အဓမၼလုပ္အားေစခိုင္းမႈပေပ်ာက္ေရး ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေန


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအရ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ သံုးစုကတည္းက လုပ္သားအင္အား၊ လုပ္သားမ်ား၏ စြမ္းအားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ျခင္း၊ ျပည့္ဝသည့္ လုပ္ခလစာေပးအပ္ႏိုင္မႈအားနည္းျခင္းမ်ား ၾကံဳခဲ့ရ သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ ထက္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း အဓမၼလုပ္အား ေစခိုင္းမႈအား ရာႏႈန္းျပည့္ပေပ်ာက္ေစေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ရရွိေရးႏွင့္ လုပ္သားမ်ားအား စြမ္းရည္ျမင့္မားေစေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕(ILO)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းကိုလည္း ပိုမိုနီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္မွစတင္ကာ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အဓမၼလုပ္အားေစခိုင္းျခင္း၊ ညေစာင့္အျဖစ္ ေစခိုင္း ျခင္း၊ အထမ္းသမားမ်ားအျဖစ္ ေစခိုင္းျခင္း၊ လူသားဒိုင္းတို႔အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားအား တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အိုင္အယ္လ္အိုတို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အႀကိမ္ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရၿပီး ၂ဝဝ၂ခုႏွစ္တြင္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ တစ္ရပ္ ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဓမၼေစခိုင္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို အကူ အညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အိုင္အယ္လ္အိုမွ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိတစ္ဦးအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္လက္ခံခဲ့ၿပီး စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္မွ စတင္၍ စမ္းသပ္ကာလတစ္ႏွစ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး တိုင္ၾကားမႈယၲရားကို ထူေထာင္ကာ အဓမၼေစခိုင္းမႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အိုင္ အယ္လ္အို၏ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိက လက္ခံၿပီး စစ္ေဆးစံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ၂ဝဝ၇ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ကာ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားကို အမ်ားအျပား တြန္းလွန္ ပယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အိုင္အယ္လ္အို၏ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိႏွင့္ ဌာန ဆိုင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ တိုင္ၾကား လာသည့္အမႈမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူထားၿပီး က်န္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ဆက္လက္ေပးပို႔ၿပီး အမႈကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေနာက္ဆက္တြဲ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ သက္တမ္း တိုး လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အိုင္အယ္လ္အို၏ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိအား ဆက္ လက္ထားရွိေစခဲ့သည္။

အဓမၼေစခိုင္းျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ မည္ သည့္လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳး ကိုမွ် ခံရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု အျပည့္အဝယံုၾကည္စြာျဖင့္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြ ေစႏိုင္ရမည္ဟူေသာ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ၂၈၂ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး အစီရင္ခံစာႏွင့္အညီ အဓမၼေစခိုင္း ျခင္းခံရသူမ်ားအား ယင္းတို႔၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း အမွတ္ ၂၉(၁၉၃ဝ)တို႔ႏွင့္အညီ ကုစားမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိမွတစ္ဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေပးႏိုင္ခြင့္ ရရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိႏွင့္ နားလည္မႈ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။
အိုင္အယ္လ္အို၏ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိထံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မည္သူမဆို အဓမၼေစခိုင္းျခင္းခံရပါက ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ ဆက္ဆံေရးအရာရွိထံသို႔ လြတ္လပ္စြာ တင္ျပခြင့္ရွိၿပီး အဓမၼေစခိုင္းမႈ လံုးဝပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ကလည္း အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း ႀကိဳးစားျမႇင့္တင္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အဓမၼေစခိုင္းမႈ လံုးဝပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္လည္း တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ပဏာမအကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို အၿပီးတိုင္ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ အဓမၼေစခိုင္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ အဓမၼေစခိုင္းမႈ လံုးဝပေပ်ာက္ေရးပူး တြဲမဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕တို႔ အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားကို တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း အရွိန္အဟုန္အားေကာင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ကတိကဝတ္မ်ား ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ညီလာခံ တြင္ အိုင္အယ္လ္အိုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားခဲ့သည့္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ ခ်က္အမ်ားစုကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ေရးရာ ညီလာခံတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ သည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိရသည္။

ပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအရ ေရးဆြဲထားသည့္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၄ ဦးျဖင့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈ လံုးဝပေပ်ာက္ေရး ပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မတီတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနစသည့္ ဌာနမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အိုင္အယ္လ္အို၏ ဆက္သြယ္ေရးအရာ ရွိတို႔က ပူးေပါင္းကာ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္မွစတင္၍ အဓမၼေစခိုင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အလံုးစံု ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ေကာ္ မတီကို ဖ်က္သိမ္းကာ အဓမၼေစခိုင္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္သမားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စတင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အဓမၼေစခိုင္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳလက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးႏွင့္ အျခားဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ဝင္ ၂၂ ဦးတို႔ျဖင့္ အားသြန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။

ခင္ရတနာ
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

COMMENTS

Name

art,1,article,1344,cartoon variety,22,crime,70,culture,1,documentary,9,Entertainment,9,health,36,history,2,international,8741,interview,226,knowledge,9,Live,8,LocalNews,17858,news,2842,opinion,781,photos,203,poem,117,satires,39,song,12,speech,12,sports,194,statement,59,technic,59,translate,34,video,1075,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: အဓမၼလုပ္အားေစခိုင္းမႈပေပ်ာက္ေရး ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေန
အဓမၼလုပ္အားေစခိုင္းမႈပေပ်ာက္ေရး ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေန
https://3.bp.blogspot.com/-WKp4m2gHzyY/WnZ5UVrg19I/AAAAAAABlfI/DYK9k6PxfRExgSZXPg1aZl5735mS1r7pwCLcBGAs/s400/1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-WKp4m2gHzyY/WnZ5UVrg19I/AAAAAAABlfI/DYK9k6PxfRExgSZXPg1aZl5735mS1r7pwCLcBGAs/s72-c/1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2018/02/blog-post_68.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2018/02/blog-post_68.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy