02/05/17


(၁) ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္မႈေတြ

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ ပါရိွၿပီး တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ နဲ႔ ျပည္စံုလံုေလာက္ ခိုင္မာ အားေကာင္းတဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္မႈေတြ ရိွဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမားက ၂၀၁၄ ခုနစ္က ဒီမိုကေရစီ ဂ်ာနယ္ရဲ႕ စကား၀ိုင္းမွာ ဆိုတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ( State ) လို႔ ဆိုလာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ Accountability တာ၀န္ခံမႈ ၊ တာ၀န္ယူမႈ ရိွျခင္း ပါလာၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရိွ အေျခအေနကေတာ့ ( Nation Building ) အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈအတြက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး မတူကြဲျပား မႈေတြ ရိွေနမႈအၾကား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနရတဲ႔ အခ်ိန္ျဖစ္သလို ( တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္မွန္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ဖို႔ ) ၊ တစ္ဖက္မွာလည္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ( State Building ) လုပ္ငန္းကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ႔ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ STATE မွာေတာ့ ဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒ ၊ ထိုဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အစိုးရ ၊ လံုၿခံဳေရး စတဲ႔ က႑ေတြလို တာ၀န္ေပးထားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံ သားေတြဆိုၿပီး ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ေတာ့ အားလံုးက အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလည္း အက်ံဳး၀င္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အစိုးရ အၾကားက ကြဲျပားမႈ အခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ - ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ႔ ေနရာမွာ အစိုးရ သက္သက္သာ မဟုတ္ ျပည္သူပါ ပါ၀င္မႈ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတည္သေရြ႕ ရိွရမွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရဆိုတာ ယာယီ သေဘာေဆာင္မႈ ၊ အစိုးရဆိုတာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ နည္းလမ္း သေဘာသာ ေဆာင္တတ္တာ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ လူပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရ အဖြဲ႔မွာ လူပုဂၢိဳလ္သေဘာေဆာင္တာ ( သို႔မဟုတ္ ) လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတည္းကို အမွီျပဳတာေတြ ျဖစ္ေနတတ္တာ ( သို႔မဟုတ္ ) ဘက္လိုက္မႈေတြ ရိွေနတတ္တာ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ အနည္းဆံုး သီအိုရီသေဘာအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေကာင္းက်ဳိးကို အၿမဲရည္ရြယ္တဲ႔ သေဘာရိွေပမယ့္ အစိုးရဆိုတာ ပါတီ၊ အုပ္စု အစြဲ သေဘာေတြ ပါတတ္တာ ကိုေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္အရနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တည္မႈ အားေကာင္းျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈေတြမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြ မ်ားျပား လာခဲ့ရိွၿပီဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက မေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်႐ံႈးႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ဖို႔ နီးစပ္လာၿပီ (သို႔မဟုတ္) က်႐ႈံးႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္သြားမွာ ကေတာ့ မလဲြဧကန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ႔ ကိစၥကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူသာ အဓိက ျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ အျခား အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ယိုယြင္းေနၿပီ ဆိုရင္ေတာင္ ျပည္သူ႔ညီညြတ္မႈအားနဲ႔ တည့္မတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကမယ္ဆိုရင္ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာျဖစ္သလို ယိုယြင္းေနတဲ႔ စနစ္ေတြ ဖာေထးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလို႔ ဆိုကတည္းက ျပည္သူကေန လာတဲ့ စနစ္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက တာ၀န္ယူမႈ ၊ တာ၀န္ခံမႈ ကင္းမဲ့ၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ခ်ဳိ႕ယြင္းခဲ့ရင္လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ညီညြတ္မႈနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ တြန္းတင္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ( ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းေနမႈ) ဟာ ကြာဟတဲ႔အတြက္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ အေရးပါတာမွန္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖစ္ ဖို႔ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟာ အဆင့္တစ္ဆင့္မွ်သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေသာမတ္ (စ ) က႐ိုသာက ဆိုပါတယ္။ သူကပဲ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ အေတြးမွား၊ အယံုမွား၊ အစြဲမွား၊ အထင္မွားမႈေတြနဲ႔ အရိပ္အေယာင္လွည့္စားမႈေတြ မရိွဘူးလို႔ ဆိုထားပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အယံုလြယ္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈေတြမပါဘဲ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေတြးေခၚ မႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မႈေတြက ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ႔ ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) လတ္တေလာ ေလဆိပ္က လုပ္ႀကံမႈ နဲ႔ ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္ေစေရး မဟာဗ်ဴဟာ

လတ္တေလာ ကာလမွာပဲ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ႔ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ ကို ေသနတ္နဲ႔ လူပံုအလယ္မွာ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေတြဟာ လူထုကို ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္ေစဖို႔နဲ႔ မလံုၿခံဳမႈကို ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္တာလို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡနယ္ေျမေတြနဲ႔ ကင္းေ၀းရာျဖစ္တဲ႔ ရန္ကုန္ဟာ ဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ပဲ မလံုၿခံဳဘူးဆိုတာ ကမၻာကို အတိအလင္း ေၾကညာသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေတာ္ကို တာသြားလွတဲ့၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားႏိုင္တဲ႔ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အားနည္းမႈ ၊ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ရိွသူေတြရဲ႕ လစ္ဟာမႈေတြကို ဒီကိစၥမွာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ တာ၀န္ယူတတ္၊ တာ၀န္ခံတတ္၊ တာ၀န္သိတတ္တဲ႔ ျပည္သူေတြေၾကာင့္ပဲ ေသနတ္သမားကို ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီ ေသနတ္သမားကိုသာ ေသနတ္ကိုင္ ထားတဲ႔ အတြက္ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ တကၠစီသမားေတြက လိုက္မဖမ္းခဲ့ဘူးဆိုရင္ အမႈ ကြင္းဆက္ ျပတ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး တရားခံ လြတ္ေျမာက္သြားမွာ ျဖစ္သလို အျခား မလိုလား အပ္တာေတြလည္း မ်ားစြာ ေပၚလာႏိုင္တဲ႔ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံနည္းက် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ မႈနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ႔ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ အားနည္းမႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္မႈမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ႔ ျပည္ သူေတြက ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူမႈကို ေတြ႔ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖူကူယားမားေျပာခဲ့တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္မွာ အေရးပါတဲ႔ အခ်က္ သုံးခ်က္နဲ႔ တိုင္းတာမယ္ဆိုရင္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ အားနည္းမႈနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းအေပၚ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္သူေတြက အခြင့္ေကာင္း ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြျဖစ္တဲ႔ တကၠစီသမားေတြက လုံၿခံဳေရးေတြ ထမ္းရမယ့္တာ၀န္ကို ၀င္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ ဖမ္းဆီးမႈေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ မႈေတြ အေပၚ ျပည္သူေတြက စိတ္၀င္စားေနတာ၊ ျပည္သူအခ်ဳိ႕အေနနဲ႔ သတင္းသဲလြန္စေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေနတာ၊ သတင္းမီဒီယာ အခ်ဳိ႕အေနနဲ႔ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈေတြ လုပ္ၿပီး အမႈကြင္းဆက္ေတြ ေဖာ္ ထုတ္ေပးေနတာေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တည္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အဓိက အေရးပါတဲ႔ ယႏၱရားေတြ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနခ်ိန္ ျပည္သူေတြနဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္း အခ်ဳိ႕က ၀င္ေရာက္ ေထာက္ကူေပးေနမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

( ၃) မေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ စုစည္းညီညြတ္မႈ

ေၾကာက္ရႊံ႕ ထိတ္လန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ၊ လူေတြအၾကား ေသြးကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြဟာ ကိုလုိနီစနစ္နဲ႔ အာဏာရွင္ စနစ္ေတြမွာ ေတြ႔ရေလ့ရိွတဲ႔ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘယ္လို အာဏာရွင္မ်ဳိး မဆိုပါ လူထု ညီညြတ္မႈေတြ ရိွရင္ ၿပိဳက်စၿမဲပါပဲ။

လြတ္လပ္မႈဆိုတာ တာ၀န္ယူမႈေတြနဲ႔ ဒြန္တြဲေနသလို ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ဆိုတာက အျပန္အလွန္ တာ၀န္ယူမႈေတြ ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈေတြနဲ႔ အာမခံခ်က္ ျပဳရတာပါ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ႔လာခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို က်င့္သံုးေျပာဆိုမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးရိွေစမယ့္ ျပည္သူ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ အတြက္ သတင္းေဖာ္ထုတ္ တင္ဆက္မႈေတြဟာ အႏၱာရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ လတ္တေလာမွာပဲ သတင္းမီဒီယာ သမားျဖစ္တဲ႔ ကိုစိုးမိုးထြန္းနဲ႔ ထား၀ယ္က တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ဳိးသမီး အသတ္ခံရတဲ႔ ကိစၥေတြက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အားနည္းမႈကိုသာမက ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေရးပါတဲ႔ ေဒါက္တိုင္ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈဆိုတာ ျပသေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခု ဦးကိုနီ ေသဆံုးမႈကေတာ့ က်န္တဲ႔ ကိစၥေတြထက္ ပိုၿပီး တာသြားႏိုင္တဲ႔ အေနအထား ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ေၾကာက္ရႊ႔ံ ႔စရာ ေတြနဲ႔ ႀကံဳလာရင္ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းၿပီး ကိုယ့္အစား ေျပာေပးမယ့္ သူရဲေကာင္းကို ရွာတတ္တာဟာ ဓမၼတာ ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ခါ ကိုယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ႔ သူရဲေကာင္းကို ျပန္လည္ထိန္းေပးဖို႔ ေမ့ေန တတ္တာေတြက လည္း ျဖစ္တတ္တဲ႔ ကိစၥေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၆၆ ကိုဆက္ထားခဲ့တဲ႔ ကိစၥကေန ဦးကိုနီ ေသဆံုးခဲ့မႈအထိ ကိစၥေတြက လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမွာ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေခ်ာက္ခ်ား ေနတတ္ေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ ေနေရာ့ လားလို႔ ေတြးစရာ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံသမား တစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ ဦးမင္းဇင္က ဦးကိုနီ ေသဆံုးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာကေန စာစုအျဖစ္ ေရးသားရာမွာ ထည့္သြင္း ေရးသား ထားပါတယ္။ ေရငံုႏႈတ္ဆိတ္မႈေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ သို႔ေလာ သို႔ေလာျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အစိုးရ ယႏၱရားေတြရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈ ေႏွးေကြးျခင္း ဟာလည္း မလိုလားအပ္တာေတြကို ဖိတ္ေခၚသလို ျဖစ္ႏိုင္တာ သတိခ်ပ္သင့္တဲ႔ အရာပါ။ တေလာက ကေနဒါက ကီြဘက္ျပည္နယ္ ဗလီေက်ာင္းထဲ ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္ေတာ့ ဒါဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္တယ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း သြားမယ္၊ ပစ္ခတ္မႈအတြင္း ေသဆံုး ဒဏ္ရာရခဲ့သူေတြ အတြက္ ၀မ္းနည္းမိတယ္ လို႔ ကေနဒါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ျပည္သူေတြကို ေျပာၾကားခဲ့တာဟာ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ စာနာမႈကို ျပသရာေရာက္ပါတယ္။

ေၾကာက္ရႊ႔ံ ႕ထိတ္လန္႔စရာ ကိစၥရပ္ေတြျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့မႈေတြက ဦးကိုနီ ေသနတ္ပစ္ခံရမႈ၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ပစ္ခတ္မႈေတြနဲ႔အတူ ရိွေနေပမယ့္ မေၾကာက္ရြံ႕တဲ႔ ျပည္သူေတြကေတာ့ ဦးကိုနီနဲ႔ တကၠစီဆရာ ဦးေန၀င္းတို႔ရဲ႕ စ်ာပန အခမ္းအနားေတြကို အံုလိုက္က်င္းလိုက္ လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္မႈ၊ အမႈ ကြင္းဆက္ေတြ လိုက္လံ ေဖာ္ထုတ္ေပးမႈေတြနဲ႔ အတူ သူတို႔ရဲ႕ တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ယူတတ္မႈကို ျပသေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးကိုနီရဲ႕ စ်ာပန အခမ္းအနားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူမ်ဳိးစံု၊ ဘာသာစံု ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ႔ ျပည္သူေတြ တက္ေရာက္တာ ေတြ႔ရသလို ဦးကိုနီက NLD က ျဖစ္ေပမယ့္ NLD နဲ႔ ဆက္ဆံေရး အတန္ငယ္ ေအးစက္ေနတဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေတြပါ ၀န္းရံခဲ့ၾကတာကို ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခုရက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ႔ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ရဲရဲတင္းတင္း တာ၀န္ယူ ရပ္တည္ျပတဲ႔သူေတြ ရိွေနတာဟာ ေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္ ေျခာက္ လွန္႔ေန႐ုံနဲ႔ ေၾကာက္လန္႔သြားမွာ မဟုတ္ဆိုတဲ႔ အင္အားစုေတြ ျပည္သူေတြ ရိွေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပသရာေရာက္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း စ်ာပန အခမ္းအနားမွာ ျပသခဲ့တဲ့ သတၱိေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ တာ၀န္ ၀င္ယူတတ္မႈေတြ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုအခ်ဳိ႕ရဲ႕ စုစည္းမႈေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လစ္ဟာေနတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ၀င္ေရာက္ ျဖည့္ဆည္းဖို႔ စိတ္အား ထက္သန္ေနတယ္၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈနဲ႔ အေရးႀကံဳရင္ ေသြးစည္း ညီညြတ္မႈေတြ ရိွေနဆဲျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ျပသေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း ဒီစုစည္းမႈအင္အားကို အခ်ိန္အတန္ၾကာ ဘယ္လို ဆက္ထိန္းၾကမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥကလည္း အေရးပါလာပါတယ္။

ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြေန႔မွ တစ္ဆင့္ စုစည္းညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ခိုင္ မာအားေကာင္းတဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ကို ဦးတည္ၾကပါစို႔….။

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္
The Ladies News


အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မိသားစုမွ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းလံုး ေကြးဆန္႔မရေအာင္ က်ဳိးခဲ့ရသည့္ မဆန္းေကခိုင္အား ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး လက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အထူးကုဌာနတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္၌ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ခဲြစိတ္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း လက္ပိုင္းဆိုင္ရာခဲြစိတ္အထူးကုဌာန ဆရာ၀န္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

''ဆန္းေကခိုင္ကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ခဲြစိတ္တာက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွာ ခဲြစိတ္တယ္။ အခုခဲြစိတ္တာ ကေတာ့ ၀ဲဘက္လက္တံေတာင္ဆစ္အျပည့္မေကြးႏိုင္တာရယ္၊ လူျမင္ကြင္းမွာရိွေနတဲ့ အမာရြတ္ႀကီးေတြကို ဖယ္ရွားေပးဖို႔အတြက္ ခဲြစိတ္တာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။ မဆန္းေကခိုင္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ စတင္၍ လက္ပိုင္းခဲြရာ ခဲြစိတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ခဲြစိတ္မႈအား နို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၀ဲဘက္လက္ လက္သန္းၾကြယ္၊ လက္သန္းမွ အေၾကာမ်ားကို ျပန္လည္ခဲြစိတ္ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံခဲြစိတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အခုေတာ့ တတိယအႀကိမ္ ခဲြစိတ္မႈကို ႏွစ္ပတ္ေစာင့္ၾကည့္မယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ပတ္တီးေျဖၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးကေန လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဌာနကို လဲႊေျပာင္းေပးမယ္။ ခဲြစိတ္မႈကို ႏွစ္ပတ္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္''ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မဆန္းေကခိုင္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ခဲြစိတ္မႈေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အတြက္ သူမသည္ ပံုဆဲြနိုင္ျခင္း၊ ေျခလက္သန္႔ရွင္းေရးမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းနွင့္ ယခုခဲြစိတ္မႈသည္လည္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သိရသည္။

''သမီးေဆး႐ံုကဆင္းရင္ စက္ခ်ဳပ္သင္မွာပါ။ စက္ခ်ဳပ္သင္ၿပီးေတာ့ အိမ္မွာပဲ စက္ခ်ဳပ္တဲ့အလုပ္ကို လုပ္သြားမွာပါ''ဟု မဆန္းေကခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ လက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခဲြစိတ္မႈမ်ား ၿပီးစီးပါက လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနရိွ အမ်ဳိးသမီးအသက္ေမြးအတတ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ထားရိွသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဆန္းေကခိုင္အား ခဲြစိတ္ေပးမႈမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ခဲြစိတ္မႈၿပီးကတည္း ကပင္ ဆန္းေကခိုင္သည္ လက္ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ပံုမွန္လက္လႈပ္ရွား မႈ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(ႏိုင္)
News Watch
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရ Lu Kang
တရုတ္ႏုိင္ငံက ပိုင္ဆိုင္တယ္လုိ႔ ေၾကညာထားတဲ့ ကၽြန္းစုဟာ အေမရိကန္နဲ႔- ဂ်ပန္ ၂ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ေအာက္မွာ ရွိေနတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Jim Mattis ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေရွ႕အာရွေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေအာင္ အေမရိကန္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္လုိ႔ တရုတ္အစိုးရက စေနေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

တရုတ္ဘက္က Diaoyu လို႔ေခၚၿပီး ဂ်ပန္ဘက္က Senkaku လို႔ေခၚတဲ့ ကၽြန္းစုဟာ ေသးငယ္တဲ့ လူမေနတဲ့ ကၽြန္းကေလးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာ ျဖစ္ၿပီး ဒီကၽြန္းစုကို တရုတ္က ပိုင္ဆုိင္တယ္လို႔ တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရ Lu Kang က ထပ္မံ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သလို ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြါးေနတဲ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းတဲ့ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုမႈေတြ အေမရိကန္ ဘက္က ရပ္တံ့ေပး ဖုိ႔လည္း ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္။

တရုတ္အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ တင္ထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာေတာ့ ေဒသတြင္း အေျခေန မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာနဲ႔ ဒီျပႆနာကို ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို အေမရိကန္ဘက္က ေရွာင္ရွားသင့္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရ Lu Kang ရဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ကို ေဖၚျပထားပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔မွာ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Shinzo Abe နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Mattis က ဂ်ပန္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဒီကၽြန္းေတြ အပါအဝင္ ေဒသအားလံုးဟာ ၂ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ အႀကံဳးဝင္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး Mattis ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ၊ ၂၀၁၇

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၀ အခ်ိန္တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ လားရိႈး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုကားလမ္း၊ ေမာ္ေတာင္းေက်းရြာႏွင့္ တာလံုေက်းရြာၾကား နမ့္ဖာတန္ ရြာလမ္းခြဲ မိုင္တိုင္ (၂၆၉/၅) ၌ စနက္တံ ၂ ေခ်ာင္း ဝါယာႀကိဳး ၄ ေခ်ာင္း၊ ဘတ္တၳရီပက္ ၁ ခုတို႔ျဖင့္ တဲြလ်က္ ေကာ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရွ႕ထြက္မိုင္း ၁ လုံးႏွင့္ ၄၀ မမ ဗံုးသီး ၁ လံုးတုိ႔အား ေတ႔ြရွိခဲ့သည္။


အဆိုပါ မိုင္းအား မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားက သတ္မဲ့ျပဳလုပ္သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုးသတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ)
https://www.facebook.com/MyanmarSCOInfoCom/


( ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ဦး၀င္းထိန္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ NLD ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းအၿပီးမွာ ေတြ႔ရစဥ္ )Photo: Win Ko Ko Latt/ RFA
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးမွာ ပါတီ ဥကၠဌ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ပုံကုိ သတိထားအသုံးျပဳေရး အင္န္အယ္လ္္ဒီပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၈ ဦးကို မွာၾကားဖို႔ ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ၀န္းထဲက ယူနီစန္လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ က်င္းပတဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းအၿပီးမွာ ပါတီရဲ့ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ဦး၀င္းထိန္ က အခုလိုေျပာပါတယ္။

ၿပီးခ့ဲတဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီဟာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဆုိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ခြင့္မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ပါတီစည္းရုံးေရး အားနည္းႏုိင္တယ္လို႔လည္း ဦး၀င္းထိန္ က ေျပာထားပါတယ္။

လာမယ့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္ေနရာ ၁၉ ေနရာအတြက္ ပါတီ ၂၄ ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ ၉၅ ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ ၂ သန္းက မဲရုံေပါင္း ႏွစ္ေထာင္မွာ မဲေပးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ လစ္လပ္ ၁၉ ေနရာထဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၁၈ ေနရာမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ေသနတ္နဲ႔ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံခံရၿပီး ေသဆံုးခဲ့တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွကေန ဦးကုိနီနဲ႔ လုပ္ႀကံသူ ကို ဖမ္းဆီးရင္း ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့ အငွားယာဥ္ေမာင္း ဦးေန၀င္းတုိ႔ကို ပါတီက ေထာက္ပံ့သြားဖို႔လည္း ဒီေန႔ အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေငြေၾကးပမာဏဘယ္ေလာက္ေထာက္ပံ့မယ္ဆုိတာေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းကုိ ဦး၀င္းထိန္၊ ဦး၀င္းျမင့္၊ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတုိ႔ အပါအ၀င္ ၁၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmese/


ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိပဲြကို ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႔ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံမွာ ဒီေန႔ က်င္းပေနပါတယ္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ လူထုေထာက္ခံပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ေပးတာဟာ ျပည္သူလူထု လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိး က ေျပာပါတယ္။

လူထုေထာက္ခံပဲြကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးနဲ႔ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ေတြက ဂ်ဳိးျဖဴငွက္ေတြ လႊတ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေထာက္ခံပဲြကို မသန္စြမ္းအဖဲြ႔ေတြလည္း လာေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရန္ကုန္က ခ၀ဲျခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္းနဲ႔ မသန္စြမ္းသူေတြ စုေပါင္းၿပီး လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ကေန ေနျပည္ေတာ္အထိ ခ်ီတက္ေတာင္းဆုိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူထုေထာက္ခံပဲြကို ညေန ၃ နာရီကေန ၈ နာရီထိက်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းက ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔ တက္ေရာက္ေဟာေျပာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီပဲြမွာ ပန္းရဲ့လမ္း၊ ရန္ကုန္ခ၀ဲျခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊ တိုင္းရင္းသားရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔တခ်ဳိ႔ နဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးသီခ်င္းေတြ၊ ရိုးရာအကေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖၾကပါတယ္။

Photo: Kyaw Zaw Win/ RFA

( ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပဲြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံမွာ က်င္းပစဥ္ )

RFA


ထရမ့္အမိန္႔နဲ႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ခံရသူေတြကို ကူညီေပးဖို႔ ေစာင့္ေနတဲ့ ေလာ့အိန္ဂ်ယ္လိစ္ေလဆိပ္က ေရွ႕ေနတဦး

မြတ္ဆလင္အမ်ားစုရွိတဲ့ ၇ နိုင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္တဲ့အမိန္႔ အတည္ျဖစ္ေရး အယူခံကို အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံးက ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

အစိုးရနဲ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ဟာ တနလၤာေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေလၽွာက္လဲခ်က္ေတြ ထပ္တင္မွ အယူခံကို စဥ္းစားမယ္လို႔ တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္တဲ့ အမိန္႔ကို ျပန္ဖ်က္တဲ့ တရားသူႀကီးရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ နိုင္ငံတြင္း အၾကမ္းဖက္မွုေတြ ျဖစ္လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ သလိုပဲလို႔ သမၼတ ထရမ့္က အေစာပိုင္းမွာ ေျပာဆိုထားခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ တရားေရးဌာနကလည္း သမၼတရဲ့ ႐ုံးအမိန္႔ကို ျပန္ၿပီး အတည္ျဖစ္ေရး အယူခံဝင္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ကိုလည္း ျပန္လည္ သုံးသပ္မွု မၿပီးခင္ ဆိုင္ငံ့ထားနိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အီရန္နိုင္ငံကေတာ့ အေစာပိုင္းက အီရန္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ထားတဲ့ အေမရိကန္ နပန္းသမားအဖြဲ႕ကို ဝင္ခြင့္ ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္က ေလာေလာဆယ္ တရား႐ုံးအမိန္႔နဲ႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္ထားတာကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္တဲ့အတြက္ အီရန္ဘက္ကလည္း ျပန္ဖြင့္ေပးတာလို႔ အီရန္ နိုင္ငံျခားေရး႐ုံးက ေျပာပါတယ္။
BBC Burmese


ျမန္မာျပည္သည္ ထူးျခားေသာ နိုင္ငံျဖစ္သည္ ။ အေလာင္းမင္းတရားၾကီးလက္ထက္က ယိုးဒယားနိုင္ငံသို ့သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ရာ ျမန္မာစစ္သည္မ်ားသည္ ဓားလွံလက္နက္မလံုေလာက္မွုေၾကာင့္ ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္အလြယ္တကူရရွိေသာ ၀ါးရင္းတုတ္ (၀ါးၾကစ္တုတ္)မ်ားျဖင့္ ရန္သူကိုရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္အနိုင္ယူခဲ့ပါသတဲ့ ။ ဓားနွင့္ ခုတ္ လွံနွင့္ထိုးေနေသာ ရန္သူကို ၀ါးရင္းတုတ္ျဖင့္ျပန္တိုက္ရဲေသာအျဖစ္သည္ ေတာ္ရံုတန္ရံု သတၱိ နွင့္လုပ္၍မရေပ ။မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွုအျပည့္ရွိမွသာလုပ္နိုင္ေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။

စစ္တိုက္ေနျခင္းမွာသူေသကိုယ္ေသအၾကိတ္အနယ္နြဲွရေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။ ထိုပြဲမ်ိဳးတြင္ ဓားကိုဓားခ်င္းမဟုတ္မူပဲတိုက္ရသည္မွာအေတာ္မလြယ္ေသာကိစၥသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ ျမန္မာ့သမိုင္း၏ထူးျခားမွုတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပ္တို ့နွင့္စစ္ျဖစ္ေသာအခါတြင္လည္း ေခတ္မီေသနတ္လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အဂၤလိပ္နွင့္ အိႏိၵယစစ္သည္မ်ားကို ျမန္မာတို ့သည္ေခတ္ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ဓားလွံ ေလးျမားလက္ မ်ားျဖင့္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ။ လက္နက္အင္အားမမ်ွသျဖင့္ ေရရွည္တြင္ျမန္မာတို ့ရွံုးနိမ့္ခဲ့ၾကသည္ ။

ျမန္မာသည္ တီထြင္ဥာဏ္ရွိ၏ ။ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ေကာင္းသည္ ။ လုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိသည္ ။ ကားတာယာမ်ားကို လွီးကာျဖတ္ကာ တာယာဖိနပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾက၏ ။ ေရပံုးလုပ္ၾက၏ ။ ၀က္စာပံုးမ်ားလုပ္ၾကသည္ ။ နိုင္ငံျခားသားမ်ားျမင္ေတာ့တအံ့တၾသျဖစ္ၾကရသည္ ။ နိုင္ငံတကာတြင္တစ္ခါသံုးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဂက္စ္မီးျခစ္ ၊ ထီး ၊ ဖိနပ္စသည္မ်ားကို ပ်က္လ်ွင္လြွင့္မပစ္ပဲျမန္မာတို့သည္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ၾကံဖန္ျပဳျပင္သံုးစြဲၾကသည္ ။မီးျခစ္ဂက္စ္ထည့္ေသာလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာတြင္ျမန္မာျပည္တစ္ခုသာရွိမည္ထင္သည္ ။

က်ြန္ေတာ္တို့ငယ္စဥ္က ေဘာပင္မင္ကုန္သြားလ်ွင္ယခုေခတ္မွာလို လြွင့္မပစ္ ။ မင္ေခ်ာင္းလဲျပီးဆက္သံုးၾကသည္ ။ေရသန့္ဘူးခြံမ်ား၊ အခ်ိဳရည္ဘူးအခြံမ်ားကို မီးပံုးေလးေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္သူကလုပ္သည္ ။ သူမ်ားနိုင္ငံတြင္အမွိုက္ေတာင္းထဲသို ့ လြွင့္ပစ္ေသာ ပစၥည္းမွန္သမ်ွကိုျမန္မာမ်ားက တနည္းမဟုတ္တနည္းဆန္းသစ္တီထြင္ၾကတာေတြ ့ရသည္ ။

အုတ္ခဲနွင့္ပါတ္သက္လာလ်ွင္က်ြန္ေတာ္တို ့အားလံုး နားလည္ထားသည္မွာ အုတ္ခဲသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းျဖစ္သည္ ။ တိုက္တာအေဆာက္အအံု ၊ နံရံ ၊ ေရကန္ေဆာက္ျခင္း ၊ အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းစသည့္ေနရာမ်ားတြင္သံုးသည္ ။အုတ္ခဲသည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းျဖစ္သည္ ။ အနွီအုတ္ခဲကို ရာဇ၀တ္လူဆိုး ဖမ္းဆီးရာတြင္ ၊အၾကမ္းဖက္မွုတိုက္ဖ်က္ရာတြင္သံုးသည္ ဟုကမၻာေပါ ္တြင္တစ္ခါမွမၾကားဖူးေပ ။ ျမန္မာသည္ကမၻာေပါ ္တြင္ပထမဆြဲေသာကိစၥမ်ားစြာရွိသည္ ။ ကမၻာေပါ ္တြင္ ပထမဆံုးေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲ ( Hijack ) လုပ္ျခင္းကိုျမန္မာနိုင္ငံတြင္စတင္သည္ ။

၁၉၅၄ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန ့တြင္ KNDO ကရင္အဖြဲ ့မွ ေစာေက်ာ္ေအး ၊သိန္းေက်ာ္နွင့္ေအျငိမ္းတို့က ရန္ကုန္မွစစ္ေတြသို ့သြားေသာ UBA (Union of Burma Airways ) ေလေၾကာင္းပိုင္ ေလယာဥ္ကို အအၾကမ္းဖက္အပိုင္စီးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့ပထမဆံုးေလယာဥ္အပိုင္စီးမွုကိုက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ (အခ်ိဳ့က ထိုအခ်ိန္ထက္ ၁၂ နွစ္ေစာ၍ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ျဗိတိသ်ွေလယာဥ္မွူး Ted Strever ဆိုသူက အီတလီသို ့ထြက္ခြာလာေသာေလယာဥ္တစ္စီးကို အပိုင္စီးခဲ့ဖူးေၾကာင္းေျပာၾကသည္လည္းရွိ၏ ) ။

မည္သို ့ဆိုေစျမန္မာတို့သည္ (ကရင္တို့သည္ ) ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲမွုကို ကမၻာတြင္အေစာဆံုးက်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္ၾကေပ၏ ။ ၁၉၉၀ နို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန ့ကလည္း ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္မွ ျမန္မာနိုင္ငံရန္ကုန္သို့သြားေသာထိုင္းေလေၾကာင္းပိုင္ A300 ဘိုးရင္းေလယာဥ္တစ္စီးကို ျမန္မာေက်ာင္းသားနွစ္ေယာက္က ဆပ္ျပာမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာလက္နက္အတုမ်ားျဖင့္ ျပန္ေပးဆြဲဖူးသည္ ။ ကမၻာေပါ ္တြင္ဆပ္ျပာခဲျဖင့္ ပထမဆံုးေလယာဥ္အပိုင္စီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာတို့သည္ ဤသို ့ဤနွယ္ စြန္ ့ဦးတီထြင္သူမ်ားလည္းျဖစ္ပါေပ၏ ။ ၀ါးရင္းတုတ္ကိုလက္နက္အျဖစ္သံုးျခင္း၊ ဆပ္ျပာခဲကိုလက္နက္အျဖစ္သံုးျခင္းမွသည္ ယခုေနာက္ဆံုး အုတ္နီခဲကို လက္နက္အျဖစ္သံုးသည့္ေခတ္သို ့ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပ၏ ။

နိုင္ငံတကာတြင္ လူျမင္ကြင္း၌ အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္မွုျဖစ္ေသာအခါ ထိုလူသတ္သမားကို ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးသူမွာ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားသာျဖစ္ေလ့ရွိသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန ့ညေန ၅ နာရီက ရန္ကုန္မဂၤလာဒံုေလဆိပ္တြင္ ဦးကိုနီအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မွုျဖစ္ပြားရာ တရားခံကိုလက္ရဖမ္းဆီးသူမ်ားမွာ ေလဆိပ္လံုျခံဳေရးမ်ားလည္းမဟုတ္ ၊ အၾကမ္းဖက္နွိမ္နွင္းေရးတပ္ဖြဲ့၀င္မ်ားလည္းမဟုတ္ ၊ ပတၱေရာင္လွည့္လာေသာ ရဲတပ္ဖြဲ့၀င္မ်ားလည္းမဟုတ္ ၊ ေသနတ္ကိုင္လူသတ္သမားကို အရွင္မိေအာင္ဖမ္းဆီးေပးသူမွာ အုတ္ခဲက်ိဳးမ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ထားေသာ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာျဖစ္သည္ ။ တာ၀န္သိစြာ နိုင္ငံ့သားေကာင္းပီသစြာ ဒုစရိုက္သမာကို၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးေပးရာမွ ကိုေန၀င္းဆိုေသာတကၠစီ ကားဆရာမွာေသနတ္ပစ္ခံရျပီးအသက္စြန္ ့ခဲ့ရသည္ ။ တကယ္ေတာ့ေသနတ္ကိုင္ထားသူကို အုတ္ခဲက်ိဳးမ်ွျဖင့္ တိုက္ခိုက္ဖို ့လြယ္သည္မဟုတ္ ။

သိပၹံနည္းက်ေလ့လာမွုမ်ားအရ ေသနတ္က်ည္ဆန္၏ ေရြ ့လ်ွားနွုန္းမွာ တစကၠန္ ့လ်ွင္ ေပေပါင္း ၂၅၀၀ (နွစ္ေထာင့္ငါးရာ) ရွိသည္ ။တစ္နာရီလ်ွင္မိုင္ ၁၇၀၀ နွုန္းျဖင့္ေရြ ့လ်ားသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ေသနတ္က်ည္ဆန္ကိုေရွာင္ဖို ့ဆိုသည္မွာ ေပ ၅၀၀ အကြာကေနမည္ဆိုလ်ွင္ ၀.၂၀ စကၠန့္ပဲအခ်ိန္ရသည္ ။ အိုလံပစ္တာတိုအေျပးခ်န္ပီယံထက္ နွစ္ဆျမန္ေအာင္ လွုပ္ရွားနိုင္မွလြတ္မည္ ။ ေသနတ္သမားနွင့္ ေပ ၅၀၀ အကြာတြင္ရွိေနသူပင္ လြတ္ဖို ့ေရွာင္ဖို ့ ၀.၂၀ စကၠန္ ့ပဲရသည္ဆိုေတာ့ ။ထိုထက္နီးနီးအနားကပ္ေနသူတို့မွာကား မည္သို ့မ်ွေရွာင္၍လြတ္နိုင္စရာမရွိေပ ။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ၂၉ ရက္ေန ့က လူသတ္သမားေနာက္ကိုလိုက္ၾကေသာ တကၠစီကားဆရာမ်ားသည္ မသိမဟုတ္ ။ အတိအက်သိပၹံနည္းက်မဟုတ္ေတာင္ ေသနတ္နွင့္ျပန္ပစ္လ်ွင္ေသနိုင္သည္ဟူ၍ကားသိၾကမည္ပင္ ။သို ့ေသာ္ မတရားမွုကိုတားဆီးေဖာ္ထုတ္လိုေသာနိုင္ငံသားေကာင္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အသက္စါန္ ့ကာ ေျပးလိုက္ဖမ္းၾကျခင္းျဖစ္တန္ရာ၏ ။ ဤေနရာ၌ အသက္စြန္ ့သြားေသာ တကၠစီဆရာကိုေန၀င္းကိုခ်ီးက်ဴးဖို့ေကာင္းသလို ကိုေန၀င္းေသနတ္ပစ္ခံရေသာ္လည္း ထြက္မေျပးၾကပဲ ဆက္လက္၀ိုင္း၀န္းဖမ္းဆီးေပးၾကေသာ အျခား အရပ္သားမ်ားကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ ၊ဂုဏ္ျပုဖြယ္ေကာင္းလွသည္ ။

က်ည္ဆန္သည္ တစ္စကၠန္ ့လ်ွင္ေပေပါင္း ၂၅၀၀ သြားနိုင္ျပီး အုတ္ခဲက်ိဳးသည္ တစ္စကၠန္ ့လ်ွင္ ၁၅ ေပခန္ ့သာသြားနိုင္ပါသည္ ။ လက္နက္၏ထိေရာက္မွုခ်င္းအေတာ္ကြာပါသည္ ။သို ့ေသာ္ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မယွဥ္နိုင္ေသာလက္နက္ျဖင့္ က်ည္ဆန္ကို အံတုခဲ့ေသာ အုတ္ခဲက်ိဳးပိုင္ရွင္မ်ား၏စိတ္ဓာတ္ကိုေလးစားမိပါသည္ ။ ကမၻာမွာဘယ္သူမွ မသံုးဖူးေသးေသာနည္းစနစ္ျဖင့္ လူသတ္သမားတစ္ေယာက္ ၊ေသနတ္သမားတစ္ေယာက္ကို ျမန္မာနိုင္ငံကဖမ္းဆီးေပးလိုက္ေပျပီ ။ ေသနတ္ကိုင္ထားသူမ်ားရွက္တတ္ေသာ္ ရွက္၍လဲေသသင့္သည္သာျဖစ္သည္ ။
က်ည္ဆန္နွင့္ အုတ္ခဲ သည္ တရားမ်ွတျခင္းနွင့္ မတရားျခင္း၏သေကၤတသဖြယ္ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္ ။ အုတ္နီခဲကေလးမ်ားအားလံုးသည္ အုတ္ခဲသက္သက္သာမဟုတ္ေတာ့ပဲ တာ၀န္ေၾကေသာနိုင္ငံ့သားေကာင္းစိတ္ဓာတ္လည္းျဖစ္လာေခ်၏ ။ အုတ္ခဲကိုင္သူရဲေကာင္းမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဆက္၍ဆက္၍ေပါ ္ေပါက္လာပါေစ ။ တရားမ်ွတမွုကိုကိုယ္စားျပဳသူတို ့ဆက္၍ဆက္၍ အနိုင္ရပါေစ ။ ေသနတ္ကိုင္ထားျပီးသူရဲေဘာေၾကာင္သူတို ့က်ဆံုးပါေစသတည္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီတာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရမယ္လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုရွိတဲ့အနက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးတို႔ကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေပးတဲ့ အမည္ စာရင္းကို သမၼတက ခန္႔အပ္ အတည္ျပဳေပး ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ သမၼတဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္လို႔ ဖြဲ႔စည္းပုံမွာ ေဖာ္ျပေပမယ့္ အမွန္တကယ္ အုပ္ခ်ဳပ္တာဟာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသာ ျဖစ္ေနတာပါ။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ေထြအုပ္ရဲ႕တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီနဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (ေထြအုပ္) ကို သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ ပစ္လိုက္လို႔ ရႏိုင္မလား။ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရက မအုပ္ခ်ဳပ္ရဘဲ ကာခ်ဳပ္က ခန္႔တဲ့ ျပည္ထဲေရး လက္ေအာက္ခံ ေထြအုပ္ အဖြဲ႔ကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေနတာကို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေအာင္လို႔။ ဘာေတြ အခက္အခဲရွိႏိုင္မလဲ။

“က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔အထိ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံသဏၭာန္က တျပည္ေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးကို ပုံေဖာ္ထားတာ။ ဆိုလိုတာက ဗမာႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံလုံးကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အခြင့္ အာဏာ ေပးထားတယ္။ အဲဒီ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေနၿပီးေတာ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရယ္၊ ျပည္သူ႔ရဲ တပ္ဖြဲ႔ရယ္ အဲဒီအဖြဲ႔ႀကီး ၂ ဖြဲ႔ကို အဓိက ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့မွ အဲဒီအဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔နဲ႔ လက္ေတြ႔ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။

“အဲဒီေတာ့ ျပည္နယ္၊ တိုင္း အားလုံးမွာ ကိုယ္ပိုင္ အစိုးရေတြရွိတယ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရ ရွိတယ္၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွိတယ္၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ မေပးဘဲနဲ႔ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ကပဲ တိုက္႐ုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပုံသဏၭာန္ကို ပုံေဖာ္ထားတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ လက္ေတြ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ ေနတာဟာ အံမ၀င္ဘူး၊ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံရဲ႕သေဘာက ကိုယ့္ျပည္နယ္ ကုိယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ့္ ပုံသဏၭာန္ကို ေဖာ္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ဖြဲ႔စည္းပုံ က်ေတာ့ တႏိုင္ငံလုံးကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပုံသဏၭာန္ ပုံေဖာ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံသဏၭာန္ဟာ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အံ၀င္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္တို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္တဲ့ အခါမွာ ေရတို၊ ေရရွည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၂ ခု လုပ္ရမယ္။

“ေရတို လတ္တေလာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ့္ ကိစၥကေတာ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး လက္ေအာက္ မွာ အကုန္လုံးကို မထားေတာ့ဘဲနဲ႔ ဗဟို အဆင့္ကိုပဲ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ လက္ေအာက္ မွာ ထားၿပီးေတာ့ က်န္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း အသီးသီးမွာရွိတဲ့ အဲဒီ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းေတြ အားလုံးကို ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႔နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္ကို လႊဲေပးလိုက္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္သြားမတုန္းဆိုရင္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ျပည္နယ္၊ သူ႔ရဲ႕တိုင္းကို လက္ေတြ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ သူ႔ကို ၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္း တခု ေပးလိုက္တဲ့ သေဘာ ျဖစ္သြားၿပီ။

“တိုတို ေျပာရရင္ ျပည္နယ္ေထြအုပ္ေတြ အားလုံးဟာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ေအာက္ကို ေရာက္သြား ရမယ္။ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ အမိန္႔က အဲဒီကပဲသြားရမယ္၊ ဗဟိုအစိုးရက မသြားေတာ့ဘူး။ ဒါတခု။ ေနာက္တခါ ရဲတပ္ဖြဲ႔။ ျပည္နယ္၊ တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြ အားလုံးကို ျပည္နယ္၊ တိုင္းေတြ မွာရွိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြ အားလုံးကို ဒါကိုလည္း ပုံစံ တမ်ဳိးနဲ႔ ျပန္ဖြဲ႔ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခု ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ တျပည္လုံးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔တခုပဲ ထားတယ္၊ ရဲခ်ဳပ္ တေယာက္ကို ထားၿပီးေတာ့ အဲဒီ ရဲခ်ဳပ္က တျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ ရဲေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္တယ္၊ အမိန္႔ေပးတယ္။ သူ႔ရဲ႕အထက္မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကေနတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အထက္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီဟာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က ေျပာင္းရမယ္။ ရဲကို ၂ မ်ဳိး ျပန္ဖြဲ႔သင့္တယ္။ ပထမတခုက ျပည္ေထာင္စုလုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔လို႔ ေခၚတယ္။ တႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကိုလုပ္မယ္၊ ဘယ္နားမွာ ေသာင္းက်န္းသတုန္း၊ ဘယ္နားမွာ ျပႆ နာ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိသတုန္း၊ အဲဒါေတြကို အဲဒီ ျပည္ေထာင္စုလုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ကေနၿပီးေတာ့ ကိုင္တြယ္ရမယ္။ အဲဒါ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးလက္ေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဆိုတာ သပ္သပ္ ဖြဲ႔ရမယ္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းမွာ လူဆိုး၊ သူခိုး၊ ဓားျပ၊ ဒါေတြမရွိရေအာင္ ထိိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မယ့္ ရဲကို က်ေနာ္တို႔က ေဒသဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း အားလုံးမွာ ဒါေတြက ဖြဲ႔ထားၿပီးသားေတြက ရွိၿပီးသားေတြ။ အဲဒီေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ျပည္နယ္၊ တိုင္း အသီးသီးမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ အားလုံး ကိုလည္း ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕လက္ေအာက္ကို ေျပာင္းေပး လိုက္လို႔ရွိရင္ ေအးေအးေဆးေဆးေလးနဲ႔ ဒီဌာန ၂ ခုဟာ၊ ေထြအုပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ေအာက္ကို ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ ဆက္ၿပီး ကိုယ့္ျပည္နယ္ ကုိယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမယ္ ဆိုရင္ ဗဟိုအစိုးရ မွာလည္း ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး အမ်ားႀကီး ေပါ့သြားမွာျဖစ္သလို ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရေတြ ကလည္း သူတို႔ျပည္နယ္၊ သူတို႔တိုင္း၊ သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ ရတယ္ဆုိတဲ့ အေနအထား မ်ဳိးကို ျဖစ္သြားမယ့္ အတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေရွ႕ေျပးပုံသဏၭာန္ေလး ျဖစ္မွာေပါ့။ တကယ္ အၿမဲတမ္း အတြက္ ကေတာ့ ေနာက္မွာ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒ ထပ္ၿပီးေတာ့ လိုက္ေပးရမယ္။ အဲဒါက ဘာတုန္းဆိုေတာ့ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ လို႔ ေခၚတဲ့ ဥပေဒကို ျပန္ၿပီး ျပ႒ာန္းေပးရမယ္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားတာ ရွိပါတယ္။ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒလို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒါ ရပ္ကြက္ရယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရယ္၊ ခ႐ုိင္ရယ္၊ အဲဒီ ၃ ခုကို ဘယ္လို အုပ္ခ်ဳပ္ရမလဲဆိုတာကို ျပ႒ာန္း ထားတာ။ ျပည္သူလူထုက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရတယ္။ အဲဒီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီကေနၿပီးေတာ့ ရပ္ကြက္ဆို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီက ရပ္ကြက္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ဆိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီက ၿမိဳ႕နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ္၊ ခ႐ုိင္ကလည္း ျပည္သူလူထုေရြးတဲ့ ခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီက ခ႐ုိင္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ္။ ခုနက က်ေနာ္တို႔ေျပာခဲ့တဲ့ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းေတြဟာ ခ႐ုိင္မွာ ရွိတဲ့ ေထြအုပ္၀န္ထမ္းေတြဟာ အဲဒီ ခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ေအာက္ကို ေရာက္သြား လိမ့္မယ္။ ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ေထြအုပ္၀န္ထမ္း ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ေအာက္ကို ၀င္သြားမယ္။ အဲဒီလို ေဒသႏၱရ ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတခုကို က်ေနာ္တို႔ ျပ႒ာန္းႏိုင္ၿပီဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒနဲ႔ အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္လို႔ရွိရင္ က်ေနာ္ထင္တယ္ ၂၀၁၇ ေလာက္ ကေန စၿပီးေတာ့ တတိုင္းျပည္လုံးကို ျပည္သူလူထု ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့သူက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေပၚသြားပါလိမ့္မယ္။”

ေထြအုပ္ အဖြဲ႔ကို ျပည္နယ္၊ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဆင့္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ခြဲၿပီး ေနရာခ် အေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုကို ဘယ္လို တာ၀န္ခံရမလဲ။ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။

“မျဖစ္ဘူးခင္ဗ်၊ မျဖစ္ဘူးခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ အားလုံးက ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အားလုံးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔ထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို တာ၀န္ခံရမယ္လို႔ ေရးထား ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခန္႔ထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကို တာ၀န္ခံရမယ္ ဆိုတာက ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေရးသား ထားၿပီးသားပါ။ အဲဒီေတာ့ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ အားလုံးက သမၼတက ခန္႔တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼတကို တာ၀န္ခံရမယ္။ တႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲက သမၼတျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သမၼတက သူ႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပည္နယ္၊ တိုင္းေတြ အားလုံးကို လက္ေတြ႔ က်က် ခြဲေပးလိုက္တဲ့အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခု ဒီမွာ နည္းနည္းေလး ႐ႈပ္ေထြး ေနတာက က်ေနာ္တို႔ဗမာျပည္မွာ အခု ေလာေလာဆယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၅ ဆင့္ရွိတယ္။ ေအာက္ကေနေျပာရင္ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းနဲ႔ ဗဟိုေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ထားတာ၊ ေနာက္တခါ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရေတြကလည္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားတာ၊ အခု ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဆိိုတာလည္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားတာ။ အဲဒီေတာ့ အလယ္မွာ ရွိတဲ့ ၂ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ႐ုိင္ကပဲ ေရြးေကာက္တာ မဟုတ္ဘဲ ခန္႔ထားတဲ့ လူက အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ။ အဓိကက အေရးအႀကီးဆုံး အေျခခံ အက်ဆုံး ေနရာ ၂ ခုကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပုံစံ မဟုတ္ဘဲ အထက္က ခန္႔ထားတဲ့ပုံစံနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပႆ နာက သိပ္ၿပီးေတာ့ မ်ားေနတယ္၊ မတရားမႈေတြ အရမ္းမ်ားေနတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့တာေတြဟာ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္း ဆိုေတာ့ အဲဒီ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေနာက္မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဆိုတဲ့ သိပ္ ရာထူးႀကီးတဲ့ လူေတြက ကာဗာ (အကာအကြယ္) ေပးထားလို႔။ တကယ့္ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလုိ မျဖစ္ရဘူးေလ။ က်ေနာ္ ေစာေစာကေျပာသလို ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္း လိုက္တာနဲ႔ ျပည္သူေရြးတဲ့ လူကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္တာ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ မႀကိဳက္တာနဲ႔ ျပည္သူက ေအာ္မယ္၊ သူ ထြက္ေပးရမယ္။ အနိမ့္ဆုံး သူ ၅ ႏွစ္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ ရမယ္၊ ေနာက္ဆို အေရြးခံရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။”

ဒါဆို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဘယ္ေထြအုပ္ကို သြားကိုင္ရေတာ့မွာလဲ။

“ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဗဟိုအဆင့္ပဲ က်န္ေတာ့ မယ္ေလ။ ဒီ တႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သမၼတက တာ၀န္ခံထား ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အတြက္ေလာက္ပဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဒါပဲရွိေတာ့မယ္။ သူ႔မွာ အဓိက ဘာရွိမတုန္းဆိုေတာ့ဗ်ာ ေထာက္လွမ္းေရး ရွိမယ္၊ ေထာက္လွမ္းေရး ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုတခုလုံးရဲ႕ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးဟာ သူ႔ဆီမွာ ရွိမယ္ (သို႔မဟုတ္) သမၼတဆီမွာ ထားမယ္။ ေနာက္တခါ ျပည္ေထာင္စုလုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ေပါ့။ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေသာင္းက်န္း ေနတဲ့ ေနရာ၊ ဆူတဲ့ပူတဲ့ေနရာေတြ အားျဖည့္ေပးဖို႔ ဆိုရင္ အဲဒါ သူ႔ဆီမွာ ထားမယ္။ ျပည္ေထာင္စု တခုလုံးမွာ တေနရာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားနည္းေနရင္ အားနည္းတဲ့ ေနရာကို ျဖည့္စြက္ေပးဖို႔ အင္အားဟာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး လက္ေအာက္မွာ ရွိလိမ့္မယ္။ က်န္တဲ့ ဒီ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး တခုခ်င္းကိုကေတာ့ သူ႔ဟာသူ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္သြားလိမ့္မယ္။”

ေထြအုပ္ကို ျပည္နယ္၊ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ လက္ေအာက္ ပုိ႔ဖို႔ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ လြယ္ကူပါ့မလား၊ ႏိုင္ငံတ၀န္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြ ယူရေလာက္မယ့္ အဆင့္မ်ဳိး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျပ႒ာန္းရတာမ်ဳိးလား။

“မဟုတ္ဘူး၊ မလိုဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲက သမၼတျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲက သမၼတျဖစ္တဲ့ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္တာကို သမၼတက သူ႔ စိတ္တိုင္းက် အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို သုံးၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ္လို႔ ခုန က်ေနာ္ေျပာတဲ့ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒမ်ဳိးက်ေတာ့ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သမၼတက ဥပေဒၾကမ္းေရးၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ရပါမယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးေတာ့မွ ခုနက က်ေနာ္ေျပာတဲ့ ရပ္ကြက္ေကာင္စီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီတို႔ ခ႐ုိင္ေကာင္စီတို႔ဆိုတာ၊ ဒါကေတာ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွ လုပ္ရမယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ မဆန္႔က်င္ဘူး။ အခု အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ ကသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တယ္။ မညီမညြတ္ ျဖစ္ေနတာေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးေတြကို ေရြးတယ္ဗ်ာ ျပည္သူလူထု ကေန။ အစိုးရဆိုတာ ဖဲြ႔တယ္ဗ်ာ။ ၀န္ႀကီး ဆိုတာေတြ ဖြဲ႔ေပးတယ္ဗ်ာ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆိုတာ ခန္႔ေပးတယ္။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ အဲဒီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က သူ႔ျပည္နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ သူ႔မွာ ရဲလည္းမရွိဘူး၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန ၀န္ထမ္းလည္း မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါႀကီးက ဘာေခၚသတုန္းဆိုေတာ့ဗ်ာ အိမ္ႀကီး လွလွပပ ေဆာက္ၿပီးေတာ့ ဘာမွ လူလည္း မေန၊ ဘာမွလည္း မရွိဘူးဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့ဗ်ာ၊ အဲသလိုျဖစ္ေနတာ။”

ေထြအုပ္ထဲမွာ စစ္တပ္က အရာရွိေတြက ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူေတြ ေနရာမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ရွိေနတယ္။ အခုလည္း ေထြအုပ္မွာ တပ္က လူေတြ ၅၀၀ ေလာက္ ထပ္တုိးေနတယ္ ၾကားတယ္။ ေထြအုပ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရင္ ျပည္ထဲေရးက လက္ခံပါ့မလား။ ကာခ်ဳပ္က လက္ခံပါ့မလား။

“ဟုတ္ၿပီဗ်ာ အဲဒီေတာ့ ၂ ခုခြဲ ေျဖမယ္။ နံပါတ္ ၁ လူေတြ ပို႔တယ္ေျပာတယ္။ ေနာက္ထပ္ လူ ၅၀၀ ေလာက္ပို႔မယ္ ေထြအုပ္ကို။ ပို႔ေပ့ါဗ်ာ၊ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီဟာေတြက လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိလို႔ ဒါကို မက္ေမာတာကိုး။ တကယ့္ တကယ္ ေစာေစာကေျပာသလို ရပ္ကြက္ကို အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ ရပ္ကြက္ေကာင္စီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီေတြ ေပၚလာၿပီ ဆိုရင္ သူတို႔က ဘာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမွ မရွိေတာ့ဘူး။ သူက ႐ုိး႐ုိး ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းပဲ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ အဲဒီဟာ က်ေတာ့ သူတို႔ ဒီရာထူး သူတို႔ မက္ခ်င္မွ မက္ေတာ့မယ္ ေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါက တခု။ ေနာက္ ခုနတခု၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးက သေဘာ တူပါ့မလား၊ ကာခ်ဳပ္က သေဘာ တူပါ့မလားဆိုတဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေမးခြန္း။ အဲဒီေတာ့ သမၼတဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ အႀကီးအကဲ၊ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္တယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္တယ္၊ ဒါ ပုဒ္မ ၁၆။ ေနာက္တခါ ပုဒ္မ ၅၈ အရ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ ပုဂိဳၢလ္ျဖစ္တယ္ဗ်။ ၁၉၉ အရ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အႀကီးအကဲလည္း ျဖစ္တယ္ဗ်။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ သမၼတလုပ္တာကို ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးက မလိုက္နာရင္ ထြက္ သူ။ သူ႔ အလုပ္က ထြက္ဖို႔ပဲ ရွိတယ္။ မထြက္ႏိုင္ လို႔ရွိရင္ စြပ္စြဲ ပစ္တင္ၿပီး ထုတ္ပစ္ဖို႔ပဲ ရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ အေျဖက ရွင္းရွင္းေလး။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုတာ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ဖြဲ႔စည္းတာ။ အဲဒီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သမၼတကို ေရြးၿပီးေတာ့ ခန္႔အပ္ထားတာ။ အဲဒီ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံ ရတယ္။ ဆိုလိုတာက ျပႆ နာ ေပၚရင္ တာ၀န္ခံရမယ့္ သူသည္ သမၼတ ျဖစ္တယ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဟာ သမၼတကို မနာခံဘူး ဆိုရင္ ထုတ္ပစ္ဖို႔ပဲ ရွိတယ္၊ အသစ္ အစားျပန္ထိုး ဖို႔ပဲ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက သေဘာ မတူရင္ ျဖစ္ပါ့မလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးဟာ တက္လာစရာ အေၾကာင္းကို မရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ သမၼတ လုပ္တာကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက သေဘာမတူဘူးလို႔ ေျပာခြင့္ကို မရွိဘူး။ အဲဒါ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အရ က်ေနာ္ေျပာေနတာ။”

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတတာ၀န္ စတင္ ထမ္းရြက္ၿပီဆိုေတာ့ အထက္က ေျဖၾကားခ်က္ေတြက ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္ သလား၊ အခ်ိန္ယူရဦးမလား။

“က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ Manifesto (ေရြးေကာက္ပဲြေၾကညာစာတမ္း) မွာ ပါၿပီး ပါၿပီခင္ဗ်။ တကယ့္ ႏိုင္ငံသားေတြ၊ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ဘ၀ လုံၿခဳံ၊ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကင္းၿပီးေတာ့ အပူအပင္ကင္းမဲ့စြာနဲ႔ ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တခုကို ေပၚေပါက္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတာ ေရြးေကာက္ပဲြ Manifesto မွာ ပါၿပီးသားပါ။ Administrative Reform လို႔ေခၚတယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရွိမယ္၊ တရားေရးဌာန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရွိမယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မယ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ ကိုက္ၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ နိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚေပါက္ေရးဆိုတာ လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာ စာတမ္းမွာ အဓိက ၄ ခ်က္ ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဒီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုတာ ပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼတႀကီးဟာ ေသခ်ာေပါက္ လုပ္သြား လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။”

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ေတြမွာ အတြင္းေရးမႉးေတြက က်န္ေနခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ အရင္ အစိုးရ လက္ထက္တုန္းက လူေတြပဲလား၊ အခု အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးမႉးေတြ ကေလ။

“ျပည္နယ္၊ တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႉး အားလုံးဟာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တိုင္းမႉးေတြကို ခန္႔ထားတာဗ်။ အဲဒီေတာ့ အဓိပၸာယ္က ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးေတြ အားလုံးရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အေရးပါတဲ့ Post တခုကို ေထြအုပ္က ယူထားတာေပါ့။ တနည္း အားျဖင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္း အားလုံးကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကေန ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ဳိး လုပ္လို႔မရဘူး၊ အဲဒီ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ဘယ္ေလာက္ရာထူးႀကီးႀကီး တိုင္းမႉးဟာ သူက ၀န္ထမ္းပဲျဖစ္ရမယ္၊ ၀န္ထမ္းအႀကီးအကဲပဲ။ သူ႔၀န္ထမ္းေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာပဲ သူက တာ၀န္ရွိမယ္။ ျပည္သူလူထုကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ အဲဒီ ေထြအုပ္တိုင္းမႉးက သူ႔မွာ ဘာအာဏာမွ မရွိဘူး။ ျပည္သူလူထုကို အုပ္ခ်ဳပ္မွာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔က အုပ္ခ်ဳပ္မွာ။ အဲဒီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းေတြက သူ႔က်ရာက်ရာ တာ၀န္ေတြကို လုပ္ေပးရမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို သူတို႔ကို မေပးရဘူး၊ ၀န္ထမ္း အာဏာပဲ၊ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္း။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခို္င္းတာ လုပ္၊ အစိုးရ ခို္္င္းတာ လုပ္ ဒါပဲ။ သူတို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ မအပ္ဘူး၊ ဒါကိုေျပာတာ။ အခု အဲဒီ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔က သူတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ အပ္လိုက္တာ၊ ေဟ့ေကာင္ မင္းလာဆို သူက လာရတယ္ က်ေနာ္တို႔က။ မင္း ငါ့စကား နားေထာင္ဆို နားေထာင္ရမယ္ ျပည္သူေတြက။ အမွန္က ၀န္ထမ္းကို အဲလို အာဏာမေပးရဘူး။ အဲဒီလို အာဏာကိုက ေကာင္စီေတြကို ေရြးၿပီးေတာ့မွ အဲဒီလို အာဏာကို ေပးရတယ္။ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဆိုတာက ခ႐ုိင္ေကာင္စီရဲ႕ေအာက္မွာ လုပ္ရတဲ့ ၀န္ထမ္း အႀကီးအကဲပဲ ျဖစ္တယ္။ အခု ၀န္ထမ္းအႀကီးအကဲက ျပည္သူေတြရဲ႕ အႀကီးအကဲ လာျဖစ္ေနတာဟာ က်ေနာ္တို႔ ဆီမွာ ႐ႈပ္ေထြးေနတာပဲ။”

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးေတြ လုပ္မယ္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီက ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္က သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္မွာ ဘယ္လို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္မလဲ။

“တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ကိစၥ ေၾကညာစာတမ္းမွာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေၾကညာစာတမ္းမွာ ပါတဲ့အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတြက္ကို အပိုင္း ၂ ပိုင္း ခြဲၿပီး လုပ္ရမယ့္ သေဘာ ရွိတယ္ဗ်။ တပိုင္းက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ တပိုင္းက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံနဲ႔ ဆက္စပ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို မျပင္ဘဲနဲ႔ ဒီဟာက ေျပာင္းလို႔မရဘူး။ ဥပမာ က်ေနာ္တို႔ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ အရဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဆိုတာကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့မွ သူက တရားေရးအာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ၂ ခုစလုံးကို ေရာေထြးၿပီး အပ္ႏွင္းထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ဘာေတြ ဆြဲတာ ကလည္း သူက Independent မျဖစ္ဘူး။ အစိုးရကေန တင္ေပးေနရတာေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါမ်ဳိး ျဖစ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လုိ လုပ္ရမတုန္း ဆိုေတာ့ Judicial Ministry ဆိုတာ သတ္သတ္ျပန္ေဖာ္ရမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၁၉၆၂ မတို္င္မီက ရွိပါတယ္။ တရားေရး ၀န္ႀကီးဌာနလို႔ ေခၚပါတယ္။ တရားေရး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆိုတာကို ခန္႔ထားပါတယ္။ အဲဒီ ေအာက္မွာမွ တရားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၊ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ဆုိၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းရပါတယ္။ ဆိုလုိတာက Judicial မွာ အပိုင္း ၂ ပိုင္း ရွိပါတယ္။ တရားေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး ဆိုၿပီးေတာ့ ၂ မ်ဳိး ရွိတယ္။ တရားစီရင္ေရး ဆိုတာကေတာ့ ေျဖာင့္မတ္ မွန္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြ ခန္႔ၿပီးေတာ့ အမႈေတြကို စစ္ခိုင္းတဲ့ အလုပ္ေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုတာက အဲဒီ တရားသူႀကီးေတြ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ အလုပ္ လုပ္ဖို႔၊ အဲဒီ တရားသူႀကီးေတြ ရာထူးတိုးတာ၊ ေလွ်ာ့တာ၊ ေရႊ႕တာ၊ နယ္ေျပာင္းတာ၊ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းတာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္တာ၊ အဲဒါ က်ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက တာ၀န္ယူရတယ္။ အဲဒီေတာ့ တရားေရး ဌာနႀကီးကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ၿပီးမွ ရမယ္၊ ဒါက တပိုင္း။ ဒုတိယတပိုင္း ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ခင္ လုပ္လို႔ရတဲ့ အပိုင္း ကေတာ့ တရားစီရင္ေရးဥပေဒ အသစ္တခုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပန္ေရးရမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ဗမာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၀ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒအရ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္။ အဲဒီဥပေဒကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ အစားထိုးဖို႔ လိုမယ္။ ဆိုလိုတာက တရားသူႀကီးေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီရင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာကို ဥပေဒနဲ႔ ျပ႒ာန္းေပးမယ္။ တရားသူႀကီးေတြကို ဘယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကမွ စြက္ဖက္လို႔ မရဘူး၊ အမိန္႔ေပးလို႔မရဘူး၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးလို႔ မရဘူး။ ေပးလာရင္လည္း လုံး၀ မနာခံရဘူး။ တရားသူႀကီးေတြဟာ တည္ဆဲဥပေဒကို ေထာက္ထားၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ့္ သေဘာနဲ႔ ကိုယ္ ဆုံးျဖတ္ ရမယ္။ အဲဒီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ကိုလည္း တာ၀န္ယူရမယ္။ မွားရင္ တာ၀န္ခံရမယ္။ မမွားေအာင္ အထက္ တရားသူႀကီးေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေပးရမယ္။ တကယ္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ရင္ ပ်က္ကြက္တဲ့ အထက္ တရားသူႀကီးပါ အေရးယူမယ္ဆိုတဲ့ ပုံမ်ဳိးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒတခုကို ေရးလိုက္ႏိုင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျဖစ္တာေတြ၊ မေတာ္မတရား ဆုံးျဖတ္တာေတြ အေတာ္အတန္ နည္းပါးသြားမယ္။ ဒါကေတာ့ လတ္တေလာ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ လုပ္လို႔ရတဲ့ အပိုင္းေပါ့။ ခုန က်ေနာ္ေျပာတဲ့ ဌာနႀကီးတခုလုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔က်ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္တဲ့အပိုင္း၊ အဲဒါကေတာ့ နည္းနည္း ခက္မယ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ၿပီးမွ လုပ္လို႔ရမယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံမျပင္ဘဲ လုပ္လို႔ရတာကေတာ့ ခုနေျပာသလို တရားစီရင္ေရးဥပေဒ အသစ္ တခုကို ေရးဆြဲၿပီးေတာ့မွ အစားထိုးရမယ္။ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။
.
Credit : via Naing Naing Maw

ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း/Myanmar Now

ရန္ကုန္ (Myanmar Now) - ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္ လံုၿခဳံေရး ရုပ္သံကင္မရာ မွတ္တမ္း အပါအဝင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အာဏာပိုင္တို႔က ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွေသးသည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မူမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္။

လူသတ္သမားကို ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔က CCTV ရုပ္သံမွတ္တမ္း ပံုရိပ္မ်ား၊ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူတို႔ သိသင့္ သိထိုက္သည္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၊ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံရဲ႕တံခါးေပါက္ႀကီးလိုျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ႀကီးမွာ ဒီ CCTV ကင္မရာကို အခုအခ်ိန္အထိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကို သိခြင့္ မေပးတာကိုက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ တကယ္ေရာ ရိုးသားရဲ႕လား ဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာတယ္္” ဟု ဦးထြန္းၾကည္က ေဝဖန္လိုက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္ေလဆိပ္ေသနတ္သမား ဦးၾကည္လင္း၏ စစ္ေၾကာေရး ထြက္ဆိုခ်က္ဟူေသာ ျပည့္စံုမႈ မရိွသည့္ စာရြက္စာတမ္းတခ်ဳိ႕ အင္တာနက္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း အင္တာနက္တြင္ ေတြ႔ေနရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတည္မယူၾကရန္ ရဲခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားမႈမွာ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အတည္မယူေစလိုပါက ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္ေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းၾကည္က ဆိုသည္။

ဦးကိုုနီလုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ကလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သူအား ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ တရားရံုုးတင္ စစ္ေဆးစီရင္ဆံုုးျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူက သံသယကင္းကင္း သိရွိႏုုိင္ေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ၊ မွန္ကန္စြာထုုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း အဆိုပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရွ႕ေနဦးကိုနီ ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ခံေနရသည့္ဓာတ္ပံု တစ္ပံုမွာ လုပ္ႀကံမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလိုပင္ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည္။

အဆိုပါပံုကို ရိုက္ကူးေနပံု၊ ပစ္ခတ္ လုပ္ႀကံပံုတို႔ကို ေလဆိပ္ CCTV လံုၿခဳံေရးကင္မရာမ်ားက မွတ္တမ္း တင္ထားႏိုင္သည္ဟု အမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) မွ ဦးျမေအးက ထိုမွတ္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္တို႔ကို အာဏာပိုင္တို႔က အမ်ားျပည္သူ သိရိွေစရန္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ CCTV မွတ္တမ္းေတြက ထုတ္ျပန္သင့္တယ္။ အခုျဖစ္ၿပီးတာ တစ္ပတ္ျပည့္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးဘူး။ တရားခံနွစ္ေယာက္ ဖမ္းမိတယ္ဆိုတာပဲ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရေအာင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စစ္ေၾကာမူေတြ၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မူေတြ လုပ္ဖို႔ လုိတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္တယ္” ဟု ဦးျမေအးက ေျပာသည္။

အမူျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္တို႔က မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုလည္း ၄င္္းအပါအ၀င္ ဒီမုိအရက္တစ္အင္အားစုမ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းကလည္း အလားတူ သံုးသပ္သည္။

လုပ္ႀကံမူျဖစ္ပြားၿပီး ရက္အတန္ ၾကာလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ CCTV မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွ ထိုသုိ႔ ေတာင္းဆိုရန္ စီစဥ္ထားျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုဥပေဒအႀကံေပး ေရွ႕ေန ဦးကိုနီသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ လုပ္ႀကံခံရသျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေသနတ္သမားကို လိုက္လံ ဖမ္းဆီးသူမ်ားထဲမွ အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေနဝင္းလည္း ပစ္ခတ္ခံရၿပီး ေသဆံုးသြားသည္။

အမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူဟု ယူဆရသည့္ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္ကုိလည္း လုပ္ႀကံမႈအၿပီး ၁၂ နာရီအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးမိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကသာ သတင္းထုတ္ျပန္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ကင္မရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ ညတြင္းခ်င္းပင္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖဲြ႕ ရဲမွဴးႀကီး၀င္းမင္းသိန္းကို ကိုးကားၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ 7DAY သတင္းစာ အြန္လုိင္းသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Myanmar Now က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားကို လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳရေသးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လိုအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

"ဟိုးအရင္းခံထိ ေဖာ္မလို႔ပါ။ လိမ္ညာဖို႔ မထုတ္ျပန္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြင္းဆက္အႀကီး တရားခံကို ေျခရာခံေနတာပါ" ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ။

ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း/Myanmar Now
The Ladies News


ပ်က္စီးသြားသည့္ အငွားယာဥ္အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနသည္ကုိ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာပုံ

ေသနတ္သမားတစ္ဦးက NLD ပါတီ၏ ဥပေဒအၾကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီ ကုိလုပ္ၾကံခဲ့ၿပီးေနာက္ လုိက္လံဖမ္းဆီးသူ ဦးေန၀င္းကုိ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့ကာ ထြက္ေျပးလာသည္။ ယင္းေနာက္ လမ္းေပၚရွိ အငွားယာဥ္တစ္စီးကုိ တားကာ ယာဥ္ေမာင္း၏နဖူးကုိ ေသနတ္ျဖင့္ေတ့ၿပီး ကားကုိ ေမာင္းခုိင္းေသာ္လည္း မေမာင္းႏုိင္ဟုျငင္းဆုိကာ ကားစက္သတ္လုိက္သူ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေက်ာ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

“စဥ္းစားတဲ့အခ်ိန္မွာ သူေျခေထာက္တစ္ဖက္ တင္မွာပဲ။ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ တင္လာမွ ငါေမာင္းမယ္။ ေမာင္းရင္ သူ ဟန္ခ်က္ပ်က္မယ္။ ကုိယ္က ေတြးလုိက္တာေပါ့ေနာ္။ ဟန္ခ်က္ပ်က္မယ္။ ကုိး႐ုိးကားရား ျဖစ္သြားမယ္ ...”

ေမး ။ ။ အခင္းျဖစ္တဲ့ေန႔က အန္ကယ္ ၾကံဳေတြ႕ရပုံကုိ ေျပာျပေပးပါလား ခင္ဗ်။

ေျဖ ။ ။ အဲဒီေန႔က အန္ကယ္က ဆယ္မုိင္ကုန္းဘက္ကေန ေျမာက္ဥကၠလာကုိ ျပန္လာတာ။ ခါတုိင္းလည္း ၅ နာရီေက်ာ္ေလာက္ဆုိ အိမ္ျပန္ေနက်။ အိမ္ျပန္ေနက်ဆုိေတာ့ ျဖည္းျဖည္းေမာင္းတာေပါ႔။ ေအာ္ဒါလည္း မရွာေတာ့ဘူးေလ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေလဆိပ္ေရွ႕ အ၀ုိင္းနားမေရာက္ခင္ ရဲေတြ ေလးငါးေယာက္ ေျပးသြားတာ ေတြ႕တယ္။ အဲဒီအနားမွာ ပစၥည္းအေဟာင္းေတြ ထားတဲ့ေနရာ၊ ေက်ာက္ျပားေတြ ဘာေတြရွိတယ္။ တုတ္ေတြ၊ ဘာေတြ ဆြဲတာေတြ႕ရတယ္။ ဘာျဖစ္တာလဲေပါ့။ ေလဆိပ္က ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ အျပင္ယာဥ္ေမာင္း ရန္ေတြ၊ ဘာေတြျဖစ္ေနလား မသိဘူးေပါ့။ ရဲေတြကလည္း ေျပးလာတာဆုိေတာ့ အဲဒီေတာ့ ဦးက ညာဘက္ျခမ္းကပ္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းေမာင္းလာတာ။ ေရွ႕ကကားက ေတာ္ေတာ္ ရွင္းသြားၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဦးက ေရွ႕တည့္တည့္နဲ႔ ဘယ္ဘက္ကုိ ၾကည့္တာ။ ၿပီးေတာ့ ညာဘက္ၾကည့္လုိက္ေရာ အခုလုပ္ၾကံတဲ့သူကုိ ေတြ႕တယ္။ ဘာျဖစ္မွန္းလဲ မသိဘူး။ ေလဆိပ္မွာ ဦးကုိနီကုိ လုပ္ၾကံလာတယ္ဆုိတာလည္း မသိဘူး။ အနားကပ္က်မွ ေသနတ္နဲ႔ တားတာ။ ထူပူသြားတာေပါ့။ တားလည္းတားေရာ ရပ္လုိက္တာေပါ့။ ရပ္လည္းရပ္ေရာ ကားေရွ႕ကေန ေကြ႕ၿပီးေတာ့ ဦးေလး ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ ၀င္ထုိင္မယ္လုပ္တယ္။ သူ ေခါင္းခန္းေကြ႕မယ့္အခ်ိန္မွာ လူအုပ္က လွမ္းေအာ္တယ္။ တုိ႔လူႏွစ္ေယာက္ေတာ့ ပစ္သြားၿပီ တုိ႔လူႏွစ္ေယာက္ေတာ့ ပစ္သြားၿပီလုိ႔ လွမ္းေအာ္တယ္။ ဟာ ဒုကၡပဲ။ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ စဥ္းစားတာေပါ့။ စဥ္းစားတဲ့ခ်ိန္မွာ သူ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ တင္မွာပဲ။ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ တင္လာမွ ငါေမာင္းမယ္။ ေမာင္းရင္ သူဟန္ခ်က္ပ်က္မယ္။ ကုိယ္က ေတြးလုိက္တာေပါ့ေနာ္။ ဟန္ခ်က္ပ်က္မယ္။ ကုိး႐ုိးကားရား ျဖစ္သြားမယ္။ အဲဒီလုိေတြးၿပီးေတာ့ သူလည္း ေျခေထာက္တင္လည္း တင္ေရာ တစ္ခါတည္း ဂီယာက အသင့္ထုိးထားတာကုိး။ တစ္ခါတည္း ေကာက္ေမာင္းလုိက္တာ။ အဲဒီလုိေမာင္းလည္း ေမာင္းေရာ သူက ေျခေထာက္တစ္ဖက္က အေပၚမွာ၊ ေျခေထာက္တစ္ဖက္က ေအာက္မွာ တံခါးကုိ ခ်ဳိင္းနဲ႔ ညႇပ္ထားတာ။ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူ႔လက္ႏွစ္ဖက္က တစ္ဖက္က အေပၚေထာင္သြားၿပီး တစ္ဖက္က နိမ့္သြားတာေပါ့။ အဲဒီလုိ ဟန္ခ်က္ပ်က္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဟုိဘက္က လူအုပ္ကေျပးလာတာ။ ေျပးလာၿပီး ခဲနဲ႔ လွမ္းထုလုိက္တာေပါ့။ ခဲနဲ႔ထုလုိက္ေတာ့ အုတ္နီခဲ တစ္ခဲက ကားေဘာနက္ဖုံးေပၚ ေထာက္ၿပီးေတာ့ မွန္ကုိ မွန္တာ။ အဲဒီမွာ ခဲေတြက ဖြာၿပီးေတာ့ က်ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးက ဘရိတ္ကုိ နင္းတယ္။ ဂီယာကုိ P ကုိ ထုိးလုိက္တယ္။ စက္ပါ သတ္လုိက္တယ္။ စက္သတ္လုိက္ေတာ့ သူက ကုိး႐ုိးကားရားႀကီး မျဖစ္ဘဲနဲ႔ ေဘးက ဖင္ထုိင္ခုံေပၚမွာ ျပဳတ္က်တာ။ က်လာၿပီးေတာ့ ဦးဘက္လွည့္ၿပီး ေသနတ္ကုိင္ထားတဲ့ ဘယ္ဘက္လက္နဲ႔ လွည့္ၿပီး ခ်ိန္တယ္။ နဖူးကုိ ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ ေသနတ္ေျပာင္းဦးက ျမင္လုိက္တယ္။ သူ႔ရဲ႕မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူကေမာင္းလုိ႔ ေျပာတယ္။ ေမာင္းဆုိေတာ့ မေမာင္းႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ေမာင္းလည္း ဘာမွမထူးဘူး။ မေမာင္းႏုိင္ဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။ မေမာင္းႏုိင္ရင္ ဖယ္ဆုိၿပီးေတာ့ သူက သူ႔ရဲ႕ညာဘက္ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ဦး ဘယ္ဘက္ထဲကုိ ၀င္လာတယ္။ အဲဒီလုိ ဦးနဲ႔သူနဲ႔ စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ ခဲေတြကုိင္ထားတဲ့ သူေတြက ေကာက္ထုလုိက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕ပါးကုိ ထိသြားတယ္နဲ႔ တူတယ္။ ထိသြားေတာ့ ဦးကုိ ခ်ိန္တဲ့ ေသနတ္ေျပာင္းက ယမ္းသြားတယ္။ ယမ္းၿပီး ေနာက္ၾကည့္မွန္ကုိ သြားထိတယ္။ ထိသြားၿပီး ဦးဘက္ကုိ ယိမ္းလာေတာ့ ဦးက တေတာင္ဆစ္ကေလးနဲ႔ ကာလုိက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္ကေန လုိက္လာတဲ႔သူေတြက တံခါးဖြင့္ၿပီး ဆြဲခ်လုိက္ၾကတယ္။ သူ ေအာက္က်သြားၿပီဆုိေတာ့မွ ဦးက ခါးပတ္ႀကိဳးကုိ ျဖဳတ္တယ္။ ေအာက္ကုိ ဆင္းတယ္။ ဆင္းၾကည့္ေတာ့ သူက ၀မ္းလ်ားေမွာက္ႀကီး ျဖစ္ေနၿပီး ေသြးေတြ ခ်င္းခ်င္းနီေနၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ေသနတ္ႏွစ္ခ်က္ေဖာက္သံ ၾကားတယ္။ အျပင္လူေတြ ရွဲသြားေအာင္နဲ႔ တူပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဦးကားေနာက္ဖုံးကုိ ဖြင့္ၿပီး တရားခံကုိတင္ၿပီး ေလဆိပ္ရဲစခန္းကုိ ေမာင္းသြားၾကတယ္။ ရဲအရာရွိတစ္ဦး ေမာင္းသြားတာေပါ႔။ ဦးလည္း တစ္ခါတည္း လုိက္သြားတယ္။

ေမး ။ ။ အဲဒီလုိအေျခအေနေတြ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ အန္ကယ့္ကားကေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိခုိက္သြားခဲ့လဲ။

ေျဖ ။ ။ မွန္ကေတာ့ အက္သြားတာေပါ႔။ ဘယ္ဘက္ျခမ္း၊ ညာဘက္ျခမ္းလည္း အက္သြားတာေပါ့။ ေရွ႕ေဘာနပ္ဖုံးကလည္း ပိန္သြားတယ္။ ညာဘက္တံခါးကလည္း အုတ္နီခဲနဲ႔ ထုလုိက္ေတာ့ မွန္တင္မွန္ခ်တဲ့ ေပါင္မွာ မွန္တင္ဖုိ႔ က်ပ္သြားတာေပါ႔။ အခ်ဳိင့္ေလးေတြ၊ ဘာေတြ အဲဒီေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ကားကုိေတာ့ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းက ကုိေနလင္းထုိက္တုိ႔ကလည္း ျပင္ေပးမယ္ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က တာ၀န္ရွိတဲ႔ရဲေတြကုိ အေၾကာင္းၾကားပါဦးမယ္လုိ႔ေျပာေတာ့ မေန႔ကပဲ ရဲမွဴးခ်ဳပ္က သူတုိ႔ျပင္ေပးမယ္။ ဦးေက်ာ္ဦး ဘာမွမပူပါနဲ႔လုိ႔ေျပာေတာ့ ဒီေန႔မနက္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္) ၈ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ သြားပုိ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေရာ စစ္ေဆးေမးျမန္းတာေတြ ရွိခဲ့လားခင္ဗ်။ ရွိခဲ့ရင္ေရာ ဘာေတြ စစ္ေဆးေမးျမန္းတာလဲဆုိတာ ေျပာျပေပးလုိ႔ရမလား ခင္ဗ်။

ေျဖ ။ ။ ဦးကိုေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္ကုိ ေမးျမန္းတာေပါ့။ ဦးကလည္း ဦးၾကံဳခဲ့တဲ့အတုိင္း ေျဖေပးခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ေျမာက္ဥကၠလာမွာ ေနတာ။ ဂမုန္းပြင့္ကေန ေအာင္ဆန္းေစ်းကုိ ေအာ္ဒါရတယ္။ အခု အဲဒီကေန ျပန္လာတာ ေအာ္ဒါမရဘူး။ ေနာက္ခရီးသည္ ရလုိရျငား မင္းႀကီးလမ္းက ေမာင္းတယ္။ ႀကိဳ႕ကုန္းကုိ ၀င္တယ္။ အဲဒီလုိေမာင္းလာရင္းနဲ႔ ဒီေလဆိပ္ကုိ ေရာက္လာတယ္။ ထင္လည္း မထင္ဘူး။ ဒီေလဆိပ္မွာျဖစ္တဲ့ကိစၥ ဦးကုိနီ ဘာညာဆုိတာလည္း မသိဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဦးက ကုိေန၀င္းတုိ႔ ျဖစ္တာလည္း မေရာက္ေသးဘူး။ အဲဒီလုိေတြ ရွင္းျပတယ္။ ေနာက္ေန႔ မနက္က်ေတာ့ ရဲတစ္ေယာက္က ဖုန္းလွမ္းဆက္တယ္။ ၁၀ နာရီထုိး လာခဲ့ပါေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ေလဆိပ္ကုိသြားေတာ့ ဦးရဲ႕ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ကုိေမးၿပီး ယူထားလုိက္တယ္။ ျပန္လာမွ ကားကုိ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရတာေပါ့။

ေမး ။ ။ အမ်ားသူငါ သြားလာေနတဲ့ ေလဆိပ္မွာ ဒီလုိမ်ဳိး လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေပၚမွာ ဦးအေနနဲ႔ ဘယ္လုိမ်ဳိးျမင္လဲ ခင္ဗ်။

ေျဖ ။ ။ တရားခံကေတာ့ လူႏွစ္ေယာက္ကုိ သတ္ခဲ့ေတာ့ သူ႔ ဥပေဒအတုိင္း သြားမွာေပါ႔။ ေလဆိပ္က လုံျခံဳေရးကေတာ့ သူတုိ႔အပုိင္းေပါ့။ ဦးေလးတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ဒီလုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ပ်က္ၿပီး ျပည္သူေတြ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ႔သူကုိ မိေစခ်င္တာေပါ႔။

ေမး ။ ။ ပထမလုပ္ၾကံခံရတဲ့သူက ခရီးစဥ္တစ္ခုကေန ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ၾကံခံရတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကက်ေတာ့ လုပ္ၾကံသူ လူသတ္သမားကုိ ကူညီလုိက္လံ ဖမ္းဆီးရင္းနဲ႔ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ခံရကာ ေသဆုံးခဲ့ရတယ္။ ကိုယ့္ကားကုိ လူသတ္သမားက တားဆီးၿပီး ေမာင္းခုိင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ တက္ႏုိင္သမွ် တြန္းလွန္ခဲ့တယ္။ အဲဒါေတြကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျပန္ေတြးေတာ့ ဘယ္လုိခံစားရလဲခင္ဗ်။

ေျဖ ။ ။ ဒီလူဆုိးတစ္ေယာက္က ကားေပၚတက္ေတာ့မယ္ဆုိတာလည္း ဦးေလး သိလုိက္ၿပီ။ ဒီလူ ကားေပၚတက္လုိ႔ ဦးေလးေမာင္းရင္လည္း ဦးေလး အျပစ္မကင္းဘူး။ ေနာက္ကလူေတြကလည္း ပစ္ၾကခတ္ၾကမွာ။ အဲဒီေတာ့ ဦးေလးအတြက္က ဘာမွ မေကာင္းဘူး။ ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုျဖစ္လဲဆုိေတာ့ တုန္လႈပ္သြားတယ္။ ငါေတာ့ ငါဘ၀ပ်က္ၿပီ။ ငါ့ဘ၀ပ်က္သလုိ ငါ့မိသားစုပါ ဒုကၡေရာက္ၿပီ။ ဦးက တစ္ေယာက္တည္း ရွာေကြၽးေနတာကုိး။ ဒါေပမဲ႔ ကိုယ္က စိတ္ထဲကေန ဒုန္းဒုန္းျပန္ခ်လုိက္တယ္။ ငါဘာလုပ္ရမလဲ။ ေစာေစာက ေျပာသလုိ လူဆုိး ကားေပၚတက္လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေျခပ်က္ေအာင္ ေမာင္းလုိက္ရင္ လူအုပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ၀င္စီးလုိက္လုိ႔ရွိရင္ အေျခအေန တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံ ေျပာင္းသြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအေတြးနဲ႔ လုပ္ခဲ့လုိက္တာ။ ဒါဦးေလးရဲ႕ ခံစားခ်က္ေပါ႔။ ဦးေလးအတြက္က အသက္အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ လြတ္ေအာင္ေမာင္းရင္လည္း ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈေတြ၊ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဦးေလးဘက္က အဆုိးခ်ည္းပဲ။ သူ႔ ေမာင္းေပးလုိက္လုိ႔ ေရွ႕ကလည္း ပစ္မယ္။ ေနာက္ကလည္း ပစ္မယ္။ လူသတ္သမားကလည္း အရွင္ထားမယ့္ ပုံစံမ်ဳိး ရွိခ်င္မွရွိမွာေလ။ အဲဒီေတာ့ ဦးေလးဘက္က အားလုံးအဆုိးခ်ည္းပဲ။ သူ႔ကိုယ္လုံးႀကီး ကြယ္ေနေတာ့ ဘယ္သူ ဆြဲခ်တယ္ဆုိတာေတာ့ တိတိက်က် မျမင္ရဘူး။ အသက္အႏၲရာယ္ကလြတ္မွ စိတ္ေပါ့သြားတာေပါ့။

ေမး ။ ။ လူသတ္သမားက ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္ၿပီး ေမာင္းလုိ႔ ေျပာတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ကုိယ္က မေမာင္းဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ၾကားမွာ စိတ္ခံစားမႈမ်ဳိး ဘယ္လုိရွိခဲ့တယ္ဆုိတာကုိေရာ ေျပာျပေပးပါလား။

ေျဖ ။ ။ မေမာင္းဘူးကေတာ့ ဦးေလးက မထူးဇာတ္ပဲေလ။ မထူးေတာ့ဘူးေလ။ ေမာင္းေပးရင္လည္း ဦးေလးအတြက္ ဘာမွျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူးေလ။ သူပဲ လြတ္ရင္ လြတ္သြားမယ္ေလ။ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္က ဦးေလးတုိ႔ စာေပေတြ ဖတ္ထားတဲ့အတြက္ ဦးေလးေနာက္ကုိ လုိက္မယ့္ဟာေတြက ဦးေလးမွာ စိတ္ေသာကၾကံဳစရာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ မေမာင္းဘဲနဲ႔ ရပ္ၿပီးေတာ့ တုိက္ရင္လည္း ေသလုိက္တာမွ အဲဒီေတာ့ မေမာင္းဘူးကြာဆုိၿပီး ရပ္ကို ရပ္ထားလုိက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စိတ္ကုိ ဒုန္းဒုန္းခ်ၿပီး ေအးေအးပဲ ထားလုိက္ေတာ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အကုန္လုံး ၀ုိင္းဖမ္းလုိက္ၾကတာေပါ႔။

ေမး ။ ။ ေသဆုံးသြားတဲ့ ဦးကုိနီနဲ႔ ဦးေန၀င္းတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ေသးလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဘယ္သူမဆုိ မိသားစုတစ္ခုမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္ ဆုံး႐ႈံးသြားရင္ အားကုိးမီွခုိစရာ ေရႊေတာင္ႀကီး ၿပိဳလဲသြားသလုိပဲ။ ဦးေလးလည္း အဲဒီေနရာမွာ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဦးေလးမိသားစုမွာ အခက္အခဲ ျဖစ္မယ္။ ေလာကကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ရာ ပူေဆြးရမယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဘယ္လုိ႐ုန္းကန္ရမယ္။ ရင္ထဲမွာ ပူေနမယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနမယ္။ ကုိယ္ခ်င္းစာတယ္။ ကုိေန၀င္းမိသားစုေရာ ဦးကုိနီ မိသားစုေရာ။ ဦးကုိနီ ဆုံး႐ႈံးရတာေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုံး႐ႈံးမႈ တစ္ရပ္ေပါ့ေနာ္။ ကုိေန၀င္းအတြက္ကေတာ့ လူမယ္ကေလးေတြကုိ သူရွာေကြၽးေနတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလုိဆုိေတာ့ ကုိေန၀င္းအတြက္လည္း စိတ္မေကာင္းဘူး။

ေမး ။ ။ ျဖည့္စြက္ေျပခ်င္တာမ်ား ရွိရင္လည္း ျဖည့္စြက္ေျပာေပးပါဦး ခင္ဗ်။

ေျဖ ။ ။ ဦးေလးကေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြကုိလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ ျပည္သူ႔ရဲေတြကုိလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ သူတုိ႔သာ ေသနတ္ကုိေၾကာက္ၿပီး အနားကပ္မလာၾကဘူးဆုိရင္ ဘာမွေျပာလုိ႔မရဘူး။ လူသတ္သမားက ပစ္မွာပဲ။ ေခါင္းေတ့ထားတာ အသက္ရွင္ဖုိ႔လည္း မရွိဘူး။ ေျခာက္လက္မေလာက္ အကြာပဲ။ ဦးေန၀င္းနဲ႔ ဦးကုိနီေသတာ စိတ္ထဲ မေကာင္းေပမယ့္ ဦးေလးအသက္ကုိ ကယ္ခဲ့တဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြကုိေတာ့ ဦးေလးက ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္တယ္။ အမွန္တရားစကားပါ။ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ေက်းဇူးေတြကုိ မေမ့ပါဘူး။ လူဆုိးေသနတ္ရွိမွန္း သိေသာ္လည္း သူတုိ႔ အနားမကပ္ရဲရင္ ဦးေလးလည္း မလြယ္ပါဘူး။ အခုခ်ိန္အထိ စကားေျပာႏုိင္တာဟာ အားလုံး၀ုိင္းကယ္လုိက္လုိ႔ပါ။ အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


Writer:
ေနမ်ဳိး၀င္း
Eleven Media Group


ေရွ႔ေန ဦးကိုနီအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့မႈနဲ႔ ဒုတိယလူအျဖစ္ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္ရဲ႕ ရန္ကုုန္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၁ ရပ္ကြက္၊ ထူပါရံုုအေရွ႕ ၁၆ လမ္း၊ အိမ္အမွတ္ ၁၂၅၉ မွာ ရွိတဲ့ လံုုးခ်င္းႏွစ္ထပ္တိုုက္ကိုု ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္ ဦးေအးႏုိင္က သြားေရာက္ၿပီး စံုစမ္းသိရွိရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တုိက္႐ုိက္သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟုိဥပေဒအႀကံေပး ဦးကုိနီအား ေသနတ္သမားၾကည္လင္းက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး လုိက္လံဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ ကုိေန၀င္းလည္း ပစ္ခတ္ခံရၿပီး ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကည္လင္အား စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္အရနဲ႔ သိမ္းဆည္းရမိတဲ့ သက္ေသခံပစၥည္းေတြအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ တရားခံ ေအာင္၀င္းေဇာ္ (၄၆) ႏွစ္ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က သံလြင္တံတားေပၚမွာ ဖမ္းမိခဲ့တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
DVB TV News


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကေလးကစားကြင္းအမည္ခံ အေၾကြေစ့ဂိမ္းဆိုင္မ်ား မိုးဦးက်မိႈထက္ ေပါမ်ားေနေသာ္လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ႀကိမ္စလံုးပင္ ပိုင္ရွင္ကိုဖမ္းမိျခင္းမရိွဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေၾကြေစ့ဂိမ္းကစားသူႏွင့္ ေက်းလက္မွ လခစား၀န္ထမ္းမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ် ထားေလသည္။

ျဖစ္ရပ္ (၁)

၂၀၁၆ ေမ ၂၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီခန္႔ တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဆိုးတန္း အေပၚဘေလာက္ မီးရထားခံုးေက်ာ္တံတား အတက္အနီးရိွ Top Speed အေၾကြေစ့ဂိမ္း ဆိုင္အား ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕က စီးနင္း၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ဖမ္းဆီးရာ အေၾကြေစ့ဂိမ္းကစားသူ၊ ဆိုင္၀န္ထမ္းႏွင့္ ဆိုင္ရွင္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားတဦးကိုပါ ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အညီ ရဲမွ တရားလိုလုပ္၍ အမႈဖြင့္အေရး ယူခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးခံရမႈအတြက္ ပိုင္ရွင္တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားနွင့္ ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးရွစ္ဦးအျပင္ လာေရာက္ ကစားသူရွစ္ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ဆိုင္ရွင္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားသည္ အမႈအတြက္ အာမခံေလွ်ာက္ ထားရာ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည့္အတြက္ အာမခံမေပးဘဲေနခဲ့ရာ အဆိုပါ တ႐ုတ္နိုင္ငံ သားမွ ခ႐ိုင္႐ံုးသို႔ ဆက္တက္၍ အာမခံေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား၏ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားၿပီး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ျဖင့္ အာမခံေပးလိုက္ရာ အာမခံေပးၿပီးသည္နွင့္ ေနာက္႐ံုးခိ်န္းမ်ားတြင္ အဆိုပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား၏ အရိပ္ကိုမွ် ျမင္ရျခင္းမရိွေတာ့ေပ။

အဖမ္းခံရသည့္၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးရွစ္ဦးသည္လည္း အဆိုပါဆိုင္ရွင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားရိွစဥ္က အမႈရင္ဆိုင္ ေနစဥ္ လစာပါေပးထားမည္ဟုေျပာသည့္အျပင္ အခ်ဳပ္က်ေနသည့္အခိ်န္တြင္လည္း ဆိုင္ရွင္ တ႐ုတ္၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ အေနအစားသက္သာ ေခ်ာင္ခိ်မႈရိွေသးသည္ဟု အဖမ္းခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးေလးမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုင္ရွင္တ႐ုတ္ထြက္ေျပးၿပီးခိ်န္မွစ၍ အခက္အခဲမ်ဳိးစံုျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေတာ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ ကေလးမရွစ္ဦးမွာ ပိုင္ရွင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားအာမခံေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ံုးခိ်န္းမွန္မွန္မလာဘဲ အင္းစိန္ေထာင္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးစဥ္အခိ်န္က အမို်းသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းအျဖစ္ ေလာင္း ကစား၀ိုင္းမ်ားကို နိွမ္နင္းစဥ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တရားရင္ဆိုင္ေနရသူတဦးက ေျပာသည္။

''အမႈက ၁၀ ခိ်န္းေက်ာ္ေနၿပီ၊ တရားလို ရဲမလာလို႔ ေနာက္ေန႔ထပ္ခိ်န္း၊ သက္ေသမလာလို႔ ေနာက္ေန႔ထပ္ခ်ိန္း၊ ေရွ႕ေနမလာလို႔ ထပ္ခိ်န္းလိုက္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွၿပီးမယ္ မသိပါဘူး။ ေရွ႕ေနက ေျပာတာကေတာ့ အမႈက တ၀က္ ေလာက္ေတာ့ ၿပီးၿပီလို႔ေျပာတယ္''ဟု အဖမ္းခံထားရသူတဦးက ေျပာသည္။ အမႈမွာ ၈ လ ေက်ာ္သည္အထိ အမႈသြားအမႈလာအရ တ၀က္ခန္႔သာ စစ္ေဆးႏိုင္ေသးသည္ဟုဆိုသည္။

အဖမ္းခံရသည့္ ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားသည္ ပညာအေျခခံနည္းပါးၿပီး ရန္ကုန္၌ ေနစရိတ္ စားစရိတ္ၿငိမ္း သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအလုပ္ကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဖမ္းခံရသူမ်ား၏ မိဘမ်ားက ဆိုသည္။ ယင္းအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားသည္ မိတၳီလာနယ္ဘက္မွျဖစ္ၿပီး ႏြမ္းပါးသည့္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားမွာ ႐ံုးခိ်န္းတႀကိမ္ တႀကိမ္လာေရာက္ရာ၌ အေၾကြးမ်ားပင္တင္ ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ဆိုင္ရွင္တ႐ုတ္သူေဌးကေတာ့ အာမခံရၿပီးခိ်န္မွစ၍ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ရာ သာသာယာယာျဖစ္ေနၿပီး ၀န္ထမ္းနွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွာမူ ကာလၾကာေညာင္းစြာ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေလသည္။

ျဖစ္ရပ္ (၂)

၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ေထာင့္ရိွ CITY CENTER ဒုတိယထပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ အေၾကြေစ့ဂိမ္းဆိုင္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ၿမိဳ႕နယ္ရဲကိုပင္ အသိမေပးဘဲ ၀င္ေရာက္စီးနင္းဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးရာတြင္ ဆိုင္တြင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသား ၁၀ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၉ ဦး အပါအ၀င္ အေၾကြေစ့ဂိမ္းေဆာ့ကစားေနသူ စုစုေပါင္း ၆၇ ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ အဖမ္းခံရသူမ်ားအား ခ်ဳပ္ရက္ တပတ္ယူၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားမပါဘဲ ကစားသူမ်ားကို အာမခံေပးလိုက္သည္။ ၀န္ထမ္း ၁၉ ဦးအေနနွင့္ ရမန္ႀကီးတပတ္ ျပည့္ခိ်န္ ပထမဆံုး႐ံုး ခိ်န္းတြင္ တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္ တန္းသည့္ရဲမလာသျဖင့္ အာမခံမရရိွခဲ့ေပ။ အဆိုပါ ဂိမ္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ကိုေတာ့ လက္ရိွအခိ်န္ထိ ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေပ။

ဒီျဖစ္စဥ္နွစ္ခုအား ၾကည့္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ပထမျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုင္ရွင္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ဒုတိယျဖစ္စဥ္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ ပထမျဖစ္စဥ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဖမ္းဆီးေသာ္လည္း ပိုင္ရွင္သည္ အာမခံရရိွ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ဒုတိယျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ ပိုင္ရွင္အား မမိေပ။ သို့ေၾကာင့္ အဓိကပင္ရင္းထက္ ကိုယ့္ နိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ သဲႀကီးမဲႀကီး အေရးယူနိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ကေလးကစားကြင္း အမည္ခံ၍ အေၾကြေစ့ဂိမ္းဆိုင္ဖြင့္သူမ်ား ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။ တ႐ုတ္က စီးပြားရွာ၍ ျမန္မာမ်ားက ေထာင္တြင္း၀င္ေပးေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလသည္။

အေၾကြေစ့ဂိမ္းဆိုင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးသည္ဆိုရာ၌ အေၾကြေစ့ဂိမ္းစက္အမ်ားစုသည္ ကေလးကစားစရာ ပစၥည္းပံုစံျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို တရား၀င္ျဖတ္သန္းၿပီး စည္ပင္သာယာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရိွသည္ဟုလည္း ေလ့လာမႈမ်ားအရ သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳသည္က ဌာနတခု၊ ဖမ္းဆီးသည္က ဌာနတခုျဖစ္ေနျခင္းသည္ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရိွသနည္းေမးျမန္းသင့္သည္။ အကယ္၍ ဤစက္မ်ားသည္ လံုး၀တရားမ၀င္ဟုဆိုလွ်င္ တင္သြင္းခြင့္မေပးဘဲ ဖမ္းဆီးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ပညာေပးကာလသတ္မွတ္ကာ တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာဖမ္းဆီးသင့္ၿပီး ယခုအခါ ဖမ္းခ်င္သည့္ဆိုင္ကိုသာဖမ္းၿပီး မဖမ္းခ်င္သည့္ဆိုင္မ်ား ရန္ကုန္တြင္သာမက တႏိုင္ငံလံုး မိုးဦးက်မိႈကဲ့သို႔ မ်ားျပားေနသည္ကို တာ၀န္ရိွသူမ်ား မ်က္ကြယ္ျပဳ ထားၾကေလသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးမႈျပုေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ လမ္းမမ်ား ေပၚ မေန႔တေန႔ကမွ ဖြင့္လွစ္သည့္ အေၾကြေစ့ဂိမ္းဆိုင္မ်ား တိုးခဲ်႕ဖြင့္လွစ္သည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ေနရသည္ ဆိုလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ေျပာခ်င္သနည္း၊ ဖမ္းသူက စြမ္းသလား၊ ဖြင့္သူက စြမ္းေနသလားလည္း ႐ိုးသားစြာ သိခ်င္မိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈ၊ ဓားျပမႈ၊ လူသတ္မႈ စသည့္ တရားခံ မ်ားကို ဖမ္းမမိျခင္းသည္ တရားခံအေရွာင္အတိမ္းေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္မည္ဟုေတြး၍ ရနိုင္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္လို ေနရာမ်ားတြင္ အေၾကြေစ့ဂိမ္းဆိုင္မ်ား အမ်ားအျပားရိွေနသည္ကို လမ္းေဘးကလူပင္ သိနိုင္ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က မသိဟုဆိုသည္မွာလည္း မ်ားစြာအံ့ၾသမိပါ၏။

အေၾကြေစ့ဂိမ္းကစားသူမ်ားေၾကာင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္နိုင္မႈအား မည္သူမွ် စိတ္၀င္စားျခင္း မရိွၾကေပ။ ကေလးကစားကြင္း အမည္ခံ အေၾကြေစ့ဂိမ္းကစားသူမ်ားအား ေလ့လာလွ်င္ လူတဦး ေသာင္းဂဏန္းမွ သိန္းရာဂဏန္းအထိ ဆံုးရံႈးဖူးသူမ်ား လည္း မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ရိွပါသည္။ ႐ံႈးသူမ်ားေၾကာင့္ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈ၊ ဓားျပမႈ၊ လူသတ္မႈမျဖစ္ဟု မည္သူမွ် တပ္အပ္မေျပာနိုင္ေပ။ ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကြ ေစ့ဂိမ္းဆိုင္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား လံုး၀ ၀င္ေရာက္ခြင့္မရိွသကဲ့သို႔ လူႀကီးမ်ားပင္ ကေလးပါလွ်င္ မ၀င္ရဟု စာကပ္ထားသည့္ ကေလးကစားကြင္းအမည္ခံ အေၾကြေစ့ဂိမ္းဆိုင္မ်ားပင္ရိွေနေလသည္။

အေၾကြေစ့ဂိမ္းဆိုင္မ်ားေၾကာင့္ မည္သူေတြစံၿပီး မည္သူေတြခံရသလဲဆိုသည္မွာ အထူးေမးခြန္းထုတ္စရာ မလိုေပ။ စီးပြားရွာသူမ်ားက အျခားနိုင္ငံသား တရုတ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အဖမ္းခံရေသာအခါ ေထာင္နန္းစံရသူ မ်ားက ပညာအေျခခံနည္းပါးသည့္ ေက်းလက္က လူမ်ားပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္ အေၾကြေစ့ ဂိမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရိွသူမ်ားဘက္မွ တစံုတခုေသာအေျဖအား အျမန္ဆံုးထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေလသည္။

ကိုခက္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)


တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုုနီလုပ္ၾကံခံရမွႈနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး ဒုုတိယေျမာက္ဖမ္းဆီးရမိထားတဲ့သူဟာ အသက္ ၄၆ နွစ္အရြယ္ ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္လိုု႔ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတရံုုးက ယခုလ ၃ ရက္ေန႔မွာ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဦးကိုုနီကိုု ရန္ကုုန္ေလဆိပ္မွာ အနီးကပ္လုုပ္ၾကံခဲ့ျပီး အခင္းျဖစ္ရာေနရာမွာဖမ္းခံရတဲ့ ဦးၾကည္လင္းနဲ႔အတူ ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္ဟာ ျပစ္မွႈက်ဴးလြန္ရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သူတိုု႔ႏွစ္ဦးလံုုးဟာ ရာဇ၀တ္မွႈတစ္ခုုကိုု အတူတူက်ဴးလြန္တယ္ဆိုုတာ ဒါ ပထမဆံုုးအႀကိမ္မဟုုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတိုု႔ႏွစ္ဦးဟာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ေရွးေဟာင္းဗုုဒၶရုုပ္ပြားေတာ္ေတြကိုု ႏိုုင္ငံျခားကိုုတရားမ၀င္ခိုုးထုုတ္မွႈနဲ႔ မႏၱေလး အိုုးဘိုုေထာင္မွာ အတူတူေထာင္က်ခဲ့ဖူးေၾကာင္းကိုု ထိုုအခ်ိန္က တာ၀န္က်ခဲ့ဖူးတဲ့ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားနဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားကပါ Myanmar Now ကိုုအတည္ျပဳေျပာဆိုုပါတယ္။

ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္ဟာ ထိုုအမွႈနဲ႔ေထာင္မက်ခင္၊ အျခားအမွႈတစ္ခုုနဲ႔လည္း ေထာင္က်ဖူးေၾကာင္း၊ ျပီးေတာ့ သူဟာစစ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆိုုတဲ့ျပစ္ခ်က္ နဲ႔ထုုတ္ခံထားရတဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္ရဲ႕ဇာတိကေတာ့ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း အထက္ဘေလာက္ တိုုက္နံပါတ္ ၂၅၆ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြယ္လြန္ျပီျဖစ္တဲ့ သူ႔ဖခင္မွာ တပ္မေတာ္အရာရွိ အၿငိမ္းစားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အစ္ကိုုတစ္ေယာက္၊ ညီတစ္ေယာက္နဲ႔ ညီမတစ္ေယာက္ရွိေၾကာင္း အဲဒီလမ္းထဲမွာ အခုုထိဆက္လက္ေနထိုုင္ေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ငယ္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူတစ္ဦးကေျပာဆိုုပါတယ္။

“သူဆယ္တန္းေအာင္ တပ္ထဲ၀င္သြားကတည္းက က်ေနာ္နဲ႔သိပ္မေတြ႕ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ငယ္ငယ္ကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးသမားပါပဲ။ ႀကီးမွေထာင္ေတြဘာေတြက်ျပီး ဘာေတြျဖစ္မွန္း က်ေနာ္တိုု႔လည္းမသိေတာ့ဘူး။ သူ႔အေဖကဆံုုးၿပီ။ သူ႔အေမလည္း ဒီကေျပာင္းသြားတာ ၂ ႏွစ္ေလာက္ရွိျပီ” ဟုု အမည္မေဖာ္လိုုသူ အ့ဲဒီသူငယ္ခ်င္းကေျပာပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြဟာမွန္ကန္ေၾကာင္း ရန္ကုုန္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွာေနထိုုင္ေနတဲ့ ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္ရဲ႕ဖခင္ဘက္က ဦးေလးေတာ္စပ္သူ အျငိမ္းစား အင္းစိန္ေထာင္ပိုုင္ ဦးေဌးလိွႈင္က Myanmar Now ကုိေျပာပါတယ္။

ဒီအမွႈမွာ သူ႔တူပါ၀င္ေနတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး မွတ္ခ်က္ေပးဖိုု႔ ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ သူက “ဦးေလးအသက္လည္းၾကီးပါျပီ။ ေအးေအးေဆး ေနခ်င္ပါျပီ။ ျဖစ္ခ်ိန္တန္ျဖစ္ ပ်က္ခ်ိန္တန္ပ်က္ေပါ့။ ဒီ့ထက္မေျပာပါရေစနဲ႔” လို႔ပဲ သူက ခပ္တိုးတိုးျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။

လူသတ္ပြဲစားလား

ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္နဲ႔ေရာ ဦးၾကည္လင္းနဲ႔ေရာ မႏၱေလးအိုုးဘိုုေထာင္မွာ ေထာင္သားအျဖစ္ အတူေနဖူးတဲ့ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္မွာ ယခု ေနထိုင္ေနတဲ့ အက်ဥ္းသားေဟာင္းကိုုေအာင္စိုုးကေတာ့ ဦးကိုုနီလုုပ္ၾကံခံရျပီး နာရီပိုုင္းအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတဲ့ ဓာတ္ပံုုေတြၾကည့္ျပီး ဒီအမွႈမွာ ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္ပါႏိုုင္ေၾကာင္း ဦးကိုုနီလုုပ္ၾကံခံျပီး တစ္ရက္အၾကာမွာ Myanmar Now ကိုု ဆက္သြယ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ေျပာဆိုုခ်က္အရ ဦးၾကည္လင္းနဲ႔ ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္တိုု႔ဟာ ေထာင္အတူတူက်အမွႈတြဲေတြျဖစ္သလိုု၊ ေထာင္ထဲမွာလည္းရင္းရင္းႏွီးႏွီးေပါင္းသင္းတဲ့ စိတ္တူကိုုယ္တူ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္ဟာ ေငြလမ္းခင္းျပီး ေထာင္ထဲမွာ အက်ဥ္းသားေတြကိုုျပန္လည္အုုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ေထာင္တန္းစီး အျဖစ္ေနရာယူထားျပီး လူေပၚလူေဇာ္လုုပ္ခ်င္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးၾကည္လင္းကေတာ့ လူအမ်ားစုုနဲ႔ ခပ္ကင္းကင္းေနျပီး တည္ျငိမ္တဲ့အမူအရာ အျပည့္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုုပါတယ္။

“ေအာင္၀င္းေဇာ္က တပ္ထြက္အရာရွိဆိုုေတာ့ အားလံုုးကဗိုုလ္ႀကီးဆိုုတဲ့သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ‘ဗက’ လိုု႔သူ႔ကိုုေခၚတယ္။ ၾကည္လင္းကေတာ့ သူနဲ႔တြဲေပမယ့္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုုပ္တတ္တဲ့လူမ်ဳိးမဟုုတ္ဘူး။ ႏွစ္ေယာက္လံုုးတူတာကေတာ့ ေငြရရင္ဘာမဆိုုလုုပ္မယ္ဆိုုတာပဲ” လို႔ု ဦးေအာင္စိုုးက ေျပာပါတယ္။

ဦးေအာင္စိုုး၊ ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္နဲ႔ ဦးၾကည္လင္းတိုု႔ဟာ ယခင္အစိုုးရလက္ထက္မွာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားနဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္ကလြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

“ဦးကိုုနီသတ္ခံရျပီး ေနာက္တစ္ေန႔မနက္မွာ ေဖ့ဘြတ္က ၾကည္လင္းပံုုကိုု ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမက လာျပေတာ့၊ ဒီအမႈမွာက်ိန္းေသေပါက္ ေအာင္၀င္းေဇာ္ ပါတယ္ ဆိုုျပီးက်ေနာ္္သိလိုုက္ျပီ” လို႔လည္း ဆက္ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလို သူအခိုုင္အမာေျပာႏိုုင္သည့္အခ်က္ကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာတုန္းက သူေျပာျပခဲ့ဖူးတဲ့ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ အိမ္လိပ္စာရွိရာကို မႏွစ္က ဇြန္လတုန္းက ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္ တစ္ေယာက္ ခဲေရာင္ ပါဂ်ဲ႐ိုးကားေလးနဲ႔ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ သူက ဦးေအာင္စိုုးဆီကို လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွႈတစ္ခုုကိုုလုုပ္ေပးဖိုု႔ အလုပ္လာအပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္၊ ျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ၊ လူမ်ဳိးမတူ ဘာသာျခားတစ္ဦးကိုု ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္ရမယ္၊ ေအာင္ျမင္ရင္ အမ်ဳိးဘာသာအတြက္အက်ဳိးရွိမယ္္၊ အလုုပ္လက္ခံရင္ သိန္း ၁,၀၀၀ ထိေပးမယ္၊ သတ္ျဖတ္ျပီးရင္ DKBA တပ္ေတြရွိတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ဘက္ကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္ရဲ႕ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုု ဦးေအာင္စိုုးကလက္မခံခဲ့ပါဘူး။

“က်ေနာ္ကသူ႔ကိုု ‘မင္းဘာေတြလုုပ္ေနလဲ’ ဆိုုေတာ့ သူ႔က ‘ငါ ေထာင္ကထြက္လာကတည္းက ငါ့ကိုု ဒီလိုုအလုုပ္ေတြလုုပ္ဖိုု႔ တိုုက္ခန္းေပးထားတယ္၊ ကားေပးထားတယ္။ လိုုသမွ်ေထာက္ပံ့တဲ့သူေတြရွိတယ္’ ဆိုုျပီးေျပာတယ္။ သူေျပာေနတဲ့စကားေတြက သိပ္ျမင့္လြန္းေတာ့ က်ေနာ္ကမယံုုဘူး။ ဘုုရားခိုုးဂိုုဏ္းကေကာင္က ဘာသာေရးေတြ ဘာေတြကာကြယ္မယ္ဆိုုေတာ့ က်ေနာ္ကလံုုး၀မယံုုဘူး” လို႔ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာျပပါတယ္။

ဦးေအာင္စိုးကိုယ္သည္ ရန္ကုုန္ျမိဳ.တစ္၀ုုိက္ လုုယက္မွႈမ်ားနဲ႔ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၅၈ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရျပီး၊ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာမွႈနဲ႔ ျပန္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုုတိယမၸိကမ္းလွမ္းမွႈ

ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္က ဦးေအာင္စိုုးကို အင္မတန္လွ်ဳိ႕၀ွက္က်ဴးလြန္ရမယ့္ လူသတ္လုုပ္ၾကံမွႈတစ္ခုု ဘာ့ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသလဲ။

ဦးေအာင္စိုုးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ ၂၀၀၆ ခုုနွစ္ မႏၱေလးေထာင္ထဲမွာရွိေနတုန္း ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္ဟာ တိုးတက္ေသာကရင္ဒီမိုကရက္တစ္တပ္မေတာ္ (DKBA) နဲ႔ ပတ္သက္သူတစ္ဦးရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေသနတ္ႏွစ္လက္ကိုု ခုုိးသြင္းျပီး ေထာင္ကေနထြက္ေျပးမယ္လို႔ သူ႔ဆီလာတိုုင္ပင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဦးေအာင္စိုုးဟာ ေထာင္တြင္းေနသား ၁၀ ႏွစ္ရွိျပီးျဖစ္ျပီး ႏိုုင္ငံေတာ္လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္လာရင္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီေထာင္ေဖာက္မယ့္အႀကံကို လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ဒီသတင္းကို လုံးဝ မေပါက္ေၾကာင္းရေအာင္ ႏႈတ္လုံခဲ့တာမို႔ ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္ရဲ႕ အထူး ယုံၾကည္မႈကို ရရွိခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ဦးေအာင္စိုုးဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုုင္မီက စစ္တပ္ထဲမွာ ႏွစ္ႏွစ္မွ်၀င္ေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတာ၊ ကရာေတးသိုုင္းအတတ္ပညာကိုု ေကာင္းမြန္စြာတတ္ေျမာက္ထားတာနဲ႔ အခုအခ်ိန္အထိ သူ႔ခႏၶာကိုုယ္သည္ တိုက္ခိုက္ႏိုုင္ေလာက္ေအာင္ ေတာင့္တင္းသန္မာေနဆဲျဖစ္တာ၊ ေနာက္ျပီး ေထာင္တြင္းကာလမွာ သေဘာထားတင္းမာစြာေနထိုုင္တတ္သူျဖစ္တာ စတဲ့အေၾကာင္းေတြ ေၾကာင့္ သူ႔ကို ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္က လူသတ္လုုပ္ၾကံဖို႔အလုုပ္ကိုု ယံုုၾကည္စြာ ကမ္းလွမ္းခဲ့တာလို႔ ဦးေအာင္စိုးကယံုုၾကည္ေနတာပါ။

“ဦးကိုုနီလုုပ္ၾကံရေအာင္ ေအာင္၀င္းေဇာ္ေရာ၊ ၾကည္လင္းေရာ ဘာမွဆက္စပ္စရာမရွိဘူး။ သူတိုု႔ေနာက္ကြယ္က ေငြေပးခိုုင္းလိုု႔လုုပ္တာ။ က်ေနာ္ယံုုၾကည္တယ္ သူ႔ေနာက္မွာအေကာင္ၾကီးေတြပဲ” ဟု ဦးေအာင္စိုုးကဆိုုပါတယ္။

ဦးကိုုနီလုုပ္ၾကံမွႈဟာ ႏိုုင္ငံေရးအရလုုပ္ၾကံမွႈျဖစ္တယ္လိုု႔ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ယူဆေနတာရွိျပီး၊ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတရံုုးကလည္း ဒါဟာ ႏိုုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေရးကိုု ပ်က္ျပားေအာင္ရည္ရြယ္လုုပ္ေဆာင္တာလိုု႔ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ေၾကျငာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဦးေအာင္၀င္းေဇာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိလိုုက္ျပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔ေနာက္ကြယ္က ၾကိဳးကိုုင္သူေတြကိုု ဆက္လက္ဖမ္းမိေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားကေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။။

ေဆြ၀င္း / Myanmar Now

The Ladies News

“ ဦးကိုနီမိသားစုနဲ႔ ဦးေန၀င္းမိသားစုေတြကို ေငြစုလက္မွတ္မ်ား NLDပါတီက ၀ယ္ယူေထာက္ပံ႔မည္”

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ရက္။ ။အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီအေနနဲ႔ လုပ္ၾကံအသတ္ခံခဲ႔ရတဲ႔ ပါတီဥပေဒအၾကံေပးဦးကိုနီနဲ႔ တာ၀န္သိျပည္သူဦးေန၀င္းတို႔ အတြက္ ေငြစုစာခ်ဳပ္ ၀ယ္ယူေထာက္ပံ႔ဖို႔စီစဥ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

NLD ပါတီဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔၊အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းထိန္က “ဦးေန၀င္းကအိမ္ေထာင္နွစ္ဆက္ ပထမအိမ္ေထာင္နဲ႔သမီးၾကီးက ဆယ္တန္းေတာင္ေရာက္ေနျပီ။တကယ္လို႔ေထာက္ပံ႔ေၾကးေပးရင္ေတာ႔အဲ႔ဒီ႔သမီးၾကီးပါေပးဖို႔စဥ္းစားထားတယ္။ေငြစုလက္မွတ္ေတြ၀ယ္ေပးတာမ်ိဳးူေပါ႔။”လို႔ ယေန႔ ေနျပည္ေတာမွာျပဳလုပ္တဲ႔ CEC အစည္းအေ၀းအျပီးမွာေျပာပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္ဆိုတာကိုေတာ႔ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ေထာက္ပံ႔ေၾကးေပးခဲ႔ရင္ ဦးကိုနီမိသားစုေရာ ဦးေန၀င္းမိသားစုကိုပါေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
author ခ်ိဳဇင္မာ၀င္႔
Kumudra


ကြင္းဆက္တရားခံေအာင္၀င္းေဇာ္ရဲ႕သာေကတရွိ ေနအိမ္ကုိတုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ကတုိက္ရိုက္ ေစာင္႕ၾကည္႕ေန

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅။ရန္ကုန္။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥပေဒအၾကံေပးဦးကုိနီကုိ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈရဲ႕ ကြင္းဆက္တရားခံအျဖစ္္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ေအာင္၀င္းေဇာ္ရဲ႕သာေကတၿမိဳ႔နယ္(၁)ထူပါရံုရပ္ကြက္ ထူပါရံု၁၆လမ္းအေရွ႕ရွိ ေနအိမ္ကုိ တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က တုိက္ရုိက္ လာေရာက္ေစာင္႕ၾကည္႕ေနတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။
အဆုိပါထူပါရုံ၁၆ လမ္း ရွိႏွစ္ထပ္တုိက္ဟာ ေအာင္၀င္းေဇာ္ရဲ႔ ေနအိမ္ျဖစ္တယ္လို႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အတည္ျပဳေျပာပါတယ္။

ေအာင္၀င္းေဇာ္ရဲ႕ေနအိမ္ကို ရဲအင္အားအျပည္႕အစုံနဲ႕လာေရာက္္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးတဲ႕ေနာက္မွာ ေနာက္ပိုင္းမွာေသာ႔ခတ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ထူပါရံု ၁၆လမ္း ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကေျပာပါတယ္။
အဆုိပါေနအိမ္ကို လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၄ရက္ ၅ရက္မွာ ရဲမ်ား စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေနထိုင္တဲ႔ ေဒၚေမရီက ေျပာပါတယ္။

‘’ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ အဆက္အသြယ္မရွိဘူး။မိသားစု ၃ေယာက္ ရွိတယ္။ကားနဲ႔ ပဲ ၀င္ထြက္တာလုပ္တယ္။အျမဲ ေသာ႔ပိတ္ထားတယ္။”လုိ႔ ေဒၚေမရီက ေျပာပါတယ္။
ပတ္၀န္းက်င္ နဲ႔ အဆက္အဆံ မရွိပဲ အရင္က ေျမကြက္လပ္ေနရာကို လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ ႏွစ္ေက်ာ္ သံုးႏွစ္နီးပါး ေလာက္ မွ အိမ္၀ယ္ၿပီး ေဆာက္ခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေမရီက ဆက္ေျပာပါတယ္။
အဆိုပါ ကြင္းဆက္တရားခံ ေအာင္၀င္းေဇာ္ ရဲ႔ ေနအိမ္ကို ရဲမ်ား ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးတာ ေစာင္႔ၾကည္႔တာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သာေကတၿမိဳ႔မရဲစခန္းအေနနဲ႔ မသိရွိခဲ႔ဘူး လို႔ ရဲမွဴး ေက်ာ္၀င္းကေျပာပါတယ္။

“တိုင္းရံုးက ပဲ လုပ္ေဆာင္တာ။စခန္းအေနနဲ႕ မသိရွိဘူး။”လို႔ ရဲမွဴးေက်ာ္၀င္းကေျပာပါတယ္။

ေအာင္၀င္းေဇာ္ရဲ႔ေနအိမ္ မွာ အသက္ ၄၂ႏွစ္အရြယ္ဇနီးျဖစ္သူနဲ႔ အသက္ ၁၉ႏွစ္အရြယ္ သားတစ္ဦးတုိ႔ နဲ႔ ေနထိုင္တာၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန ့က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဥပေဒအႀကံေပးဦးကိုနီဟာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာဦးေဖျမင့္ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕နဲ ့ အတူသြားေရာက္ခဲ့တ့ဲ အင္ဒိုနီးရွား ခရီးစဥ္အျပန္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ေသနတ္နဲ ့ အနီးကပ္ပစ္ သတ္ခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ႀကံသူဦး ၾကည္လင္းကို ျပည္သူေတြနဲ ့ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြက၀ိုင္း၀န္း ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကရတဲ့အျပင္ အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေန၀င္း ဟာလည္း ေသနတ္သမားရဲ ့ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။
ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန ့က ဦးကိုနီ လုပ္ ႀကံခံရမႈမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ တရားခံလို ့ယူဆရသူ ဦး ေအာင္၀င္းေဇာ္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လို ့ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက ေဖေဖာ္၀ါရီိလ ၃ ရက္ေန ့မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။

မုိ႕မုိ႕သႏၱာ

Kumudra(အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီး James Robart ကို ေတြ႔ရစဥ္) Photo: United States Courts
အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ့္က မြတ္စလင္ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕က တရားဝင္ဗီဇာရရွိၿပီး ဝင္ေရာက္လာသူေတြကုိ ျပည္ဝင္ခြင့္မျပဳပဲ ယာယီတားျမစ္မိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီအမိန္႔ကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီး James Robart က ေသာၾကာေန႔မွာ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္အစုိးရ အမိေျမလုံၿခဳံေရးဝန္ႀကီးွဌာနက စတင္လုိက္နာက်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ထရမ့္ကေတာ့ သူ႔အမိန္႔ကုိ အခုလုိပယ္ဖ်က္လုိက္တဲ့ အဲဒီတရားသူႀကီးရဲ႕
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သူရႈတ္ခ်ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးရဲ႕ အမိန္႔ကုိ အစုိးရကလုိက္နာရတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္မွာ သမၼတ ထရမ့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ျပည္ဝင္ခြင့္တားျမစ္ခ်က္ အမိန္႔ကို လုိက္နာဖုိ႔မလုိေတာ့ေၾကာင္း
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သက္ဆုိင္ရာသံရုံးေတြကုိ စေနေန႔မွာ ညြန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ထရမ့္ တားျမစ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကေန တရားဝင္ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့ မြတ္စလင္ ခရီးသည္ေတြကုိ တင္ေဆာင္ေရးအတြက္ အခက္ႀကဳံေနရတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြလည္း အခုေတာ့ စိတ္ေအးသြားၾကၿပီျဖစ္သလုိ
အေမရိကန္ေလဆိပ္ေတြမွာလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သြားၾကၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/rfaburmese


ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄

ေမာ္တင္(လမ္းသစ္)လူကူးလမ္းျဖတ္ ခုံးတံတား၏ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအဆင္း ေလွကားေျခရင္းအနီး မွတ္တိုင္ေရွ႕ လမ္းလယ္ေၾကာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၃၅ မိနစ္က YBS ယာဥ္လုိင္း ႏွစ္လုိင္းမွ ယာဥ္ႀကီး၊ ယာဥ္ငယ္ ႏွစ္စီးတုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ပြားရာသို႔ သက္ဆုိင္ရာမွ ေရာက္ရွိညႇိႏႈိင္းေပးရာတြင္ ေျပလည္မႈမရရွိသျဖင့္ နာရီဝက္ခန္႔ၾကာ ယင္းေနရာတြင္ ယာဥ္မ်ား ဖယ္ရွားႏုိင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လိုင္းကားယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ ယာဥ္ႀကီး၊ ယာဥ္ငယ္မ်ားအေန ျဖင့္ ယင္းလမ္းမႀကီး၏လမ္းလယ္တုံး ဝါတန္းတစ္ဖက္ျခမ္း ယာဥ္ေၾကာမွ သြားလာရျခင္း၊ မွတ္တုိင္ဘက္ျခမ္း အစြန္ယာဥ္ေၾကာ တစ္ေၾကာမွသာ သြားလာရျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ယင္းျဖစ္စဥ္ကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ သူ ယင္းေနရာအနီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနသူ ဦးတိုးကေျပာသည္။

သခင္ျမပန္းၿခံမွစတင္၍ မဟာ ဗႏၶဳလလမ္းအတုိင္း ဆူးေလဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္သည့္ Rosar မီနီဘတ္ ယာဥ္ငယ္ 5G/.....သည္ မွတ္တုိင္တြင္ ခရီးသည္တင္၊ ခ်ျပဳလုပ္ၿပီး ယင္းယာဥ္ငယ္ေရွ႕တြင္ ရပ္ထားေသာ အျခားယာဥ္ရွိသျဖင့္ လမ္းလယ္ ေၾကာဘက္သို႔ ဦးတည္ထြက္ခ်ိန္တြင္ ကမ္းနားလမ္းေဟာင္းမွ ေမာ္တင္ (လမ္းသစ္) ၾကက္လွ်ာစြန္းေကြ႕ မဟာဗႏၶဳလလမ္း မွတ္တိုင္သို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ ေထာက္ၾကန္႔-ေမာ္တင္ ခရီးစဥ္ေျပးဆြဲေသာ HIGER ယာဥ္ႀကီး (အဝါေရာင္) ယာဥ္အမွတ္ 1L/...ႏွင့္ လမ္းလယ္ေၾကာတြင္ တိုက္မိျခင္းျဖစ္သည္။ ယာဥ္ႀကီး၏ ေရွ႕ပိုင္း ေနာက္ၾကည့္မွန္ျပဳတ္၍ ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္သို႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျဖရွင္း ညိႇႏႈိင္းေပးေသာ္လည္း ေျပလည္ျခင္းမရွိဟု သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားက ဆုိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ယင္းေနရာမွ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ယာဥ္ႏွစ္စီးကို ဖယ္ရွားၿပီး သက္ဆုိင္ရာမွ အေရး ယူေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဘုန္းႀကီးလမ္း-ျပည္လမ္းအတုိင္း ယာဥ္ႏွစ္စီးစလုံး ေမာင္းႏွင္သြားသည္ဟု သိရသည္။

မီးပြိဳင့္ႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းလိုအပ္ခ်က္ ရွိေနသည့္ အဆိုပါေမာ္တင္ (ၾကက္လွ်ာစြန္း)ေနရာတြင္ ယခင္ စနစ္ေဟာင္း ကာလခရီးသည္ေစာင့္ ဆုိင္းတင္ေနေသာ လုိင္းေပါင္းစုံ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ျခင္း၊ လမ္းလယ္တြင္ ခရီးသည္မ်ား ယာဥ္ေပၚအတက္၊ အဆင္းျပဳလုပ္ေနရ ျခင္း၊ ယာဥ္ႀကီးဟြန္းသံမ်ားျဖင့္ ဆူညံေနျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

YBS ယာဥ္လုိင္းအသစ္ေျပးဆြဲခ်ိန္ တြင္မူ ၿမိဳ႕တြင္းပတ္ ယာဥ္လိုင္း တစ္လုိင္းႏွင့္ ေထာက္ၾကန္႔သြားယာဥ္လိုင္း ႏွစ္လုိင္း၊ ေရႊျပည္သာသြား ယာဥ္လုိင္းတစ္လုိင္း၊ အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္(ထန္းတပင္)သြား ယာဥ္လုိင္းတစ္လုိင္း စုစုေပါင္း ယာဥ္လုိင္း ငါးလုိင္းသာ ယင္းမွတ္တုိင္တြင္ ျဖတ္သန္းမႈရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ခရီးသည္မ်ားေစာင့္ဆုိင္း တင္ေဆာင္မႈ၊ လုိင္းတူယာဥ္ႀကီး၊ ယာဥ္ငယ္မ်ား ၿပိဳင္တူဝင္ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ယင္းမွတ္တုိင္ေနရာတြင္ ယာဥ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ရွိလာရာမွ ယာဥ္ခ်င္းတုိက္မႈျဖစ္လာ ရာတြင္ YBS ယာဥ္လုိင္းအခ်င္းခ်င္း အနည္းငယ္ပ်က္စီးမႈတြင္ ေျပလည္ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းမႈမရ၍ နာရီဝက္ခန္႔ ကားလမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္ပိတ္မႈ ျဖစ္ပြားရသည္။ ယခင္စနစ္ေဟာင္း ကဲ့သို႔ စည္းကမ္းမဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚရန္ အေလးထားေစာင့္ၾကည့္ အေရးယူမႈမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ နံနက္လင္းပိုင္းႏွင့္ ည ၈ နာရီခြဲ ဝန္းက်င္ ယင္းမွတ္တိုင္တြင္ ၾကားကားငယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အရပ္အေခၚ) တုိက္ေလွ်ာ ယာဥ္ငယ္မ်ား ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲရွိေၾကာင္း ကမ္းနားလမ္း ညေစ်းတန္းတြင္ ေစ်းေရာင္းခ်သည့္ ကိုေနဝင္းထိုက္ က ေျပာသည္။

(ေမာင္ေစေအာင္)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmarႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဆမ္ဒက္ ဟြန္ဆင္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ Peace Palace မွာ ေတြ႔ဆုံစဥ္။ Photo: MOI Webportal Myanmar
ကေမာၻဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆင္က ရခုိင္ျပည္နယ္က မြတ္စလင္ ရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးမ်ွျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ အေျဖရွာဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာေတြကုိ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံက လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ မေန႔က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆင္က အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ကေမာၻဒီးယား ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

အာဆီယံ ပဋိဥာဏ္မွာ တျခားအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳဖုိ႔ ျပဌါန္း ထားပါတယ္လုိ႔လည္း ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆင္က ေျပာၾကားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ဇနီး ေဒၚစုစုလြင္တုိ႔ဟာ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံကုိ ၄ ရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္နဲ႔ ေသာၾကာေန႔က စတင္ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


အေမရိကန္စီးပြားေရး မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ျဖစ္တဲ့ Forbes ကထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြ အမ်ားဆုံးရရွိသည့္ အားကစားသမားစာရင္းမွာ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္တုိက္စစ္မႉး စီေရာ္နယ္ဒုိက ေပါင္ ၇၀.၆သန္းနဲ႔ ၀င္ေငြအေကာင္းဆုံးကစားသမားအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယေနရာမွာ ဘာစီလုိ နာတုိက္စစ္မႉး လီ ယြန္နယ္မက္ဆီက ေပါင္ ၆၅ သန္းနဲ႔ ဒုတိယ၀င္ေငြအမ်ားဆုံးရရွိတဲ့ ကစာသမားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

တတိယေနရာမွာ အေမရိကန္ဘက္စ္ကတ္ေဘာကစားသမား လီဘရြန္ဂ်ိမ္းစ္က ေပါင္ ၆၁.၉ သန္း နဲ႔ ရပ္တည္ေနၿပီး တင္းနစ္ကစာသမား ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒရာက ေပါင္ ၅၄.၄ သန္းနဲ႔ စတုတၳ၊ အေမရိ ကန္ဘက္စကတ္ေဘာကစားသမား ကီဗင္ဒူရန္႔က ေပါင္ ၄၅.၁ သန္းနဲ႔ ပဥၥမေနရာေတြမွာ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြအမ်ားဆုံးရရွိတဲ့ အားကစားသမား အေယာက္၂၀ စာရင္းမွာ ေဂါက္ သီးအားကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ တုိက္ဂါး၀ုဒ္၊ ဖီးလ္မစ္ကယ္လ္ဆန္၊ ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္း ေကာင္းေမာင္းသမားေတြျဖစ္တဲ့ ဟာမီတန္၊ ဗက္တဲလ္ စတဲ့ ကစား သ မားေတြ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ေဘာလုံးအားကစားသမားေတြထဲမွာေတာ့ စီေရာ္နယ္ဒုိနဲ႔မက္ဆီႏွစ္တို႔ကလဲြလုိ႔ အျခား ေဘာ လုံးကစားသမားေတြကေတာ့ ထိပ္ဆုံး အေယာက္၂၀ စာရင္းမွာ မပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။
DVB TV News


ျမန္မာ အလြတ္စုံေထာက္ကုမၸဏီထူေထာင္

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံး အလြတ္စုံေထာက္လုပ္ငန္း ကို စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္း၊ ရဲအရာရွိေဟာင္းႀကီးေတြ ၊ စီအိုင္ဒီအရာရွိေဟာင္းႀကီးေတြနဲ႔ တရားသူႀကီးေဟာင္းေတြပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။

အလြတ္စုံေထာက္အဖြဲ႕ကို ျမန္မာပထမ အလြတ္စုံေထာက္လုပ္ငန္းကုမၸဏီ လီမိတက္ လို႔ နာမည္ေပးထားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းခ်င္တဲ့ ကိစၥေတြကို အခေၾကးေငြယူေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္သလို ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း ကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အလြတ္စုံေထာက္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီရဲ့ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးေဌးညြန္႔က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ကုမၸဏီကို က်ပ္သိန္း ၅၀ မတည္ရင္းႏွီးထူေထာင္ထားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

အလြတ္စုံေထာက္ အဖြဲ႕ အေနနဲ႔ အခုအခါမွာ အမွု သုံးခုကို လက္ခံထားၿပီး ႏွစ္မွုက လင္မယားျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမွုေတြလို႔ ဆိုပါတယ္။
BBC Burmeseသမၼတဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ သမၼတကေတာ္ ေဒၚစုစုလြင္ တို႔ကို ကေမာၻဒီးယားဘုရင္ Norodom Sihamoni က သူရဲ႕နန္းေတာ္မွာ လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္
ကေမာၻဒီးယားဘုရင္ Norodom Sihamoni ရဲ့ ဖိတ္ၾကားခ်က္နဲ႔ ေလးရက္ၾကာ ၂ ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး သြားေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Hun Sen တို႔ စေနေန႔ ေတြ႔ဆံုၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကေမာၻဒီးယား- ျမန္မာ ၂ ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းနဲ႔ ပညာေရး က႑ေတြမွာ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ဖုိ႔ သံဓိဌာန္ခ်ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ့ လက္ေထာက္ Eang Sophalleth က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ၂ ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ က႑ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ဖို႔ အခြင့္အလန္းေတြ ရွိေနတာမို႔ တိုးတက္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အႀကံျပဳခဲ့သလို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Hun Sen ကလည္း ဒီအႀကံျပဳခ်က္ကို သေဘာတူခဲ့တဲ့ဲ့ အျပင္ ကေမာၻဒီးယား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပညာသင္ခြင့္ ရဖုိ႔ ပညာသင္ဆုေတြ ေပးခဲ့တာအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ACMECS ဧရာဝတီ- ေက်ာက္ဖရား-မဲေခါင္ စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၊ CLMV ကေမာၻဒီးယား- လာအို- ျမန္မာ- ဗီယက္နမ္ ၄ ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ မဲေခါင္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ အာဆီယံ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ေတြအတြင္း ကေမာၻဒီးယား- ျမန္မာ ၂ ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး တိုးတက္ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Hun Sen က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကေမာၻဒီးယား- ျမန္မာ ၂ ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏဟာ သိပ္မမ်ားလွေပမယ့္ ကေမာၻဒီးယားကို လာေရာက္တဲ့ ျမန္မာ ခရီးသြား အေရအတြက္က တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ တုိးလာေနတယ္လို႔ ကေမာၻဒီးယား ခရီးသြား ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ဇနီးကို ေသာၾကာေန႔က ဘုရင့္နန္းေတာ္မွာ ဂုဏ္ျပဳအခန္းအနားနဲ႔ ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ဘုရင္မင္းျမတ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာလည္း ပညာေရး၊ သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ အဖြဲ႔ဟာ တနလၤာေန႔မွာ ကေမာၻဒီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ကို အဆံုးသတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ေမာင္ေတာေဒသ မြတ္စလင္ရြာတရြာက ေစ်းတခု မီးေလာင္ခံထားရစဥ္ (ေအာက္တိုဘာလ ၂၇၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္)
ေမာင္ေတာေဒသ မြတ္စလင္ရြာတရြာက ေစ်းတခု မီးေလာင္ခံထားရစဥ္ (ေအာက္တိုဘာလ ၂၇၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္)

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္ေတြကို ေဖၚျပထားတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးရဲ႕ အစီရင္ခံစာကိုရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြက ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာပါ အေထာက္အထားအခ်က္အလက္ေတြအရ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ေတြကေန သူတို႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ညွမ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရမႈေတြကို ေျဖရွင္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။

ရိုက္တာသတင္းကို အေျခခံၿပီး မအင္ၾကင္းႏိုင္က ဆက္ၿပီး ေျပာျပမွာပါ။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေနထိုင္တဲ့ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ ညွမ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြဟာ အင္မတန္ကို ဆိုးရြားျပင္းထန္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားတဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၃)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာရွိေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြက ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ သူတို႔ ျပႆနာကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ကုလသမဂၢဘက္က ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားတဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

“အခ်ိန္ေတြၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ က်ေနာ္တို႔ဟာ တကယ့္ကို ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံေနရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားေတြနဲ႔ ေဖၚျပထားတဲ့ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ကုလသမဂၢက ကမၻာသိေအာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကုလသမဂၢကိုေရာ၊ ကုလသမဂၢ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ေတြကို က်ေနာ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢက ေထာက္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ေတြကပဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ျပႆနာကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ေန႔က နယ္စပ္ကင္းရဲစခန္းတခ်ဳိ႕ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမွာ ေဒသခံ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္မႈေတြနဲ႔ ရြာေတြကို မီးရွဳိ႕ဖ်က္စီးမႈေတြ စတဲ့ ညွမ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြဟာ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈထိ စြပ္စဲြေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတာင္ ေရာက္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးရံုးရဲ႕ မေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကို ထြက္ေျပးလာၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ခိုလွဳံေနၾကသူ ေတြကို ကုလသမဂၢစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ကေန သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈေတြအရ ေမြးကင္းစကေလးေတြ၊ လမ္းေလွ်ာက္တက္စကေလးေတြအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ အသက္အရြယ္ႀကီးသူေတြကို လံုၿခံဳေရးတပ္ေတြက သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသေတြက ထြက္ဆိုခဲ့တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာပါ ျပင္းထန္တဲ့ စြပ္စဲြခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈ က်ဴးလြန္တာေတြ႐ွိပါက အေရးယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ကုလသမဂၢကို တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ ေသာၾကာေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ဖုန္းဆက္စကားေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီး Zeid al- Hussein ကလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ကို ကတိေပးေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
VOA Burmese News


ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ကေနစၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခို္က္မႈေတြေၾကာင့္ အရပ္သား ၁၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂ ဦးဒဏ္ရာရခဲ့သလို ၅ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးက စေနေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

 ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးစခန္းေတြကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာမွာ လံုၿခံဳေရးရဲ ၉ ဦးနဲ႔ စစ္သား ၅ ဦးေသဆံုးခဲ့ရၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ကေနစၿပီး ေဒသတြင္းမွာ ကာျဖဴအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ရပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ပြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦးပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ တဖြဲ႔ကို အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအသစ္ေတြရွိလာတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ တင္ျပမယ့္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ဖို႔ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

“အခုေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ေရတက္ငါးစင္႐ုိင္းလိုပ ေကာက္႐ုိးမီးတမွ် ဟုန္းခနဲထသည္၊ ၿပီးေတာ့တလွီ ကၽြန္ေတာ့္အသည္းထဲမွာ စြဲၿမဲကာနာျပန္ပါသည္ ဆိုဒါလမနစ္ ရည္ေဖာက္လုိက္ရင္ျမည္သတဲ့ဘာသာျခားနဲ႔အမ်ားကဆိုျပန္သည္၊ အဲဒါေၾကာင့္မခံခ်င္သည္ ဟန္တင္လို႔ျပလုိက္ခ်င္ရဲ႕ ျမန္မာမွန္သမွ်လုပ္ျပေစခ်င္သည္ . . . ဇြဲကိုပင္အတည္ . . .”

Melbourne မွ Great Ocean Road သို႔အသြား ကားကက္ဆက္မွ ထြက္လာသည့္ သီခ်င္းသံကို ဆရာက အားရပါးရလုိက္ၿငီးေနသည္။ ဆရာႀကိဳက္တတ္မွန္းသိလို႔ ျမန္မာသံစဥ္သီခ်င္းေတြ လက္ေရြးစင္ကူးၿပီး Stick ထဲထည့္လာတယ္ဆိုေတာ့ေက်နပ္၀မ္းသာစြာျပံဳးေနေလသည္။

အဲဒီေနာက္စကားေျပာၾကရင္း သူ႔ရဲ႕ Europe ခရီးစဥ္အေၾကာင္းေရာက္သြားေတာ့
“Europe သြားတုန္းကလည္းဒီလိုပဲ Road Trip ေတြကို ရထားတတန္ကားတတန္နဲ႔သြားရတာ၊ အဲဒီတုန္းက ဆရာေတာ္တပါးလည္းပါတယ္။ တျခားလူေတြကေတာ့ ဘယ္လိုျမင္မယ္မသိ။ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ ကပၸိယကုလားႀကီးေပါ့ေလ။ မနက္တုိင္က်ရင္ ဆရာေတာ္ကို အ႐ုဏ္ဆြမ္းကပ္ရတာေပါ့။ ျပင္သစ္မွာတုန္းကအေၾကာင္းကိုေျပာရရင္ အဲဒီမွာလုပ္တဲ့ပြဲအၿပီးမွာ လူတေယာက္ကအန္ကယ့္ကို ျမန္မာျပည္ကမွန္းသိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ရုိဟင္ဂ်ာအေရးမွာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတဲ့အေၾကာင္းကိုလာေမးလို႔ ပထမေတာ့ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပဲ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျပန္ရွင္းျပျဖစ္တယ္၊ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ သူကေမးရင္းေမးရင္း တရားလြန္လာေတာ့ လူလည္းေတာ္ေတာ္ေဒါသထြက္ၿပီး အသံေတြလည္းမာ အသားေတြလည္းတုန္ၿပီး မင္းသာသူ႔ေနရာမွာဆို ဒီလိုပဲျဖစ္မွာပဲဆိုၿပီး ေျပာလုိက္မိတယ္”လို႔ ျပန္လည္ေျပာျပေနရင္း ဆရာ့ဆီဖုန္း၀င္လာသည္။

“ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုနီေျပာေနပါတယ္၊ ေၾသာ္ဟုတ္ကဲ့ရပါတယ္ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ၾသစေၾတးလ်ကိုေရာက္ေနတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ Melbourne Law School မွာလုပ္တဲ့ . . . . . . . ”
ၾသစေၾတးလ်အေျခဆုိက္သတင္းဌာနတခုမွ ဆရာ့ကိုအင္တာဗ်ဴးတာျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်မလာခင္က Law School ကကိစၥေတြၿပီးရင္ ငါ့တူေတြတူမေတြနဲ႔ပဲေလွ်ာက္လည္မယ္၊ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ခရီးေတြေလွ်ာက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ဆရာ တကယ္တမ္းျမန္မာေတြနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ကိစၥ၊ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးမယ့္ကိစၥဆိုလွ်င္ မ်က္လံုးကအေရာင္ေတြလက္လာတယ္၊ အားေဆးသြင္းလုိက္သလို လူကသြက္လက္လာတက္ၾကြလာၿပီး Sydney, Melbourne, Canberra ၿမဳိ႕ေတြမွာ ျမန္မာမိသားစုေတြ၊ ျမန္မာ့အေရးေတြေဆြးေႏြးရတာ မုိးလင္းမွမုိးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

“ဆရာ ကြ်န္ေတာ္လည္း ၾသစေၾတးလ်ေရာက္တာမၾကာေသး၊ ညီမေလးကလည္း ဆစ္ဒနီေျပာင္းသြားတာ မၾကာေသးဆိုေတာ့ ဆရာကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္ေတြမွာေနရတာ သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္မွာ စိုးရိမ္တယ္”ဆိုေတာ့ “ငါအညာသားပါကြ၊ ၾကမ္းေပၚမွာဒီအတုိင္းေတာင္အိပ္တတ္ပါတယ္ကြ”လို႔ ဆရာက ျပန္ေျပာေလသည္။

ၿပီးေတာ့ ကားကက္ဆက္ဆီမွသီခ်င္းသံဆီ အာ႐ုံေရာက္သြားၾကသည္။

“…ေစတနာထားပါေတာ့ကြယ္အလွျဖဴျပာသူဇာခင္ခင္ရယ္ . . ျမတ္ႏုိးသူရယ္ .ခ်စ္မုိးေစြခဲ့တယ္ .ဘံုႀကဳိးျပတ္တဲ့ေဒ၀ီနတ္မ်ဳိးႏြယ္ .၊ ျမတ္ႏုိးသူရယ္ ..ရယ္ ..၊ ခ်စ္မုိးေစြခဲ့တယ္ . . . တတတယ္အယ္အယ္ . . .ဘံုႀကဳိးျပတ္တဲ့ေဒ၀ီနတ္မ်ဳိး . . .မ်ဳိး . . ႏြယ္ . . ”

အဲဒီသီခ်င္းကိုလုိက္ညည္းရင္းဆရာကရွင္းျပသည္ “ပထမတစ္ေခါက္မွာ အသံကမစြဲဘူး၊ ဒုတိယတစ္ေခါက္မွာမွ ခ်စ္မုိးေစြခဲ့တယ္ . . . .ဆိုတာကိုဆြဲၿပီးဆိုသြားတာ သိပ္နားေထာင္လို႔ ေကာင္းတယ္”ဆိုၿပီး ရွင္းျပမွေသခ်ာနားေထာင္ေတာ့ ဆရာေျပာတဲ့အတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။

Adelaide ေရာက္ၿပီး အိမ္မွာအမဲသားေတြ သိုးသားေတြေၾကာ္စားေတာ့ ဆရာ့လက္ရာကိုႀကိဳက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္က“ဆရာ အဲလိုအရသာမ်ဳိးထြက္ေအာင္ ဘယ္လိုေၾကာ္လဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လင္မယားကို Step by Step ေလးသင္ေပးပါ”လို႔ေျပာေတာ့ စိတ္ရွည္လက္ရွည္သင္ေပးရင္း သူဟင္းခ်က္တတ္လာတဲ့အေၾကာင္းကို ရွင္းျပေလသည္။

“ငယ္ငယ္ကတည္းက အေမက Train ထားတာ၊ ေက်ာင္းကျပန္ေရာက္လာတာနဲ႔ ထမင္းအုိးတည္၊ ေရခပ္၊ ၿပီးရင္ ဟင္းခ်က္၊ ညက်မွစာက်က္ရတယ္”တဲ့။

အဲဒီေနာက္ဆရာ့မိသားစုအေၾကာင္း စကားစပ္မိသြားေတာ့
“မင္းညီမေတြကေတာ့ကြာ ႏွစ္ေယာက္လံုးအပ်ဳိႀကီးေတြပဲလုပ္ေတာ့မယ္ထင္ပါတယ္၊ ေမာင္သန္႔ဇင္ကလည္း အိမ္ေထာင္က်တာမၾကာေသးေတာ့ အန္ကယ့္မွာေျမးခ်ီခ်င္ေနတာကို၊ အခုေတာ့ တူမကေမြးတဲ့ေျမးကိုပဲ အခ်စ္ေတြပံုေပးထားရတာေပါ့”ဆိုၿပီး သူ႔ေျမးေလးအေၾကာင္းေတြကို အားရပါးရေျပာျပေလသည္။

ေနာက္ေန႔ေလွ်ာက္လည္ၾကရင္း ကြ်န္ေတာ့္ကားေပၚမွာပါတဲ့အလုပ္ထဲမွာသံုးတဲ့ Spanner ေလးတခုကိုေတြ႔ေတာ့ ေကာက္ကိုင္ၾကည့္ရင္း Hand Tools ေတြအေၾကာင္းေရာက္သြားေတာ့ ဆရာက“အန္ကယ့္ဆီမွာလည္း Hand Drill ကို Cord နဲ႔ေရာ Cordless ပါရွိတယ္။ အိမ္မွာမူလီေလးဘာေလးစုပ္၊ ဟုိဟာေလးရုိက္ဒီဟာေလး ထုေပါ့”ဆိုၿပီး သူ႔မွာအစံုရွိေၾကာင္း ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာေျပာေတာ့ ၾသစေၾတးလ်မွာအဲလိုပစၥည္းေတြအမ်ားဆံုးရတဲ့ Bunnings Warehouse ကိုေခၚသြားလုိက္သည္။ နိဗၺာန္ဘံုလိုပဲဆိုၿပီး ပစၥည္းေတြကိုအရမ္းႀကိဳက္လို႔ Open end spanner set တခု အေလးခံၿပီး၀ယ္သြားေလသည္။ ေအာက္တုိဘာအလည္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဆရာကတခုခုေကၽြးခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ယိုးဒယားဆုိင္မွာစားျဖစ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကစၿပီး
“အန္တီတင္တင္ေအးေရ ဆရာကၾသဇီကေန Spanner Set ႀကီးျပန္၀ယ္သြားတယ္ေနာ္”ဆိုၿပီး အတို႔အေထာင္လုပ္လုိက္ေတာ့ အန္တီက“ဟုတ္တယ္၊ အိမ္မွာလည္းအမ်ားႀကီးဟာကို ထပ္ထပ္ၿပီး၀ယ္တယ္၊ နည္းတာမဟုတ္ဘူး”လို႔ ျမည္တြန္ေတာက္တီးတဲ့အခါ ဆရာကဇက္ေလးပုၿပီး ရယ္ၿဖဲၿဖဲနဲ႔လုပ္ေနေလသည္။

အဲဒါဟာဆရာနဲ႔ ေနာက္ဆံုးဆံုခဲ့တာျဖစ္သည္။

(အခုေတာ့မီးဖိုေခ်ာင္ထဲက မီးေခ်ာင္းေလးလဲဖို႔ေစာင့္ေနတဲ့အေမ့အတြက္ သားတစ္ေယာက္ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလာႏုိင္ေတာ့ၿပီ၊ အိမ္ေအာက္မွာကားပါကင္ရွိ၊ မရွိ လွမ္းေမးမယ့္သားရဲ႕ဖုန္းသံကိုလည္း အေမဘယ္ေတာ့မွၾကားရေတာ့မွာမဟုတ္ေပ၊)

က်န္ရစ္သူမိသားစုႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ်၀မ္းနည္းေၾကကြဲစြာျဖင့္ . . .။

စည္သူ(သံလြင္)
ေခတၱၾသစေၾတးလ်
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)