အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈ က ကမာၻ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခင္းအက်င္း အေပၚ မည္သို႕ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚမည္နည္း

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ရွိ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစင္တာ အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)
 ဂ်ီနီဗာ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစည္းအေဝး က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႕ ၌ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ၌ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား၏ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း သည္ ကမာၻ႕ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ စေတာ့ရွယ္ယာ (The stock of FDI ) စုစုေပါင္း ၏ တစ္ဝက္ ခန္႕ရွိေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈ သည္ ကမာၻ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခင္းအက်င္း အေပၚ တိုက္႐ုိက္ သက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚ ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစည္းအေဝး ၏ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႕ ၌ အသစ္ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည့္ "ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ" တြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ " အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး အက္ဥပေဒ" (Tax Cuts and Jobs Act ) က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား ျပည္ပ ဌာနခြဲ တြင္ အျမတ္ေငြ ထိမ္ခ်န္မႈ ပမာဏ ကို မ်ားစြာ ေလ်ာ့က် လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၊ ယင္းလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား၏ ျပည္ပ တြင္ တည္ရွိေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ႏွစ္ထရီယံ ေငြေၾကးပမာဏ က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ သို႕ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာပါက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သည္ ကာလ တစ္ခု အထိ အႏုတ္လကၡဏာ ျဖင့္ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခင္းအက်င္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္သည့္ အက္ဥပေဒတြင္ ယခင္ က ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အခြန္ေကာက္ယူမႈ စနစ္ မွ ေဒသအလိုက္ အခြန္ေကာက္ယူမႈ စနစ္ သို႕ ေျပာင္းလဲ ခဲ့သည္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အခြန္ေကာက္ယူမႈ စနစ္ တြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ ျပည္ပ လုပ္ငန္း ဌာနခြဲ မ်ားမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအား အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ သို႕ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္း ပါက အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ားက ျပည္ပလုပ္ငန္း ဌာနခြဲ မ်ားမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအား အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ သို႕ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ ျပည္ပ တြင္သာ ထားရွိျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစည္းအေဝး ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား ဒါ႐ိုက္တာ Zhan Xiaoning က အခြန္ႏႈန္းထား အက္ဥပေဒ အသစ္ တြင္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား၏ ျပည္ပဝင္ေငြမ်ား ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား၏ ျပည္ပ မွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအား ထိမ္ခ်န္ ထားလိုသည့္ အယူအဆ မ်ားကို ေလ်ာ့က် လာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ  အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈ အက္ဥပေဒ အသစ္ တြင္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ၏ လက္ရွိခ်ိန္၌ ျပည္ပတြင္ ထိမ္ခ်န္ထားသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး မ်ားအား တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ အခြန္အားလံုး ေကာက္ယူမႈ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား၏ အခြန္ေပးေခ်ၿပီး ျဖစ္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားအား အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ သို႕ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာရန္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား၏ ျပည္ပအရင္းအႏွီး ပမာဏ ေလ်ာ့က်လာသည္ ႏွင့္အမွ် ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခင္းအက်င္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေစမည္ ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ အစီရင္ခံစာ တြင္ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈ ေၾကာင့္ ျပည္ပရွိ အရင္းအႏွီးမ်ား အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ သို႕ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ေျခရွိေသာ္လည္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႕ မ်ားျပား ေသာ ေငြေၾကး ပမာဏ အား လက္ခံႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ရွိမရွိ ကိုမူ ခန္႕မွန္းရ ခက္ခဲေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

ေလ့လာသံုးသပ္ေရး သမား အခ်ိဳ႕ က အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲ ေကာက္ယူမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ျပည္တြင္း၌ ႀကီးမား သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းသစ္မ်ား ရရွိေစမည္ ဟု သံုးသပ္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီး က ယင္းျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိႀကီးစြာ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ တြင္းသို႕ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည့္ ေငြေၾကး မ်ား က လုပ္ငန္းရွယ္ယာရွင္မ်ား ထံသို႕ အျမတ္ေငြ ခြဲေဝေပးျခင္း သို႕မဟုတ္ အစုရွယ္ယာမ်ား ျပန္လည္ဝယ္ယူျခင္း (stock repurchase) ျဖင့္သာ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထို႕သို႕ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္လည္း လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား ဝယ္ယူေပါင္းစပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေၾကြးၿမီ မ်ားေပးေခ်ျခင္း တြင္သာ အသံုးျပဳရန္ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း အသစ္ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ အတြက္ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေငြမ်ား မျဖစ္တည္လာ ႏုိင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါဝင္ ခဲ့သည္။

အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အခြန္မ်ားေလ်ာ့က် လာခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ ျပည္ပတြင္ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ထားရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပလုပ္ငန္း ဌာနခြဲ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ၊ ဝယ္ယူေပါင္းစပ္ျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ အသစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အျမတ္ေငြ အမ်ားဆံုး ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါဝင္ ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈ အက္ဥပေဒသစ္ တြင္ စက္ပစၥည္း စေသာ အရင္းအႏွီးဆိုင္ရာ အသံုးျပဳေငြ (Capital Expenditure) ထည့္သြင္းျခင္း ကို လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ၏ အရင္းအႏွီး အတြင္းသို႕ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကို တြန္းအား တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအား ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါဝင္ ခဲ့သည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အရ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈ အက္ဥပေဒ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္တြင္ Boeing ႏွင့္ Apple စသည့္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ားက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ျပည္တြင္း၌ ႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈ အက္ဥပေဒသစ္ တြင္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား၏ ဝင္ေငြခြန္အား ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႕ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Zhan Xiaoning က အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ ဟု ထင္ျမင္ရေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ဆြဲေဆာင္ရန္ မွာ အကန္႕အသတ္ ရွိေၾကာင္း ၊ ဥပမာ ဆိုရလ်င္ ေလွ်ာ့ခ် ေပးခဲ့သည့္ အခြန္ႏႈန္းထား က အေမရိကန္ ႏွင့္ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း ရွိ လုပ္အားခ ကြာဟမႈ ကို ေျခဖ်က္ေပး ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လက္ရွိခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ မ်ား၏ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆.၄ ထရီလီယံ ရွိၿပီး ၄င္းအနက္ ေလးပံုတစ္ပံု ခန္႕သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အမ်ားစု အားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ သို႕ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာရန္ မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ လြန္စြာ နည္းပါးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ အခြန္ေျပာင္းလဲမႈ အက္ဥပေဒသစ္ က ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ မ်ားအေပၚ သို႕ သက္ေရာက္မႈ သည္ အကန္႕အသတ္ တစ္ခု ထိသာ ျဖစ္ေပၚ ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစည္းအေဝး ၏ အစီရင္စာ တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး က အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈ တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္လာၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ၏ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခင္းအက်င္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ကို ေျခဖ်က္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လာၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://xinhuamyanmar.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1349,cartoon variety,23,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8788,interview,229,knowledge,9,Live,8,LocalNews,18025,news,2842,opinion,793,photos,203,poem,117,satires,40,song,12,speech,13,sports,196,statement,59,technic,59,translate,36,video,1076,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈ က ကမာၻ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခင္းအက်င္း အေပၚ မည္သို႕ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚမည္နည္း
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ၏ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲမႈ က ကမာၻ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခင္းအက်င္း အေပၚ မည္သို႕ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚမည္နည္း
https://1.bp.blogspot.com/-5hQYmzo1UiM/WnrR0LoX_vI/AAAAAAABl8k/GK6w8dzaymgT0DijuhY44WMa5OLsJ_M7gCLcBGAs/s400/4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5hQYmzo1UiM/WnrR0LoX_vI/AAAAAAABl8k/GK6w8dzaymgT0DijuhY44WMa5OLsJ_M7gCLcBGAs/s72-c/4.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/02/blog-post_120.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/02/blog-post_120.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy