ကုလ၏ဘက္လိုက္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤါလီအေရး ပိုမိုဆိုး၀ါးလာႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ျပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔ကကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ အျခားေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္အျပီးရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ကနယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာဘဂၤါလီအမ်ားအျပားဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ဘဂၤါလီစစ္ေသြးၾကြမ်ားအားအျမစ္လွန္ရန္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကေျပာၾကားထားစဥ္တြင္ ကုလသမဂၢကရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအသြင္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

ဘဂၤါလီအက်ပ္အတည္းသည္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ အေရးၾကီးေသာေရရွည္ျပႆနာျဖစ္ျပီးယင္းျပႆနာသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာသမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးေနာက္ခံေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တဆက္တည္းမွာပဲ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာအျဖစ္မွေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာျပႆနာရပ္တခုအျဖစ္သို႔ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

ထံုးစံအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အသံက်ယ္ေလာင္တတ္သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ပစ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတေက်ာ့ျပန္လုပ္ေဆာင္လာသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈကို တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးအားအမည္ပ်က္စားရင္းသြင္းပစ္ခဲ့သည္။ ကုလ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သစ္ကေထာက္ပံ့ေရးလုပ္သားမ်ားအားပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ျပဳရန္၊ တဖက္ႏိုင္ငံေရာက္ရွိသြားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအားလံုးေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာမခံရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ေပးရန္အခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ျပည္ပအင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားကအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ အလြန္အမင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာျခင္းက ျပႆနာခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ (ျမန္မာအစိုးရ၏) ၾကိဳးပမ္းမႈကိုယုတ္ေလ်ာ့ၾကန္႔ၾကာေစသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အပူတျပင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ျငိမ္မႈကိုအာမခံျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးအေျဖရွာေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရအေနနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္သံုးဆင့္ပါသည့္ အဆိုျပဳမႈတခုတင္ျပထားျပီးရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စားပြဲ၀ိုင္းထိုင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းသည္ အဆင့္တဆင့္အျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈရရွိထာျခင္းသည္ အထက္ပါအဆိုျပဳခ်က္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္ကို ျပသေနသည္။

ျပည္ပအင္အားစုမ်ားအထူးသျဖင့္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ျခင္းကိုအေရးပါေသာေျဖရွင္းနည္းတခုအျဖစ္ ခံယူထားသည့္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ဘက္လိုက္၍ ျပႆနာကိုပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစမည့္အေရးထက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ တူညီမွ်တစြာခ်င့္ဆသင့္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕တန္းတင္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာဇာတ္ခံုေပၚမွ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအက်ဳိးအျမတ္ရရန္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုကိရိယာတန္ဆာပလာတခုအျဖစ္ အသံုးခ်၍ အခြင့္ေကာင္းယူနိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားရွိေနသည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆို႔ျခင္းခံရသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းမရွိသည့္အျပင္စစ္ပြဲအတြင္းသို႔ ဆြဲသြင္းျခင္းခံရသည့္အတြက္ ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစသည္။ဆီးရီယားသည္ အေကာင္းဆံုးဥပမာျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟုေလသံပစ္၍ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူျခင္းသည္ လူ႔က်င့္၀တ္အရ လုပ္သင့္သည္ကိုလုပ္ျခင္းဟုထင္မွတ္ရေသာ္လည္းထိုနည္းလမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘဂၤါလီျပႆနာကိုေျပလည္ေစမည္မဟုတ္ေခ်။ နိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းအေနျဖင့္ (ရခိုင္)ျပႆနာေျပလည္အေရးအတြက္ရက္ရက္ေရာေရာထည့္၀င္သင့္သည္။လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ တာ၀န္အလံုးစံု ပံုခ်၍ ျပစ္တင္ယိုးစြပ္ေနျခင္းထက္ အေျဖတခုရရွိေရးအတြက္ ပထမဦးစြာကူညီရွာေဖြေပးသင့္သည္။ေမာ္႐ိုး

(Ref;Global Time Op-Ed)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,35,history,2,international,8450,interview,223,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17349,news,2842,opinion,780,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,193,statement,59,technic,59,translate,34,video,1073,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ကုလ၏ဘက္လိုက္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤါလီအေရး ပိုမိုဆိုး၀ါးလာႏိုင္
ကုလ၏ဘက္လိုက္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤါလီအေရး ပိုမိုဆိုး၀ါးလာႏိုင္
http://newswatch-mm.com/img_upload/newswatch_YTMR41.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/01/blog-post_50.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/01/blog-post_50.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy