ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ သံုးသပ္ခ်က္

ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ သံုးသပ္ခ်က္
ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွစ္စနစ္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ႀကီးစိုးၿပီးတဲ့အခါမွာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ပူးတြဲထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္စနစ္ကို က်င့္သံုးေနပါတယ္။ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ တင္ေျမွာက္ဖုိ႔အတြက္ ၂၀၁၀ နဲ႔ ၂၀၁၅ မွာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ၂၀၁၂ နဲ႔ ၂၀၁၇ မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကို NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကို ေလ့လာတဲ့စာတမ္းကို ျပင္သစ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာေရးေနာ့အီဂါတူ (Dr. Renaud Egreteau) က ၂၀၁၄ မွာ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ ႔ ပညာအဆင့္အတန္းကို အဓိက ေလ့လာထားတာပါ။

ျမန္မာျပည္မွာ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္စနစ္ တိုးတက္လာပံုကို ေရးေနာ့အီဂါတူ,ကပဲ လြန္ခဲ့တဲ့ေမလမွာ စာတမ္းတေစာင္ ထုတ္ေဝျပန္ပါတယ္။ Asia Foundation ေထာက္ပံ့မႈရယူၿပီး ေရးတဲ့စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းအမ်ားဆံုး ပါဝင္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ႀကီးစိုးတဲ့ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ NLD ပါတီ ႀကီးစိုးတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ ဥပေဒျပဳရံုတင္မကဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနရဲ ႔ လုပ္ပံုကိုင္ပံုကို စစ္ေဆးၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ ႔ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ကို ျဖတ္ေတာက္တာေတြပါ လုပ္လာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္လာရံုနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဟာ အေရးပါလာၿပီလို႔ မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး။ လမ္းမွန္ကို သြားေနေပမယ့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ အခန္္းက႑ကို အျပည့္အဝသံုးႏို္င္ဖို႔ အမ်ားႀကီး လိုပါေသးတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ႀကီးစိုးၿပီး အမိန္႔နာခံတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုစလံုးမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားနဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔ သီးျခားကင္းလြတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းစနစ္ကို အခုထက္ထိ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီး ျပဌာန္းႏိုင္ေပမယ့္ အရည္အေသြးမရွိလို႔ ျပန္ျပင္ရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႀကီးစိုးတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကို ၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီလမွာ က်င္းပေတာ့ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးကို ဦးစားေပးလာေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ မေဆြးေႏြးတာေတြလည္း ရွိလာပါတယ္။

အစိုးရကို အေသအခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နားမလည္ၾကတာမ်ားတယ္လို႔ ေရေနာ့အီဂါတူ က ဆိုပါတယ္။ အစိုးရကို အတိုက္အခံလုပ္ရမယ္လို႔ ယူဆသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဘယ္လို ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္တယ္ဆိုတာကို အျပင္လူ မသိတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္တမ္း (၆) ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္စနစ္ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားတာကိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးထားပါတယ္။ စစ္အာဏာရွစ္စနစ္က ေမြးထုတ္လိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္စနစ္ျဖစ္တာမို႔ သူမ်ားနဲ႔မတူ တမူထူးျခားေနတာဟာ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္တုိးတက္ေရးဟာ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳ အာဏာအညီအမွ်ရွိၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ဥပေဒ ျပဳႏုိင္တဲ့သေဘာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳရမယ့္ နယ္ပယ္နဲ႔တာဝန္ကို ခြဲျခားဖို႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားကိစၥ၊ ဖယ္ဒရယ္ကိစၥနဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ေပါ့ေရးကိစၥမ်ဳိးကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က်င္းပမယ့္ ေန႔ရက္ကို သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ျပကၡဒိန္ရိွဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ မိမိတို႔လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ျပကၡဒိန္ မရွိတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္က်င္းပမယ့္အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ အစီအစဥ္ကို ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

အရပ္သားအသင္းအဖြဲ႔၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ တကၠသိုလ္ပညာရွင္ စတာေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ လိုပါတယ္။ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၊ ႏုိင္ငံျခားပါလီမန္ နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြေပးတဲ့ အကူအညီေတြကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္စြမ္းအားေကာင္းဖို႔ ေရရွည္စီမံကိန္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ပညာေပး အစီအစဥ္ကို ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအဆင့္အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုးခ်ဲ ႔ဖို႔လိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဟာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထနည္းနဲ႔ ရွင္သန္လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာေအာင္ အရပ္သားအသင္းအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔နဲ႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းျပႆနာကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ပ်က္ကြက္တာ တာဝန္မဲ့သလို ျဖစ္ေနပံုကိုလည္း ျပင္သစ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာေရးေနာ့အီဂါတူ က လြန္ခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ထုတ္ DVB သတင္းေဆာင္းပါးမွာ ေရးထားပါတယ္။ စစ္တပ္ လုပ္ပံုကိုင္ပံုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေရာ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာေရာ ေမးျမန္းဖို႔ ပ်က္ကြက္တာကို အားနည္းခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမယ့္ ေမးခြန္းမ်ဳိးကို အာဏာရပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရွာင္ရွားေနရတာဟာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ ပ်က္ကြက္သလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔လည္း ေရးေနာ့အီဂါတူ က DVB ေဆာင္းပါးမွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

 ဦးေအာင္ခင္  /   ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္   / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
https://burmese.voanews.com

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8739,interview,226,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17850,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1075,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ သံုးသပ္ခ်က္
ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ သံုးသပ္ခ်က္
https://3.bp.blogspot.com/-_-t5bJsSSdA/WnZBY9RaKdI/AAAAAAABlbQ/_ok-0HN7H_A4m6flxc7fFF0wsdznRwCbgCLcBGAs/s400/9.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-_-t5bJsSSdA/WnZBY9RaKdI/AAAAAAABlbQ/_ok-0HN7H_A4m6flxc7fFF0wsdznRwCbgCLcBGAs/s72-c/9.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/02/blog-post_58.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/02/blog-post_58.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy