က လက္ေတြ႕က်က် သက္ေသျပေနပါျပီ။ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ အားလုံးဟာလည္း (၂၁) ရာစုပင္လုံညီလာခံၾကီးေပၚကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ပုံအပ္ထားေနၾကပါျပီ။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝအရ အနိမ့္ အျမင့္၊ အတက္ အက်ေတြ ရွိစျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း ပန္းတိုင္နဲ႔ နီးလာလိုက္၊ ျပန္ျပီးေတာ့ ေဝးကြာသြားလိုက္နဲ႕ ရွိခဲ့ၾကသလိုပါပဲ။ ကၽြန္မတို႕ ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းဟာ အစဥ္အျမဲ ေခ်ာေမြ႕ ေနမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ ရွိေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တာတိုေျပးပြဲေတြမွာ ခြန္အားၾကီးသူေတြ ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္သလို တာေဝး ခရီးမွာ စိတ္ဓါတ္နဲ႕ ခံယူခ်က္ ေကာင္းသူေတြက ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ တာေဝးျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ေဆာင္ၾကဥ္း ႏိုင္ဖို႕အတြက္ စိတ္ဓါတ္၊ ခံယူခ်က္အျပင္ ေစတနာတရား လိုအပ္တယ္ လို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ဒီေစတနာတရားက ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသား လူငယ္ေတြအတြက္ ထားရွိအပ္တဲ့ ေစတနာတရားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ လူငယ္ေတြအတြက္ ဘယ္လို ႏိုင္ငံေတာ္မ်ဳိး၊ ဘယ္လို ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးကို ထားရစ္ခဲ့ၾကမလဲ စဥ္းစားၾကည့္ၾကေစလိုပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြနဲ႕၊ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြနဲ႕၊ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႕ယွဥ္ရင္ ေနာက္က်ေနဆဲ ျဖစ္လုိ႔ အထင္ေသးခံရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ဳိး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး မရွိေသးလုိ႔၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မေဝဆာႏိုင္ ေသးလုိ႔ ျပည္သူေတြ စိတ္မခ်မ္းသာရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးကို ကၽြန္မတို႕ ခ်န္ထားခဲ့ၾကမွာလား ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႕အားလုံး အေလးအနက္ထားျပီး စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကဖို႕ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ကၽြန္မတုိ႔ အနာဂတ္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ရဲရဲေတြး၊ ရဲရဲလုပ္ၾကဖို႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္ကစၿပီး တစ္ခါမွ အျပည့္အ၀ ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္လို႔ မရွိခဲ့ေသးတဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္း တုိက္ပြဲေတြ၊ ပဋိကၡေတြ အျမန္ဆံုး လံုး၀ရပ္စဲသြားေရးကို ဦးတည္ၾကပါစို႔။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ ေစမယ့္ ယႏၲရားေတြ ထက္ျမတ္ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ၾကပါစို႔။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမွန္ လုိလားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာက္ တည္ႏုိင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းတဲ့ နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကပါစို႔။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးကို ကၽြန္မတုိ႔ေခတ္မွာ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၊ တန္ဖုိးထားတယ္ဆုိတာကို ေနာင္လာေနာက္သားေတြနဲ႔ သမုိင္းကစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မွာ ကို လိပ္ျပာသန္႔သန္႔၊ သိကၡာရွိရွိနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခံယူသြားႏုိင္ဖုိ႔ ကၽြန္္မတုိ႔အားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔။

နိဂုံးခ်ဳပ္

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ကၽြန္မတို႕အားလုံးဟာ သမိုင္းကေပးတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး တာဝန္ကို အတူတစ္ကြ ထမ္းေဆာင္ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစု အဖြဲ႕ေတြ ဘယ္လိုပဲ ကြဲျပားကြဲျပား၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တစ္ခုတည္း၊ တစ္စိတ္ တစ္ဝမ္းတည္း၊ တစ္ဖြဲ႕တည္းဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႕ ကၽြန္မတို႕ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေလွတည္းစီး၊ တစ္ခရီးတည္းသြားေနၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႕ နားလည္မႈရွိရွိ၊ ယုံၾကည္မႈ ရွိရွိ အျပန္အလွန္ ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္းသြားၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ကို အဆုံးတိုင္ ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခု NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး (၂)ႏွစ္ျပည့္ အခါသမာယကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ဖို႕ရာ မရွိပါဘူး။ ေရွ႕ကို ေရာက္ေအာင္၊ ခရီးေပါက္ေအာင္ ဆက္ျပီး ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိန္ေခၚမႈအဖုံဖုံ ၾကဳံေတြ႕လာရင္လည္း အျပန္အလွန္ရိုင္းပင္းစာနာမႈနဲ႕ ေဖးမကူညီၾကပါလုိ႔ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္မယ့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီး ဘယ္ေတာ့ေရာက္ မလဲဆိုတာ ကၽြန္မတို႕အားလုံးအေပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါတယ္။ သမုိင္းကေပးအပ္လာတဲ့ အခြင့္အေရးကို ကၽြန္မတို႕ ထိထိမိမိ မွန္မွန္ကန္ကန္ မဆုပ္ကိုင္ႏုိင္လုိ႔၊ ျပည္သူေတြဟာ မိမိတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျပည့္ဖုိ႔ရာ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ဆက္လက္ေစာင့္ဆုိင္းရျခင္း မျဖစ္ပါေစခ်င္ပါဘူး။ ဒီကေန႕အခမ္းအနားက ေရွ႕လာမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးအတြက္ အားသစ္၊ အင္သစ္၊ ခြန္အားအသစ္ေတြနဲ႔ ေျခလွမ္းသစ္ေတြ ညီညာစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။
အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Image may contain: 1 person, standing and flower
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.