တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိဟု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ေျပာ


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ယေန ့ ေျပာၾကားသည္။

“တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္တာဟာ တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရာမွာ တရားသူၾကီးမ်ား တရားေရးအရာရွိမ်ား ရုံး၀န္ထမ္းမ်ားရဲ့ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားသာမက တရား မွ်တမႈ က႑မွ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား မိတ္ဖက္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား မီဒီယာမ်ားရဲ့ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ ပံ့ပိုးမႈကလည္း အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ MICC II တြင္ ယေန ့ နံနက္ ျပဳလုပ္ သည့္ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း မိတ္ဆက္အခမ္းအနား၌ ၎က ေျပာခဲ့သည္။

ယခု မိတ္ဆက္သည့္ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) ငါးႏွစ္ စီမံကိန္းသည္ တရားစီရင္ေရး က႑၏ ဒုတိယ စီမံကိန္း ျဖစ္ျပီး ယခင္က သုံးႏွစ္တာ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို အေျခခံကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံကိန္းအျဖစ္ USAID – PRLP, UNDP, ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ သံရုံး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ ့(IDEA International) တို ့၏ နည္းပညာ ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈ အဖြဲ ့ အစည္း မ်ား။ ေကာ္မတီမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့မ်ား၏ အၾကံေပးမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဒုတိယေျမာက္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ ့အစည္း မ်ား အား ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ အဓိကက်သည့္ “အားလုံးအတြက္ တိုးတက္ေကာင္မြန္ေသာ တရားမွ်တမႈ ဆီသို ့ (Towards Improving Justice for All)” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ယေန ့ မိတ္ဆက္ က်င္းပေသာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလုံး အတူတကြ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို ့ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း၊ ထိုသို ့ ေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ တရားမွ်တမႈကို လိုလားသူအားလုံးအတြက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ျပီး အရည္ အေသြး ျပည့္၀သည့္ တရားမွ်တမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။


အဆိုပါ ငါးႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ ငါးရပ္တို ့ ပါ၀င္ရာ … (၁) တရားရုံး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈကို လြယ္ကူတိုးတက္ေစေရး၊ (၂) အမ်ားျပည္သူ ၏ အသိအျမင္ကို ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ (၃) တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ (၄) တရားစီရင္ေရး၏ ပညာရပ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ တာ၀န္ခံယူႏိုင္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိမႈတို ့ကို ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ (၅) ထိေရာက္ေသာ မႈခင္း စီမံခန္ ့ခြဲမႈႏွင့္ တရားရုံးက ေဆာင္ရြက္ ေသာ အထူးမႈခင္း ကိစၥရပ္တို ့ကို တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး တို ့ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။


တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ (Judicial Strategic Plan Implementation Committee) ေခါင္းေဆာင္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီး ဦးမ်ိဳးတင့္က “တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ့ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အျခား က႑မ်ားနဲ ့အညီ ဟန္ခ်က္ညီညီ အတူ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္၊ မဟာဗ်ဴဟာအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကေတာ့ --- လူတိုင္းကို အရည္အေသြး ျမင့္မားတဲ့ တရားမွ်တမႈ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္နဲ ့ တရားရုံးေတြအေပၚ ျပည္သူေတြရဲ့ စိတ္ခ် ယုံၾကည္မႈ ျမွင့္တင္ဖို ့နဲ ့ ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို ျမွင့္တင္ဖို ့၊ ျပည္သူအမ်ား ယုံၾကည္ ကိုးစားတဲ့ ျပည္သူ ့အက်ိဳးျပဳ တရားစီရင္ေရး စနစ္ ေပၚထြန္းေရးတို ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မိတ္ဆက္ အခမ္းအနား ဒုတိယပိုင္း “ အေမး / အေျဖ” က႑တြင္ အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပခဲ့သည္။


(Xinhua)
China Xinhua News

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,35,history,2,international,8450,interview,223,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17349,news,2842,opinion,780,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,193,statement,59,technic,59,translate,34,video,1073,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိဟု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ေျပာ
တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိဟု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ေျပာ
https://2.bp.blogspot.com/-L6wJ3Ez1loU/WnBsIA2qUcI/AAAAAAABkrw/dfrJpmRvhWwBVniahwRaRfzxP0y7y80GACLcBGAs/s400/9.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-L6wJ3Ez1loU/WnBsIA2qUcI/AAAAAAABkrw/dfrJpmRvhWwBVniahwRaRfzxP0y7y80GACLcBGAs/s72-c/9.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/01/blog-post_836.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/01/blog-post_836.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy